Duyuru

Collapse
No announcement yet.

21 Eylül 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 21 Eylül 2006 Haberler

  BEN GITTIMDE NE OLDU  12 Eyül tarihinde Giresun'da yapýlan FKB Genel Kurulunda seçimi kaybeden Salih Erdem, yapýlan haksýzlýklara ve kurulan çirkin tezgaha raðmen fýndýðýn ve FKB'nin içinden kopmasýnýn mümkün olmadýðýný belirterek;"Düne kadar beni en aðýr þekilde eleþtirenler yeni yönetimi görünce bana ulaþýp özür diliyor. Ýnþallah baþarýlý olurlar ama fýndýk nerden nereye düþtü buda ortada" dedi.
  Fýndýk fiyatýndaki düþüþe deðinen Erdem;"Evet belki biz üreticiye olan borcumuzu ödemeyedik ama bugünkü gibi de piyasaya ümitsizlik yaymadýk. Genel kurul öncesi 3.30 ytl olan fýndýk bugün 2 YTL'ye kadar düþüþ yaþandý. Üretim fazlasý 150 bin ton fýndýðý devlet hemen almalý. Eðer bu ateþ yanmaya devam ederse bunu kimse söndüremez .Devlet bir an önce fýndýða el koymalýdýr" dedi.
  Son bir yýlda büyük zorluklar yaþadýðýný belirten Erdem; "Bütün sýkýntýyý ben yüklendim. Üreticiye olan borcun ödenmemesi
  beni strese soktu. Kredi konusunda köþeye sýkýþtýrýldým. Böyle bir atmosfer içinde fýndýðýn TMO'ya verilip FKB'nin devre dýþý býrakýlmasý beni çok üzdü. TMO bize yukardan bakan düþmanca bir tavýrla yaklaþtý. Bizim tek isteðimiz fýndýða 5 YTL fiyat verilmesiydi. 25 trilyonluk hizmet bedelini (depo-exper, hamaliye, nakliye) ücretsiz karþýmaya hazýrdýk. Böylelikle hem üreticiyi rahatlatacak, hemde elimizdeki 50 bin ton fýndýðý deðerlendirmiþ olacaktýk. Bütün þartlarý zorladýlar,bizi maðdur etmek için ellerinden geleni yaptýlar.Ýþte bugünkü süreç ortada. TMO'nun nasýl fýndýk aldýðýný hep birlikte görüyoruz"

 • #2
  KAMYON DEHÞET SAÇTI
  GÜMÜÞHANE- Gümüþhane'de, bir kamyonun arkadan çarptýðý otomobilin karþý þeride geçerek baþka bir araçla çarpýþmasý sonucu meydana gelen kazada 2 kiþi öldü, 8 kiþi yaralandý.
  Edinilen bilgiye göre, Gümüþhane-Trabzon Karayolu'nun 10. kilometresindeki Mescitli mevkiinde meydana gelen kazada, bir kamyonun arkadan çarptýðý 35 ZCU 77 plakalý otomobil, çarpmanýn etkisiyle karþý þeride geçerek 29 DA 743 plakalý araçla çarpýþmýþ ve kazada yaralanan 11 kiþi Gümüþhane Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Yaralýlar arasýnda bulunan ve kimliði sonradan belirlenen Ýsmail Polat (35) ve Oktay Kýlýç (31), kaldýrýldýðý Gümüþhane Devlet Hastanesi'nde hayatýný kaybetti.
  Yaralýlardan Hüseyin Karabacakoðlu (48) ile Mehmet Çakmak (17) Trabzon Numune Hastanesi'ne, Ýlyas Yalçýn (41) Karadeniz Teknik Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'ne, Aydeniz Yaykýn (39), Cihan Yýldýrým (22), Emrah Polat (23)
  , Mustafa Uysal (37) ve Murat Karabacakoðlu (20) da Gümüþhane Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.

  Yorum yap


  • #3
   RAMAZAN GELDI "BORÇ" GELDI
   DAYANIÞMAYI UNUTMAYIN
   Müslüman aleminin dört gözle beklediði ramazan ayýna sayýlý günler kaldý. Açlýðýn ve yoksulluðun en büyük imtihaný bu ayda ibadetlerin en güzeli olan oruç tutulacak, iftar sofralarý þenlenecek. Yardýmlaþma, hoþgörü ve paylaþým duygularýnýn doruða çýktýðý ramazan ayýnda bütün güzelliklerin ayrý bir tadýna varacaðýz.
   > ZAMLAR MERAK KONUSU...
   Fýndýkta yaþanan kaos nedeniyle, özellikle geçimini bu üründen saðlamaya çalýþan Karadenizli üreticiler bir yandan okul, diðer yandan ramazan telaþýna düþtüler. Öyle ki onlar için en büyük sýkýntý, þimdilik maddiyat. Bu arada tüm gözler ramazan ayýnda elzem(!) olan zamlara çevrildi. Ramazaný fýrsat bilen spekülatörlerin yapacaðý zamlar vatandaþý þimdiden kara kara düþündürüyor.
   > 8 AYDA 30 BÝN KÝÞÝYE
   YARDIM YAPILDI
   Trabzon ve ilçelerinde faaliyette olan Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarý 200 6 yýlýnýn sekiz aylýk döneminde 29 bin 388 kiþiye toplam 1 trilyon 212 milyar 341 milyon yardýmda bulundu. 2006 yýlý öðrenim yardýmý olarak ise 3 bin 55 kiþiye 152 milyar verilecek. Ramazanda ise il ve ilçelerde belirlenen yardýma muhtaç 2 bin 500 kiþiye 152 milyar 750 milyon yardýmda bulunulacak.

   > KUMANYA ÝSTERÝZ
   Trabzon Sosyal Yardýmlaþma Vakfý'ndan geçen ramazan ayýnda kumanya alabilmek için baþvuran 8 bin 700 kiþiden 2 bin 220?sinin ihtiyaçlarý saðlanabildi. Trabzon Belediyesine ise 5 bine yakýn müracaat olurken, 3 bin kiþiye kumanya verildi. Bu yýl rakamlarýn ikiye katlanacaðý tahmin ediliyor.
   > 10 BÝN KÝÞÝ ÝCRALIK
   Ýþte Trabzon'daki ekonomik dengeleri su üzerine çýkaracak birkaç rakam: Trabzon'da 8 bin bölgede 17 bin fýndýk üreticisi 12 aydýr parasýný alamadý. Ýlk yedi ay içinde 2 bin 686 esnaf kepenk kapatýrken 215 esnaf da iþ deðiþikliði yaptý. Baþta banka kredileri olmak üzere ilk 8 ayda 10 bin kiþi icralýk oldu.

   Yorum yap


   • #4
    GÖSTERGELER FKB'DEN YANA

    Trabzon?un Vakfýkebir ilçesinde, fýndýk fiyatlarýnýn açýklanmasýndan sonra göstergelerin yine FÝSKOBÝRLÝK?ten yana olmasý yeni yönetime moral aþýladý. Çeþitli meslek gruplarýndan görüþtüðümüz vatandaþlar þöyle konuþtular:
    Kemal Karadeniz (75), üretici:
    "Fýndýðýmý 30 yýldýr Fiskobirlik?e veriyorum. Fýndýðýmý 2 YTL? ye de alsa, hiç para da vermese bile fýndýðýmý yine birliðe vereceðim. Çünkü bizi temsil eden bir kuruluþ..."
    Osman Fehmi Ayhan (74), üretici:
    "5536 nolu Fiskobirlik ortaðýyým. Paramý hiç vermese dahi fýndýðýmý yine birliðe vereceðim. Bu müessesenin yaþayabilmesi için fýndýðýmý vereceðim ve bütün arkadaþlarýmý da buna teþvik edeceðim. Bu müessese ortadan kalkarsa fýndýk üreticisi yok olur."
    Kemal Yýlmaz ( 48), üretici- esnaf:
    "8 yýldýr fýndýðýmý Fiskobirlik?e veriyorum. Çünkü Fiskobirlik, ortaðý olduðum bir kuruluþtur. Toprak Mahsulleri Ofisi?nin 4 YTL fiyat açýklamasý piyasadaki fýndýk fiyatýný daha da aþaðýya çekmiþtir, üreticiye ne zaman ödeme yapacaðý da meçhul! TMO bir devlet kuruluþu da FKB Türkiye Cumhuriyeti kuruluþu deðil mi?"
    Yusuf Þentürk (47), üretici- esnaf:
    "Ben bu yýl fýndýðýmý piyasanýn durumuna göre deðerlendirmek istiyorum. Ancak TMO?nun, müstahsilin alýn terini karþýlayabilecek þekilde fýndýk alabileceðini sanmýyorum. Bu yüzden tercihim kesinlikle TMO olmayacak."
    Ali Tahmaz (56), Çarþý Mahallesi Muhtarý:
    "Fýndýðýmý bugüne kadar Fiskobirlik?e verdim. Kesinlikle TMO?yu düþünmüyorum ve fýndýðýmý yine birliðe vereceðim. Çünkü yýllarca omuzlarýnda taþýdý bizleri, bizlere katlandý; bizler de þimdi ona katlanmak durumundayýz. Paramý geç de verse tercihim Fiskobirlik?ten yana..."
    Hüseyin Þafak (50), esnaf- üretici:
    "Yýllardan beri fýndýðýmý Fiskobirlik?e verdim ve yine de tercihim Fiskobirlik olacak. Birilerinin araya TMO diye bir kurum çýkararak üreticilerle alay etmesini istemiyorum."
    Ali Öztürk (48), Esnaf ve
    Sanatkarlar Kefalet Koop. Baþkaný:
    "Maalesef geçenlerde Baþbakan Erdoðan?ýn, fýndýkla ilgili, ?Kimse bizden daha fazla bir þey beklemesin? þeklinde talihsiz bir açýklamasý vardý. Talihsiz bir açýklama diyorum ben buna. Karadeniz insanýný mý bitirmek istiyorlar? Ýki yýldýr hem esnafýmýz, hem de üreticimiz adeta periþan olmuþtur. Sýkýntý hala devam ediyor. TMO ise bilgisiz kadrolarýyla nasýl fýndýk alacak?"
    Ahmet Sevinç (40) Esnaf ve
    Sanatkarlar Odasý Baþkaný:
    "Bir esnaf temsilcisi olarak siyaset yapmak ve birilerini karalamak niyetinde deðilim. Herkesle birlikte tek amacýmýz, bu nimetten nasýl en iyi bir þekilde faydalanacaðýmýzý araþtýrmaktýr. Ýki yýl önce yaþanan felaketten dolayý hepimiz maðdur olduk. Daha sonra Fiskobirlik?in yanlýþ hesaplarý ve iþin siyasete dökülmesi maðdur etti bizi. Gerek TMO, gerekse Fiskobirlik, aldýklarý ürünün parasýný ne zaman verecekleri konusuna da henüz bir açýklýk getirmiþ deðiller. Eðer birileri geçmiþte hata yapmýþsa bunun faturasýný küçük esnafa ve üreticiye kesmeyelim. Birileri sahip çýksýn bize lütfen."
    Nurettin Þen (54) iþadamý- üretici:
    "Fiyat açýklamakla üreticinin sorunu çözülmez. Fiyat keþke daha düþük olsa, ama üretici malýný teslim ettiði an parasýný alabilse. Bunun yaný sýra fýndýðýmý teslim ederken de beni uðraþtýrmasýnlar ve bana akla karayý seçtirmesinler."
    Zekeriya Kandemir (40),
    esnaf- üretici:
    "Fýndýk fiyatýnýn açýklanmasý üreticinin sorunlarýný çözmedi ve nedeni de þu: Fiskobirlik nasýl ödeme yapacaðýný kesin olarak açýklamadý, diðer yandan TMO?nun verdiði fiyat tamamen fýndýðý düþürdü. Bu yüzden üretici fýndýðýný pazara indirmedi. Bu durum da esnaf kesimini olumsuz yönde etkiledi."

    Yorum yap


    • #5
     OKAN CORA'NIN ÖRNEK AZMÝ     Ama olduðu halde hayata sýký sýkýya baðlanan Okan Cora?nýn azmi çevresindekilere örnek teþkil ediyor. Kur?an-ý Kerim?i hatim eden Okan, özellikle org ve udu müzisyenlere taþ çýkartýrcasýna çalabiliyor. Hayata kalp gözüyle baðlanan genç, bisikleti bile rahatlýkla kullanabiliyor.
     Trabzon?un Beþikdüzü ilçesine baðlý Adacýk mahallesi nüfusuna kayýtlý olan Okan?ýn bu azmi ve baþarýsý görenleri de hayrete düþürüyor. 7 yaþýna kadar ilkokulu Ankara Gören Eller Ýlköðretim Okulunda okuyan Okan, 7. ve 8. sýnýflarý ise Ýstanbul Veysel Vardar Ýlköðretim Okulunda bitirdi. Bu yýl lise 1. sýnýfa devam eden Okan?a Beþikdüzü?nde en büyük desteði Adacýk Mahallesi Muhtarý Halim Öncü ile semt camii imamý E.Turgut Yýldýrým veriyor. Öyle ki Ýmam Yýldýrým?dan Kur?an eðitimi alan Okan?a, Kur?an-ý Kerim?e olan ilgisi nedeniyle Beþikdüzü Ýlçe Müftüsü Yahya Semiz tarafýndan görme engelliler için hazýrlanmýþ özel bir Kur?an-ý Kerim hediye edilmiþti. Okan Cora?nýn, azminden dolayý kazandýðý özellikleri, hayatýn acý sürprizleri karþýsýnda boyun büken insanlara adeta ders niteliðinde...

     Yorum yap


     • #6
      OKUL ÖNÜNDE ÞÝDDET


      Okul önlerindeki þiddet konusundaki hassasiyetimizi dile getiren haber ve uyarýlarýmýza raðmen dün meydana gelen olay hepimizi üzdü.
      Trabzon Endüstri Meslek Lisesinde meydana gelen olayda, iddialara göre, A.D. ile M.Þ. arasýnda baþlayan sözlü sataþma bir süre sonra býçaklý kavgaya dönüþtü. Yaþanan olayda iki öðrenci de vücutlarýnýn çeþitli yerlerinden yaralandýlar.
      Hastanede tedavi edilen iki öðrencinin taburcu olduðunu öðrendik. Kalem tutmasý gerekirken býçak taþýyan eller konusunda Trabzon polisi alarma geçti.

      Yorum yap


      • #7
       PKK SÝTEMÝ
       ABD’li diplomat, ‘Trabzon’un bize bakýþý nasýl’ diye sordu. AKP’li Genç, ‘PKK bitmeden imajýnýz düzelmez’ dedi...


       BÝLGÝ ÝSTEDÝ
       ABD’nin Ankara Büyükelçiliði Siyasi Ýþler DiplomatýCathy Westly Trabzon’da bir dizi çalýþma yaptý. Dün Sabah AKP il merkezinde Ýl Baþkaný Ahmet Metin Genç’le gizli görüþen Westly, Trabzon’la ilgili bilgi istedi. Genç, Kuzey Irak’a PKK varlýðýnýn yerleþmesinden sonra bölge halkýnýn ABD’ye yönelik tavrýnýn deðiþmeye baþladýðý uyarýsýný yaptý.
       ACELE EDÝLMELÝ
       Genç, “Eðer müttefiksek mutlaka çözüm noktasýnda aceleci olmalýsýnýz” uyarýsýný ilettiðini belirterek, “Terör örgütünün Kuzey Irak’taki etkinliði sürdükçe bölgede de ABD’ye olan güven sýkýntýsý yaþandýðýný söyledim. Stratejik ortaklýðýn gereðini ilettim. Ayrýca Ermenistan’la ilgili ve Ermeni soykýrýmý ile ilgili tavrýn dikkatle izlendiðini söyledim” dedi. ABD’nin Ankara Büyükelçiliði Siyasi Ýþler Diplomatý Cathy Westly Trabzon’da bir dizi çalýþma yaptý. Dün Sabah AKP Ýl merkezi’nde Ýl Baþkaný Ahmet Metin Genç’le gizli görüþen Westly, Trabzon’la ilgili bilgi istedi.
       Genç, Kuzey Irak’a PKK varlýðýnýn yerleþmesinden sonra Bölge halkýnýn ABD’ye yönelik tavrýnýn deðiþmeye baþladýðý uyarýsýný yaparken, "Eðer müttefiksek mutlaka çözüm noktasýnda aceleci olmalýsýnýz" uyarýsýný iletti.
       Genç TAKA’ya konuþurken þöyle dedi:
       "Yararlý bir görüþme oldu. Konuklarýmýz Trabzon’la ilgili Vali bey, Emniyet Müdürümüz ve Baþsavcýmýzla konuþmuþlar. Benden de bilgi istediler. Siyasi anlamda, ekonomik anlamda bilgi sordular. Ben de aktardým. Karadeniz bölgesi’nin PKK terörü konusundaki hassasiyetini ve ABD’den olan beklentilerini söyledim. Terör örgütünün Kuzey Irak’taki etkinliði sürdükçe bölgede de ABD’ye olan güven sýkýntýsý yaþandýðýný söyledim. Stratejik ortaklýðýn gereðini ilettim. Ayrýca Ermenistan’la ilgili ve Ermeni soykýrýmý ile ilgili ABD’deki bazý tavýrlarýn dikkatle izlendiðini söyledim. Benim açýmdan yararlý görüþme oldu. Diplomat da aldýðý notlarý yetkililere ileteceðinin sözünü verdi."

       Yorum yap

       Haz?rlan?yor...
       X