Duyuru

Collapse
No announcement yet.

18 Temmuz 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 18 Temmuz 2006 Haberler

  SKANDAL KAVÞAK  Beþirli semtinde bilmeceyi andýran kavþakta herkesi hayrete düþüren bir uygulama ile trafiðin akýþý saðlanmaya çalýþýlýyor. Bugüne kadar sinyalizasyon sisteminin bir türlü hayata geçirilemediði Beþirli kavþaðýnda gün geçmiyor ki kaza olmasýn.
  ? PLANLAMA HATASI MI VAR?
  ÞOFÖRLERÝN yaný sýra çevre sakinleri de bu kazalara dur denmesi için gerekli çalýþmanýn yapýlmasýný istiyor. Bazý uzman görüþlerine göre kavþakta planlama hatasý olduðu ifade edilerek, bunun biran önce düzeltilmesi gerektiði, aksi halde kazalarýn daha da artacaðý ifade edilerek karayollarýný göreve caðýrdý.

 • #2
  TRABZON BÜYÜK ÞEHÝR OLSUN


  Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, Atatürk Köþkü’nde Tek-Art Medya Merkezi Genel Müdürü Osman Diyadin’le Trabzon’u konuþtu. Önemli açýklamalar yapan Baþkan Canalioðlu, Trabzon’un bir an önce büyük þehir belediyesi olmasý gerektiðinin altýný çizdi. Ýþte Canalioðlu'nun açýklamalarý:

  Trabzon, büyük þehir olsun...
  Trabzon aslýnda büyük þehir. Her ne kadar yasal olarak kurulamýyorsa da genç, dinamik, hareketli bir nüfus olmasý açýsýndan ve Doðu Karadeniz bölgesinde tarihin en eski çaðlarýndan beri çok önemli olmasý açýsýndan ve de geçen süreç içerisinde üniversitesiyle, saðlýk ve eðitim kuruluþlarýyla, ticaretiyle, uluslar arasý hava, deniz gümrük sahalarý ve limanlarýyla büyük þehir olmayý hak etmiþ bir kent. Büyük þehir olunduðu zaman merkezi hükümetten alýnacak paylar da ona göre yüksek olacak, yeni kaynaklar artacak.
  Kaynaklar artýnca da en rantabl

  þekilde kente yansýtýp, kentin alt yapýsý, üst yapýsý, sosyal yapýsý, kültürel yapýsýna da çok önemli katkýlar saðlayacaktýr. Ama ne yazýk ki politik nedenlerden dolayý Trabzon büyük þehir olamamýþtýr.
  Her zaman, her yerde söylüyorum; Trabzon, büyük þehir olmak durumundadýr. Her ne kadar 5216 sayýlý Büyük Þehir Belediyeler Yasasý bunu engelliyorsa da... Bu konuda yasa þunu diyor: "Yaþayan nüfus 750 bin olmak zorunda." Olaya merkez nüfus oarak baktýðýnýz zaman, taban nüfusu 215 bin, ama yaþayan nüfus 450-500 bin arasýnda. Böyle olunca da Ýller Bankasý'ndan gelen pay düþük oluyor. Bir örnek verirsek; Ýller Bankasý'ndan bize gelen para 2005 yýlýnda 11 trilyon, biz bunun üzerine 20 trilyon daha ilave edip personel maaþlarýný ödedik. Bugün Trabzon'u büyük þehir yapsalar tabi ki belediye baþkanlýðýmýz düþecek. Yeni bir seçim olacak.
  Ama ben bir Trabzonlu olarak diyorum ki, "Trabzon, büyük þehir olsun". Ben olayým veya olmayayým, Trabzon büyük þehir olsun, hak ettiði paylarý alsýn. Büyük þehir olma noktasýnda herkesin elbirliðiyle çalýþmasý lazým. Bu, Trabzon'un kaynaklarýnýn artmasý, yeni kaynaklara yönelmesi yönünden çok önemli.

  Yakamdaki rozet Trabzon ve Trabzonspor...
  Ben siyasi ayrým yapmadan görevimi sürdürüyorum. Ýlk gün dedim ki, "Benim rozetim Trabzon ve Trabzonspor rozetidir". Herkese eþit hizmet götüreceðiz, sýnýf ayrýmý yapmayacaðýz, siyasi parti ayrýmý yapmayacaðýz.
  Çünkü bize oy versin, vermesin herkes bizim hemþehrimizdir, Trabzonlu layýk olduðu hizmeti almak durumundadýr. Ben bunu yapmaya çalýþýyorum, ve geldiðimiz süreç içerisinde de baþarýlý olduðuma inanýyorum. Bir toplumun, bir kentin kalkýnmasýný engelleyen çok önemli faktörler vardýr.
  Bunlarýn içerisinde en önemlisi, politik ve sosyal faktörlerdir. Ben diyorum ki bizim 8 milletvekilimiz var. Bunlarla birleþip, ben de yanlarýnda olacaðým ve hep beraber Trabzon'umuzu en üst seviyeye taþýma noktasýnda gayret sarfedeceðiz. Tek hedefimiz, halka ve kente hizmetse ve biz de bunun için seçilmiþsek, bunu da yerine getirmek zorundayýz.

  24 Mart 2004 süreci geride kalmýþtýr
  Gördüðüm kadarýyla þu süreç içerisinde AKP'nin 6 milletvekili de bir araya gelebiliyor. Bunda en büyük etken Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanýmýzýn Trabzonlu olmasýdýr. Trabzon için politik düþüncede olmamamýz gerekiyor. 6 milletvekilimizi de Trabzon halký seçmiþ, görevlendirmiþtir. Bu görevlendirmede yalnýzca Trabzon Belediyesi'ne deðil, Trabzon il sýnýrlarý içerisinde yaþayan yaklaþýk 1 milyon insana hizmet verme durumundadýrlar.
  Yalnýzca Trabzon Belediyesi'nin iyi mi, kötü mü yaptýðýna odaklandýklarý zaman, diðer ilçe, belde ve köyleri görme þanslarý olamaz. Þunu artýk unutmamamýz gerekiyor ki 24 Mart 2004 süreci geride kalmýþtýr. Biz iradelere ipotek koymayalým, iradeleri serbest býrakalým. Yoksa "Trabzon Belediyesi þunu yaptý, bunu yapmadý!" gözüyle baktýðýmýz zaman, o süreçte kilitlenip kalýrýz. Bunu artýk aþmamýz gerekiyor. Çünkü Trabzon'da sadece Trabzon Belediyesi deðil, 77 belediye daha var.

  Uzun Sokak trafiðe kapanacak
  Uzun Sokak’taki esnafýmýzý tek tek gezdim. Esnaf Uzun Sokak’ýn kapatýlmasýný bekliyor, zaten kafalarýnda kapatmýþlar. Biz de burayý kapatma kararý aldýk, hatta 15 Haziran diye lanse etmiþtik. Ancak biz Uzun Sokak’a girdiðimiz zaman TEDAÞ ve TELEKOM’la girmek istiyoruz. Bu noktada baktýðýmýzda TEDAÞ’ýn ödenekleri Uzun Sokak için henüz gelmemiþti. Bölge müdürüyle, daha sonra da sayýn bakanýmýzla görüþtük. Ve ödenek yollama noktasýnda bize destek verdiler. Bu ay içerisinde ödeneklerin gelmesini bekliyoruz. TEDAÞ elektrik tellerini yerin altýna aldýðýnda, bizim de paramýz, malzememiz, üst yapýmýz, herþeyimiz hazýr. Ihale yapýp oraya gireceðiz ve Uzun Sokak’ý trafiðe kapatýp, vatandaþýmýzýn rahatça gezip alýþ-veriþ yapabileceði bir yer haline getireceðiz. Bundaki gecikme TEDAÞ’ýn ödeneklerinin bugünlere kalmýþ olmasýndan kaynaklanmýþtýr.


  Çeþmemizden akan su temizdir
  Trabzon Belediyesi’ne geldiðimiz günden itibaren her þeye el attýk. Yani Trabzon insaný için hayati noktada yapýlmasý gereken ne varsa onlara el attýk. Bunlardan biri de Su Arýtma Tesisimizin yeniden rehabilite edilmesidir.
  Biz "Galyan Barajý biterse…" diye biraz bekledik. Çünkü oradaki dinlenmiþ suyu, arýtmaya alacaðýz ve oradan kente vereceðiz. Ama gelinen noktada Galyan Barajý’nýn bitmesinin uzun zaman alacaðýný gördük. Ve dedik ki "Biz Galyan Barajý’ný beklemeyelim. " Ýller Bankasý’yla görüþtük, belediye meclisimizden yetki aldýk. Iller Bankasý’ndan krediyle beraber, proje yarýþmasý açtýk.
  Projeyi bir firma aldý ve bu firma aðustos ayýnda çökertme havuzlarýyla ilgili projeyi getirecek. Ondan sonra biz uygulamaya geçeceðiz. Yani bu yýl içerisinde hem fikir, hem de uygulama projesini yapýp inþaatýna baþlayacaðýz. Çökertme havuzlarýný arýtmanýn güneyinde Maçka tarafýnda yaptýðýmýzda, arýtmadaki sorunu çözeceðiz. Zaten þehir içindeki sorunlar fazla zamanýmýzý almýyor.
  Bu arada 44 adet su depomuzun da izolasyonunu yaptýk, bunlarýn Beþirli’deki 5 adedini otomasyona baðladýk, diðerlerini de yakýn zamanda bitireceðiz. Bunun dýþýnda, þu ana kadar 20 km. civarýnda arýzalý su borusunu deðiþtirdik. Zaten su konusunda duyarlýyýz, titiziz, ciddiyiz. Yapmýþ olduðumuz tahlilleri Ankara’ya, TSE’ye, Kanada’ya kadar gönderdik. Çeþmemizden akan su, temiz sudur, halkýmýzýn içeceði sudur. Bazý spekülasyonlar oluyor. Bunlara vatandaþlarýmýz inanmasýn. Ancak hepimiz yaðýþlar nedeniyle yaþanan sýkýntýnýn farkýndayýz. Bu konuda vatandaþlardan da biraz sabýr bekliyoruz.

  Stratejik planla, Trabzon’un fotoðrafýný çektik
  5393 Sayýlý Belediye Yasasý'nda belediyelere, "Stratejik Plan" yapma yükümlülüðü getiriliyor. Geçmiþten bugüne kadar herkes kendine baþka bir yol çizerek bu yükümlülüðü yerine getiriyordu, oysa þimdi bu "Stratejik Plan"la yapýlacak iþlerin bir yol haritasý çizilmiþ oluyor. Bir yerde Trabzon'un fotoðrafýný çekerek, bu "Stratejik Plan"a koymuþ olduk. "Stratejik Plan"ýmýz 41 hedef ve 41 amaçtan oluþuyor. Biz burada danýþma, çalýþma ve planlama gruplarýný oluþturduk. Belediye eski baþkanlarýmýzdan, STÖ'lerden, üniversitemizden, kamu kurum ve kuruluþlarýmýzdan görüþleri topladýk. Bu yalnýzca Trabzon belediye baþkanýnýn ve onun yakýn çalýþanlarýnýn bir planý deðil, 2007-2009 yýllarýný kapsayan bir makro plan. Neredeyiz, nereye ulaþmak istiyoruz, nasýl ulaþýrýz?
  Bu 3 soruya cevap bulmak için Milli Prodüktivite Merkezi'yle çalýþma yaptýk. Son olarak belediye meclisimizde bunu tartýþtýk ve oy çokluðuyla onayladýk. Bunlarýn arasýnda "mega proje" dediðimiz makro- projeler var. Yani Trabzon'umuzu 50 yýl sonrasýna, 100 yýl sonrasýna taþýyacak bir vizyon çalýþmasý oldu bu "stratejik plan". Bunun içerisinde Tekel binasý çalýþmalarýný belli bir noktaya kadar getirdik. Trabzon Meydan'ýný rahatlatmak açýsýndan, Trabzon Belediyesi'ni Tekel binasýnýn bir bölümüne alacaðýz. Ve belediyemizi, kent müzesi haline getireceðiz. Belediyeyi, Tekel binasýna taþýdýðýmýz zaman, vilayetle vatandaþ arasýnda iþler daha kolay yürütülecek.
  Diðer yandan Boztepe'de otel projesini planýmýza iþledik, bu konuda yatýrýmcýlarla da görüþüyoruz. Yatýrýmcýlar da projeye sýcak bakýyor. Yakýn bir zamanda bununla ilgili çalýþmayý sonuçlandýracaðýz. Trabzon’umuzu çok daha ileriye taþýyacak projelerden bir tanesi de hafif raylý sistem. Söðütlü ile Arsin arasýnda planlanan projenin maliyeti çok yüksek çýktý. Bunun dýþýnda biz bir çalýþma baþlattýk: Meydan’dan Yeni Mahalle’ye tek hat üzeri çalýþan bir tramvay sistemi. Bu hem tarihi, hem de çaðdaþ bir kent olarak Trabzon’umuza yakýþan bir projedir. Ve dahasý Boztepe’nin eteðindeki Kýzlar Manastýrý’ný, Çaðdaþ Sanatlar Müzesi yapýyoruz. Bunun fikir projesini Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma’dan geçirdik. Þimdi uygulama projesini yapýyoruz.

  Türkçemize sahip çýkýyoruz
  Trabzon tarihi bir kent, bir kültür kenti. Biz belediye meclisimizde tabela yönetmeliðini çýkardýk ve Estetik Kurulu oluþturduk. Bu yýlýn sonuna kadar vatandaþlarýmýza süre verdik. Onlara örnek göstereceðiz, diyeceðiz ki "Bunlarý kullanacaksýnýz". Kullanmayanlara da elbette ki yasal yaptýrýmlar uygulayacaðýz. Aslýnda bu yasal yaptýrýma meydan býrakmadan, vatandaþlarýmýzýn bunu düzenlemeleri lazým.
  Bunun yaný sýra tabii ki Türkiye’de Türkçe kullanacaðýz. Anayasamýzýn da baþýnda bu geliyor. Ama ne yazýk ki bilhassa tabelalarda Ýngilizce isimler var. Belli bir noktada Rusya Federasyonu’ndan gelen kiþilerin alýþveriþ noktasýnda Rusça tabelalar oldu, tamam. Ama onun süreci dýþýnda dedik ki, "bundan sonra Türkçe isimler kullanalým".
  Belediye meclisinden çýkardýðýmýz yönetmelikle yaptýrým gücümüz þu: Öncelikle ruhsat vermiyoruz. Diyoruz ki, önce Türkçe isim getir, ondan sonra ruhsatýný al. Aslýnda vatandaþýmýz duyarlý. Çýkarmýþ olduðumuz yönetmelikten sonra vatandaþlarýmýz bize hep Türkçe isimlerle geldiler.

  Fýndýk üreticisi cendereye alýnmasýn
  Güncel olarak deðerlendirdiðimizde Trabzon'un ve Doðu Karadeniz'in çok önemli bir sorununa hala siyasi olarak bakýlýp, çözüm bulma noktasýnda katký saðlanamýyor. Söz konusu sorun fýndýktýr. Fýndýk bizim için hayatidir. Doðu Karadeniz Bölgesi'nde her þey fýndýða endekslidir. O bakýmdan "Yok efendim FÝSKOBÝRLÝK'ti, Merkezi Hükümet'ti" diyerek, fýndýðý siyasete alet etmemek lazým.
  Zaten gelinen noktada hep eleþtiri alýnmaktadýr. Ama bundan da sadece üretici zararlý çýkmaktadýr. O halde fýndýðýmýza hep beraber sahip çýkmalý, bu konuda konsensüs oluþturmalý, üreticiyi bir an önce bu zarardan kurtarmalýyýz. Burada "þu haklý, bu haklý" diye birbirimizi eleþtirmeyelim, "Yapamayan, gitsin" noktasýnda ucuz söylemler yapmayalým. Bir araya gelinsin ve buna köklü çözüm bulunsun. Gerekiyorsa FÝSKOBÝRLÝK'e kredi verilsin.
  Çözüm noktasý hükümettedir. Burada "filancayý sýkýþtýrayým, istifaya zorlayayým. Kendi düþüncemizden insanlar gelsinler, yönetimi ele alsýnlar" diye bakýldýðýnda yanlýþ yapýlmýþ olur. Diyelim ki FÝSKOBÝRLÝK yönetimi ayrýldý ve kendilerinden, yeni bir yönetim oluþtu. Býçakla kesilmiþ gibi sorunlar çözülecek mi?
  Bir de böyle bir konu oluþtuðunda "biz bunu çözeceðiz" dediðinizde puan kaybetmiþ olursunuz. Madem çözülecek, ne bekleniyor? Bu kadar insan neden maðdur ediliyor? Hükümet tarafýndan ipler koparýlmýþ, ama olan yine üreticiye olmuþtur. Fýndýk üreticimizi, insanýmýzý sýkýþtýrýp cendereye almamak lazým.

  Seyyarlara son bir þans daha verdik
  Þu anda bizim her mahallemizde pazarlarýmýz var. Sabit pazar arayýþý içerisinde Beþirli Mahallesi’nde bir alan var. Bu alanla ilgili yasal iþlemleri tamamladýk, þu anda proje aþamasýnda. Çok modern bir pazar yapýyoruz. Kadýnlar Hali de belli bir noktada oraya taþýnacak. Ayrýca Zaðnos Vadisi Kentsel Dönüþüm Projesi içerisinde Kadýnlar Hali yeþil alan olarak görünüyor. Oralarý da TOKÝ kapsamýnda yeniden düzenleyeceðiz. Seyyarlar konusuna gelince... Biz seçildikten sonra hem toptancýlarý, hem de seyyarlarý topladýk. Seyyarlara "Þayet kalýcý iþ yapma noktasýnda düþünceleriniz varsa, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý 4-5 bin dolar katký saðlayýp, iþ imkaný yaratýyor. Gelin sabit dükkanlar açýn" dedik. Bu yapýlmadý. Bunun yaný sýra hem sahilde, hem de Kadýnlar Hali civarýnda seyyarlar için yer yaptýk, elden geçirdik. Ama ne yazýk ki ÝPA’nýn olduðu yerde bazý arkadaþlarýmýz ýsrarcý bir þekilde duruyorlar.
  Biz seyyarlara yasal yaptýrým olarak kýrýcý yaklaþtýðýmýz zaman insan haklarýna aykýrý davranmýþ oluruz. Bu arada Emniyet Müdürümüz de onlarla görüþtü. Seyyarlar son olarak benimle görüþtü. Onlara yeni bir imkan saðlýyoruz. Orada trafiði aksatmayacak þekilde duracaklar. Bizim gösterdiðimiz yerde dursunlar, kaldýrýmlarý iþgal etmesinler. Bu onlar için son þans...

  Yorum yap


  • #3
   TATLICILARA ÞEKER GIBI DESTEK   Trabzon Þekerciler, Pastacýlar ve Tatlýcýlar Odasý 1. Mesleki Dayanýþma Yemeði, Kadakal tesislerinde gerçekleþtirildi. Dayanýþma yemeðine Türkiye Lokantacýlar Federasyonu Genel Baþkaný Kemal Kadakal, Rus Konsolosu Oleg L. Loginov, Fýrýncýlar Odasý Baþkaný Yahya Baþ, Þoförler Odasý Baþkaný Turan Altuntaþ, Kasaplar Odasý Baþkaný Temel Korkmaz, Yorgancýlar Odasý Baþkaný Nazým Özcan, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Baþkaný Metin Kara’nýn yaný sýra oda üyeleri katýldý.
   Yemekte bir konuþma yapan, Türkiye Lokantacýlar Odasý Baþkaný Kemal Kadakal, Türkiye genelinde bütün illerdeki üyelerinin sýkýntýlarýyla yakýndan ilgilendiklerini belirterek, "Üyelerimizin sorunlarýný dinliyor ve çözüm getirmeye çalýþýyoruz. Her þubemize birer bilgisayar armaðan ediyoruz. Trabzon Þekerciler Pastacýlar ve Tatlýcýlar Odasý’nda bu kapsamda bir bilgisayar, faks makinasý ve bir miktarda para vererek katkýda bulunmak için bu gün bir araya geldik. En kýsama zamanda kendilerinde sosyal tesis ve lokal kazandýracaðýz" dedi. Kadakal, AB uyum çerçevesinde lokantasýndan fýrýnýna kadar gýda mühendisi bulundurmasýnýn þart olduðunu belirterek ilgili oda baþkanlarýnýn da bu konuda duyarlý olmasýný istedi.

   Trabzon Þekerciler, Pastacýlar ve Tatlýcýlar Odasý Baþkaný Ýlhan Karabekir de þekercilerin ve pastacýlarýn toplumun her kesimine hitap ettiðini dile getirerek, Sorumlu Yönetici Usta Eðitici Belgesi’nin meslek kuruluþlarýna verilmesinin mesleklerinde ne kadar itinalý olduklarýnýn göstergesi olduðunu söyledi.

   Yorum yap


   • #4
    ÞOFÖR BU BINAYI ISTIYOR
    TRABZON Þoförler ve Otomobilciler Odasý Baþkaný Turan Altuntaþ, Bayýndýrlýk Bakanlýðý'na ait olan Tapu Kadastro'nun eski ek hizmet binasýný Bakan Özak'tan talep ettiklerini ve Bakan'ýn da bu talebe sýcak bakmasýnýn kendilerini umutlandýrdýðýný söyledi. Altuntaþ, hergün yoðun stres altýnda çalýþan þoför esnafýnýn çok daha iyi mekanlarda hizmet verilmesi için bütün birimleri bir araya toplamak amacýnda olduklarýný söyledi.

    Yorum yap


    • #5
     ZEYNEL'IN CESEDI BULUNDU     Trabzon'un Of Ýlçesi Korkut Köyü Kur'an kursu öðrencisi Zeynel Ademoðlu, önceki gün 4 arkadaþýyla birlikte girdiði denizde boðulmuþtu.
     Yüzme bilmediði öðrenilen Zeynel'in (15) cesedine uzun aramalar sonucunda ulaþýldý.
     ANNE TESLÝM OLDU
     Derecik Saðlýk Ocaðý'nýn bahçesinde darp edilmiþ halde bulunan 4 günlük bebeðin annesi jandarmaya teslim oldu.
     Üç gün önce Trabzon'un Derecik Beldesi'ndeki saðlýk ocaðýna kolu olmayan 4 günlük bebeði darp edilmiþ olarak býrakan anne Necla K., dün Akçaabat'ta jandarmaya teslim oldu. Sorularý yanýtsýz býrakan anne Necla K., savcýlýk tarafýndan tutuklanarak cezaevine kondu.

     Yorum yap

     Haz?rlan?yor...
     X