Duyuru

Collapse
No announcement yet.

11 Temmuz 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 11 Temmuz 2006 Haberler

  TIP TEKNOLOJÝSÝ YENTE YAYLASINDA

  Bir süre önce Ýsviçre, Almanya ve Fransa’dan gelen uzmanlar Yende balý üzerinde yaptýklarý araþtýrmadan oldukça olumlu sonuçlar aldýlar. Araþtýrmasý sonucunda Çaykara ilçesinin yüksek kesimlerinde yetiþen çiçek yoðunluðu hayran kaldýlar. Yaylalarýndaki zenginliði fark eden köylüler doðal yaþamý korumak için daha dikkatli olacaklarýný söyüyorlar.
  35 Yýl Ýsviçre’de saðlýk alanýnda araþtýrmalar yapan Prof. Dr. Ali Tezkan nezaretinde Fransa ve Almanya’daki meslektaþlarý ile gecen yýl bölgede yaptýklarý araþtýrmalar sonucu Yente yaylasýndan elde edilen balýn insan vücuduna çok faydalý olduðu belirtildi.
  Çayýroba Köyü Muhtarý Remzi Gündoðu ve Yente Balý üreticisi Ahmet Hacýmahmutoðlu, "Yente balýmýzýn bu denli kaliteli olmasýna çok sevindik. Uzmanlar balýmýza sahip çýktý. Özellikli mide, baðýrsak, obezite, boðaz enfeksiyonlarý ve çeþitli hastalýklara da iyi geldiðini öðrendik. Bu duruma çok sevindik ve balýmýzýn ünlenmesine ve daha fazla verim alýnmasý için buradaki doðal hayatýn korunmasý için elimizden geleni yapacaðýz"þeklinde konuþtular.
  Konu zigana taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum Saat 11.07.2006, 15:17 ) de?i?tirilmi?tir.

 • #2
  TRABZON'DA LPG KAÇAKCILARI YAKALANDI

  Trabzon'da bir akaryakýt istasyonuna kaçak olduðu iddia edilen 30 ton LPG gazýný boþaltmaya çalýþan 2 kiþi, polis tarafýndan yakalanarak gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan þahýslar, çýkartýldýklarý savcýlýkça serbest kalýrken, polis ekipleri 30 ton LPG gaz ile tankere el koydu.
  Edinilen bilgiye göre, Beþirli Mahallesi'nde bir akaryakýt istasyonuna önceki gece saat 01.00 sýralarýnda kaçak yakýt boþaltýldýðý ihbarýný alan Trabzon Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, olay yerine giderek 19 AR 233 plakalý tanker ile tanker sürücüleri olduðu belirlenen H.K. (33) ile F.C.'yi (41) incelemeye aldý. Yapýlan araþtýrma sonucu polis, tankerde bulunan 30 ton civarýndaki LPG yakýtýnýn kaçak olduðunu, fatura ve irsaliye de bulunmadýðýný tespit etti.
  Tanker sürücüleri H.K. ve F.C. gözaltýna alýnýrken, bu kiþiler daha sonra savcýlýk talimatýyla serbest kaldý. LPG gazýnýn bir kýsmýnýn akaryakýt istasyonuna boþaltýldýðý belirlenirken, el konulan araç Trabzon Emniyet Müdürlüðü binasý önüne çekildi. Öte yandan, kaçak LPG gazýnýn yaklaþýk deðerinin 60 bin YTL civarýnda olduðu öðrenildi.


  Yorum yap


  • #3
   ABLA EYÜPOÐLU TAKÝPTE

   Trabzon’un Esiroðlu Beldesinde Mustafa Eyüboðlu ile Kuzeni Çaðdaþ Eyüboðlu’nun hayatýný kaybetmesi, yakýnlarý Emin Eyüboðlu ve Bahattin Eyüboðlu’nun ise yaralanmasýyla ilgili abla Ayla Eyüboðlu Ankara’da temaslarda bulundu. Eyüboðlu ‘gerekirse AÝHM’ye gideriz’ dedi
   Trabzon’un Maçka Ýlçesi Esiroðlu Beldesi’nde Mustafa ve Çaðdaþ Eyüboðlu’nun hayatýný kaybettiði silahlý saldýrý ile ilgili soruþturma ve zanlýlarý arama çalýþmalarý sürerken, maktül yakýnlarý Ankara’da Jandarma Genel Komutanlýðý’ndan soruþturmanýn hýzlandýrýlmasýný talep ettiler.
   Mustafa Eyüboðlu’nun ablasý Ayla Eyüboðlu, acýlarýn derin olduðunu zanlýlarýn yakalanamamasýnýn bunu daha da derinleþtirdiðini söyleyerek, "Zanlýlarýn bir an önce yakalanmasý ve adalet önüne çýkarýlmasýný istiyorum. Bu sebeple tüm güvenlik birimlerine gerekli dilekçelerimiz verdik. Eðer sonuç alamaz ve iç hukuk yollarý tükenirse o zaman Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi’ne baþvuracaðýz" dedi.
   Trabzon Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý saldýrý sonrasýnda ismini belirlediði zanlý ve arkadaþlarýnýn yakalanmasý için 24 saat süreyle operasyonlarýný sürdürürken
   Jandarma Genel Komutanlýðýnýn da, Trabzon Jandarma Alay Komutanlýðý’na talimat gönderilerek olayla ilgili soruþturmanýn detaylandýrýlmasýný ve olayda yaþamýný yitirenlerin yakýnlarýna konu hakkýnda bilgi verilmesinin istediði öðrnildi...

   Yorum yap


   • #4
    SAGRA KRÝZDEN ÇIKMAYI BEKLÝYOR
    1994 yýlýnda Bayýndýr Holding tarafýndan satýn alýnan, Türkiye'nin en büyük fýndýk üretim tesisi olan ve 'Tadelle' markasý ile dünyaya adýný duyuran Saðra'da, 2 aydýr duran ve dün baþlamasý gereken üretim yine baþlamadý. Umutlarýný kesen 715 iþçi, 6 aydýr alamadýklarý maaþlarýný bekliyor.
    Türkiye'nin en büyük ve ilk iþlenmiþ fýndýk üretim tesisi olan, ilk fýndýklý çikolata 'Tadelle' ile adýný dünyaya duyuran Saðra'da yaþanan ekonomik kriz tüm hýzýyla sürüyor. Ürünlerini 50'yi aþkýn ülkeye ihraç eden ve Türkiye genelinde bulunan 250 special maðazasýyla da iç pazarda söz sahibi olan Saðra, baðlý bulunduðu Bayýndýr Holding'de yaþanan krizin kurbaný oldu. 2005 yýlý baþýndan bu yana iþçilerine düzenli maaþ ödeyemeyen, zaman zaman 'iþ býrakma eylemine' þahit olunan Saðra'da makineler, Mayýs ayýnýn son haftasýndan itibaren çalýþmýyor. 2005 yýlýnda düzenli hiç maaþ alamayan, 2006 yýlýnda ise maaþa hasret kalan 715 iþçinin durumu içler acýsý. Hayatlarýný borç içinde sürdüren, fatura ve kredi kartý borçlarýný ödeyemedikleri için icralýk olan yüzlerce iþçi, ne yapacaðýný þaþýrmýþ durumda bulunuyor. Bu arada, Saðra fabrikasýnýn elektriklerinin kesik olduðu bildirildi.
    Saðra'daki bu tabloya raðmen, Ordu'da bulunan sivil toplum kuruluþlarýndan konuya en küçük bir tepki gerçekleþmedi. Sanayisi olmadýðý için ilin ekonomik ve sosyal yönden kalkýnamadýðýný her fýrsatta hazýrladýðý raporlara iþleyen Ordu Ticaret ve Sanayi Odasý baþta olmak üzere diðer tüzel kuruluþlar, Saðra'da yaþanan krize karþý sessizliklerini sürdürüyor. 715 iþçi ise ne yapacaðýný bilemez þekilde fabrikanýn açýlmasýný bekliyor.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X