Duyuru

Collapse
No announcement yet.

10 Temmuz 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 10 Temmuz 2006 Haberler

  LÝÞER HORONA DOYDU
  Trabzon'un Maçka Ýlçesi’ne baðlý Ocaklý Köyü Liþer Yaylasý’nda geleneksel olarak yapýlan Soðuksu Þenlikleri bu yýl da büyük bir coþku içinde gerçekleþtirildi.
  Havanýn yaðýþlý ve sisli olmasýna raðmen katýlýmýn yoðun olduðu þenlikte Karadeniz insanýnýn ve yörenin bütün güzellikleri yer aldý. Þenliklere Maçka Kaymakamý Gökhan Ýkitemur, Maçka Belediye Baþkaný Ertuðrul Genç, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ali Ýhsan Güldemir, Maçka Ýlçe Jandarma Bölük Komutaný Üsteðmen Erol Þimþek, Ocaklý Köyü Muhtarý Ömer Alan, Köy Kooperatif Baþkaný Ömer Eyüboðlu ve yönetim kurulu üyelerinin yaný sýra çok sayýda vatandaþ katýldý.
  Amaç, yaylalarýn alt yapýsýný oluþturmak.
  Ardýndan konuþan Maçka Belediye Baþkaný Ertuðrul Genç, Liþer Yaylasý þenliklerinde bulunmaktan çok memnun olduðunu belirterek, "Yöre insaný bir araya gelerek gelenek ve göreneklerimizi yaþatmanýn gayreti içerisinde.
  M
  açka Belediyesi olarak amacýmýz, yayla þenliklerine alt yapý hizmeti sunup geleneklerimizi bugünden geleceðe aktarmaktýr. Bu bizim için vazgeçilmez bir görevdir" dedi.
  Maçka Kaymakamý Gökhan Ýkitemur ise, þenliðe katýlanlara hitaben yaptýðý konuþmada, "Yüreðinizde taþýdýðýnýz coþkuyla onlarca yýl süren bir kültürü siz burada yaþatmaktasýnýz.
  Bu yaþattýðýnýz kültürel miras Anadolu’nun ne kadar zengin olduðunun bir göstergesidir.
  Bu þenliðe tanýk olmak bana büyük mutluluk verdi.
  Þenliklerin ileriki nesillere aktarýlmasý için yaylalarýmýzýn korumasýnýn önemini bir kez daha belirtmek istiyorum" dedi.
  Konuþmalarýn ardýndan yöresel þarkýcýlardan Osman Öztürk'ün eþliðinde protokol üyelerinden Maçka Kaymakamý Gökhan Ýkitemur, Maçka Belediye Baþkaný Ertuðrul Genç, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ali Ýhsan Güldemir, Maçka Ýlçe Jandarma Bölük Komutaný Üsteðmen Erol Þimþek, Ocaklý Köyü Muhtarý Ömer Alan vatandaþlarla birlikte horon oynadýlar.


 • #2
  DOÐAL GAZ ÝÇÝN 19'LU KONSESÜS  Çimento ve liman olmadý, hiç deðilse bu fýrsat kaçmasýn. Trabzon Limaný ve Çimento Fabrikasý’nýn ihaleleri öncesi bir araya gelinmiþ fakat baþarýlý olunamamýþtý. Trabzon ve bölgesi için hayati önem taþýyan doðalgaz ihalesi için 19 firma bir araya gelerek konsorsiyum oluþturdu.
  T.R. Doðalgaz Anonim Þirketi 11 firmanýn katýlacaðý ihalede Trabzon'u temsil edecek.
  Trabzon ve bölgemiz için hem temiz, hem de ucuz yakýt olarak bilinen doðalgaz hayati önem taþýyor. Doðalgazýn 2007'de Trabzon'da kullanýma geçeceði belirtilirken, ilk beþ yýl içinde 80 bin aboneye ulaþýlacak. Doðalgaz inþaatýnda ise Trabzon'da bin kiþi çalýþma fýrsatý bulacak
  Aralarýnda Trabzon Belediyesi, TTSO ve Trabzonspor'un da yer aldýðý 19 ortaklý T.R Doðalgaz San. ve Ticaret A.Þ ortaklarýndan Hitaþ Tic.A.þ sahibi Suat Hacýsalihoðlu, "Sanayi ve konutlar için büyük avantaj taþýyan doðalgazýn ihalesini kazanmak istiyoruz ve kamuoyundan destek bekliyoruz" þeklinde konuþtu. Hitaþ Güntes Ltd. Þti, Hürsan A.Þ, Trabzonspor A.Þ, Ata Yazýlým A.Þ, AKGAZ, Trabzon Gaza, NATA Ltd. Þti., Uzay Plastik Ltd. Þti, Kuzey Ayakkabýcýlýk A.Þ, Özerler A.Þ, Maksan Mühendislik Ltd. Þti, MGM ltd, Alp-Mer ltd.þti, Zorlu Ýnþaat Ltd. Þti, Güneþ Gýda A.Þ, Sürçaysan A.Þ, Karmak Ltd. Þti. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü ve Trabzon Belediyesinden oluþan 19 ortaklý firma, 11 ayrý firmanýn katýlacaðý ihalede Trabzon'u temsil edecek.

  Yorum yap


  • #3
   ELEKTRIK KESINTISI


   Trabzon'da dün 6 saat süreyle elektrik kesintisi yaþandý. Þehir merkezinin yaný sýra ilçelerde de elektrik kesintisi yaþanýrken; kesintinin, TEÝAÞ ve TEDAÞ'ýn trafo merkezlerindeki yýllýk bakým ve onarým iþi için olduðu belirtildi.
   Sabah 06.00 ila 12.00 saatleri arasýnda yaþanan elektrik kesintisi, þehirde herhangi bir olumsuzluða neden olmazken; yapýlan bakým ve onarým iþinin, özellikle kýþ mevsiminde yaþanmasý muhtemel elektrik kesintileri için tedbir olduðu belirtildi.

   Yorum yap


   • #4
    HALIL HOCA SERVISE ÇIKTI

    TRABZON’un Esentepe Mahallesi’nde silahlý saldýrýya uðrayan ve ayaðý ile kasýðýndan yaralanan Halil Melek’in durumu iyiye gidiyor. Damar cerrahi servisine kaldýrýlan Melek’e bugün, gerekli operasyon için anjio uygulanacak ve damardaki tahribat tespit edilecek.
    Trabzon 1. Süper Amatör Küme’de uzun yýllar futbol oynayan ardýndan ise Gençlerbirliði kulübünü çalýþtýran ve baþarýya koþturan Halil Melek spor kulübünde uðradýðý silahlý saldýrýnýn ardýndan Týp Fakültesine kaldýrýlmýþtý. Acil serviste ayaðýndan ve kasýðýndan yapýlan müdahalelerden sonra Halil Melek, Damar Cerrahi servisine çýkarýldý. Servis yetkilileri Melek’in yaþamsal sorunu bulunmadýðýný ancak, kurþunun damarda yaptýðý tahribatýn tespiti için yarýn (bugün) anjio uygulanacaðýný ve buna göre operasyona gerek olup olmadýðýnýn tespit edileceðini söylediler. Halil Melek, cuma gününü cumartesiye baðlayan gece silahlý saldýrýya uðramýþ ve kendisini 2 kurþunla yaralayan C.Ç tutuklanarak cezaevine konulmuþtu.

    Yorum yap


    • #5
     ZAMANSIZ ÇALIÞMA TURISTLERI KAÇIRIYOR


     Bir doða harikasý olan Doðu Karadeniz’in vazgeçilmezi Uzungöl’de daha fazla turist almak amacýyla yatak kapasitesi 950’ye çýkarýldý. Sel felaketinden de fazla etkilenmeyen Uzungöl’de son zamanlarda yapýlan yol ve altyapý çalýþmalarý iyi bir zamanla yapýlmadýðý için turislerin bu bölgeden ayrýlmasýna neden olduðu ileri sürüldü.
     Karadeniz’de bir çok yerli ve yabancý turistin tercih ettiði Uzungöl’de þu aralar turizm canlanmaya baþladý. Bu nedenle yatak kapasitesi 950’ye çýkarýldý. Ancak bölgede yapýlan yol ve altyapý çalýþmalarý buraya gelen turistleri etkiliyor.
     Uzungöl Akpýnar Tesisleri Mustafa Akyüz, geçen yýl sel felaketinden büyük oranda etkilendiklerini ancak bu yýl bu tehlikeyi ucuz atlattýklarýný ifade ederek,"Yatak kapasitemizi de 950’ye çýkardýk. Önümüzdeki yýllarda buranýn daha da etkili olabilmesi için çalýþmalar yapacaðýz" þeklinde konuþtu.
     Öte yandan bu bölgede belediyenin zamansýz çalýþmalarý ve yollardaki tahribatýn turistleri olumsuz yönde etkilediði ifade edilerek, Uzungöl’e gelenlerin burada fazla kalmayarak sadece uðrak yeri olarak kullanmaya baþladýklarýný dile getirdi.

     Yorum yap

     Haz?rlan?yor...
     X