Duyuru

Collapse
No announcement yet.

9 Temmuz 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 9 Temmuz 2006 Haberler

  2 ÇOCUK BUZDOLABI IÇINDE ÖLÜ BULUNDU

  Artvin'in Borçka Ýlçesi'nde 2 çocuk, daha önce market olarak kullanýlan bir iþyerindeki buzdolabýnýn içinde ölü bulundu.
  Edinilen bilgiye göre, Borçka Ýlçesi Gündoðdu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, oynamak için sokaða çýkan Kemal Þan (4) ile Tuðrul Mert Yýlmaz (3), akþam saatlerine kadar eve dönmeyince aileleri tarafýndan aranmaya baþlandý. Yapýlan aramalar sonunda Kemal Þan ve Tuðrul Mert Yýlmaz, gece geç saatlerde mahallede daha önce market olarak kullanýlan bir iþyerindeki buzdolabýnýn içinde ölü bulundu.
  Oðlunun ölüm haberini alan Erol Yýlmaz, evine kapanarak kimseyle görüþmek istemedi. Kemal Þan'ýn babasý Mustafa Þan ise oðlunun resmine bakarak gözyaþý döktü. Oðlunun ardýndan aðýtlar yakan baba Mustafa Þan, yakýnlarý tarafýndan güçlükle teselli edildi.
  Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan Þan ve Yýlmaz'ýn cesetlerinde yapýlan incelemede, çocuklarýn havasýzlýk nedeniyle öldükleri belirlendi.
  Olayýn nasýl meydana geldiðini bilmediklerini söyleyen Kemal Þan'ýn babasý Mustafa Þan, "Dün öðlen saat 12.00 civarlarýndan beri yoklardý. Her yeri aradýk, akþam saatlerinde boþ olan dükkaný içerden kilitlenmiþ olarak fark ettik. Biz de þüphelendik, kapýyý kýrýp içeri kontrol ederken dolabýn içinde cansýz vücutlarýyla karþýlaþtýk" dedi.
  Cenazeler bugün Borçka merkez camide kýlýnacak olan ikindi namazýný mütakiben kýlýnacak Gündoðdu Mahallesi'ndeki aile kabristanlýðýnda topraða verilecek.

 • #2
  HOCAYI VURDULAR

  Trabzon'da gece saat 02.30 sýralarýnda meydana gelen olayda, 1 kiþi silahla vurularak yaralandý. Polis, olayla ilgili 1 kiþiyi gözaltýna aldý.
  Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde bulunan Gençlerbirliði Spor Kulubü'nde henüz belirlenemeyen nedenle çýkan tartýþmada, Halil Melek (49) adlý kiþi kasýk ve bacaðýna isabet eden 3 kurþunla aðýr þekilde yaralandý.
  KTÜ (Karadeniz Teknik Üniversitesi) Týp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldýrýlan Melek, burada tedavi altýna alýndý. Polis, olayla ilgili C.Ç. isimli kiþiyi gözaltýna aldý.
  Öte yandan yaralanan Halil Melek'in, Trabzon 1 Süper Amatör Küme takýmlarýndan Gençlerbirliði futbol takýmýnýn antrenörü olduðu öðrenildi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.
  Öte yandan gözaltýna alýnanlarýn polislerden kötü muamele sebebiyle þikayetçi olduðu öðrenildi.

  Yorum yap


  • #3
   GRIZU PATLAMASINDA ARAKLILI ÝÞADAMI ÖLDÜ
   Kastamonu'nun Azdavay Ýlçesi'nde bulunan kömür madeninde saat 14.30 sýralarýnda meydana gelen grizu patlamasýnda Selim Demir ve Huriye Güney hayatýný kaybetti.
   Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Azdavay Ýlçesi'nde bulunan Deka Madencilik'e ait kömür iþletmesinde saat 14.30 sýralarýnda grizu patlamasý meydana geldi. Tatil olmasý nedeniyle iþçilerin çalýþmadýðý madende, inceleme yapan iþletme sahiplerinden Selim Demir ve mühendis Huriye Güney göçük altýnda kaldý. Patlamadan hemen sonra kurtarma çalýþmalarýna baþlayan ekipler 4 saat sonra göçük altýnda kalan Demir ve Güney'in cesetlerine ulaþtý.
   Patlamadan hemen sonra kurtarma çalýþmalarýna baþlayan ekipler, 4 saat sonra göçük altýnda kalan Demir ve Güney'in cesetlerine ulaþtý.
   Çevresinde hayýrsever kiþiliðiyle tanýnan Araklý’lý iþadamý Zonguldak’ýn önde gelen maden þirketlerinden De-Ka Madencilik’in sahiplerinden 32 yaþýnda iki çocuk babasý Selim Demir, Kastamonu Azdavay’da ihaleyle aldýðý sahadaki ocakta inceleme yapmak için ocaða indiði anda meydana gelen grizu patlamasý sonucu hayatýný kaybetmiþtir.
   CESETLER 5 SAAT SONRA
   ÇIKARILABÝLDÝ
   Özel giysiler giyen ve gaz maskeleri takan arama-kurtarma ekipleri, maden ocaðýna girerek baþlattýklarý çalýþma sonucu, göçük altýnda kalan Selim Demir ve Huriye Güney'in cesetlerine tam 5 saat sonra ulaþabildi.
   6 ÝÞÇÝ DE ZEHÝRLENDÝ...
   Göçüðün meydana geldiði sýrada þirket çalýþanlarýndan Eþref Baran, Zeki Baran, Mahir Kayýkçý, Sami Yalçýn, Satýlmýþ Davulcu ve Ercan Nadulcuk isimli iþçiler Demir ve Güney'i kurtarmak için maden ocaðýna girdiler. Bu iþçiler, maden ocaðýndaki gaz sýzýntýsý nedeniyle zehirlenince ambulanslarla Azdavay Saðlýk Merkezi'ne getirilerek tedavi altýna alýndý. Ýþçilerin durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi.
   CENAZELER BUGÜN TOPRAÐA VERÝLECEK
   32 yaþýndaki iki çocuk babasý Selim Demir'in cenazesi bugün saat 13:00'de Zonguldak Acýlýk Camiinde kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan aile kabristanlýðýnda topraða verileceði öðrenildi. Huriye Güney ise memleketi Taþköprü’de topraða verilecek..


   Yorum yap


   • #4
    KARADENÝZ'Ý 3 BÝN 900 KÝÞÝ GEZDÝ    Trabel Þirketi tarafýndan iþletilen ve Trabzon Belediyesi'nin de ortak olduðu 'Karadeniz' isimli gezinti teknesi ile 2 ayda yaklaþýk 9 bin 600 kiþinin Trabzon sahillerini dolaþtýðý belirtildi.
    Trabel Þirketi Genel Müdürü Ergün Özbayrak, Mayýs ayýnýn ilk haftasý ile baþladýklarý seferlerde þimdiye kadar 9 bin 600 kiþiyi gezdirdiklerini belirterek, havalarýn düzelmesi halinde bu yýl hedeflerinin 30 bin kiþi olduðunu söyledi. Gemiyle bu yýl 5 bin 500 öðrenci, 4 bin 100 sivil olmak üzere toplam 9 bin 600 kiþinin mavi yolculuða çýktýðýný ifade eden Özbayrak, "Hava þartlarý müsait olduðu sürece her gün mavi tur düzenlenmektedir. Hedefimiz, vatandaþýmýzý denizle buluþturmaktýr" dedi. Seferlerin hava þartlarýnýn müsait olduðu günlerde saat 12.00'de baþlayarak gece yarýsý saat 00.00'a kadar devam ettiðini belirten Özbayrak, gezintinin yaný sýra düðün, niþan gibi etkinl
    iklerde de Trabzon halkýnýn hizmetinde olduklarýný söyledi.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X