Duyuru

Collapse
No announcement yet.

5 Temmuz 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 5 Temmuz 2006 Haberler

  SALGIN ALARMI

  Of ve çevresinde meydana gelen sel afetleri ardýndan saðlýk ekipleri alarma geçti...

  Of ve çevresinde meydana gelen sel afetleri ardýndan saðlýk ekipleri alarma geçti
  Ýçme suyuna dikkat
  Trabzon, Rize, Giresun ve Ordu’da etkili olan sel ve heyelanlarýn ardýndan bölgede salgýn hastalýklarýn olabileceði bunun için vatandaþlarýn dikkatli olmasý gerektiði belirtildi. Uzmanlar salgýnlara karþý yetkililerin tedbir almasý gerektiðini belirtirken, vatandaþlarýn da sularýný kaynatarak içmesi gerektiðini ifade etti.
  Klorlama çalýþmasý
  Öte yandan Of ve Hayrat Ýlçelerinde yaþanabilecek salgýn hastalýklara karþý önlem alýnýyor. Of Ýlçesi çevre saðlýk ekipleri ilçe, belde ve köylerde klorlama çalýþmalarýný hýzla sürdürüyor. Saðlýk ekipleri birçok içme suyunu klorlarken, vatandaþlara da salgýn hastalýklara karþý da çeþitli saðlýk malzemeleri verdi.


 • #2
  TRABZONLU ÖMER EGE'DE KAYBOLDU

  1 Haziran 2006 tarihinde Yunanistan'ýn Hydra Adasý’nýn 16 mil açýðýnda Yunan tankeriyle çarpýþtýktan sonra batan Panama bandýralý 'Han gemisinin' Türk mürettabýndan olan Trabzonlu genç Ömer Pulatoðlu'nun ne ölüsüne ne dirisine ulaþabildi.
  Bir Türk kaptanýn öldüðü kaza sonrasý çocuklarýndan haber alamayan Sebahattin ve Fatma Pulatoðlu çifti ise öfkeli. Pelitli beldesinde oturan baba Sebahattin Pulatoðlu, gemi þirketi ve devlet kurumlarýndan hiçbir yetkilinin kendilerini aramadýðýný belirterek, "Oðlumun hiç mi deðeri yok? Fidan gibi oðlumun bir umutla yolunu gözler olduk. Yetkililerden bize daha yakýnlýk gösterip, bizi en azýndan bilgilendirmelerini isterdik. Kaybolan bir eþya deðil, bir insan" dedi.
  24 yaþýndaki Ömer Pulatoðlu ile 13 Türk mürettebatýnýn olduðu gemi Zonguldak'tan Fas'ýn Kazablanka limanýna demir götürüyordu. 18 aydýr sürekli sefer yapan geminin gündüz va
  kti Yunan gemisiyle neden çarpýþtýðý belirsizliðini koruyor.
  1 Haziran 2006 tarihinde Hidra adasýnýn deniz mili açýðýnda meydana gelen deniz kazasýnda, Panama bandýralý 'Han' isimli geminin batmasý sonucunda yedi Türk vatandaþý kurtarýlmýþ, kaptan Abdurrahman Erol Önal'ýn cesedi bulunmuþ, aralarýnda Trabzonlu genç Ömer Pulatoðlu'nun da yer aldýðý beþ Türk kaybolmuþtu.

  Yorum yap


  • #3
   AKÇAABAT'DA SILAHLI SALDIRI


   Trabzon’un Akçaat Ýlçesi Devlet Hastanesi önünde bir kiþi uðradýðý silahlý saldýrý sonucu yaralandý.
   Edinilen bilgilere göre Akçaabat’ta Devlet Hastanesi önünde Abdulkerim Kuruoðlu, kimliði belirsiz kiþi yada kiþilerce yaylým ateþe tutuldu. Açýlan ateþ sonucu bacaklarýndan yaralanan Abdulkerim Kuruoðlu, Týp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kuruoðlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadýðý öðrenildi.

   Yorum yap


   • #4
    SUYA YÜZDE 20 ZAM

    Trabzon Belediye Meclisi’nin dünkü oturumunda Plan Bütçe Komisyonu’ndan gelen karar oy çokluðuyla kabul edildi. CHP’li üyeler zam miktarýný yeterli bulmazlarken, AK Partili üyeler zammýn yeterli olduðunu savundu. Karþýlýklý atýþmalarýn ardýndan 12 belde ve 5 köye verilen suyun metre küp fiyatý 52 kuruþtan, 64 kuruþa yükseldi.
    Plan Bütçe Komisyonu Baþkaný Metin Öztürk, çevre belde ve köylere Trabzon Belediyesi tarafýndan verilen suyun metre küp fiyatýnýn piyasa deðerlerinden düþük olduðunu ifade ederek, "Su fiyatýnýn 52 kuruþtan 64 kuruþa yükseltilmesi komisyonumuzda oy çokluðuyla kabul edildi" dedi.

    Yorum yap


    • #5
     ACI BILANÇO


     Trabzon, Rize Giresun’da kýþ ve bahar aylarýnda meydana gelen heyelanlarda her yýl çok sayýda vatandaþýmýz hem can hem da mal kaybýna uðruyor.

     Karadeniz’de son 80 yýlda yaþanan heyelanlarda 430 kiþi öldü, trilyonlarca lira maddi hasar meydana geldi.

     Yorum yap

     Haz?rlan?yor...
     X