Duyuru

Collapse
No announcement yet.

4 Temmuz 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 4 Temmuz 2006 Haberler

  FINDIÐI YAKTILAR

  Araklý'da bazý siyasi parti ilçe baþkanlarý, sivil toplum kuruluþlarý ve vatandaþlarýn birlikte organize ettikleri "Fýndýðýna Sahip Çýk, Yoksa Aç Kalýrsýn" mitinginde üretici tepkisini dile getirmek için Araklý Meydaný'nda fýndýðýný yaktý.
  ÇEBÝ: OLACAÐI BUYDU
  Organizasyon komitesi adýna ilk konuþmayý yapan Anavatan Partisi Araklý Ýl Genel Meclisi Üyesi Recep Çebi, gelinen tablonun çok acý olduðunu söyledi. Çebi, Karadeniz Bölgesi'nde 8 milyon insanýn fýndýða baktýðýný ifade ederek, "Birileri hata yapmýþsa bunun cezasýný biz üreticiler çekmemeliyiz. Sonunda ezilen hep üretici oluyor. Ýstense bu fýndýk üreticisinin paras
  ý verilebilir ve bu kadar insanýn maðduriyeti önlenebilir. Her þeyimizin baðlý olduðu fýndýðý koruyamazsak, siz halinizden memnunsanýz bizim söyleyecek bir þeyimiz yok" dedi.
  Üreticiler adýna konuþan Nafýz Ayçiçek, fýndýk parasýnýn alýnamamasýnýn sebebinin hükümet olduðunu ileri sürdü. Kooperatiflerin üreticilerin haklarýný korumak için tüccara karþý kurulduðuna iþaret eden Ayçiçek, "Siyasi iktidar kooperatifleri desteklemezse olacaðý budur. Bundan sonra emanete fýndýk vermeyelim. Bu duruma düþme sebeplerimizin en önemlisi budur" diye konuþtu.
  Saadet Partisi Araklý Ýlçe Baþkaný Dr. Þakir Þahintaþ, gelinen noktada fýndýðýn üç önemli ayaðýnýn olduðuna iþaret ederek, "Bunlarýn birincisi üreticidir ki üretici bugün üzerine düþeni yapmýþtýr, ikinci ayaðý FÝSKOBÝRLÝK’tir. FKB fýndýðýn pazarlamasýný yapmakla mükelleftir, eðer birlik, fiyatý 7 milyondan açýklýyorsa, bunu biry erden bulup ödemelidir, eðer ödeyemiyorsa da istifa etmelidir. FÝSKOBÝRLÝK yöneticileri bu parayý ödeyemiyorsa o koltukta rahat oturmamalýdýr, sizler onlarý oturtmamalýsýnýz. Üçüncü ayak ise iktidardýr. Hükümetin görevi, halkýn sýkýntýlaýný gidermektir. Bu milletin parasýný kimse ödemeyecek mi? Baþbakan, fýndýða verilen 7 milyonu çok bulduðunu söyledi. Varsayalým ki doðru söylüyor, o zaman kafasýndaki rakamý açýklasýn bize" diye konuþtu.
  ÞAHÝNTÜRK: OYUN VARSA
  HÜKÜMET EL KOYSUN
  MHP Araklý Ýlçe Baþkaný Murat Þahintürk, fýndýk meselesini konuþmak için kürsülerde olduklarýný söyledi. Þahintürk, mitingin amacýnýn siyaset olmadýðýný, Araklý'nýn fýndýk meselesi olduðunu söyledi.
  ÇEBÝ: UYUÞTURULDUK
  Araklý Belediye Baþkaný Ümit Ýsmail Çebioðlu, üreticinin ve halkýn uyutulduðunu ileri sürerek, þunlarý kaydetti: "Biz afyonlandýk, uyuþturulduk. Devlet bu ürünlere destek vermiyorum diyemez.
  Çünkü bu ürünler dünya piyasasýndan ülkemize milyonlarca dolar döviz girdisi saðlýyor. Sen benim üreticimin hakkýný bu ürün bu kadar etmez diyerek vermiyorsun da bu tüccarlar bu kadar kaymaðý nereden buluyorlar? O bakýmdan oyuna getiriliyoruz. Ortadoðu'nun en önemli ürünü nasýlki petrol ise, Karadeniz'in petrolü de fýndýk ve çaydýr. CHP ve AKP'li vekillere sesleniyorum, Ankara'da birilerine yaðcýlýk ve dalkavukluk yapmayýn."

 • #2
  [
  CENNET GÝBÝ
  Trabzonspor, Almanya'nýn en yükse rakýmlý bölgesinde kampa girdi. Bordo-Mavili takýmýn özellikle bu alaný seçtiði belirtilirken, Türkiye ile eþleþtirildiðinde Almanya kampýnýn bulunduðu alaný Erzurum Palandöken, Uludað ya da Aðrý Daðý'nýn yüksek yerleri olarak algýlayabilirsiniz. Son derece düzgün yollarý, mükemmel imarý ve tek katlý evleriyle yamaçlarda kurulu olan kasaba tam bir emeklililer cenneti.
  KIÞIN KAYAK MERKEZÝ Bu denli küçük kasabada alt yapý tesisleri ise mükemmel. Burada yýldýzlý otellerden tutun da bungalov türü evleri görmek mümkün. Sosyal aktivitesi çok geniþ olan bölgede zaman zaman yabani hayvanlara da
  rastlayabilirsiniz. Bölgenin sessizliðini kuþ cývýltýlarý bozuyor. Kampýn bulunduðu alanýn þehir merkezlerine uzaklýðý Bordo- Mavililer için sessiz ve sakin kampa motive olmalarý açýsýndan da önemli bir mekan. Kamp yapýlan coðrafyanýn kýþýn da Almanya'nýn kayak merkezi olduðunu hatýrlatalým.

  Konu zigana taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum Saat 04.07.2006, 11:20 ) de?i?tirilmi?tir.

  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X