Duyuru

Collapse
No announcement yet.

1 Temmuz 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 1 Temmuz 2006 Haberler

  BAYRAK ÝNMEZ VATAN BÖLÜNMEZ
  Hakkari'nin Çukurca Ýlçesi'nde teröristlerin açtýðý ateþ sonucu þehit olan Jandarma Er Mevlüt Tekiroðlu, memleketi Giresun'da gözyaþlarý arasýnda topraða verildi.
  Þehit er için dün memleketi Giresun merkeze baðlý Duroðlu Beldesi Barça Çakýrlý Köyü'nde cenaze merasimi düzenlendi. Törene Giresun Valisi Þükrü Kocatepe, Giresun Belediye Baþkaný Hurþit Yüksel, Ýl Jandarma Alay Komutaný Albay Mehmet Özkan, þehit erin yakýnlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý.
  Þehit erin babasý Ýsa Tekiroðlu, annesi Helime Tekiroðlu ile kardeþleri Ufuk ve Hüseyin Tekiroðlu, tabutun baþýnda uzun süre gözyaþý döktü. Cenaze merasimine katýlan va
  tandaþlar terör örgütüne lanet yaðdýrarak, 'Kahrolsun PKK', 'Þehitler ölmez vatan bölünmez' þeklinde sloganlar attý.
  Tekiroðlu'nun naaþý, Barça Çakýrlý Köyü Camii'nde öðle namazýný müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan aile kabristanlýðýnda topraða verildi.

 • #2
  FINDIK MUHALEFETE TAKILDI
  Fýndýk konusunda birlik çaðrýsý yapan MHP-ANAP ve DSP Trabzon Ýl baþkanlarý Saadet Partisi ile SP Trabzon Ýl binasýnda bir araya gelecekti.
  Ancak MHP, DSP ve ANAP'ýn yetkilileri toplantýya gelmedi. Tüm hazýrlýklarýný tamamlayarak parti yöneticilerini bekleyen SP'liler toplantýnýn iptal edildiðini basýndan öðrendi.
  Bunun üzerine bir açýklama yapan SP Trabzon Ýl Baþkaný Mustafa Özdaþ, "Bize toplantýnýn iptal edildiðine dair hiçbir bilgi gelmedi. Samimi olmadýklarýný, rant peþinde olduklarýný bir kez daha ortaya koydular. Cesaretleri varsa gelsinler, AK Parti’nin kapýsýna dayanalým ve orada tepkimizi dile getirelim" dedi.
  MHP
  Ýl Baþkaný Muhammet Öztürk, "Önceki gün SP Ýl Teþkilatý'ndan Güntay Bulak'ý aradým. Kendisinden fýndýk konusunda bir randevu talep ettim. Ancak, kendisini aramamýn ardýndan o, bütün il ve ilçe teþkilatlarýný toplayarak, oluþumumuza katýlmayacaðýný açýkladý. SP'nin tutumu siyasi ahlaka uymamýþtýr. Fýndýk parti meselesi deðil, bölge meselesidir" dedi.
  BBP Trabzon Ýl Baþkaný Yaþar Ceyhan, "Fýndýktaki bu oluþum milli duruþun ifadesidir. IMF konusunda nasýl hemen hemen bütün partilerle ayný düþünceyi paylaþýyorsak, fýndýk için de ayný meseleyi düþünmek zorundayýz" dedi.
  Anavatan Ýl Baþkaný Fahrettin Aksoy, "Fýndýk üreticisinin maðdur edilmesi bizi rahatsýz etmektedir. Fýndýk olmazsa ekonomi çöker, çöküyor da" diye konuþtu.

  Yorum yap


  • #3
   FINDIK BAÞKENTÝ MESKEN SEÇTÝ   FÝSKOBÝRLÝK’in üreticiye olan borcunun ödenmesi noktasýnda yaþanan kördüðümün çözülmesi için çeþitli cephelerden yapýlan çalýþmalar sürerken, gelecek haftanýn çözüm için dönüm noktasý olabileceði bildirildi.
   TOBB bünyesinde oluþturulan Fýndýk Çalýþma Komisyonu’nda alýnan karar doðrultusunda Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan oluþturulan 2006 ürünü fýndýk rekoltesi tespit komisyonunun çalýþmalarýný büyük ölçüde tamamladýðý bildirildi. 2 gün önce Ankara’da fýndýkla ilgili kuruluþlarýn temsilcilerinden oluþan komisyonun toplantýsýný yaparak rekolte ile ilgili ilk deðerlendirmelerde bulunduðu öðrenildi.
   Rekolte tespitinde bazý eksi
   klerin tespit edilmesi üzerine yeni bir deðerlendirme yapýlacaðý ve rekoltenin 650-700 bin ton açýklanabileceði kaydedildi.
   Muhalefetteki siyasi partiler ve bazý sivil toplum örgütleri tarafýndan kamuoyu baskýsý oluþturularak, hükümetin FÝSKOBÝRLÝK’in ödeme sýkýntýsýný çözmesi için çalýþma yapýlýrken, Ordu’da bir araya gelen ticaret borsalarýnýn yetkilileri, sorunu "acil" koduyla masaya yatýrdýlar.
   Ordu Ticaret Borsasý’nýn organizesinde bir araya gelen borsa temsilcileri, fýndýkta yaþanan sýkýntýnýn Fiskobirlik’in sorunu olmaktan çýktýðýný, 2005 ürünündeki sýkýntýlardan daha fazlasýnýn bu durumda 2006’da yaþanabileceðini belirttiler.
   Temsilciler, FÝSKOBÝRLÝK yönetiminin hatasýyla baþlayan sürecin iþi bu noktaya taþýdýðýný artýk herkesin kabul ettiðini, Baþbakan’ýn Giresun il kongresinde yaptýðý konuþmanýn da etkisiyle fiyatlarýn daha da aþaðýya düþtüðünü belirterek, 2006 ürünü fýndýkta oldukça yüksek bir rekoltenin görüldüðünü, bu durumda fýndýðýn maliyetinin bile aþaðýsýna düþmesinin söz konusu olabileceðini vurguladýlar.
   Temsilciler, birliðe kimsenin güveni kalmadýðýný, bu nedenle önümüzdeki sezon için baþta üreticilerin maðduriyetini önleyecek þekilde farklý argümanlarýn geliþtirilerek devreye sokulmasýnýn kaçýnýlmaz olduðunu bildirdiler.
   Toplantýda, gelecek hafta Ankara’da fýndýk üretilen illerdeki iktidar milletvekillerinin toplantýya çaðrýlmasý ve alýnmasý kararlaþtýrýldý.

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X