Duyuru

Collapse
No announcement yet.

28 Haziran 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 28 Haziran 2006 Haberler

  TRABZON KAYIP KIZ KARDEÞLERÝ ARIYOR  Demet ve Derya. Ýki kýz kardeþ 22 Haziran tarihinden bu yana sýrra kadem bastý.
  Trabzon'un Çömlekçi mahallesinde oturan iki genç kýzdan hiçbir haber alýnamýyor. Çocuklarýnýn bulunmasý için emniyete baþvuran kafe iþletmecisi baba Hacý Ali Muratoðlu, kýzlarýnýn bir an önce bulunmasýný istiyor.
  Demet ve Derya Muratoðlu kardeþlerin bulunmasý için her türlü giriþimler devam ediyor.
  Kayýp ilan afiþleriyle birlikte aranan genç kýzlarýn baþýna kötü bir þey gelmesinden endiþe duyan yakýnlarý kardeþleri gören ya da yerlerini bilenlerin en yakýn karakola bildirmesini istiyor.
  Hacý Ali ve Ýmmehan çiftinin beþ çocuðundan ikisi olan Deme
  t ve Derya Muratoðlu kardeþlerin ailevi hiçbir problemi olmadýðýna dikkat çeken yakýnlarý, yaþlarý 20 ve 17 olan genç kýzlarýn kandýrýlarak kaçýrýlmýþ olabileceði ihtimalini de göz önünde bulunduruyorlar

 • #2
  VAKFIKEBÝR'DE 18 UYGULAMASINA TEPKÝ


  Trabzon’un Vakfýkebir ilçesindeki bölge hastanesi konumunda bulunan devlet hastanesine ek bina yapýmý için alýnan arsaya belediye tarafýndan 18 uygulamasý getirilmesi ilçe halký baþta olmak üzere hasta yakýnlarýnýn tepkilerine neden oluyor.
  Hastaneye ek olarak yapýlmasý planlanan ve 780.000.00 YTL’ye alýnan 3 dönümlük arsa üzerinde içinde ameliyathaneler, yatakhaneler ve konferans salonunun da bulunduðu 10 katlý ek bir bina yaptýrýlmasý planlanmýþ, ancak söz konusu arsa, parasýnýn hazýr olmasýna raðmen 18 uygulamasýna takýlmýþtý.
  Alýnan bilgilere göre, belediye tarafýndan arsa üzerindeki 18 uygulamasý kaldýrýldýðý takdirde, arsanýn bedeli hemen ödenecek ve bu yýl sonunda inþaatýna baþlanacak. Ancak, yetkililerin bu konuyu çözmek için gösterdikleri duyarsýzlýk ve ilgisizlik yüzünden, yeni hastane binasýnýn yapýlmasýnýn uzun yýllar alabileceði, hatta programdan bile çýkarýlabileceði gelen haberler arasýnda.
  Bir bölge hastanesi konumunda olan Vakfýkebir Devlet Hastanesi’ne yeni atanan nöroloji uzmanýnýn yaný sýra göðüs hastalýklarý uzmaný göreve baþladý. Beyin cerrahi uzmaný da birkaç hafta içinde göreve baþlayacak ve hastanede yapýlmasý imkansýz olan hiçbir ameliyat kalmayacak. Yeni atanan nöroloji uzmaný ayný zamanda psikiyatrik tedaviler de yapacak. Bu arada yetkililer, özellikle ortopedi alanýnda iddialý olduklarýný, ortopedik rahatsýzlýðý olan hiçbir hastanýn baþka hastanelere gitmek istemediklerini dile getirdiler.

  Yorum yap


  • #3
   DOÐAL GAZ BU YIL GELÝYOR


   Doðu Karadeniz Bölgesi'nin doðalgaza kavuþturulmasý çalýþmalarý hýzla sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Hilmi Güler'in uzun süredir üzerinde çalýþtýðý doðalgaz boru döþeme çalýþmalarý Sivas-Ordu hattýnda tam gaz devam ediyor.
   Daha önce 'Mavi Akým' kapsamýnda Samsun'dan gelmesi planlanan, ancak ihaleyi alan firmanýn yaþadýðý sorunlar sebebiyle geciken doðalgazý Ordu'ya ve Doðu Karadeniz Bölgesi'ne ulaþtýrma çalýþmalarý Sivas'tan baþlatýldý. Sivas-Suþehri üzerinden 17 Mayýs 2006 tarihinde start alan doðalgaz boru hattý þu an Ordu'nun Kabadüz Ýlçesi Çambaþý Yaylasý'na ulaþtý. Dað ve tepelerin doðalgaz boru hatlarýyla aþýldýðý çalýþma büyük bir hýzla sürüyor. Fernas Ýnþaat tarafýndan gerçekleþtirilen çalýþmada güzergah iþaretlemede yüzde 100, güzergah açmada yüzde 45, boru dizgide yüzde 25, kaynakta yüzde 6 iþ ilerlemesi saðlandý. Hat boyunca döþenecek borularda Çambaþý-Kabadüz hattýnda farklý yerlerde stok edildi. Güzergahta 1 proje müdürü, 1 þantiye þefi, 2 saha mühendisinin yaný sýra 48 iþçi mesai gözetmeksizin görev yapýyor. Çambaþý Yaylasý'ndan Ordu'ya kadar toplam 60 kilometre uzunluðunda olacak olan doðalgaz boru hattý Ata Sanayi Sitesi'nde son bulacak. Burada kurulacak depoda toplanacak olan doðalgaz, daðýtým aðýyla þehre ulaþtýrýlacak.
   Çambaþý Yaylasý'ndaki doðalgaz çalýþmalarýnýn bir baþka yaný ise Doðu Karadeniz Bölgesi'ne ulaþtýrýlacak olan doðalgazýn ayrým noktasý olmasý. Sivas'tan Çambaþý'na kadar gelen hat, Semen Obasý'nda ikiye ayrýlarak bir tarafý Ordu'ya bir tarafý Giresun'a uzanacak. Halen Giresun'a doðru yol alan çalýþmalar buradan sýrasýyla kýsa ve orta vadede Doðu Karadeniz'in diðer illerine ulaþtýrýlacak.
   "YIL SONUNA KADAR
   TAMAMLANACAK"
   Çalýþmalarý yerinde görmek üzere parti yöneticileriyle birlikte incelemelerde bulunan AK Parti Ordu Ýl Baþkaný Fatihan Ünal, hat döþeme çalýþmalarýnýn yýl sonuna kadar tamamlanacaðýný söyledi. Ordulularýn beklediði doðalgazýn çok yakýnda olduðunu söyleyen Ünal, "Bakýn burada cep telefonu çekmiyor, arazi þartlarý çok aðýr ve engebeli. Bu zor þartlarda, bu aðýr araçlarla daðlar aþýlýyor, dereler geçiliyor. Üstelik mesai saati düþünmeksizin geç saatlere kadar çalýþýyorlar. AK Parti verdiði sözleri bir bir yerine getiriyor. Hat döþeme çalýþmalarýnýn yýl sonuna kadar tamamlanmasý hedefleniyor. Þu anda çalýþmalarýn önünde bir engel yok" dedi.

   Yorum yap


   • #4
    iboo

    yaww bu kýzlar bizim ekraba olmasýn yawww ama yinede yazýk olmuþ bulunursalar çok sevinirim :::45

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X