Duyuru

Collapse
No announcement yet.

27 Haziran 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 27 Haziran 2006 Haberler

  "SIVIL POLIS" GERGINLIGI

  Trabzon'da önceki gün yinelenen TAYAD olaylarý ile ilgili Ýnsan Haklarý Derneði Trabzon Þubesi'nde basýn açýklamasý yapýldý. Açýklamayý izlemek üzere salonda bulunan TAYAD üyeleri, sivil polis olduðunu iddia ettikleri bir þahsýn, açýklama sýrasýnda ÝHD Þubesi’ne girmesini istemedi. Bunun üzerine þahýs dýþarýya çýkmak üzere kapýya doðru yöneldi.
  Bir tartýþma da ÝHD’de
  Olaya müdahale eden ÝHD Baþkaný Güntekin Yücesan ile TAYAD üyeleri arasýnda da tartýþma yaþandý. ÝHD Þube Baþkaný Yücesan, "Açýklamayý biz yapýyoruz, burada kimlerin olacaðýnýn kararýný biz veririz" diyerek, TAYAD üyesi gençlerin de dýþarý çýkmalarýný istedi. Bunun üzerine ÝHD Baþkaný ile TAYAD’lýlar arasýnda da tartýþma çýktý.
  Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Trabzon Þubesi, önceki gün yaþanan TAYAD olaylarý ile ilgili bir basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Açýklamayý dinlemek için ÝHD Trabzon Þubesi’ne gelen TAYAD üyeleri, açýklama öncesi, þube binasýna gelen bir þahsýn sivil polis olduðu gerekçesi ile içeri girmemesini istediler. Kýsa süreli bir arbede ve baðrýþmalarýn ardýndan bahsi geçen þahýs, þube binasýndan ayrýlmak istedi. Olay sýrasýnda baðýran TAYAD üyesi Çetin Güven, polis olduðunu iddia ettikleri þahsý provokatörlükle suçladý. Açýklama yapýlmasý için basýn mensuplarý ve ÝHD yönetim kurulu üyeleri ve TAYAD üyelerinin yerini aldýðý sýrada, ÝHD Þube Baþkaný Güntekin Yücesan’ýn polis olduðu iddia edilen þahsý tekrar þube binasýna getirmesi yine tartýþmalarýn yaþanmasýna neden oldu.
  ‘BÝZÝM AÇIKLAMAMIZ: BURAYA HERKES GELEBÝLÝR’
  TAYAD üyeleri, þahsýn dýþarý çýkmasý için yeniden tepki gösterirken, ÝHD Þube Baþkaný Yücesan, bu açýklamayý kendilerinin yaptýðýný, ve ÝHD Þubesi’ne herkesin gelebileceðini söyledi. Þahýs tartýþmanýn baþlamasý ile þubeden ayrýlýrken, bu sefer de ÝHD Þube Baþkaný Gültekin Yücesan, TAYAD üyesi gençler arasýnda bir tartýþma yaþandý. ÝHD Þube Baþkaný Yücesan, TAYAD üyelerinin de açýklama sýrasýnda þubeden çýkmalarýný istedi. Bunun üzerine baðýrarak tepki gösteren TAYAD üyesi Çetin Güven, basýn mensuplarýna dönerek, "Bunlarý iyi çekin, ÝHD’nin kimin tarafýnda olduðunu iyi çekin" diyerek tepkisini gösterdi. ÝHD eski yönetim kurulu üyelerinin araya girmesi ile durum sakinleþtirildi ve TAYAD üyelerinin katýlýmýyla açýklama gerçekleþtirildi.
  ÝHD EMNÝYETÝ SUÇLADI
  Öte yandan, olaylarla ilgili ÝHD Trabzon Þubesi yönetim kurulu adýna Yasemin Arslanoðlu bir açýklama yaptý. Aslanoðlu, açýklamasýnda olaylarýn baþlamasýnda emniyet güçlerinin kusuru bulunduðunu ve müdahaleye gerekçe ve zemin hazýrlandýðýný ileri sürdü. TAYAD üyelerini de vatandaþlarla sözlü diyaloga girmeleri nedeniyle olaylara çanak tutmakla suçlayan Arslanoðlu, halký bu tür olaylara karþý saðduyulu hareket etmeye çaðýrdý.
  ÝHD Trabzon Þubesi Baþkaný Gültekin Yücesan da yaþanan olaylarla ilgili emniyet güçlerini suçladý.
  TAYAD üyelerinin de vatandaþlarla tartýþarak olaylarýn çýkýþýna çanak tuttuðunu söyleyen Yücesan, olaylarýn her aþamada sonuna kadar takipçisi olacaklarýný da sözlerine ekledi. Yaþanan bu olaylar ve açýklama sonrasý son olarak SDP Partisi Trabzon Ýl Baþkaný Musa Yavuzyýlmaz ile ÝHD Yönetim Kurulu üyeleri arasýnda da kýsa bir tartýþma yaþandý. TAYAD üyesi gençler ise kendilerinin de olaylarla ilgili bir basýn açýklamasý yapacaklarýný ve yerini zamanýný sonra belirteceklerini söyledi.

 • #2
  TAHRIKLERDEN KAÇINALIM


  Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, olaylarý deðerlendirdi.
  Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, Atatürk Alaný'nda dün yaþanan TAYAD gerginliðinin kimseye fayda vermeyeceðini belirterek, "Trabzon'un düzenini bozdurtmayýz. Bunu açýkça söylemek istiyorum. Halkýmýz, milletimiz huzur istiyor. Ýnsanlarý birbirine düþürecek davranýþlardan kaçýnmak lazým. Tahriklerden kaçýnalým" dedi.
  Trabzon Valiliði karþýsýnda kurulan Kýzýlay çadýrýnda dün kan verme kampanyasýna katýlarak kan veren Vali Yavuzdemir, son yaþanan TAYAD olaylarýný deðerlendirdi. Þehirde yaþayan insanlarýn birbirini tahrik etmemesi gerektiðini kaydeden Vali Yavuzdemir, "Trabzon'un düzenini bozdurtmayýz. Bunu açýkça söylemek istiyorum. Halkýmýz, milletimiz huzur istiyor. Ýnsanlarý birbirine düþürecek davranýþlardan kaçýnmak lazým. Bunlar dýþarýdan ithal edilmiþ insan deðil, burada yaþýyor. Bunlar da bu memleketin vatandaþýysa en az bizim kadar Trabzon'un huzurunu düþünmeliler. Tahriklerden kaçýnalým. Halkýmýzý birbirine düþman olacak hale getirmeyelim. Yaþam her þeye deðer. Bu dünyadan güzel tat almaya bakalým. Her zaman söylüyorum, biz birkaç kiþiye pabuç býrakmayýz. Devletimiz çok güçlüdür. Gerekeni yapar, adalete teslim ederiz" diye konuþtu.
  "Amaçlarýnýn ne olduðunu neyi kaþýmak istediklerini biz iyi biliyoruz" diyen Vali Yavuzdemir, "Trabzon'un huzurunu bozmaya çalýþanlara huzur vermeyiz. Biz yargýsýyla, askeriyle, mülki erkanýyla güçlü bir devletiz. Halkýmýzýn huzurunu bozanlar bunun cezasýný aðýr öder. Tavsiyem onlarda genç çocuklar, bu yaþamdan zevk almaya ve huzur içinde yaþamaya baksýnlar. Yoksa devlet üzerine düþeni yapar" diye konuþtu.

  Yorum yap


  • #3
   HIRSIZLIK ÞEBEKESI ÇÖKERTILDI


   Son birkaç yýldan beri Vakfýkebir Emniyet Müdürlüðü ekiplerinin yaptýklarý baþarýlý operasyonlar sonucunda bir hýrsýzlýk çetesi daha çökertildi.
   Önceki gece saat 02.40 sýralarýnda, Vakfýkebir’e baðlý Hacýköy mahallesi sahil geçiþinde bulunan Ülker distribütörlüðüne ait kamyonlarýn lastiklerini sökerken, Ýlçe Emniyet Müdürlüðü’ne baðlý polis merkezi ve Asayiþ Þube ekiplerinin baþarýlý operasyonlarý sonucu suçüstü yakalanan iki kiþi, çýkarýldýklarý nöbetçi mahkeme tarafýndan tutuklanarak ceza evine gönderildi.
   Edinilen bilgilere göre, 61 HD 125 plakalý kamyonun lastiklerini sökerken suçüstü yakalanan Yusufeli doðumlu B.A. (49) ve Þavþat doðumlu R.Ý. (53)’nin kullandýklarý ve Ýstanbul’dan kiraladýklarý belirlenen 34 JZZ 99 plakalý Doblo marka otomobilde yapýlan aramada ayrýca çalýntý olduðu sanýlan ve yaklaþýk deðeri 2 milyar olan 6 adet yeni kamyon lastiði daha ele geçirildi.
   Ayrýca B.A.’nýn hýrsýzlýk suçundan 33, R.Ý.’nin ise kumar oynatmaktan 1 sabýkasýnýn bulunduðu bildirildi.

   Yorum yap


   • #4
    iboo

    Allahým sen iþini blirsin

    Yorum yap


    • #5
     iboo

     nedir bu yaw tayadlýmý nedir ne iþ yapar bunlar

     Yorum yap

     Haz?rlan?yor...
     X