Duyuru

Collapse
No announcement yet.

26 Haziran 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 26 Haziran 2006 Haberler

  YINE AYNI SENARYO

  Dün yine Atatürk Alaný’nda basýn açýklamasý yapan guruba vatandaþlar müdahale etti: Tartýþma kýsa sürede büyüdü, bir gurup vatandaþ TAYAD’lýlara saldýrdý, polis olaylarýn büyümesini güçlükle önledi
  TAYAD'lý bir grup her pazar olduðu gibi bugün de Atatürk Alaný'ndaki Meydan Parký'nda basýn açýklamasý yapmak istedi. Basýn açýklamalarýný yapan grup üyelerini polis ekipleri daðýlmalarý konusunda uyardý. Bu sýrada çevrede bulunan vatandaþlarýn bazýlarý TAYAD’lý grubun daðýlmasýný istedi.
  Ortamýn gerilmesine üzerine, bir vatandaþýn TAYAD'lý bir kiþiye yumruk atmasýyla olaylar büyüdü. Grup ile vatandaþlar arasýnda 6 ve 10 Nisan 2006 tarihlerinde yaþanan olaylarýn bir benzeri yaþandý. Olay yerine takviye emniyet güçlerinin gelmesiyle, TAYAD'lýlar güvenlik gerekçesiyle parktaki tuvalete götürüldü.
  AKREPLERLE EMNÝYET’E
  Bir süre burada bekletilen TAYAD'lýlar, polisin kendilerini oradan çýkartmak istemesine olumsuz yanýt verdi. Çevik kuvvet ve özel hareket ekiplerinin desteðiyle TAYAD'lýlar tuvaletten çýkartýlarak, akrep diye tabir edilen araca bindirilerek emniyete götürüldü. Bu sýrada yine vatandaþlarýn saldýrýsýna uðradýlar.
  2’SÝ GEÇEN YIL DA VARDI
  Zýrhlý araçla bölgeden uzaklaþtýrýlan TAYAD'lý grup, Trabzon Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü. Öte yandan dün yine vatandaþlarýn saldýrýsýna uðrayan TAYAD'lý grupta 6 ve 10 Nisan'daki olaylara karýþtýðý belirlenen TAYAD üyelerinden Çetin Güven
  Trabzon Atatürk Alaný'nda basýn açýklamasý yapan TAYAD üyeleriyle vatandaþlar arasýnda gerginlik yaþandý. Çýkan kavgayý polis ekipleri güçlükle yatýþtýrýrken, 9 kiþilik TAYAD üyesi gruptan yaralananlar oldu.
  Atatürk Alaný'ndaki Meydan Parký'nda basýn açýklamasý yapan ve "Tecriti kaldýrmak için öldüler" pankart açan TAYAD'lý gruba yaklaþan bir vatandaþ, parkta olan kiþileri rahatsýz etmeye haklarý olmadýðýný belirterek, basýn açýklamasýný ve slogan atmayý býrakmalarýný istedi. Bu sýrada çevredeki sivil polisler de bölgeye gelerek iki tarafý sakinleþtirmeye çalýþtý. Bu sýrada çevredeki diðer vatandaþlarýn da basýn açýklamasýnýn bitirilmesini istemesi ve "Türk bayraðý açýn, öyle basýn açýklamasý düzenleyin" demesiyle birlikte iki grup arasýnda gerginlik yaþandý. Gerginlik sýrasýnda yaþanan tartýþma bir anda kavgaya dönüþtü. Çýkan kavgada TAYAD üyelerinden yaralananlar olurken, 9 kiþilik gruba bir anda kalabalýk vatandaþ topluluðu saldýrmak istedi. Meydan Parký'na Çevik Kuvvet ekipleri gönderilirken, 6 ve 10 Nisan 2005 tarihinde yaþanan olaylarýn bir benzeri tekrarlandý. Vatandaþlar, TAYAD üyelerini kovalayarak darp etmek isterken, vatandaþlarýn elinden polis tarafýndan kurtarýlan TAYAD üyeleri Meydan Parký'ndaki tuvaletin içine koyuldu. Burada bekletilen ve ortamýn sakinleþmesinin ardýndan TAYAD üyesi gençler, zýrhlý araca konularak Meydan Parký'ndan çýkartýldý. Bu sýrada yine TAYAD üyeleri zýrhlý araca bindirilirken, bazý vatandaþlarýn saldýrýsýna uðradý. Zýrhlý araçla bölgeden uzaklaþtýrýlan TAYAD'lý grup, Trabzon Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü.
  Öte yandan dün yine vatandaþlarýn saldýrýsýna uðrayan TAYAD'lý grupta 6 ve 10 Nisan'daki olaylara karýþtýðý belirlenen TAYAD üyelerinden Çetin Güven ve Emra Bakýr'ýn da bulunduðu öðrenildi.
  Bilindiði gibi Trabzon'da 6 Nisan 2005 günü Çetin Güven (27), Zeynep Erduðrul (25), Emra Bakýr (27), Ýhsan Özdil (22) ve Nurgül Acar (20) isimli 5 genç, F tipi cezaevlerini protesto etmek amacýyla, Kemerkaya Mahallesi, Kunduracýlar ve Kahramanmaraþ Caddeleri'nde "Hapishanelerde Neler Oluyor, Bilmek Hakkýmýz, Tecritte Ölüm Var" ifadelerinin yer aldýðý bildiri daðýtmaya çalýþýrken, "Bayrak yakýyorlar" söylentileri üzerine linç edilmek istenmiþ, daha sonra polis ekipleri tarafýndan zýrhlý araçlarla kurtarýlmýþtý.
  GÖSTERÝCÝLERÝN KÝMLÝKLERÝ
  Öte yandan Çetin Güven (36), Emra Bakýr (28), Özlem Karataþ (20), Onur uzun (25), Uður Taþkýn (20), Özcan Altuntaþ (22), Süleyman Gültekin (23), Dicle Ürünay (20) ve Funda Bulut (19) Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ndeki muayenelerinin ardýndan tekrar Emniyete götürüldü.


 • #2
  SAÐLIÐA SÜPER YATIRIM


  Trabzon’daki Saðlýk yatýrýmlarý tam gaz devam ediyor. Bölgenin en önemli beklentisi olan Trafik Hastanesi Akçaabat’ta Yaylacýk’taki Karayollarý Bölge Müdürlüðü 105. Þube Þefliði’nin hizmet verdiði yere kuruluyor. Karayollarý ile birlikte Saðlýk Bakanlýðý arasýnda uzun zamandýr devam eden yazýþmalarda olumlu sonuç alýndý. Ve Bakan Özak tarafýndan arazinin ve binalarýn devri bakanlýða gerçekleþti. Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Faruk Özak saðlýða yapýlacak yatýrýmýn insanlýða yapýlan yatýrým olduðunu ifade ederek, projenin Trabzon’un saðlýk merkezine dönüþmesinde dev bir adým olacaðýný söyledi. Bu arada devir iþleminin gerçekleþmesiyle Saðlýk Bakanlýðý Yaylacýk’taki Karayollarý Þube Þefliði’nin yerine Avrupa Birliði standartlarýnda mükemmel bir Trafik Hastanesi yapacak. Böylece Týp Fakültesi, Kemik Hastalýklarý Hastanesi, Göðüs Hastanesi ve Araþtýrma Hastanesi ile Doðum Hastanesi’nin yaný sýra Trabzon’daki tek eksiklik olan Trafik Hastanesi de hizmete sokulmuþ olacak. Kaþüstü’ne yapýlacak Devlet Hastanesi’nden sonra Akçaabat’taki Karayollarý 105. Þube Þefliði Trafik Hastanesi yapýlmak üzere Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Faruk Özak tarafýndan Saðlýk Bakanlýðý’na devredildi.

  Yorum yap


  • #3
   ESRARENGIZ INTIHAR

   Trabzon’un Arafilboyu mevkiinde, Tanjant yolunun Çömlekçi mahallesi üzerinden geçen yaklaþýk 25 metrelik viyadükten kendini atan þahýs hayatýný kaybetti. Viyadükten atlayarak Çömlekçi mahallesinde yere çarpan þahýs, olay yerine gelen ambulansla hemen Trabzon Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne kaldýrýldý.
   Burada yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayan þahýsýn üzerinden hiçbir kimlik bilgisi çýkmadý. Þahsýn cenazesi, kesin ölüm nedeninin anlaþýlmasý için Trabzon Adli Týp Kurumu’na götürülürken, kimliðinin araþtýrýldýðý belirtildi. Þahsýn 30-35 yaþlarýnda iyi giyimli orta boylu birisi olduðu belirtildi.
   Trabzon’un Arafilboyu mevkiinde, Tanjant Yolu’nun Çömlekçi Mahallesi üzerinden geçen yaklaþýk 40 metrelik viyadüðünden kendini atan þahýs hayatýný kaybetti. Viyadükten atlayarak Çömlekçi Mahallesi’nde yere çarpan þahýs, olay yerine gelin ambulansla hemen Trabzon Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne kaldýrýldý. Burada yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayan þahýsýn üzerinden hiçbir kimlik bilgisi çýkmadý. Þahýsýn cenazesi, kesin ölüm nedeninin anlaþýlmasý için Trabzon Adli Týp Kurumu’na götürülürken, kimliðinin araþtýrýldýðý belirtildi. Þahsýn 30-35 yaþlarýnda iyi giyimli orta boylu birisi olduðu belirtildi.

   Ýntihar eden sahsýn Atakan Bayraktar (30) olduðu ve psikolojik sorunlarý bulunduðu öðrenildi. Bekar olan þahsýn cenazesinin Trabzon Numune ve Eðitim Araþtýrma Hastanesi'nde ailesine teslim edildiði bildirildi.
   Edinilen bilgiye göre, erkek bir þahýs, önceki gün Esentepe Mahallesi Tanjant Yolu'ndan yaklaþýk 25 metre yükseklikten kendini boþluða býrakarak intihar etmiþti. Þahsýn üzerinden kimlik veya herhangi bir not çýkmazken, kimliðini belirlemek için yapýlan çalýþmalar sonuç verdi.


   Konu ts_61 taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/10-ts_61 Saat 26.06.2006, 18:29 ) de?i?tirilmi?tir.

   Yorum yap


   • #4
    iboo

    neler oluyor bu trabzonda yaaaa :::48

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X