Duyuru

Collapse
No announcement yet.

24 Haziran 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 24 Haziran 2006 Haberler

  KARA YAZI
  Kara ailesinin fertlerinin ‘yazýsý’ da týpký soyadlarý gibi; geçen yýl trafik kazasýnda bir ferdini yitiren aile daha bu acý dinmeden 3 kiþiyi daha trafik canavarýna kurban verdi
  Bir yýl sonra ikinci yýkým
  Onlarýn adlarý gibi bahtlarý da ‘kara’. Bir yýl önce Kara ailesinden Muzaffer Kara talihsiz bir trafik kazasýnda hayatýný kaybetmiþti. Bu acýyý yaþayan Kara ailesi, trafik terörünün nasýl bir canavar olduðunu çok iyi biliyordu. Aradan daha 1 yýl geçmeden ayný aileden 3 kiþi daha hasta ziyaretine giderken trafik kazasý geçirdi ve ailede ikinci büyük yýkým yaþandý.
  Hasta ziyaretine geliyorlardý
  Ýstanbul’dan yola çýkan Trabzon’un Tonya ilçesine baðlý Kalýnçam Köyünden Bahri Kara yanýna eþi Neriman Kara’yý ve yeðeni Neþe Kara’yý alarak hasta yatmakta olan anne babalarý Hüseyin ve Fatma Kara’yý ziyaret etmek amacýyla Trabzon’a hareket ettiler. Ancak Kastamonu’ya baðlý Tosya ilçesine gelince trafik canavarý yakalarýna yapýþtý.
  Tonya’da büyük acý yaþanýyor
  Memleketlerine gelmek için yola çýkan ailenin 3 ferdi ( Bahri, Neriman, Neþe Kara) kazada öldü. Acýsý ise Tonya’ya düþtü. Kara ailesinin Ýstanbul ve Tonya’da bulunan yakýnlarý, olayý duyunca sinir krizleri geçirdi. Kazada hayatýný kaybedenler dün topraða verilirken büyük üzüntü yaþandý. Herkes Kara ailesinin acýsýný paylaþtý.
  Trabzon’da hasta yatmakta olan anne ve babalarýný ziyaret etmek için Ýstanbul’dan yola çýkan Tonyalý Bahri Kara (50), eþi Neriman Kara (52) ve yeðeni Neþe Kara (19) Kastamonu’nun Tosya ilçesinde geçirdikleri trafik kazasý sonucu hayatlarýný kaybettiler. Bir yýl önce, Bahri Kara’nýn kardeþi, Neþe Kara’nýn babasý Muzaffer Kara da trafik kazasý sonucu hayatýný kaybetmiþti.
  Edinilen bilgilere göre yaklaþýk olarak 20 yýldýr Ýstanbul’da yaþayan Tonya Kalýnçam Köyünden Bahri Kara yanýna eþi Neriman Kara’yý ve yeðeni Neþe Kara’yý alarak hasta yatmakta olan anne babalarý Hüseyin ve Fatma Kara’yý ziyaret etmek amacýyla Trabzon’a hareket ettiler. Ancak Kastamonu’ya baðlý Tosya ilçesinde geçirdikleri trafik kazasý sonucunda memleketlerine gelemeden hayatlarýný kaybettiler. Geçtiðimiz yýl yine trafik kazasý sonucu bir oðullarýný yitiren Kara ailesi gelen bu acý haberle yýkýldýlar.
  Çok acý bir þekilde hayatlarýný kaybeden Neþe Kara ise, Ýstanbul’da bir yýl önce trafik kazasýnda kaybettiði babasýnýn yanýnda, Bahri ve Neriman Kara çifti ise Tonya’nýn Kalýnçam Köyü’ne getirilerek aile kabristanlýðýnda topraða verildiler.
  Kaza haberi Tonya’da derin üzüntü yarattý.

 • #2
  TRABZON KAN AÐLIYOR
  Trabzon’un önde gelen sanayicilerinden Celal Hekimoðlu’nun oðlu BTP Ýl Baþkaný Nihat Hekimoðlu’nun aðabeyi Cem Hekimoðlu kalp krizine kurban gitti. Trabzon’u aðlatan ölüm haberi üzerine Hekimoðlu fabrikasý üretime ara verdi. Hekimoðlu Metal Sanayinin Genel Müdürü olan Cem Hekimoðlu bugün topraða verilecek.
  Trabzon’un önde gelen sanayicilerinden Hekimoðlu Metal Fabrikasý’nýn Genel Müdürü Cem Hekimoðlu genç yaþta kalp krizine kurban gitti. Hiçbir rahatsýzlýðý olmamasýna raðmen ani kalp krizi ile 41 yaþýnda yaþamýný yitiren Cem Hekimoðlu’nun ölümü ailesini þoke ederken Trabzon’u da yasa boðdu. Uzun süredir rahatsýzlýðý sebebiyle tedavi gören baba Celal Hekimoðlu genç yaþta oðlunu kaybetmenin acýsýný yaþarken, Cemil Hekimoðlu ile Doðanspor Kulübü’nün Baþkaný Celil Hekimoðlu, BTP Ýl Baþkaný Nihat Hekimoðlu da kardeþlerinin ölümü ile adeta yýkýldýlar. Cem Hekimoðlu bugün öðleyin Subaþý köyünde sevenleri tarafýndan son yolculuðuna uðurlanacak.


  Yorum yap


  • #3
   FARABÝ ÖRNEKTÝR.

   KTÜ Farabi Hastanesi Baþhekimi Doç. Dr. Haluk Uluutku, "Hastanemiz, diðer hastanelere örnek teþkil eden ve onlara hedef yaratan bir hastane. Bu özelliðimiz her zaman korumalýyýz" dedi.
   KTÜ Farabi Hastanesi’nde, KTÜ ve Hasta Haklarý ve Saðlýklý Yaþam Derneði (HAKSAY) iþbirliði ile 19 Aralýk 2005-26 Mayýs 2006 tarihleri arasýnda düzenlenen ve 3 dönem süren "Hasta Haklarý ve Saðlýklý Ýletiþim Hizmet Ýçi Programý" en az bir oturuma takip eden toplam 328 personelin katýlýmýyla gerçekleþti.
   KTÜ Saðlýk Meslek Yüksek Okulu Öðretim Görevlisi Sedat Bostan ve KTÜ Öðretim Görevlisi Hasan Kýrmýzý, tarafýndan verilen hizmet içi eðitim seminerine katýlan personellerin sertifikalarý gerçekleþtirilen törenle daðýtýldý. Farabi Hastanesi Prof. Dr. Aydýn Ýnal amfisinde gerçekleþtirilen törende ilk olarak verilen eðitimin içeriði ve alýnan neticeler anlatýldý. Ýlk olarak konuþan Öðrt. Gör. Sedat Bostan, çok verimli bir eðitim çalýþmasý gerçekleþtirdiklerini söyleyerek, katýlýmcýlara teþekkür etti.
   Daha sonra konuþan HAKSAY Derneði Baþkaný Yrd. Doç. Yahya Deryal, hasta haklarýnýn önemini vurgulayarak, KTÜ Farabi Hastanesi personelinin bu konuyla ilgili bir eðitim seminerine katýlmalarýna çok sevindiðini söyledi. Yrd. Doç. Deryal, hastanelerin nihayetinde birer iþletme olduðunu belirterek "Buraya gelen müþteri, bir market müþterisi gibi olamaz. O hastadýr. Sýkýntýsý vardýr ve strestedir. Davranýþlarý daha duygusaldýr. Siz çalýþanlarýn onun davranýþlarýný anlamanýz ve ona anlayýþla yaklaþmanýz gerekir. Bunun için, bu eðitim çalýþmasýna katýlmanýz beni çok mutlu etmiþtir" dedi.
   Son olarak konuþan KTÜ Farabi Hastanesi Baþhekimi Doç. Dr. Haluk Uluutku, Farabi Hastanesi’nin bugünlere geliþ sürecini anlatarak, þuan hastanenin 68 dönüm üzerine kurulmuþ ve 3.5-4 milyon insana hizmet veren dev bir kuruluþ olduðunu vurguladý. Hastanelerin diðer iþletmelerden farklý olarak sürekli aktif olmasý gerektiðini ve iç düzenlemelerini çalýþýr durumdayken yapabileceðini ifade eden Baþhekim Uluutku, çalýþmalarýný mesai dýþý saatlerde de sürdürdüklerini belirtti. KTÜ Farabi Hastanesi’nin her konuda örnek olmasý gerektiðini belirten Uluutku, "Buz idari ve akademik olmak üzere iki personel grubundan oluþuyoruz. Gelen hastamýz ayný zamanda bizim müþterimizdir. Onu en iyi þekilde tedavi etmenin yaný sýra, ona en güzel hizmeti sunmamýz da birinci hedefimizdir. Bugün KTÜ Farabi Hastanesi, diðer hastanelere örnek teþkil etmekte ve onlar için hedef oluþturmaktadýr. Sizde baþarýmýzý korumak için mesai saatleriniz dýþýnda zaman ayýrarak bu eðitim seminerlerine katýldýnýz. Sizlere teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu.

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X