Duyuru

Collapse
No announcement yet.

23 06 2006 Cuma Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 23 06 2006 Cuma Haberler

  SOKAK ORTASINDA KORKUNÇ ÝNFAZ
  Kurþunlar bu kez Deðirmendere'de can aldý. Trabzon'un Deðirmendere mahallesinde dün saat 14:30'da meydana gelen olayda, cezaevinden yeni çýktýðý belirtilen 31 yaþýndaki Erdal Yýldýz sokak ortasýnda kurþun yaðmuruna tutuldu.
  6 Kasým 1998’de Trabzon'un Maçka ilçesi Üçpýnar yaylasýnda meydana gelen olayda 67 yaþýndaki Kemal Aydýn’ý öldürdüðü iddiasýyla cinayet suçundan 17 yýl aðýr hapse mahkum edilen Erdal Yýldýz, 2002 affýndan yaralanarak bir yýl önce cezaevinden çýkmýþtý.
  Deðirmendere mahallesi Deðirmen sokakta yolda yürüdüðü bir sýrada kendisini takip eden ve üç kiþi olduklarý belirtilen kiþilerin silahlý saldýrýsý sonucu kafasý
  na ve vücudunun çeþitli yerlerine kurþun isabet eden Yýldýz, olay yerinde hayatýný kaybetti.
  Husumet sebebiyle öldürüldüðü ileri sürülen Yýldýz'ýn katil zanlýlarýnýn yakalanmasý yönünde çalýþma baþlatýlýrken, olay yerinde 7 adet boþ kovan bulundu. Üç kiþi olduklarý belirtilen zanlýlarýn olay yerinden araçla kaçtýklarý kaydedildi.

 • #2
  KARNESÝ ELÝNDE ÖLDÜ


  Trabzon'un Akçaabat ilçesi Darýca beldesinde dün meydana gelen trafik kazasýnda 1 öðrenci kamyonun altýnda kalarak feci þekilde can verdi. Akçaabat’ýn Darýca mevkiinde karnesiyle birlikte yoldan karþýya geçmeye çalýþan 14 yaþýndaki Servet Türker Mehmet C. yönetimindeki 61 K 5835 plakalý kamyonun altýnda kaldý.
  Kazada aðýr yaralanan Pansiyonlu Kavaklý ilköðretim Okulu 7. sýnýf öðrencisi Servet Türker, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldýrýldý. 14 yaþýndaki öðrenci, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak yaþamýný yitirdi. Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.

  Yorum yap


  • #3
   FINDIK MUAMMASI ÜRETÝCÝYÝ BIKTIRDI
   Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir araya gelen siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, fýndýk fiyatýndaki düþüþü tartýþtý.
   Toplantýda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn pazar günü Giresun'da yaptýðý fýndýkla ilgili konuþmasý tartýþýldý. Fatsalý siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluþlarý, hükümetle FÝSKOBÝRLÝK arasýnda yaþanan çekiþmeden fýndýk üreticisinin zarar gördüðü fikrinde birleþti. Toplantýda fýndýkla ilgili bir sonuç bildirgesi açýklayan DYP Ýlçe Baþkaný Süha Topaloðlu, fýndýðýn 8 milyon insanýn iþi, aþý, evi, niþaný, düðünü ve her þeyi olduðunu belirterek, "Bu itibarla bizler Fatsa'daki tüm siyasi pa
   rti temsilcileri ve sivil toplum örgütleri olarak fýndýðý siyaset üstü görüp ortak politikalar üretmek istiyoruz" dedi.
   DYP Ýlçe Baþkaný Süha Topaloðlu tarafýndan açýklanan fýndýk sonuç bildirgesinde þu ifadelere yer verildi:
   "- Fýndýkla ilgili devlet politikasý mutlak suretle olmalýdýr.
   - Fýndýkla ilgili devlet politikasý iktidardaki partilere göre deðiþmemelidir.
   - Fýndýkta mahsulün az veya çok olmasýna bakmaksýzýn bir fiyat istikrarý mutlak suretle saðlanmalýdýr.
   - Uzun yýllar sýhhi depolarda saklanabilme özelliðinden dolayý emanete verilip piyasaya sürülmesinin önüne geçmek için lisanslý depoculuða en hýzlý bir þekilde geçilmelidir.
   - Fýndýkla ilgili kurum ve kuruluþlardan ve fýndýðýn tüm taraflarýndan oluþan bir Milli Fýndýk Konseyi kurulmalýdýr.
   - 2005-2006 mahsul yýlý olumlu þartlara raðmen çok az bir finans probleminden dolayý verimli olarak kapatýlamamýþtýr, rekoltenin fazla olduðu 2006-2007 mahsulü fýndýk için kesinlikle devlet desteklemesi gerekmektedir.
   - Ýktidar partisi FÝSKOBÝRLÝK çekiþmesinden fýndýk üreticileri, dolayýsýyla bölgemiz zarar görmektedir. Bu çekiþme siyasi kaygýlardan uzak bölge lehine son bulmalýdýr.
   - Devlet desteklemesi için yeterince fiziki þartlara sahip olan FÝSKOBÝRLÝK tekrar aracý olarak kullanýlmalýdýr.
   - Fýndýk mahsulünün desteklenmesini ürün veya bölge ayrýcalýðý olarak görmüyoruz, fýndýk 2 milyar dolara yakýn ihracat rakamý, 8 milyon insanýn iþi aþý olarak Türkiye'nin ekonomik gerçeði olarak da desteklenmeyi hak eden bir üründür.
   - Fýndýk sorunu ayrý, FÝSKOBÝRLÝK sorunu ayrý tutulmalýdýr, arz fazlasý fýndýðýn piyasadan çekilebilmesi için bir fýndýk istikrar fonu kurulmalýdýr.
   - Fýndýk Ýstikrar Fonu (FÝF) için fýndýk ihracatýndan yapýlacak olan kesintiler ve devletin katkýsýyla bir kaynak oluþturulmalýdýr. FÝF'in kontrolü Milli Fýndýk Konseyi'nde olmalýdýr."

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X