Duyuru

Collapse
No announcement yet.

21 Haziran 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 21 Haziran 2006 Haberler

  DURAK SORUNU ÇÖZÜLECEK
  Çaykara, Of ve Dernekpazarýilçeleri arasýndaki minibüs krizini çözmek için dün Trabzon Valiliði’nde olaðanüstü toplantý yapýldý
  ÖZEL ZÝRVE YAPILDI
  Bir süredir iki kooperatif arasýnda yaþanan yolcu taþýma krizine, Trabzon Valiliði’nde yapýlan özel toplantýyla çözüm arandý. Çaykara-Uzungöl-Dernekpazarý Otobüsçüleri 1 Nolu Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi ile Of-Dernekpazarý-Çaykara 1 Nolu Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi arasýnda yaþanan sorunlarýn, yolcu ve þoförlerin darp edilmesi aþamasýna gelmesi üzerine, Dernekpazarý, Of, Çaykara Ýlçe yetkilileri, Valilik’te bir araya gelerek sorunun çözümünü tartýþtýlar.
  GÖKTAÞ DA TOPLANTIDA
  Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, Ýl Emniyet Müdürü Reþat Altay, Ýl Jandarma Alay Komutaný Albay Ali Öz’ün katýldýðý toplantýyý, AK Parti Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaþ da izledi. Of, Çaykara ve Dernekpazarý Ýlçe Kaymakamlarý, Belediye Baþkanlarý ve minibüsçüleri temsilen kooperatif baþkanlarý katýldý.Yetkililer iki tarafýn da görüþlerini alarak sorunun çözümlenmesi için görüþ alýþveriþi yaptýlar. • #2
  GALÝBÝYETÝN ÜÇ ANAHTARI  Ahmet Metin Genç’in seçim galibiyetinin 3 önemli anahtarý vardý. 1-Genel Merkez aracýlýðýyla Milletvekillerinin müdahalesini engelledi. 2-Seçimlerin olmazsa olmazýný yaptý ve risk aldý. 3-10’a yakýn ilçe baþkanýnýn tam desteðini aldý.
  Adalet ve Kalkýnma Partisi’nin Trabzon Ýl Baþkaný Ahmet Metin Genç’in seçim baþarýsý konuþuluyor.
  Genç’in seçimden galip çýkmasýnda en önemli etkenin Genel merkez faktörü olduðuna inanýlýyor. Genel merkezin milletvekillerine yönelik seçime müdahaleci olmayýn mesajlarý Genç’in önünü açtý. Ve milletvekillerinin müdahil olmamasý ile birlikte de Ýlçe baþkanlarý ard arda destek deklerasyonu yayýnladýlar. Ahmet Metin Genç bir þey daha yaptý. Genç
  ‘Listende bazý isimler olmamalý’ baskýsýna raðmen onlara sahip çýktý, kamuoyunda yýprandýðý iddia edilen isimlere ‘ben kefilim’ diyerek öyle inananlarýn kafasýndaki imajý da yýktý. Açýkçasý risk aldý.
  Ahmet Metin Genç listesini de tabana yaydý. Her görüþten isimlere yer verdi. Türbanlý olanlar, olmayanlar. Muhafazakar olanlar, Milliyetçi kesimden olanlar, liberal iþ ve siyaset yapanlarý bir çatý altýnda topladý. Listesini revizyondan geçirememesine raðmen delegeye kendini inandýrdý ve kazandý.
  Yorum yap


  • #3
   KANSERÝ YENDÝ OKULU BÝTÝRDÝ
   Lenf kanseri nedeniyle 2 yýl tedavi gördükten sonra 2005-2006 eðitim öðretim yýlý baþýnda öðrenim gördüðü okuluna dönen Ezgi Özcan (11), kanseri yendiði gibi karnesinde zayýf olan matematiðin de üstesinden gelerek 5. sýnýfa geçti.
   Gümüþhane'nin Torul Ýlçesi'ne baðlý Atalar Köyü’nden dar gelirli bir ailenin çocuðu olan Ezgi Özcan, dördüncü sýnýf öðrencisi iken lenf kanserine yakalanmasý nedeniyle Dumlupýnar Ýlköðretim Okulu idareci, öðretmen ve öðrencilerinin baþlattýklarý kampanya sonrasý toplanan 15 bin YTL ile KTÜ Týp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde 2 yýl tedavi gördükten sonra 2005-2006 eðitim öðretim yýlý baþýnda saðlýðýna kavuþarak okuluna dönmüþtü.
   Birinci yarý yýl sonunda karnesinde matematik dersi zayýf olan Ezgi Özcan, kanseri yendiði gibi matematiði de yenerek beþinci sýnýfa geçti. Gelecek eðitim öðretim yýlýnda Ezgi'nin beþinci sýnýfta okuyacaðýný söyleyen okul müdürü Mesut Olgun, "Ezgi'ye normal bir öðrenciye nasýl davranýlmasý gerekiyorsa bu kýzýmýza da öyle davranýlmýþtýr. 1. dönem karnesinde matematik dersi zayýftý. Ancak o, týpký hastalýðý gibi matematiði de yenerek bir üst sýnýfa geçmeye hak kazandý. Kendisini azminden dolayý kutluyorum" dedi.
   Sýnýf Öðretmeni Fazlý Yalçýn ise "Ezgi'nin azminden çok memnunum. Hastalýðý sýrasýnda 2 yýl okuluna ara vermesine raðmen arkadaþlarýyla hiçbir uyumsuzluk içerisine düþmedi. Karne tatilinde matematiði zayýftý. Ancak, hastalýðý yendiði gibi matematiði de yeneceðini biliyordum. Gelecek yýl diðer arkadaþlarýyla beþinci sýnýfta yeniden birlikte olacaðýz" diye konuþtu.
   Ezgi ile birlikte karne almaya gelen anne Perihan Özcan'ýn mutluluðu ise yüzünden okundu. Kýzýnýn yakalandýðý hastalýðý yenilmesinden okul idarecileri, öðretmenler ve öðrencilerden maddi ve manevi yönden büyük destek gördüklerini belirten anne Perihan Özcan, "Ben hepsine çok teþekkür ediyorum. Hastalýðýnda olduðu gibi kontrollerde de gerekli maddi ve manevi desteklerini sürdürüyorlar. Kýzýmýn hastalýðý yenmesi ve bu yýl okuluna devam ederek bir üst sýnýfa geçmesi bizleri çok mutlu etti" þeklinde konuþtu.
   Öte yandan, 2005-2006 eðitim öðretim yýlýnda Gümüþhane'de 232 ilköðretim ve orta öðretim okulunda 23 bin öðrenci karnelerini alarak bu günden itibaren yaz tatiline girdi.

   Yorum yap


   • #4
    HERÞEY KONGRE SALONUNDA KALDI

    Adalet ve Kalkýnma Partisi’nin Trabzon il Baþkanlýðýna yeniden seçilen Ahmet Metin Genç TAKA Gazetesi’ne konuþtu. Genç, "O oy verdi bu vermedi. O milletvekili destek attý, bu atmadý. Böyle bir þey asla olmayacak. Her þey orada kaldý. Her þey AK Parti için çok güzel olacak" ifadelerini kullandý.
    Adalet ve Kalkýnma Partisi’nin Trabzon Ýl Baþkanlýðýna 353 oy alarak yeniden seçilen
    Ahmet Metin Genç TAKA Gazetesi’ne konuþtu. Genç, seçimden galip çýkmasýna raðmen sonucu gayet soðukkanlý karþýlarken þu ifadeleri kullandý: "Her þey salonda kalmýþtýr. Bana oy veren vermeyen tüm delegeler benim kardeþimdir. Onlarýn sorunlarý benim sorunumdur. Onlarý kucaklamak ta benim boynumum borcudur. Yoðunluk olacaktýr. Bundan öncede vardýr bundan sonra da olacaktýr. Ama herkes için daha hassas olacaðýmýn bilinmesini isterim. Ayrýca, o milletvekili destek verdi bu vermedi. Tüm milletvekillerimiz bizim milletvekillerimizdir ve hepsini seviyor ve sayýyoruz. Trabzon’a onlarla birlikte çok daha güzel hizmetler yapacaðýz."
    Bu arada Ahmet Metin Genç ve arkadaþlarýnýn ilk toplantýlarýný 3 gün sonra yapabileceði ve baþkanlýk divaný seçiminin ise gelecek haftaya kalabileceði konuþuluyor. Seçimden galip çýkan Ahmet Metin Genç ve arkadaþlarý dün gün boyu tebrik telefonlarý aldýlar.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X