Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Hüseyin Avni Aker Kimdir?

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Hüseyin Avni Aker Kimdir?

  HÜSEYÝN AVNÝ AKER'in HAYATI


  (1899, Trabzon - 1944)
  Trabzon'daki futbol stadýna adýný veren spor adamý. Trabzon ilinin ilk beden eðitimi öðretmenidir ve stadýn yapýlmasýna emeði geçmiþtir.

  1889 yýlýnda Trabzon'un Vakfýkebir ilçesinin Çavuþlu Köyü'nde dünyaya geldi. Ýlk, orta tahsilini Trabzon'da yaptý ve Trabzon mahalli mektebinden mezun oldu. Ýstiklal Savaþý'na katýlarak cephede düþmana karþý savaþtý. 1925 yýlýna kadar Akçaabat, Sürmene ve Trabzon'da ilkokul öðretmenliði yaptý.

  1926 yýlýnda ünlü spor adamý Selim Sýrrý Tarcan tarafýndan Ýstanbul'da açýlan Beden Eðitimi Kursuna katýldý ve buradan diploma aldý. Trabzon tarihinin ilk beden eðitimi öðretmeni olarak tarihe geçen H. Avni Aker, Trabzon Lisesi Muallim Mektebi ve Ticaret Lisesine atandý. Buralardaki baþarýlý hizmetlerinden sonra Beden Terbiyesi Bölge Asbaþkanlýðý (Þimdiki Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü) görevini üstlenerek Trabzon sporunun en üst makamýna yükselen deðerli spor adamý, yaþama veda ettiði 1944 yýlýna kadar bu görevini sürdürdü.

  Avni Aker, görevde bulunduðu yýllar içinde Trabzon'a bir stat kazandýrmak ve bugün stadýn bulunduðu araziyi bu amaçla istimlak etmek için çok uðraþtý. Onun müthiþ çabasý daha sonra adýnýn verildiði stadý Trabzon futboluna kazandýrdý.

  Hüseyin Avni Aker'in arkadaþý olan ünlü Beden Eðitimi Öðretmeni ve antrenör Hayri Gür stada Avni Aker adýnýn verilme öyküsünü þöyle anlatýyor:

  “1940'lý yýllarda Hüseyin Avni Aker'le ayný okulda beraber çalýþtýk. Kendisi hem lisede öðretmendi hem de Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüðü'nde vali nezdinde asbaþkanlýk görevini yürütüyordu. 1972-77 yýllarý arasýnda Trabzon'da Beden Terbiyesi'nde 5 yýl bölge müdürü olarak çalýþtým. Bu sýrada stad inþaatý tamamen bitmiþ ve isim aranýyordu. Zamanýn valisi Adil Ciðeroðlu baþkanlýðýnda bir genel kurul oluþturuldu. Bu genel kurul da ben de vardým ve Hüseyin Avni Aker ismini ben teklif ettim. Çünkü bu stada en çok onun emeði geçmiþti. Sanat Okulu ile Yeni Mahalle arasý o zamanlar uçurumdu ve bu uçurumu at arabalarý ile toprak taþýyarak doldurduk. Topraðý zemine serdikten sonra çimleri ekmeye baþladýk. Daha sonra ise altmýþ kiþilik kapalý tribün ile açýk tribün yaptýk. O zamanýn parasýyla tüm bunlar 40 bin liraya mal olmuþtu. Tüm bunlarý vali Ciðeroðlu'na anlatýnca o da bana hak verdi ve stada Avni Aker'in isminin verilmesini istedi. O zamanlar buna tek karþý çýkan rahmetli Ziya Nemli olmuþtu. Nemli, stada Ýdmanocaðý'nýn eski kaptaný Rýza Kuðu'nun adýnýn verilmesini istiyordu.”
Haz?rlan?yor...
X