Duyuru

Collapse
No announcement yet.

doða kamplarý baþladý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • doða kamplarý baþladý

  Doða Kamplarý, 2 etap 15 Aðustos (Çarþamba) günü Sultan Murat yaylasýnda baþladý.
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü'ne baðlý Gençlik Hizmetleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan her yýl düzenlenen Doða Kamplarý, 2 etap 15 Aðustos (Çarþamba) günü Sultan Murat yaylasýnda baþladý.

  18–24 yaþ grubundaki gençlerin katýlabileceði Doða Kamplarý, ilk dönemi Bolu'da yapýlýrken ikinci dönemi 5–12 Aðustos tarihinde yapýlýrken ikinci etap 15–22 Aðustos tarihleri arasýnda Trabzon Çaykara ilçesine baðlý Sultan Murat yaylasýnda baþladý.. Ýki etap halinde yapýlan doða kamplarýnýn birinci etabýnýn ardýndan ikinci etabýna start verildi. .Türkiye'nin birçok kentinden gelen 250 sporcularýn ve öðrencilerin katýlýmý ile Aðustos ayýnda Sultan Murat yaylýsýnda gençlik coþkusu yaþanýyor.

  Sultan Murat Doða kampý aktiveleri arasýnda el sanatlarý, tiyatro, müzik, halk oyunlarý, daðcýlýk(kaya iniþi ve yapay duvar týrmanýþý), oryantring , paintball , satranç, rafting aktiveleri yapýlýrken ikinci etap doða kamplarýnda þehitlik , uzungöl, karaca maðarasý, sümela manastýrý, kadýrga þenlikleri ve Rize Ýkizdere mevkiinde rafting gezi ve faaliyetleri yapýlayacak.Sultan Murat Doða kamplarý Ýkinci etap faaliyetleri 22 Aðustos tarihinde tamamlanacak.

  Doða kamplarý Genel Koordinatörü Þennur Sarýberberoðlu, Doða kamplarý ile ülkemizin dört bir yanýndan gençlerin birbirlerini ve o yörenin tarihi ve kültürünü öðrendiklerini belirterek , “Doða kamplarýnýn amacý gençlerimizin yörenin tarihini ve kültürünü öðrenmesi. Gençler arasýnda ki arkadaþlýk, dostluk iliþkilerini en planda tutulmasýný saðlamak. Bu kamplarla birlikte bir gençlerimiz arasýnda baðlarý ön plana çýkarýyoruz “dedi.

  Trabzon Gençlik ve Spor Müdürü Þerif Özgür, ülkemizin gençlerinin doða kamplarý ile birlikte tarihi ve kültürünü tanýma fýrsatý bulduklarýný belirtirken, “Gençlerimiz ülkemizin birçok il ve kasabasýndan doða kamplarýna katýlmak amacýyla gelerek ilimizin tarihi ve kültürel yapýsýný tanýyorlar. Gençler bu kamplarla beraber arkadaþlýk ve dostluk duygularýný bir kat daha attýrmýþ oluyorlar “ dedi.
Haz?rlan?yor...
X