Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Kuþtul Manastýrý

Collapse
Bu konu sabit bir konudur.
X
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Kuþtul Manastýrý

  KUÞTUL MANASTIRI
  Bu manastýr Trabzon'un Esiroðlu Beldesinin Kuþtul (Þimþirli) ismi verilen köyündedir.

  Yapýnýn bulunduðu yere gidiþ þöyle olmaktadýr. Önce Esiroðlu Beldesine gidilip, oradan minibüs veya jiip kiralanýr. Soldaki yol takip Ýkidere Köyüne gelinir. Bu köyde yol ikiye ayrýlýr. Yolun biri saða diðeri sola gider. Saða giden yol yamaçta bnulunan Konaklar Köyüne varýr. Buradan Kuþtul daha uzak olmasýna raðmen ulaþým daha iyidir. Katýr veya yaya olarak gidilirse manastýra bir-iki saatte varýlabilir.

  Vadinin tabanýndan dirsek þeklindeki kaya üzerine oturtulan bu yapý, kale gibi, vadiye hakim bir tepede kurulmuþtur.. Maçka yolu üzerinde ve baðýmsýz bir amir gücüne sahip olan, üçüncü manastýrdýr. MS. 752 yýlýnda kurulduðu söylenen bu manastýr 1203 senesinde yaðma edilip, terk edildi. Ama 1393 yýlýnda tekrar kurulup 15. yüzyýlýn baþýnda yine eski önemini kazandý. Bu asrýn binalarýnýn çoðu 1904 yýlýnda çýkan büyük bir yangýnla harap olduktan sonra manastýr, bir daha inþa edilmiþtir.

  Manastýra batý cephesindeki bir merdivenle varýlmaktadýr. Büyük kilise açýk geniþ hollü ve galeri Ýtalyan stilinde yapýlmýþ bir bina idi. Doðu cephesindeki kaya tepesi üzerinde, manastýr duvarlarýnýn dýþýnda, normal büyüklükte ve kare-haç stilinde bir kilise vardý. Manastýr, defineciler tarafýndan harap edilmiþtir. Zamanýmýzda büyük kilise yýkýlmýþ olup, bir merdivenle alt avluya baðlanýrdý. Doðu cephesindeki daðda, manastýrýn 300- 400 m . güneyinde bir maðara vardýr. Cumot'un manastýrý eski halini gösterir 1903 yýlýna ait netleþmiþ olduðu resim bize bilgi vermektedir. Resimlerden de anlaþýlacaðý gibi dört katlý ve çok pencereli bir bina idi. Çatýsý kiremitle örtülü olup, uzaktan görünüþü derebeyi þatosunu andýrýyordu.

  Manastýr içinde bulunan maðaranýn kuzey köþesine yaslý ve batý ile kuzey duvarlarý kaya olan küçük bir kilisecik vardý. Bunun içinde bir niþ mezarýnýn oluðu muhtemeldir. Þimdi görülebilen kilisecik kalýntýsý çok eski deðildir. Fakat çevredeki manastýr kiliseciklerinin küçük bir benzeridir.

  Manastýr içerisinde vadiye kadar herhangi bir tehlike anýnda kullanýlmak üzere yapýlmýþ, gizli dehliz vardý. Fakat bu dehliz toprak ve taþlarla dolmuþtur.

  Bu manastýr da Trabzon bölgesindeki diðer manastýrlar gibi kutsal bir maðara ve ayazmanýn etrafýnda kurulmuþtur.
Haz?rlan?yor...
X