Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzonda Turizm

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzonda Turizm

  Trabzonda Turizm ve Turizm Merkezleri

  Trabzon; Doðu Karadeniz bölgesinde tarihi, sosyal ve kültürel, doðal zenginlikleri ile mavi ve yeþilin kucaklaþtýðý yerde yer alýr. Bulunduðu yer itibarý ile her mevsim görülmeye ve gezilmeye deðer, serin yazlarý, az tuzlu denizi, çeþitli balýklarý ile denizden yararlanmaya imkan verirken, yeþilin her tonunu içinde barýndýran ormanlarý ile de kýymetli bir hazine gibidir.

  Tarihin eski çaðlarýndan beri insanoðlunu barýndýran bu güzel kentin zengin bir tarihi vardýr.  Dünyaca ünlü gezginlerden Marco Polo ve Evliya Çelebinin uðradýðý Osmanlý padiþahlarýndan Fatih Sultan Mehmet'in fethettiði Yavuz Sultan Selim'in þehzadeliði sýrasýnda Valilik yaptýðý Kanuni Sultan Süleyman'ýn doðduðu, cumhuriyetimizin kurucusu Ulu önder Atatürk'ün üç kez ziyaret ettiði ve Vasiyetinin bir bölümü yazmýþtýr.

  Bol yaðýþlý iklimin sunduðu doðal güzellikler yanýnda insan elinin yarattýðý eserler görenlerin hayranlýðýný çekmektedir.

  Tarihsel ipek yolu üzerinde bulunmasý nedeni ile eski çaðlardan beri önemli bir transit merkezi olan TRABZON tüm çekiciliði ile her dönem yerli ve yabancý turistlerin ilgi kaynaðý olmuþtur.  Kültürü, gelenek ve görenekleri, el sanatlarý ile de ilgi kaynaðý olurken bölgeninde en büyük ticaret merkezidir. Bütün bu tarihsel ve kültürel yapýsý yaný sýra Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), uluslararasý hava ve deniz limaný, serbest bölgesi, organize sanayi bölgesi, Rusya Federasyonu, Ýran, Gürcistan Konsolosluklarý ve Panama Fahri Konsolosluðu ile de bölgede önemli bir yer tutmaktadýr.

  30.8.1989 tarihinde Sarp Sýnýr Kapýsýnýn açýlmasý da kente önemli bir canlýlýk ve haraket getirmiþtir. Ayrýca Avrupa kupalarýndaki maçlarý ve baþarýlarý olan Trabzonspor futbol takýmý kentin turizminde ve tanýtýmýnda önemli bir rol oynamaktadýr.

  Böylesine tarihi ile kültürü ile doðal varlýklarý ile yaylalarý akarsularý, florasý, faunasý, gelenek görenekleriyle, yöresel el sanatlarý, yemekleri ile ulaþýmý, ticareti ile Trabzon turizmden çok þey bekleyen bir ildir.
  Bu deðerleri ile ''dört mevsim 12 ay turizm'' hedeflenmiþ. Çalýþmalar bu yönde odaklanmýþ. Eðitim, yatýrým, teþvik, tanýtým, pazarlama gibi faktörleri içeren bir turizm politikasý uygulanmaya konulmuþtur. Bu politikada devletimiz lokomotif görevi üstlenmiþtir.

  Turizm eðitiminde,turizm sektöründe uluslararasý standartlara ulaþmak,hizmetin nitelik ve niceliðini yükseltmek amacý ile yaygýn eðitim çalýþmalarý içerisinde Trabzon ilinde Turim Eðitim Merkezi (TUREM) kurulmuþ.Her yýl yüz genç öðrenci dört dalda (ön büro, servis hizmetleri, mutfak hizmetleri, kat hizmetleri) sektöre eðitilmiþ vasýflý birer personel olarak yetiþtirilmekte böylece ilk öðretim okulundan ya da lise ve dengi okullardan sonra okumayan gençlere kýsa yoldan iþ istihtamý yaratýlmasý hedeflenmiþtir. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eðitim Fakültesinde Turizm Meslek Yüksek Okulu, Milli Eðitim Bakanlýðýnca Turizm Otelcilik ve Anadolu Meslek Lisesi eðitimlerini sürdürmektedirler.

  Eðitim faaliyetleri arasýnda vatandaþýn ve iþletmecilerin turistle uyumunu saðlamaya yönelik eðitim programlarý kent halkýna ek kazanç saðlayacak yönde eðitme programlarý daðlcýlýk ve doða yürüyüþleri rehberlik ve yabancý dil kursalarý seminer ve konferanslarla kent halkýnýn bilinçlendirilmesi, el sanatlarý hediyelik eþya üretim-pazarlama kurslarý açarak halkýn bilinçlendirilmesi saðlanmaktadýr.Yatýrýmlar olarak planlama ve üst yapý uygulamalarý çeþitli þekillerde turizmin teþvik edilmesi, yönlendirilmesi, atýl turizm potansiyelinin ortaya çýkarýlmasý amacýyla özel proje çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr.Örnek Düzköy maðarasýnýn turizme açýlmasý, Hýdýrenebi Yayla kent, eski eserlerin onarýlmasý vs.. gibi.  Teþvikler baðlamýnda yatýrýmcýlar desteklenerek öncü-örnek olunmaktadýr.

  Pazarlamada ilin kültürü, tarihi, doðasý, turist arzýnda çekiciliðini saðlamak için kamunun yaný sýra vakýflar dernekleri bölgesel seyahat acentalarý ön plana çýkarak ulusal ve uluslararasý platformlarda pazar saðlamaktadýrlar.

  Tanýtým için ilin tarihi kültürel deðerlerini içeren posterler, broþürler, kit dosyalarý, kent planlarý gibi tanýtýcý yayýnlar, cd-rom, video kaseti, internette web sayfalarý, multivizyon ve dia gösterileri, turizmlen ilgili ve çeþitli dergi, mecmua ve gazetelere yazýlan makalelerle etkin bir tanýtým yapýlmaktadýr.

  Kuruluþu M.Ö 2000 yýllarýna dayanan Trabzon ilinde günümüze kadar gelebilen pek çok tarihsel anýt vardýr. Bu anýtlar Roma, Bizans ve Osmanlý dönemlerine aittir.

  Turizm Bakanlýðýnca Trabzon ilinde 6 (altý) yayla Bakanlar kurulu kararýnca Turizm Merkezi olarak ilan ettirilmiþtir. Turizm merkezi ilan edilen bu yaylalarda Kamu kurum ve kuruluþlarýnca alt ve üst yapý çalýþmalarýna baþlanýlmýþ, öncelikle ulaþým ele alýnarak yollarýn standart hale getirilmesi ,Elektrik, su, telekominaskon, wc, çeþme, gibi sosyal ihtiyaçlarý içeren yatýrýmlara aðýrlýk verilmiþtir.

  Maçka Þolma Turizm Merkezi

  Maçka ilçesi güney çýkýþýndan baþlayarak 22 km. lik toprak yolla Maðura Yaylasý üzerinden bu yaylaya ulaþýlýr. 1800 m. yüksekliðindeki yaylada, bakkal, kavehane ve telefon hizmetleri vardýr.

  5 Mart 1990 tarih ve 20452 sayýlý Bakanlar Kurulu kararý ile Turizm Merkezi ilan edilmiþtir.

  Trabzon-Tonya-Armutlu-Gümüþhane-Kürtün-Erikbeli Turizm Merkezi

  Tonya'dan 25 ve Þalpazarý'ndan 34 km. lik yollarla ulaþýlabilen 1800 rakýmlý bir yayladýr. Fýrýn, Kahvehane, bakkal ve telefon hizmetleri mevcuttur.

  5 Mart 1990 tarih ve 20452 sayýlý Bakanlar Kurulu kararý ile Turizm Merkezi ilan edilmiþtir.

  Akçaabat-Karadað Turizm Merkezi

  Vakfýkebir'den ve Akçaabat-Düzköy yoluyla ulaþýlabilen bir yayla alanýdýr. Yolu düþük nitelikli olup, yayla adýný 1946 m.lik Karadað tepesinden almýþtýr. Yayla merkezde bakkal, kahvehane, lokanta, fýrýn hizmetleri mevcuttur.

  5 Mart 1990 tarih ve 20452 sayýlý Bakanlar Kurulu kararý ile Turizm Merkezi ilan edilmiþtir.  Çaykara-Uzungöl Turizm Merkezi

  Trabzon'un en önemli turizm potansiyeline sahip yörelerinden biri olan Uzungöl, Trabzon'a 100, Çaykara'ya 20 km. mesafededir. Her türlü yeme-içme ve konaklama tesislerinin bulunduðu yayla yýl boyunca hizmet vermektedir.

  5 Mart 1990 tarih ve 20452 sayýlý Bakanlar Kurulu kararý ile Turizm Merkezi ilan edilmiþtir.

  Araklý-Pazarcýk Turizm Merkezi

  Karaderi güzergahýnda Araklý'nýn 60 km. güneyindedir. Yaðmurdere üzerinden Gümüþhane'ye Aydýntepe üzerinden de Bayburt'a ulaþan yollarýn geçtiði bir yayla köy merkezidir. Telefon ve alýþveriþ imkanlarý mevcuttur.

  20 Mayýs 1991 tarih ve 20876 sayýlý Bakanlar Kurulu kararý ile Turizm Merkezi ilan edilmiþtir.

  Araklý Yeþilyurt Yýlantaþ Turzim Merkezi

  Trabzon'a 64 ilçe merkezine 33 km. mesafede bulunan yayla 10 km. lik stabilize yolla Yeþilyurt beldesine baðlanýr.

  10.01.1998 tarih ve 23227 sayýlý Bakanlar Kurulu kararý ile Turizm Merkezi ilan edilmiþtir.
  alýntý
  Konu gülcan taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/511-gülcan Saat 12.04.2008, 20:02 ) de?i?tirilmi?tir.

 • #2
  saðol abla bilgiler için

  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X