Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon da Tarýhý Yapýlar

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon da Tarýhý Yapýlar

  tarihi yapýlar

  Trabzon ilinin yukarýda sayýlan ve açýklanan tarihi eserleri yanýnda görülmeye deðer pek çok eserleri daha vardýr ve bunlarýn hemen hepsi bir þekilde günümüze kadar gelebilmiþtir. Bunlar arasýnda Taþhan, Vakýfhan, Alacahan, Paþa hamamý, sekiz direkli hamam, meydan hamamý, Abdullah Paþa çeþmesi, Þadýrvan, Gülbahar Hatun Türbesi, Emir Mehmet Türbesi, Zagnos Paþa köprüsü, Tabakhane köprüsü ve su kemerleri, Akça Kale, Kalepark (Güzel Hisar) Santa Harabeleri; Santa Maria Kilisesi, Fatih Hamamý, Musa Paþa Camii, Tavanlý Camii, Hoca Halil Camii, Sivil mimarlýk örnekleri olan Kundupoðlu evi, Çakýroðlu konaðý, Orta Hisar evleri ve Akçaabat orta mahallesini ön planda sayabiliriz.
  St.Anna (Küçük Ayvasýl) Kilisesi:
  Çarþý mahallesinde ve kentin merkezinde bulunan yapý, Trabzonda ayakta kalabilen en eski kilise yapýsýdýr. 7.yy.da inþa edilmiþ, 9.yy.da onarým geçirmiþtir.Üç apsisli bazilikal planlý küçük boyutlu bir kilisedir. Ýç duvarlarýndaki fresklerin çoðu tahrip olmuþtur. Güneydeki giriþ kapýsýnýn üzerinde Roma dönemine ait kapartmalý mermer bir levha bulunmaktadýr. Sütün baþlýklarý iyon tarzýnda olup çatýsý kiremitle örtülmüþtür. 1999 yýlýnda Valilikce restore edilmiþtir.

  St.john Kilisesi :
  Hýzýrbey mahallesinde Kaledibi ilköðretim okulunun yanýnda ve müþtemiliyatýndadýr.13.yy. baþýnda inþa edilmiþ,19,yy.lýn ortalarýnda onarýlmýþ son ve etraflý onarýmýný 1998 yýlýnda ðeçirerek günümüzde çok amaçlý salon olarak kullanýlmaktadýr.
  Cephanelik :
  Ýrene kulesi veya Fatih kulesi olarak bilinen ve kitabesi olmadýðýndan dolayý hakkýnda kesin bilgi bulunmayan kulenin Ýmparatoriçe Ýrene (1340-1341) tarafýndan Trabzon aristokrasisinin toplantý yeri olarak yaptýrýldýðý söylenmektedir. Ayrýca Yýldýz sarayý albümünde fotoðraflarý bulunan yapýnýn II.Abdülhamit tarafýndan, Fatih zamanýndan kalma bir yapýnýn yerine yaptýrýldýðýda söylenmektedir.
  25 metre yüksekliðinde iç içe yer alan kalýn duvarlý iki dairevi kuleden oluþan binanýn 1877 yýlýnda cephanelik olarak kullanýldýðý bilinmektedir. Trabzon'un Ruslar tarafýndan iþgali sýrasýnda (1916-1918) da cephanelik olarak kullanýlan yapý, 1919 yýlýnda bir patlama ile hasar görmüþtür.
  Günümüzde Trabzonlu bir iþ adamý Ýbrahim Öztürk tarafýndan hazineden kiralanarak turizme hizmet vermek üzere onarýlmaktadýr.
Haz?rlan?yor...
X