Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Maçka Tarihe Ev Sahipliði Yapiyor

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Maçka Tarihe Ev Sahipliði Yapiyor

  <TABLE height=481 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=1 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top width=760 bgColor=#cccccc height=2402><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=727 border=0><TBODY><TR><TD width=727>Turizm bakýmýndan Doðu Karadeniz'in ve Trabzon'un en önemli ilçelerinden olan Maçka'da birçok tarihi eser bulunuyor. Dünyaca ünlü Sümela Manastýrý'nýn da bulunduðu ilçede, Vazelon ve Kuþtul manastýrlarý da büyük ilgi görüyor.
  Turizm bakýmýndan Doðu Karadeniz'in ve Trabzon'un en önemli ilçelerinden olan Maçka, sýnýrlarý içerisinde yer alan tarihi eserlerle adeta tarihe ev sahipliði yapýyor.
  Trabzon-Gümüþhane karayolu üzerinde bulunan Maçka, denizden 365 metre yükseklikte bulunuyor. Çam ormanlarýnýn süslediði vadilerin bir dere yataðýna kurulmuþ olan ilçe, doðal güzelliklerbakýmýndan Trabzon'un en güzel ilçeleri arasýnda yer alýyor.Tamamýyla yüksek ormanlardan oluþan Maçka'nýn sýnýrlarý, 2000 metreye kadar ormanlarla, daha yükseklerde ise yaylalar ve deðlara kadar oluþuyor.
  Trabzon Trurizm Ýl Müdürü Volkan Canalioðlu, yaptýðý açýklamada, Maçka'da son yýllarda büyük bir turizm hareketinin olduðunu belirterek, "Maçka bir turizm merkezidir. Bunun bu þirin ilçemizde turizmin geliþmesi için çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz.Macýmýz, yöremizde turizm daha çok geliþmesi. Birçok tarihi eserin bulunduðu Maçka'yý yerli ve yabancý çok sayýda turist ziyaret ediyor" dedi.
  Turizm bakýmýndan Doðu Karadeniz'in ve Trabzon'un en önemli ilçelerinden olan Maçka'da birçok tarihi eser bulunuyor.Ýlçede bulunan tarihi eserler ise þunlar:
  -Sümela Manastýrý: Ýlk olarak 4. Yüzyýl'da Atinalý iki keþiþ tarafýndan mevcut bir maðarayý geniþleterek yapýlan kilise, 6. ve 13.yüxyýllarda da geniþletilmiþtir.Meryem Ana'ya ithaf edilen manastýr ismini Latincedeki "Panaghia Tou Menas" dan (Karadaðýn Bakiresi)almaktadýr.1461 yýlýnda bölgenin Osmanlý egemenliðine girmesinden sonra da faaliyetlerine devan etmiþtir
  Su kemerleri, kilise ayazma, mutfak, öðrenci odalarý, kütüphane, erzak depolarý ve mahzenler bulunan manastýrdaki frensklerin bir bölümü tahrip edilmiþtir. Trabzona 47 kilometre , Maçka'ya 17 kilometre uzaklýkta Altýndere Milli Parký içinde bulunan manastýra, yaz aylarýnda turuzim acentalarýn tarafýndan günü birlik turlar düzenlenmektedir.
  -Vazelon Manastýrý: Maçka'ya 8 kilometre uzaklýkta Gümüþhane karayolu üzerinde çam ormanlarý arasýnda yer almaktadýr. Manastýrýn ilk kurucusu ve yapým tarihi bilinmemektedir. bununla birlikte bazý araþtýrmacýlar MS 270 ve MS 317 tarihleri arasýnda kurulduðunu belirtiyorlar. Günümüze oldukça büyük deðiþiklerle gelebilen manastýrý, imparotor Justinianus onartmýþtýr.Bugünkü görünümünde manastýrýn saðýr duvarlý birinci katýna batýsýna merdivenle çýkýlmakta ve buradan da küçük bir hole ulaþýlmaktadýr.
  Bu giriþin iki yanýndaki koridorlar ve çevresinde üçerden altý oda yer almaktadýr. Son derece harap ve periþan durumdaki manastýrda yalnýzca yapý kalýntýlarý vardýr. Manastýr 1923 yýlýnda terkedilmiþtir. Vadi boyunca akan ýrmakta kültür balýkçýlýði manastýra yakýn bir alanda yetiþtirilmektedir. Manastýra günü birlik turlar acentalar tarafýndan düzenlenmektedir.
  -Kuþtul Manastýrý: Maçka'nýn Esiroðlu Beldesi Kuþtul Köyü'nde bulunan manastýr, vadiye hakim bir tepe üzerinde kurulmuþtur.Diðer manastýrlar kadar önemli olmamakla birlikte gelen yabancý turistlerin büyük ilgisini çekiyor.
  Ýlçenin Þolma Yaylasý; merkeze 22 km. uzaklýkta çam ormanlarý ile çevrilmiþ, soðuk suyu düz çimenleri ve çeþitli kokulu çiçekleri ile görülmeye deðer bir yayla konumundadýr.
  Maçka ilçesinde turistik deðerlere sahip görülmeye deðer birçok yayla vardýr. Bunlardan bazýlarý; Kiraz Yaylasý, Lapazan Yaylasý, Gulindaðý Yaylasý, Maura Yaylasý ve Liþer Yaylalarýdýr. Liþer Yaylasý her yýl 7 Temmuz günü çevre yaylalar ve köylerden gelen insarýlarla "Soðuksu Þenlikleri"ni kutlamaktadýr.

  Maçka Ýlçesi'nde turistik deðerlere sahip görülmeye deðer bir çok yayla da bulunurken, yaylalar arasýnda en önemlileri ise Kiraz, Lapazan, Gulindaðý, Maura ve Liþer yaylalarý yer alýyor.
  MAÇKA KÖYLERÝ
  <TABLE height=24 width="100%"><TBODY><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%">Yeni Ýsim</TD><TD align=middle width="25%">Eski Ýsim</TD><TD align=middle width="25%">Yeni Ýsim</TD><TD align=middle width="25%">Eski Ýsim</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE height=761 width="100%"><TBODY><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=18>Akarsu</TD><TD align=middle width="25%" height=18>Larhan</TD><TD align=middle width="25%" height=18>Kýrantaþ</TD><TD align=middle width="25%" height=18>Kudula</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Akmescit</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Zanoy</TD><TD align=middle width="25%" height=21>Kiremitli</TD><TD align=middle width="25%" height=21>Sersa</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Alataþ</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Mandiranyon</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Konaklar</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Galyanmesahor</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Altýndere</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Ýstalita</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Köprüyaný</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Sahanoy</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Anayurt</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Krnasa</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Kozaðaç</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Aþaðý hortokop</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Ardçlýyayla</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Ýskopya</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Kuþçu</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Cibanos</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Arýkaya</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Valena</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Kaynarca</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Limli</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Alaçam</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Konga</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Kýrankaþ</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Verana</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Armaðan</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Kok</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Kumrulu</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Lolongena</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Bahçekaya</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Olasa</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Köprüyaný</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Sahanoy</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Barýþlý</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Zagena</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Mataracý</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Ilýksa</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Baðýþlý</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Konaka</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Ocaklý</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Ýspela</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Bakýmlý</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Aðursa</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Oðulaðaç</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Kodrul</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Bakýrcýlar</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Kizera</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Ormaniçi</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Kodila</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Baþar</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Ýstama</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Ormanüstü</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Kusera</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Cinali</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Cinali</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Ortaköy</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Orthortokop</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Coþandere</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Kosbitiyos</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Örnekalan</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Magura</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Çamlýdüz</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Paparaza</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Öðütlü</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Guryeni</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Çatak</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Meksila</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Sevinç</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Soldoy</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Çayýrlar</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Çayýrlar</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Sýndýran</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Aþaðýmulaka</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Çamkonak</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Mesohor</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Sukenarý</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Hamurya</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Çeþmeler</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Zenha</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Þimþirli</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Kuþtul</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Çýralý</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Melanlý</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Sakýzlý</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Muhacena</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Dikkaya</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Zavera</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Taþalan</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Mesailli</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Duralý </TD><TD align=middle width="25%" height=19>Oksa</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Temelli</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Partiyos</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Ergin</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Armanos</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Üçgedik</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Boðaç</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Esiroðlu</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Anbela</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Yaylabaþý</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Yukarýmulaka</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Gürgenaðaç</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Yanakandoz</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Yazýlýtaþ</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Yanandoz</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Güzelce</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Pontila</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Yazlýk</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Livera</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Güzelyayla</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Ferðanlý</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Yemiþli</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Kudula</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Gayretli</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Hozari</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Yerlice</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Yeri</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Günay</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Sesara</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Yeþilyurt</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Haçavera</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Hamsiköy</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Ciharlý</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Yukarýköy</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Yukarýhortokop</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Hýzarlý</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Hozarý</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Yeniköy</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Yeniköy</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Iþýklar</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Ýpsori</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Yüzüncüyýl</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Vasinoy</TD></TR><TR class=cert_box1><TD align=middle width="25%" height=19>Kapýköy</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Kapýköy</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Zaferli</TD><TD align=middle width="25%" height=19>Zelfiri</TD></TR></TBODY></TABLE>

  </TD></TR></TBODY></TABLE>


  <HR>TrabzonSürmeneÇaykaraVakfýkebirTonyaAkçaabatMaçkaFýndýk, þelaleler
  sümela manastýrýmeryemana manastýrý

  <HR></TD><TD vAlign=top width=131 bgColor=#c0c0c0 height=45 rowSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top width=760 bgColor=#cccccc height=1></TD></TR></TBODY></TABLE>

 • #2
  emeðine saðlýk kardeþim

  Yorum yap


  • #3
   paylaþýmýn için tþk. abla eline saðlýk

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X