Duyuru

Collapse
No announcement yet.

bir baþkadýr benim memleketim

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • bir baþkadýr benim memleketim

  Trabzon’un Akçaabat ilçesine baðlý Iþýklar Beldesi Kayabaþý Yaylasý’ndayýz. Uzun zamandýr doða ile baþ baþa kalmadýysanýz. Iþýklar Beldesi’ne buyrun, önce okuyun sonra da plan yapmaya baþlayýn.
  Karadeniz...
  Cennet Karadeniz, her rengi bir baþka güzel, her türküsü bir baþka gazel...
  Karadeniz...
  Eli kalem tutan herkesi þair, feyz almayý bilen herkesi cennetlik yapan Karadeniz.
  Ve tadýna doyulmaz yaylalarým...
  Onulmaz hastalarýn dermaný, sonsuz aþklarýn fermaný.
  ‘Benim ilacým yayla’larýn isyan kokan seslerinin kaynaðý...
  Gecesi-gündüzü, yaðmuru-güneþi her hali bir baþka Karadeniz...


  YAYLA SABAHINI BÝLÝR MÝSÝNÝZ?
  Güneþ girer, ahþap evin tahtalarýnýn arasýndan. Sadece bu bile yayla sabahýna aþýk olmak için yeterli sebeptir ya; daha onlarca güzellik vardýr. Mesela çýngýraklarýnýn sesinin insana nasýl huzur verdiðini bilir misiniz?
  Hangi sanatçý bestelemiþ daha güzelini. Hangi müzik aletinde bulursunuz bu melodiyi.
  Öyle dinç kalkarsýnýz ki yataktan, 3 saat uyusanýz bile bu 30 saate bedeldir. Kalktýðýnýzda ilk iþiniz balkona çýkýp, yayla havasýný almak olmalýdýr. Evin önünde üstü-baþý çamur içinde, elinde ekmek, yaylanýn tadýný çýkarmaya çalýþan yayla uþaklarý. Gözlerde bir pýrýltý ki sormayýn!
  Kýpkýrmýzý yanaklar, masmavi gözler insaný büyülüyor. Ve inanýlmaz bir yaþam sevinci.


  YOLCULUK VAKTÝDÝR ÞÝMDÝ,
  Daha kahvaltýyý yapmadan doðayla beslenmek gerekir. Kaçmak lazýmdýr ormanýn içlerine, ýrmaklarýn sesini dinlemek de gerekir. Kuþlarla sohbet etmek, þehirden kopmak zamanýdýr.
  Ama bir kara lastik gerekir her þeyin tam olmasý için.
  Üzülmeyin ninenizin mutlaka size verecek bir kara lastiði vardýr.
  Kimin kapýsýný çalsanýz, hazýrdýr size istediðiniz gereçleri vermeye.
  Sakýn, utangaç davranmayýn ha; yayla insanlarý sizin bildiðiniz insanlara benzemez.
  Rol yapmaz bu insanlar, her hareketleri içten ve samimidir.
  Bazen kabalýk olarak bile görebilirsiniz bu içtenliði ve Budala romaný bile gelebilir aklýnýza. Ama dalkavukluktan deðil içtenlikten gelir samimiyeti bu insanlarýn.
  Kapýyý çaldýnýz ya gurbetten gelen oðlusunuzdur artýk; çay içmeden kaymak yemeden ayrýlýrsanýz en büyük kabalýk olur bu.


  YELKEN AÇIN,
  Küçücük akarsularýn içindeki kurbaðalar ve yengeçler sizi beklemektedir ya da uzanmalýsýnýz çimlerin üzerine ladinlerin kozalaklarý arasýnda seviþen kuþlarý izlemelisiniz.
  O dakika yeni bir yaþama yelken açacaksýnýz. Bulutlar da gözünüze çarparsa anlayýn ki sizin üzerinde uzandýðýnýz bulutlardýr bunlar.
  Aman ha, aklýnýza mukayyet olun, bu güzellikler insaný delirtecek kadar, sarhoþ eder.
  Orhan Veli’nin Ýstanbul’u, Halikarnas Balýkçýsý’nýn Bodrum’u, hiç kalýr bu güzellikler yanýnda Bedri Rahmi’yi dinlemek gerek.
  Ormanlarýn içinde kaybolmamýþsanýz, her çiçekten bal almaya çalýþýrken, bir baþka memlekete göçmemiþseniz eðer, þimdi gitmek zamanýdýr ninenizin kaymaðýndan, balýndan, minzisinden yemek için.
  Taþ üstünde veya saç üstünde yapýlmýþ mýsýr ekmeði yoksa bile mutlaka sobada piþmiþ ekmek bulunur. Bandýrýn kaymaða...


  HAYAL ETMEYE BAÞLAYIN,
  Hayalleriniz doðanýn gerçekleriyle yarýþamayacak ve güdük kalacaktýr emin olun.
  Atýn kendinizi doðanýn emrine. Kuþlar , böcekler, çiçekler nereye derse oraya gidin.
  Kuþkusuz doðadan daha iyi kýlavuz bulamazsýnýz doðal güzellikler için.
  ‘Hani kuþlar aðaçlar, binbir renkli çiçekler’ þarkýsýný haykýrýn kuþlarla yarýþýrcasýna.
  Güneþi göremeyeceðiniz ormanlarýn içine dalýn.
  Yosunlarýn üzerinde oturup bir nefes alýn, çiçek yapraklarýnda biriken yaðmur damlalarýný içmekten imtina etmeyin.
  Eðer þanslýysanýz, geyikler, gelincikler de eþlik eder size bu ‘hayata’ yaptýðýnýz gezide.
  Selam verin, hepsiyle konuþun ihmal etmeyin onlarý.


  SELAM VERÝN,
  Yol kenarýnda ineklerini otlatan asil çobana selam verin. Görebileceðiniz en asil insanlardan biridir emin olun.
  Hiçbir çýkar kavgasýna dahil olmamýþtýr, hiçbir ayak oyununu bilmez, kimsenin ayaðýný kaydýrmak için uðraþmamýþtýr 70 yýllýk ömrü boyunca. Aç kalmýþ açýkta kalmýþtýr belki ama, paranýn, paralýlarýn esiri olmamýþtýr. Bu yüzden gözlerinde nur eksik olmamýþtýr. Bu yüzden bu yayla insanlarý hep ayakta ölmektedir.
  100 yaþýna da gelse ayaktadýr bu insanlar. Hep bu yüzdendir. Asaletten gelir.
  Çünkü bu insanlar, nokta kadar menfaat için virgül gibi eðilmezler ve, diz üstü yaþamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederler.
  Selam verin bu asil insanlara...


  YAPAY GÜZELLÝKLER
  Burasý, yayladýr ya; burasý Kayabaþý’dýr ya,
  Yalnýzca doðal güzellikler yoktur.
  Yapay olanlar da güzeldir.
  Zira onlarý yapanlar da doðal insanlardýr.
  Hasan Tahsin Beyin temiz duygularýnýn eseridir bu yapay göl. Muzaffer ustanýn emeði, alýnteri vardýr.
  Kaþ yaparken göz çýkarmak yoktur bu insanlarýn, dünyasýnda. Ýþte bu sebeple gölün içinde çam aðaçlarýnýn olduðunu görürsünüz.
  Kýyamamýþtýr bu temiz insanlar, doða harikasý çam aðaçlarýna ve býrakmýþlardýr onlarý.
  Göl uzadýkça kucaklaþmýþtýr çam aðaçlarýyla ve doðanýn kurallarýna aykýrý belki ama¸ koca gölün içinde çam aðaçlarý dimdik durmaktadýr hala.


  KOÞUN KOÞUN,
  Kayabaþýný görmek zamanýdýr artýk. Þenlik vardýr, bayram vardýr bu saatlerde Kayabaþý’nda.
  Lukutun Hasan’ýn çayýný içmeli, köy insanlarýyla sohbet etmelisiniz.
  Sait Uçar’ýn kemençesi eþliðinde horon tepmeli, bir plastik top bulup peþinden koþmalýsýnýz.
  Vaktiniz de kalmadý ha. Çabuk akþam olur buralarda. Þehrin çetrefilli ve boðucu hayatý da sizi beklemektedir. Siyah-beyaz bir tablo gibi gönülleri yakan bu yaþama veda etme vaktiniz de geliyor.
  Horon tepmeden þehre dönerseniz bir hafta daha dayanamazsýz þehir gürültüsüne.


  VEDALAÞIN ARTIK,
  Gitmek istemezsiniz biliyorum. Kopamazsýnýz buralardan. Ýnsanýn ölesi gelir böyle güzellikler arasýnda.
  Ama hayat da bir sorumluluk yüklemiþtir size, Belki anne, belki babasýnýzdýr. Ya da öðrenci. Ve dönmek zorundasýnýzdýr size dayatýlan hayata.
  Ama üzülmeyin. Daha buralara 50 yýl daha gelmeyecek ‘teknoloji denen canavar’.
  Ve siz 50 yýl daha her istediði-nizde gerçek yaþamla tanýþabileceksiniz.
  Arada bir de olsa hayatýn tadýný çýkabileceksiniz.
  Ama çocuklarýnýz belki o kadar þanslý olmayacak.
  Küresel ýsýnma, ozon tabakasý, ya da adý her ne ise o ‘teknoloji denen canavar’ýn çocuklarýnýza göstermeyecek bu güzellikleri.
Haz?rlan?yor...
X