Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Akçaabat Festivale Hazýr

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Akçaabat Festivale Hazýr

  Akçaabat'ta müzik ve halkoyunlarý festivali yapýlacak.
  Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 13-20 Temmuzda yapýlacak ''17. Akçaabat Müzik ve Halk Oyunlarý Festivali''nin hazýrlýklarý tamamlandý.  Belediye Baþkaný Þefik Türkmen, bir restoranda düzenlediði basýn toplantýsýnda, festivalin amacýnýn, þehirler arasýndaki birlik ve beraberliði, gençlerin kaynaþmasýný saðlamak, hoþgörü ve barýþ ortamýný oluþturmak ve ilçenin tarihi ve doðal yapýsýný insanlara tanýtmak olduðunu ifade etti.


  Yörenin çok önemli güzellikleri olduðunu belirten Türkmen, ''Ýlçemizin diðer ilçelere göre farklý özellikleri var. Hem bu güzellikleri diðer insanlarla paylaþmak hem de ilçemizin soysal ve kültürel yapýsýna katký katmak amacýndayýz'' dedi.


  Festivale yurt dýþýndan Bulgaristan, Azerbaycan, Kosova ve Gürcistan halk danslarý gruplarý ile yurt içinden Gaziantep, Manisa Salihli, Ýstanbul, Ýzmit, Ankara, Rize halk oyunlarý gruplarý katýlacaðýný kaydeden Türkmen, ayrýca Akçaabat ve çevre ilçe ve beldelerdeki halk oyunlarý ekiplerinin de festivale renk katacaklarýný söyledi.


  Türkmen, 13 Temmuz Cuma günü yapýlacak kortej yürüyüþü, yayla göçü canlandýrýlmasý ve en büyük horon halkasýnýn oluþturulmasýyla baþlayacaðýný ifade ederek, horon halkasýna bu yýl daha büyük bir katýlým beklendiðini belirtti.


  Türkmen, festival kapsamýnda konserlerin yaný sýra voleybol turnuvasý, resim yarýþmasý, fotoðraf sergisi, balýk tutma yarýþmasý gibi aktivitelerin de yapýlacaðýný sözlerine ekledi.
Haz?rlan?yor...
X