Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon Kaleleri Ve Surlari

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon Kaleleri Ve Surlari

  Kuruluþu çok eski yýllara uzanan surlarýn kaynaklara göre MÖ. 5. yy. da varlýðý bilinmekte olup çeþitli dönemlerde ve günümüzde onarýlmýþ ve yenilenmiþtir.Onarým ve yenileme çalýþmalarý bugünde devam etmektedir. Güneyden kuzeye yukarý hisar veya iç kale, ortahisar ile kuzey hisar veya aþaðý hisar olmak üzere üç bölüme ayrýlýr.

  YUKARI HÝSAR

  Ýç kaleyi koruyan ve akropol vasýtasý gören bu kýsým en eski ve þehrin içinde kapalý bir site idi. Ýlk yaptýrýldýðý tarih MÖ 2000 yýllarýna kadar gitmektedir.

  Doruðunda Ýmparator ve imparotireçenin ikametgahlarý, bunlarýn etrafýnda kendilerine soylular soylusu Küra Polates, Sezar ünvanlarý verilmiþ prensler veya evlat edinenlerin binalarý bulunurdu. Bu binalardan baþka kale muhafýzlýðý, katip ve hizmetçiler sýnýfýnýn bulunduðu yapýlar yer almakta idi.

  Evliya Çelebi Trabzon kalesinin bu kýsmýndan ''Trabzon kalesi üç bölktür,birine aþaðý hisar diðerine ortahisar iç kalesine de kule hisar derler. Fakat dað tarafýnda cehennem kuyusuna benzer bir derin hendeði vardýr ki yetmiþ yedi adam girer.'' diye bahseder.


  ORTA HÝSAR
  Yukarý hisar ve iç kalenin devamý olan bu kýsým yamuksu þekildedir.Ýç kaleden bu kýsma iki kapý ile geçilmekteydi. Bu bölümde ortahisar camii eski hükümet konaðý, zaðnos Köprüsüikule ve çifte hamamlar, Amasya camisi, Þirin Hatun camii, Musa Paþa camii yer alýr. (Kule hamamý çifte hamamý Amasya camii günümüzde yýkýk durumdadýr.) Bu kýsýmdaki surlar Trabzon Ýmparatoru Alexsioz II.(1297-1330) zamanýnda yukarý hisardan aþaðý hisara kadar yaptýrýlmýþtýr.

  AÞAÐI HÝSAR

  Bu kale batýdan Zaðnos burcunun yaný baþýndan baþlayýp denize kadar inen surlardan meydana gelmiþtir. Bu kýsým surlarýn Sotka kapýsý adý verilen iki kapýsý bulunur.Günümüzde ''Kale Kapýsý'' ismi verilen mevkide suru delinerek taþýtlarýn geçmesine elveriþli duruma getirilen kýsmý daha yüksek duvarlardan meydana gelmiþtir.

  Aþaðý Hisarýn çevrelemiþ olduðu bölgede St. Andrea kilisesi (Molla Siyah Camii,Hoca Halil camii, Pazarkapý Camii, Kundupoðlu ve yarýmbýyýkoðlu evleri evleri,sekiz direkli hamam,tophane hamamý,Hacý Arif hamamý,Ýskenderpaþa Çeþmelri gibi tarihi eserler yer almaktadýr.


  Maçka Ýlçesi, Yazlýk (Livera) Köyü Gözetleme Kulesi


  Of Ýlçesi Merkez, Çamlý Mah. Ýyvan Kalesi 13-14.yy  Araklý Ýlçesi, Merkez, Araklý Kalesi Geç Roma yada Erken Bizans


  Bizans Maçka Kýrantaþ Köyü, Kale Kalýntýsý Yapým Yýlý: ?


  Sürmene Ýlçesi, Merkez, Orta Mah. Kalesi [Roþi Kalesi]


  Maçka Ýlçesi, Orta Köyü, Hortokop Kalesi Yapým Yýlý: ?


  Akçaabat Ýlçesi, Akçakale Beldesi Kalesi [Bizans Dönemi]
Haz?rlan?yor...
X