Duyuru

Collapse
No announcement yet.

trabzon genel olarak

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • trabzon genel olarak

  <TABLE width=722><TBODY><TR><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width=716>Kent merkezi kuzeyde denizden, güneyde Boztepe'nin üzerine kadar düzgün olmayan teraslar halinde yükselir. Deðirmendere, Kuzgundere (ya da Tabakhane) ve Zaðnos dereleri yerleþimi güneyden kuzeye derin boðazlarla bölmüþtür. Tabakhane ve Zaðnos dereleri arasýnda kalan ve düzgün olmayan yüksek bir masa formundaki alan üzerinde, kentin bilinen eneski yerleþim kalýntýlarý tespit edilmiþtir. Ýþte bu nedenle Trabzon adýnýn eski Grekçe masa ya da trapez/yamuk biçimi karþýlýðý olarak "trapezos" kelimesinden geldiði görüþü aðýrlýk kazanmaktadýr. Trabzon adýna, Trapezos olarak ilk kez, Yunanlý komutan Kesnophon tarafýndan kaleme alýnan, M.Ö. 4. Yüzyýlda geçen olaylarýn anlatýldýðý "Anabasis" adlý antik kaynakta rastlanmaktadýr.
  Ýyon kökenli Miletoslular Batý Anadolu'dan sonra M.Ö. 7. Yüzyýlda Karadeniz'e de gelerek kýyýlarda koloni kentleri kurmuþlardýr. Trabzon da, merkezi Sinop olan bu kolonilerin arasýnda sayýlmaktadýr ve birçok araþtýrmacý, kentin ilk kuruluþu olarak bu dönemi göstermektedir. Oysa Kolkhlar, Driller, Makronlar gibi yerli kavimler Trabzon civarýnda çok daha önceden beri yaþamaktaydýlar
  .
  Ayný yüzyýlda Karadeniz Bölgesi Kafkasya'dan gelen Kimmerler ve onlarýn ardýndan Ýskitlerin akýnlarýna uðramýþtýr. Ancak bu akýmlarýn kolonilerin kuruluþundan önce mi yoksa sonra mý olduðu konusu tartýþmalýdýr. M.Ö. 6. Yüzyýlda ise Trabzon Perslerin egemenliðine girerek, Pont Kapadokyasý adý verilen satraplýk içinde kalmýþtýr.
  Makedonya Kralý Büyük Ýskender M.Ö. 334 yýlýnda tüm Anadolu'da Pers hakimiyetine son vermiþtir.
  Ýskender'in ani ölümünden sonra oluþan karýþýklýk sýrasýnda Pont satrabý II. Ariantes'in oðlu Mithridates, yerli halkýn desteðiyle Karadeniz'de Pontus Devletini kurmuþtur. Trabzon, M.Ö. 280 yýlýnda merkezi Amasya olan Pontus devletinin sýnýrlarý içinde kalmýþtýr.
  M.Ö. I. Yüzyýlda batýda güçlenen Romalýlar Anadolu'yu da iþgal etmeye baþlamýþlardýr. Roma kralý Pompeius'un Pontus Kralý V. Mithridates'i Kelkit vadisinde bozguna uðratmasý üzerine Pontus Krallýðý daðýlmýþtýr. Böylece Trabzon , M.Ö. 66 yýlýnda Roma yönetimine girmiþtir. Roma'da Avgustus'la birlikte M.Ö. 27 yýlýndanitibaren imparatorluk dönemi baþlamýþtýr. Avgustus'un idari düzenlemesi sonucu Trabzon, Pontus Polemoniacus adý verilen vasallýk içinde yer almýþ, Ýmparator Tiberius zamanýnda (M.S. 14-37), diðer bir idare bölüm olan Kapadokya Eyaleti sýnýrlarý içinde ka
  lmýþtýr. Ýmparator Nero döneminde ise (54-68) serbest kent olma ayrýcalýðýna kavuþturulmuþtur. Trabzon bu dönemde "ünlü" ve "zengin" kent tanýmlamasýyla tarihçilerin kitaplarýnda yer alýr. Roma Ýmparatorluðunun doðu sýnýrýnýn savunmasýna önem veren Vespasian zamanýnda (69-79) Trabzon, Kapadokya -Galatya Eyaletine dahil edilmiþtir.
  Ünlü Roma Ýmparatoru Hadrian Döneminde (117-138) tüm imparatorlukta olduðu gibi Trabzon'da da önemli imar etkinliklerinde bulunulmuþ, birçok dini ve askeri binalar ile yollar, su kemerleri ve yakýn zamana kadar kalýntýlarý görülebilen yapay bir liman inþa edilmiþtir Hadrian'dan sonra Trabzon'un parlak dönemi sona ermiþ, 244 yýlýnda para basma yetkisi elinden alýnmýþtýr. Roma Döneminde basýlan Trabzon sikkelerinin ön yüzlerindeRoma Ýmparatorlarýnýn büstü olmakla birlikte, arka yüzlerinde Pontus Krallýðý döneminden beri süregelen kendi mitolojik figürlerine yer verilmiþ ve Grekçe yazý kullanýlmýþtýr.
  Trabzon, 276 yýlýnda tüm Doðu Karadeniz Bölgesine akýnlar yapan Gotlarýn saldýrýsýna uðramýþ, bu saldýrýda tüm kent yakýlýp yýkýlmýþtýr. Roma Ýmparatorluðunun son dönemlerinde 4. Yüzyýlýn baþýnda Diocletian Maximian, Constantinius ve Galerius'tan oluþan dörtlü idare zamanýnda Trabzon'da yeniden bir takým imar etkinliklerinde bul
  unulduðunu Trabzon Müzesindeki Latince bir kitabeden anlýyoruz.
  Roma Ýmparatorluðu 395 yýlýnda ikiye ayrýlýnca Trabzon, merkezi Ýstanbul olan Doðu Roma / Bizans Ýmparatorluðunun sýnýrlarý içinde kalmýþtýr. Bizans Ýmparatoru Justinianus (527-564) Trabzon'da kent surlarýný restore ettirerek yeni bir imar etkinliðini baþlatmýþtýr. Heraclius zamanýnda (610-641) imparatorluk askeri bölgelere ayrýlmaya baþlanmýþ, Trabzon, Teophilos zamanýnda (829-842) kurulan Khaldia Temasýnýn merkezi olmuþtur.

  Müslüman Araplar 8. Yüzyýlýn baþlarýndan itibaren Anadolu'ya düzenledikleri baskýnlarda Doðu Karadeniz ve Trabzon'a gelmiþlerdir.
  Bizans Ýmparatorluðunun 1204 de IV. Haçlý seferleriyle gelen Latinlerin eline geçmesi üzerine, imparator I. Andronikos Komnenos'un Ýstanbul'dan kaçan torunlarý Alexios ve David, Gürcü Kraliçesi Tamara'nýn da yardýmýyla Trabzon'da 1204 yýlýnda baðýmsýz olarak Komnenos Krallýðýný kurmuþlardýr. Anadolu Selçuklularý ile evlilik baðý oluþturarak ve vergi ödeyerek siyasi varlýklarýný sürdürebi
  len Komnenos Krallýðý, I. Manuel Komnenos zamanýnda (1238-1265) en parlak dönemini yaþamýþtýr. Gümüþhane'deki gümüþ madenlerinin etkisiyle de ekonomik olarak güçlenen Manuel I'in sikkeleri üzerinde "en mutlu" ünvaný yer almaktadýr.
  I. Bayezid'in 1398 de Samsun yöresini almasýndan sonra Trabzon Komnenos Krallýðý Osmanlý Devletine yýllýk vergi ödemek zorunda býrakýlmýþtýr. David Komnenos, iktidarý döneminde (1458-1461) vergi ödemeyi durdurarak, önceden ödediklerini de Akkoyunlu Devleti Sultaný Uzun Hasan aracýlýðýyla geri istemiþ, Osmanlýlara karþý Avrupa'daki büyük devletlere ittifak önerisinde bulunmuþtur. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet'in öncülüðündeki Osmanlý Kuvvetleri Bölgeyi kuþatarak, 1461 yýlýnda Trabzon'u ele geçirmiþ ve Komnenoslarýn egemenliðine son vermiþtir.
  Trabzon, Osmanlý Döneminde önce eyalet ve sancak olarak þehzade ve mutasarrýflar tarafýndan idare edilmiþtir. Ýlk sancak beyi Hýzýr Bey'dir. 1470 yýlýnda sancak beyliði küçük yaþta Þehzade Abdullah'a verilmiþ; Abdullah, annesi Þirin Hatunla birlikte 1479 yýlýna kadar Trabzon'da yaþamýþtýr. Yavuz Sultan Selim de þehzadeliði sýrasýnda (1491-1512) Trabzon'da Sancak Beyi olarak bulunmuþ, sonradan Kanuni ünvaný alacak olan oðlu Sultan Süleyman burada doðmuþtur.
  Trabzon 16. yüzyýlda, merkezi Batum olan Lazistan Sancaðý ile birleþtirilerek eyalete dönüþtürülmüþ ve bu yeni idari birimin merkezi olmuþtur. 1867 yýlýnda Trabzon'da büyük bir yangýn çýkmýþ, bir çok kamu binasý da bu sýrada yanmýþ ve kent daha sonra yeniden düzenlenmiþtir. 1868 yýlýnda vilayet olmuþ, merkez sancaðý dýþýnda Lazistan, Gümüþhane, Canik Sancaklarý da buraya baðlanmýþtýr.
  Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda, Ruslar Trabzon'a saldýrýr (14 Nisan 1916). Trabzonlulardan oluþan vurucu güçler (Milis), bu saldýrý sýrasýnda gerilla savaþý verirler. Bu sýralarda, cepheye gönderilmek üzere Hamidiye Zýrhlýsýnýn desteðinde Trabzon Limanýna gelen cephane Trabzonlu gençlerce büyük bir heyecan içinde boþaltýlýp Maçka'ya taþýnýr.
  Çaykara'da Sultan Murat Yaylasýnda (10 Haziran 1916), Of'ta Baltacý, Arsin'de Yanbolu Derelerinde Ruslara karþý baþarýlý savaþlar verilmiþ, ancak o yýllardaki koþullar altýnda düþmanýn Trabzon'a girmesine engel olunamaz ve Ruslar 14 Nisan l916 yýlýnda Trabzon'a girer. Ruslarýn Trabzon'da kaldýðý bir yýl, on
  ay, on günlük süre içinde özellikle Rumlar ve Ermeniler, yerli halka büyük iþkenceler yaparlar; sayýsýz insan öldürürler. 1917'de Rusya'da "Bolþevik Devrimi" olur, Çarlýk Yönetimi yýkýlýr. Bunun üzerine Rus ordusunda büyük bir panik baþlar. Bu Ruslarýn Trabzon'dan çekilmesine de yol açar. Öte yandan, batýdan doðuya doðru kayan ve Karadað'da toplanan Türk Çeteleri, Akçaabat'a inerek Yüzbaþý Kahraman Bey'in komutasýnda üç koldan Trabzon'a doðru yürürler ve 24 Þubat 1918 tarihinde Trabzon'a girer. Ulu Önder Atatürk, Cumhuriyet döneminde Trabzon'a üç kez gelir; l924, 1930 ve 1937 yýllarýnda, ilk geldikleri 15 Eylül 1924 günü, Trabzonlularca "ATATÜRK GÜNÜ" olarak kabul edilir ve bu kendisine bir telle bildirilir.
  </TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width=716></TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width=716></TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width=716></TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width=716></TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width=716></TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width=716>
  4.664 Km<SUP>2</SUP> yüzölçümüne sahip olan Ýl topraklarýnýn %30'u daðlýk, %60'ý kýyýdan içeriye doðru gittikçe yükselen eðilim gösterir. Ancak %10'u düzlük olan Ýl topraklarý genellikle engebelidir. Ýl sýnýrlarý içersinde Kemer (2.856 m), Kastan (2.500 m.), Çakýrgöl (3.063 m.), Zigana (2.536 m.) ve Horos (2.396 m.) daðlarý yer alýr.
  Trabzon genel tarih --- çaykara --- Sümela
  Yumuþak bir deniz iklimi hakimdir. En sýcak ay ortalamasý 23O C (Aðustos), en soðuk ay (Þubat) ortalamasý 7 O C dir. Ortalama yaðýþ miktarý metrekareye 875 mm. dir.
  </TD></TR></TBODY></TABLE>

 • #2
  teþekkürler onur....

  Yorum yap


  • #3
   rýca ederým ablam bende sýteye yararlý olmaya calýsýyorum ýste olabýlýyorsam ne mutlu bana

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X