Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon Ýlinin Coðrafi KOnumu,Tabi Özellýklerý ve Sehrin Kurulusu

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon Ýlinin Coðrafi KOnumu,Tabi Özellýklerý ve Sehrin Kurulusu

  TRABZON ÝLÝNÝN COÐRAFÝ KONUMU, TABÝÝ ÖZELLÝKLERÝ VE ÞEHRÝN KURULUÞU


  Trabzon, Doðu Anadolu'nun kuzeydoðusunda, Karadenizin tabii bir limanýnýn kýyýsýnda, Asya ve Ortadoðu transit yolunun baþýnda kurulmuþ bir þehirdir. 41 derece kuzey enleminde ve 39 derece 43' doðu boylamýnda bulunur.

  Yüzölçümü 4685 km2 olan Trabzon ili doðuda Rize, güneydoðuda Bayburt, güneyde Gümüþhane, batýda Giresun illeri, kuzeyde Karadeniz ile çevrilidir.

  1990'da nüfus açýsýndan Karadeniz Bölgesinin 4., ama nüfus yoðunluðu en yüksek ili idi. Ayný yýl Türkiye'de Km2'ye 73 kiþi düþerken, Trabzon ilinde 170 kiþi düþüyordu.


  DOÐAL YAPI

  Ülkenin, yüzölçümü oldukça küçük illerden biri olan Trabzon, akarsu vadileri ile derin biçimde yarýlmýþ daðlýk ve engebeli alanlardan oluþur. Doðu Karadeniz sýradaðlarýna baðlý kýyý daðlarýnýn yüksek kesimlerinden Karadeniz kýyýsýna kadar uzanan Trabzon ilinin doðal bitki örtüsü, doðu ve batý da komþusu olan iller gibi çok zengindir. Kýyýdan hemen yer yer duvarý andýran biçimde yükselen, doðu-batý doðrultusundaki bu daðlar, güneye gidildikçe yumuþak bir eðimle daha da yükseldikten sonra, il sýnýrlarý baþýnda Çoruh ve Harþit yarma vadilerine doðru oldukça dik yamaçlarla alçalýr.

  Trabzon ilinin güney kesimini doðu-batý doðrultusunda uzanan Haldýzen, Soðanlý, Trabzon ve Zigana daðlarý engebelendirir. Yer yer 3 bin metreyi aþan bu daðlarýn yüksek kesimleri doðal sýnýrý oluþturur. Ýlin en yüksek noktalarý güneydoðudaki Haldýzen daðýnda 3193 metreye eriþen Karakaya Tepesi ile güneydeki Çakýr Göl daðýnýn doruðudur. (Dere boyunun tepesinde 3082 m.) Kuzeye bakan kesimleri bol yaðýþ alan bu daðlar kýzýl aðaç, gürgen, kestane, kayýn, köknar ve ladinden oluþan yoðun bir orman örtüsü ile kaplýdýr. Güneye bakan yamaçlarýnda ise sarýçam ormanlarý vardýr. Ormanýn üst sýnýrýnýn geçtiði 2000-2100 metre yükseklikten sonra rastlanan alp tipi çayýrlarla kaplý yaylalar (Sultan Murat, Madur, Cami Boðazý, Kiþit, Hoca Mezarý, Çernik, Paparza, Karadað, Beypýnarý, Haçka gibi) sayfiye olarak ve hayvancýlýk açýsýndan önem taþýr.

  Ýl topraklarýndan kaynaklanan sularýn tümü Karadeniz'e dökülür. Bu sularý toplayan akarsulardan baþlýcalarý Solaklý Çayý, Baltacý, Karadere, Deðirmendere, Foldere, Yanbolu ve Kale dereleridir. Fazla yaðýþ, gevþek ve kaygan arazi yapýsý ve akarsularýn derin biçimde yardýðý bazý dik yamaçlardaki cýlýz bitki örtüsü ilin çeþitli yörelerinde zaman zaman can ve mal kaybýna yol açan sel ve heyelanlara neden olur. Sera gölünün ortaya çýkmasýna yol açan heyelan, 1988'de Maçka ilçesinin Çatak köyünde 64 kiþi nin hayatýný yitirmesiyle sonuçlanan heyelan, 19-20 Haziran 1990'da ilde 4 kiþi nin de kaybolup, 39 kiþi nin vefat ettiði sel bu doða olaylarýnýn en önemli örneklerindedir.

  Trabzon ilindeki baþlýca göller, Çakýr Göl daðýndaki Buzyalaðý Gölü ile Sera Gölü ve Uzungöl adlý heyelan gölleridir.

  Fazla girintili çýkýntýlý olmayan Karadeniz kýyýsýnda akarsularýn taþýdýðý alüvyonlarýn yýðýlmasýyla küçük düzlükler oluþmuþtur. Doðal plajlara da rastlanan bu kýyýdaki baþlýca çýkýntý, Akçaabat ile Vakfýkebir arasýnda ilin en kuzey noktasýný oluþturan ve Fener Burnu adýyla da bilinen Yoroz Burnudur. Kuzeybatý rüzgarlarýna (Karayel) kapalý Akçaabat koyu ise doðal liman özelliði taþýr.

  Trabzon topraklarýnýn %30'u daðlýk %60'ý kýyýdan içeriye doðru gittikçe yükselen ve ortalama 25-30 metre arasý deðiþen bir eðim gösteren alanlar biçimindedir. Ancak %10'u düzlük olan il topraklarý genellikle engebelidir.

  Trabzon'da yumuþak bir deniz iklimi hakimdir. En sýcak ay ortalamasý 23 derece (Aðustos) , en soðuk ay ortalamasý 7 derece (Þubat) . Ortalama yaðýþ miktarý metrekareye 830 mm3'dür.


  ÞEHRÝN KURULUÞU

  Trabzon , Karadeniz kýyýlarýnýn en eski ve en büyük þehridir. Bu þehrin kuruluþu ve önemi iki tabii sebebe baðlanýr.

  Birinci sebep: Bu bölgede kýyý ile iç bölge arasýnda baðlantý yollarý pek azdýr. Arkadaki Harþit ve Çoruh vadilerine ulaþabilmek için 3000 m yükseklikleri aþmak gerekir. Hiçbir yerde bu dað silsilesini yarmýþ, tabii yol olabilecek geniþ bir vadi yoktur. Bu geçit vermez daðlarýn aþýlabilen en elveriþli noktasý eskiden olduðu gibi bu gün de Zigana Geçididir. Bu geçitten iç bölgeye ulaþan yol Trabzon'un bulunduðu yerden baþlamaktadýr. Bu yol, limanýn güneyindeki Deðirmendere vadisinden itibaren 30 km kadar hafif bir yükseliþle Zigana Daðlarýnýn yamaçlarýný boylar. 66 km sonra bu dað silsilesinin 2030 m yüksekliðindeki biricik geçidine ulaþýr. Buradan Harþit vadisine inilir. Bu vadiden de Orta Anadolu yaylalarýna varýlýr.

  Doðu Karadeniz bölgesinin içle baðlantýsýný temin eden en müsait ve en büyük yol baþýnýn bulunduðu yer olmasý Trabzon þehrinin burada kuruluþunun birinci sebebini teþkil eder.

  Ýkinci Sebep: Batý rüzgarlarýna karþý Yoroz Burnu ve Güzel Hisar kaya çýkýntýsý ile az çok korunmuþ, Boztepe dik eteðine doðru sokulmuþ koyun küçük gemilere sýðýnak teþkil edebilecek tabii bir liman olmasý ile þehrin kurulmasý ve geliþmesine müsait bir arazinin bulunmasý Trabzon Þehrinin kuruluþ yerinin seçiminde ikinci sebep sayýlýr.


  ÞEHRÝN KURULDUÐU YER

  Þehrin üzerinde yer aldýðý sýrt, deniz kýyýsýna dik yarlarla inen Deðirmendere, Kuzgundere (Tabakhane Deresi) ve Zaðanos Deresi gibi vadilerle kesintiye uðrar ve kýyýdan itibaren 6-18, 15-20, 110-120 m yüksekliklerinde bir takým basamaklara ayrýlýr. Daha geride, þehrin 3 km. güneydoðusunda Trabzon'un yaslandýðý dik yamaçlý ve düz sýrtlý Boztepe Tepesi yer alýr. Boztepe'nin daha batýsýnda Soðuksu Tepesi yer alýr. Trabzon Þehri yükseklikleri 200 m'yi geçen bu tepelerin kuzey eteklerinde, yamaç meyillerinin biraz hafiflediði kesimlerden baþlayarak, bir amfiteatr gibi alçak yarlarýn üstüne kadar mahallelerini yayar. Liman kesimi dýþýnda Þehrin ana kitlesi yarlar üstünde kalýr ve denizle doðrudan doðruya temasa gelmez.

  Sözü edilen sýrt üzerinde elveriþli bir yerleþme zemini bulunmuþ ve dik yamaçlý vadiler arasýndaki saha kolaylýkla tahkim edilebildiði gibi, þehrin doðu ucunda da karayele karþý bir dereceye kadar koruyucu bir iskele oluþmuþtur.

  Tabakhane ve Köprüsü

  Trabzon morfolojisi üzerine önemli bir makale neþreden Prof.Dr.Ahmet ARDEL, Trabzon civarýnýn genellikle bir yayla olduðunu, güney-kuzey doðrultusunda akan dereler tarafýndan oldukça parçalandýðýný belirttikten sonra morfolojik yönden Trabzon'u üçe ayýrýr :


  1- Deðirmendere deltasý bir tarafa býrakýlýrsa geri kalan kýsmý koyu renkte nefelinli andezit tüflerinden teþekkül eden sahil bölgesi. Zaðnos, Kuzgundere, Deðirmendere bu bölgede önemli gedikler meydana getirmiþlerdir.

  2- Kýyýnýn arkasýnda birbirinden dikliklerle ayrýlmýþ denize doðru hafifçe eðik yüzeyler arz eden taraçalar bölgesi... Trabzon Þehri bu taraçalar üzerinde kurulmuþtur.

  3- Ortalama yükseltisi 200-250 m arasýnda olan tepeler bölgesi (Boztepe, Telsiz tepe, Soðuksu ve Zafanoz sýrtlarý). Kýsmen düz ve kýsmen de dalgalý durumda olan bu tepeler yer yer çýplak ve yer yer aðaçlarla kaplýdýr. (Prof.Dr.ARDEL, Ahmet-Trabzon ve Civarýnýn Morfolojisi üzerine Gözlemler, Türk Coðrafya Dergisi, 1. yýl 1.Sayýdan ayrý basým, Ankara-1943)

  Bugunku durumu


  ÝLÝN ÝDARÝ DURUMU

  On yedi ilçeye sahip olan Trabzon'un, dokuz ilçesi 114 Km.lik sahil þeridinde sýralanmýþtýr. Bunlar Batýdan doðu istikametine doðru Beþikdüzü, Vakfýkebir, Çarþýbaþý, Akçaabat, Yomra, Arsin, Araklý, Sürmene ve Of ilçeleridir. Tonya, Þalpazarý, Düzköy, Maçka, Köprübaþý, Dernek pazarý, Hayrat ve Çaykara ilçeleri sahilden içeridedir. Beþikdüzü ve Þalpazarý 1988, Çarþýbaþý, Düzköy, Köprübaþý, Dernekpazarý ve Hayrat 1990 yýlýnda ilçe olmuþlardýr.

  66 belediyesi bulunan Trabzon'un, genellikle engebeli bir arazi üzerinde daðýnýk yerleþim gösteren 497 köyü vardýr.


  NÜFUS DURUMU
  Ýlin nüfusu 1990 nüfus sayýmýna göre aþaðýdaki þekilde bir daðýlým izlemektedir. <TABLE border=1><TBODY><TR><TD>Nüfus Daðýlýmý</TD><TD>Toplam Nüfus</TD><TD>Toplam Nüfusda</TD><TD></TD><TR><TD>Toplam Nüfus </TD><TD><CENTER>795.849 </CENTER></TD><TD><CENTER>%100 </CENTER></TD></TR><TR><TD>Þehrin Nüfusu </TD><TD><CENTER>303.612 </CENTER></TD><TD><CENTER>% 38 </CENTER></TD></TR><TR><TD>Köylerin Nüfusu </TD><TD><CENTER>492.237 </CENTER></TD><TD><CENTER>% 62 </CENTER></TD></TR><TR><TD>Erkekler </TD><TD><CENTER>386.642 </CENTER></TD><TD><CENTER>% 49 </CENTER></TD></TR><TR><TD>Kadýnlar </TD><TD><CENTER>409.207 </CENTER></TD><TD><CENTER>% 51 </CENTER></TD></TR></TBODY></TABLE>

  Trabzon 79 il içerisinde
  Yüzölçümü itibariyle 62. , Nüfus itibariyle 23. , Nüfus yoðunluðu bakýmýndan 5. , Nüfus artýþ hýzý % 2.44 ile de 59. Sýrada yer almaktadýr.

  1990 nüfus sayýmý itibariyle Trabzon nüfusunun merkez ve ilçelere daðýlýmý þu þekildedir.
  <TABLE border=1><TBODY><TR><TD>Sýra</TD><TD>Ýlçe Adý</TD><TD>Þehir Nüfusu</TD><TD>Köyler Nüfus</TD><TD>Toplam Nüfusu</TD></TR><TR><TD>1</TD><TD>Merkez </TD><TD>177.904 </TD><TD>61.759 </TD><TD>239.663 </TD></TR><TR><TD>2</TD><TD>Akçaabat </TD><TD>37.528 </TD><TD>79.397 </TD><TD>116.925 </TD></TR><TR><TD>3</TD><TD>Araklý </TD><TD>18.475 </TD><TD>37.973 </TD><TD>56.448 </TD></TR><TR><TD>4</TD><TD>Arsin </TD><TD>8.596 </TD><TD>21.264 </TD><TD>29.860 </TD></TR><TR><TD>5</TD><TD>Beþikdüzü </TD><TD>26.920 </TD><TD>13.775 </TD><TD>40.695 </TD></TR><TR><TD>6</TD><TD>Çarþýbaþý </TD><TD>7.302 </TD><TD>9.602 </TD><TD>16.904 </TD></TR><TR><TD>7</TD><TD>Çaykara </TD><TD>7.051 </TD><TD>20.540 </TD><TD>27.591 </TD></TR><TR><TD>8</TD><TD>Dernekpazarý </TD><TD>3.926 </TD><TD>2.595 </TD><TD>6.521 </TD></TR><TR><TD>9</TD><TD>Düzköy </TD><TD>7.384 </TD><TD>16.296 </TD><TD>23.680 </TD></TR><TR><TD>10</TD><TD>Hayrat </TD><TD>7.427 </TD><TD>10.527 </TD><TD>17.954 </TD></TR><TR><TD>11</TD><TD>Köprübaþý </TD><TD>5.727 </TD><TD>5.704 </TD><TD>11.431 </TD></TR><TR><TD>12</TD><TD>Maçka </TD><TD>13.875 </TD><TD>27.564 </TD><TD>41.439 </TD></TR><TR><TD>13</TD><TD>Of </TD><TD>22.429 </TD><TD>44.308 </TD><TD>66.737 </TD></TR><TR><TD>14</TD><TD>Sürmene </TD><TD>17.890 </TD><TD>19.896 </TD><TD>37.786 </TD></TR><TR><TD>15</TD><TD>Þalpazarý </TD><TD>5.480 </TD><TD>12.211 </TD><TD>17.691 </TD></TR><TR><TD>16</TD><TD>Tonya </TD><TD>11.716 </TD><TD>15.294 </TD><TD>27.010 </TD></TR><TR><TD>17</TD><TD>Vakfýkebir </TD><TD>32.260 </TD><TD>16.608 </TD><TD>48.568 </TD></TR><TR><TD>18</TD><TD>Yomra </TD><TD>10.719 </TD><TD>20.765 </TD><TD>31.484 </TD></TR><TR><TD></TD><TD>TOPLAM </TD><TD>422.609 </TD><TD>436.078</TD><TD>858.687 </TD></TR></TBODY></TABLE>

  TRABZON'DA EÐÝTÝM

  Eðitimin Tarihi Geliþimi
  Osmanlýlarýn son döneminde Trabzon'da eðitim kuruluþu olarak sekiz adet medrese, eðitim süresi dört yýl olan beþ adet ilkokul, bir adet sanat yurdu, bir adet askeri rüþtiye, bir adet idadi ve bir adet Darülmuallimin vardý. Ayný tarihlerde Ýmarette ve Ortahisar'da iki adet kütüphane bulunmaktaydý. Önceleri olduðu gibi Cumhuriyet döneminde de Trabzon Karadeniz Bölgesinin eðitim ve öðretim yönünden en geliþmiþ ili olmaya devam etmiþtir. Bu gün ana okulundan üniversiteye dek çeþitli eðitim-öðretim kuruluþlarýnýn bulunduðu Trabzon'da halk eðitim-öðretime büyük ilgi göstermektedir.

  NÜFUSUN EÐÝTÝM DURUMU
  Toplam nüfusta kadýn ve erkeklerin okuma-yazma oranlarý aþaðýdaki þekildedir. <TABLE border=1><TBODY><TR><TD>Cinsiyeti </TD><TD>Toplam Nüfus </TD><TD>Okur-Yazar Olanlar </TD><TD>Okur-Yazar Olmayanlar </TD><TD>Nüfustaki Yüzdesi </TD></TR><TR><TD>Kadýn </TD><TD><CENTER>362.510 </CENTER></TD><TD><CENTER>259.423 </CENTER></TD><TD><CENTER>103.087 </CENTER></TD><TD><CENTER>% 71,56 <CENTER></CENTER></CENTER></TD></TR><TR><TD>Erkek </TD><TD><CENTER>338.149 </CENTER></TD><TD><CENTER>308.664 </CENTER></TD><TD><CENTER>29.485 </CENTER></TD><TD><CENTER>% 91,28 <CENTER></CENTER></CENTER></TD></TR></TBODY></TABLE>

  OKULLARIN DURUMU
  Ýlkokullar : Ýlimizde 815 ilköðretim okulu mevcut olup bunlarýn 5'i özel, 500'ü faal, 10'u lise bünyesinde ve 305'i taþýmalý eðitim vermektedir.
  Bu okullarda toplam 4.680 derslik ve 112.975 öðrenci vardýr.
  Ayrýca bu okullarda 1.627 branþ öðretmeni ve 3.084 sýnýf öðretmeni olmak üzere toplam 4.711 öðretmen vardýr.

  305 adet taþýmalý öðretim veren okul, 152 adet taþýma merkezi, 145 adet taþýnan yerleþim birimi ve 16.352 taþýmalý öðrenci bulunmaktadýr.

  Ýlköðretim okullarýnda ortalama olarak bir öðretmene ve bir dersliðe 24 öðrenci düþmektedir.

  Ýlkokullarýn 95 adedi il ve ilçe merkezlerinde, 566 adedi ise köylerdedir. Ayrýca il merkezinde 2 adette özel ilkokul vardýr.
  Not: Toplam ilkokul sayýsýna taþýmalý eðitim sebebiyle kapalý bulunan 76 ilkokul dahil edilmemiþtir.

  Orta Dereceli Okullar : Ýlimizde Lise ve Dengi okul sayýsý 86'dýr. Bu okullarda toplam 28.962 öðrenci vardýr.
  Lise ve dengi okullarda 2.183 branþ öðretmeni bulunmaktadýr. bu durumda Bir öðretmene ortalama 13 öðrenci düþerken, bir dersliðe ortalama 24 öðrenci düþmektedir.

  Yüksek öðretim Kurumlarý : 2 Aralýk 1963 tarihinde öðretime açýlan Karadeniz Teknik Üniversitesi 1966 yýlýnda bugünkü yerine taþýnmýþtýr.

  KTÜ Ünye'den Hopa'ya kadar Karadeniz Kýyýsý boyunca 16 fakülte, 2 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 1564 akademik, 1672 idari personeli ve yaklaþýk 33 bin öðrencisi ile Ülkemizin en önemli ve en büyük üniversitelerinden biridir.

  Yüksek Öðrenimde Yurt Durumu: Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Ýlimizde KTÜ Kampusu içerisinde Trabzon Yurt Müdürlüðünün 4'er katlý 830 kiþilik 4 adet, þehir merkezinde kiralýk 150 kiþilik ve Sürmene ilçesinde 250 kiþilik, yine Akçaabat ilçesinde Fatih Yurt Müdürlüðünün 5 adet 4'er katlý 2.000 öðrenci kapasiteli yurdu mevcuttur.

  TRABZON'DA SAÐLIK HÝZMETLERÝ

  Koruyucu Saðlýk Hizmetleri : Ýl genelinde koruyucu saðlýk hizmetlerinde, 133 saðlýk ocaðý, 140 adet binalý ve 437 adet binasýz olmak üzere 577 saðlýk evi ile hizmet verilmektedir. Buralarda 288 doktor, 277 hemþire ve saðlýk evlerinde 332 ebe görev yapmaktadýr.

  Tedavi edici Saðlýk Hizmetleri : Ýlimizde Saðlýk Bakanlýðýna baðlý 10, KTÜ Týp Fakültesi, SSK ve bir de Özel Hastane mevcuttur. Saðlýk Bakanlýðý'na ait hastanelerde 1605 yatak, 138 uzman doktor, 73 pratisyen hekim, 465 hemþire ve 245 ebe görev yapmaktadýr. Diðer hastanelerde yatak kapasitesi 967 olup, doktor sayýsý ise 399'dur.

  TRABZON'DA EKONOMÝ

  Ýlin Ekonomik Durumu : 750'lerden itibaren, özellikle 19. yüzyýl boyunca geliþen Avrupa Sanayii, yakýn doðu ile ticari iliþkilerinin büyümesi ve ticaret hacminin artmasý, Ýran Transit Yolunun da baþlangýç noktasýnda bulunan Doðu Karadeniz'in bu büyük ve önemli kapýsý Trabzon'da ekonomik ve sosyal geliþmeye yol açmýþtýr. Bunun sonucu olarak Trabzon, Osmanlý döneminde 1868 yýlýnda Vilayet haline getirilmiþtir.

  Trabzon kültürel ve sosyal yönden geliþmiþ olmasýna raðmen, arzulanan ekonomik geliþmeyi saðlayamamýþtýr. Ýlin ekonomisi halen tarým ve hayvancýlýða dayanmaktadýr; nüfusun % 55'i bu faaliyetlerde elde edilen gelirlerle geçimini saðlamaktadýr. Ticaret, sanayi, el sanatlarý, taþýmacýlýk, inþaat ve diðer hizmetler alanýnda istihdam edilenler ise nüfusun % 45'ini oluþturmaktadýr.

  Trabzon'da toplam üretim içinde katma deðerin payý %59, girdi payý ise %41'dir. Trabzon'da girdi oranlarý Türkiye geneline göre kýyasla daha yüksektir. Bu durum maliyetlerin yükselmesi sonucunu doðurmaktadýr.

  2000 yýlý Haziran ayý sonu itibariyle Ýlimizde bulunan vergi mükellefinin vergi türlerine göre sayýlarý aþaðýda sunulmuþtur.

  <TABLE border=1>Mükellef Sayýlarý

  <TBODY><TR><TD>Kurumlar Vergisi</TD><TD>Gelir Vergisi </TD><TD>Katma Deðer Vergisi </TD><TR><TD><CENTER>5.319 </CENTER></TD><TD><CENTER>47.390 </CENTER></TD><TD><CENTER>28.882 </CENTER></TD></TR></TBODY></TABLE>
  Arazi Durumu : Ýlin 468.500 hektarlýk toplam arazisinin 115.406 hektarý tarýma elveriþli olup, kalan 181.659 hektarý orman 117.421 hektarý çayýr-mera ve 54.014 hektarý ürün getirmeyen arazidir.

  Tarým arazisinin %61.1'inde bölgenin önemli geçim kaynaðý olan fýndýk ve çay üretilmektedir. Hububat, mýsýr ve fasulye ekimine % 28.8, tütün ve patates üretimine %9 ve sebze-yem bitkileri üretimine %1.1'lik tarým arazisi ayrýlmaktadýr. Bir çiftçi ailesine düþen ortalama tarým arazisi 12 dekardýr.

  Hayvancýlýk : Ýlin arazisi dar ve daðlýktýr. Bu nedenle hayvancýlýðýn geliþmesine elveriþli geniþ meralar bulunmamaktadýr. Çayýr ve otlak alanlar 117.421 hektar olup, bu alan il yüzölçümünün %25.06 oranýný teþkil eder. Hayvancýlýk besicilikten daha çok süt üretimine dayanmaktadýr. Bu nedenle et ihtiyacýnýn büyük bölümü Kars ve Erzurum illerinden temin edilmektedir.

  Ýlde her çiftçi ailesi arazi darlýðý sebebiyle kendi ihtiyacýný karþýlamak gayesiyle ancak 3-4 baþ sýðýr besleyebilmektedir. Ýlin orta ve iç kesimlerinde hayvan besiciliði halkýn önemli geçim kaynaðýný teþkil etmektedir.

  Arýcýlýðýn geliþmesi için, Tarým Bakanlýðý Trabzon Ýl Müdürlüðünce ilçe ve köylerde çiftçiler teþvik edilmektedir.

  Orman Durumu : Trabzon orman varlýðý bakýmýndan oldukça zengindir. Mevcut orman alaný 181.659 hektar olup, bu alan il yüzölçümünün %41'ini teþkil etmektedir. Ýþletilmeye müsait orman alaný 115.398 hektardýr. Arazinin daðlýk oluþu ve bol yaðýþ almasý orman alanlarýnýn geniþletilmesine müsaittir.

  Sanayi Hayatý : Trabzon, Osmanlý döneminden kalma potansiyeli ve Cumhuriyet döneminde zaman zaman hýzlanan sanayileþme hareketlerine raðmen bu alanda yeterince geliþmemiþ illerden biridir. Ýlde büyük ölçekli üretim tesisi yok denecek kadar azdýr. En önemli imalat sanayi kuruluþu 1992 yýlýnda özelleþtirilen 455 bin ton/yýl kapasiteli çimento fabrikasýdýr. Bunun haricindeki imalat sanayii kuruluþlarý daha çok tarýmsal ürünleri iþlemeye yöneliktir. Küçük ve orta ölçekli 110 sanayi kuruluþundan 100'ü özel 10'u kamu sektörüne aittir.

  Ýlde imalat sanayiinde sayýlabilecek belli baþlý alanlar un ve kepek, süt mamulleri, balýkyaðý ve unu, hazýr giyim, mefruþat, ayakkabý, kereste, beton direk, lâstik ve plâstik ürünler, PVC boru, bakýr, çinko, kurþun, alüminyum kurþun mamulleri, boru galvanizli saç, tuðla, metal, otomobil yan sanayii ve cerrahi dikiþ malzemesi imalatýdýr. Bunun yanýnda Sürmene'nin Çam burnu ve Yeniay kasabasýnda eski yöntemlerle sürdürülen tekne ve gemi yapým sanayii il açýsýndan önemi ihmal edilmeyecek boyutlardadýr. Yeni kurulan Trabzon silah sanayii A.Þ. ile yeniden faaliyete geçirilen Arsin Giyim Sanayii il ekonomisinin geleceðinde önemli yer tutacak yatýrýmlardýr.

  Trabzon'da sanayi sektörünün istihdama katkýsý oldukça düþüktür. Ýl bazýnda bu sektörde çalýþanlarýn sayýsý 14 bin kiþi civarýndadýr.

  Organize Sanayi Bölgesi Ýl Özel Ýdaresi, Trabzon Belediyesi, Sanayi ve Ticaret Odasý ile Arsin Belediyesince oluþturulan Müteþebbis Heyet tarafýndan Arsin Ýlçesi sýnýrlarý içinde 983.420 m2'lik sahasýnýn tamamý kamulaþtýrýlmýþtýr. Onaylý imar planýna göre 25 adet yapý adasýnda en küçüðü 4.410, en büyüðü 17.870 m2 alanýnda olmak üzere toplam 109 sanayi parseli mevcuttur. Altyapý çalýþmalarý (Yollar alt yapýsý, kanalizasyon, yaðmur suyu, terfi hattý, 1.000 m3 depo, drenaj taþkýn koruma, PTT inþaatlarý, içme suyu ve enerji) tamamlanmýþtýr.  104 parselden 71'i hizmete geçmiþtir. Üretime geçen tesis sayýsý 47 (71 parsel)'dir. Üretimi duran 3 tesis (4 parsel), inþaat halindeki tesis sayýsý 24 (27 parsel), proje aþamasýndaki firma 2 (2 parsel), tahsisi yapýlmayan parsel yoktur.

  Bölgede arsa deðeri geçici olarak 1.193.500 TL/m2 olarak belirlenmiþtir.

  Vakfýkebir ve Beþikdüzü ilçelerinde 2 adet yeni alan tespit edilerek Bakanlar Kuruluna teklifte bulunulmuþ olup, bunlardan Vakfýkebir ilçesi sýnýrlarý içerisinde bulunan 930.000.000 m2 alan yatýrým programýna alýnmýþtýr. Þu anda Tapu Kadastro genel Müdürlüðüne baðlý elemanlarca kadastro çalýþmalarý yürütülürken diðer taraftan DSÝ ve MTA kuruluþlarýnca zemin etütleri ve raporlarý hazýrlanmaktadýr. 2000 yýlýnda imar planý ve altyapý projelerinin bitirilmesi hedeflenmektedir.


  TRABZON'DA ULAÞIM
  Doðu Karadeniz bölgesinin önemli bir merkezi durumunda bulunan Trabzon kara, deniz ve havayolu imkanlarý ile bölge ve ülke ulaþým aðý içinde önemli bir yere sahiptir.

  Karayollarý: Karadeniz kýyý yolunun hemen hemen tümü 1970'lerde tamamlanmýþ ve Karadeniz Bölgesini Gümüþhane-Erzurum üzerinden Doðu Anadolu, Asya ve Ortadoðu ülkelerine baðlayan yolun niteliði yükseltilmiþ ve Ýran transit ticaretinde önem kazanmaya baþlamýþtýr.

  Halen Ýlimizde 236 Km. devlet yolu, 297 Km. de Ýl yolu bulunmaktadýr. Devlet yollarýnýn 60 km. beton asfalt, 139 Km'si asfalt sathi kaplama, 37 Km'si de stabilizedir. Ýl yollarýnýn ise; 16 Km'si beton asfalt 202 Km'si asfalt sathi kaplama, 79 Km'si stabilizedir. Buna göre; Devlet yollarýnýn %84'ü Ýl yollarýnýn da %73'ü asfalt kaplamadýr.

  Köy Yollarý : Türkiye'de köy yolu aðý toplamý 320.538 km. olup, iller sýralamasýnda Trabzon 12.793 km.lik köy yolu aðýyla ilk sýrayý almaktýr. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðünce belirlenen ve 19 gruba ayrýlan Ýllerden 11. gurupta yer alan 6 Ýlin (Trabzon, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüþhane ve Rize) toplam yol aðý 38.101 km.dir. Bu rakam diðer gruplarýn ilk sýrasýný oluþturmaktadýr. Sadece Ýlimiz köy yolu aðý 9. gruptaki Ýllerin toplam yol aðýndan fazladýr. (Örnek: Kayseri, Nevþehir, Yozgat ve Kýrþehir Ýllerinin yol aðý toplamý 11.197 km. Diyarbakýr, Batman, Siirt ve Þýrnak Ýllerinin yol aðý toplamý da 12.203 km.dir.)

  Bu durum, özellikle Doðu Karadeniz Bölgesinde yýllardýr sorun olmaya devam eden köy yollarý için özel bir proje uygulamasýnýn gerektiðini ortaya koymaktadýr.

  12.793 km.lik köy yolu aðýnýn 6.684 km.si stabilize, 1.683 km.si tesviye, 3.727 km.si ham yol ve 699 km.si beton ve asfalttýr.

  Bölgemizin iklim þartlarý ve arazinin topografik yapýsý dikkate alýndýðýnda, köy yollarýnda kalýcý bir yol yapýmý için beton ve asfalt yol yapýmýna hýz verilmesi büyük önem arz etmektedir.

  Deniz Yollarý : Doðu Karadeniz Bölgesinde ilk liman 1946-54 yýllarý arasýnda Trabzon'da inþa edilmiþtir. 3.5 milyon ton/yýl yükleme-boþaltma kapasiteli Trabzon Limaný, Sovyetler Birliðinin daðýlmasý sonucu ortaya çýkan B.D.T ülkeleri ile özellikle baðýmsýzlýklarýna kavuþan Türk Cumhuriyetlerinin, Baltýk-Karadeniz (Ren-Tuna) su yolu projesinin yýllar sonra gerçekleþmesiyle de küreselleþen dünya ticaretinin batý ile doðu arasýnda geliþmesini saðlayacak "Transkafkasya" koridorunda dünyaya açýlmakta olan önemli kapýlarýndan biridir.

  Hava Yollarý : Hava ulaþtýrmasý bakýmýndan Doðu Karadeniz Bölgesi sadece Trabzon'da bir Hava Limanýna sahiptir. Önceleri 1.572x30 m. ebadýndaki küçük bir pist ile hizmet veren Hava Limaný, bu piste paralel olarak inþa edilen ve 1987 yýlýnda hizmete giren 2.640x45 m. boyutlarýndaki yeni pist ile uluslararasý hava trafiðine açýktýr. 18.05.1998 tarihinde yeni yapýlýp hizmete giren dýþ hatlar terminal binasý þu anda tam faal olarak çalýþmaktadýr.  TRABZON'DA SPOR FAALÝYETLERÝ
  Halen Ýl Merkezinde 32.000 (Hüseyin Avni AKER) ve Akçaabat'ta 5.000 kiþi kapasiteli (Fatih) stadyumu mevcut olup, Ýl genelinde 13 adet toprak yüzeyli, 3 adet çim olmak üzere 12 adet spor sahasý, 5 adet spor salonu, 9 adet antrenman salonu 1 adet kapalý, 2 adet açýk yüzme havuzu, 1 adet atýþ poligonu vardýr. Sporun çeþitli branþlarýnda 14.136 sporcu (12.120 kiþi ile futbol ilk sýrayý, 1 kiþi ile jimnastik son sýrayý paylaþmaktadýr) 408 hakem ve 22 antrenör görev almaktadýr.

  Trabzon'da spor denince þüphesiz ilk akla gelen futboldur. Ýlimizin tanýtýmýnda çok önemli yer tutan futbol takýmýmýz gerek ülkemizde ve gerekse Avrupa'da elde ettiði büyük baþarýlardan dolayý Ýlimizin ve Ülkemizin tanýtýmýnda önemli rol oynamaktadýr. 2 Aðustos 1967 tarihinde Bordo-Mavi renklerle kurulan Trabzonspor 1973-1974 sezonunda Türkiye Birinci Ligine çýkmýþ ve bugüne kadar 6 kez 1. Lig Þampiyonluðu, 5 kez Federasyon Kupasý, 7 kez Cumhurbaþkanlýðý Kupasý ve 5 kez de Baþbakanlýk Kupasýný müzesine götürmüþtür.

  Avcýlýk, atýcýlýk, atletizm, basketbol, boks, güreþ, judo, taek-wando, Karate, voleybol, hentbol, futbol ve su sporlarý dallarýnda spor faaliyetleri yapýlmaktadýr. Her dalda ülke çapýnda dereceler alan Trabzon'lu sporcular futbolda da birçok baþarýlar kazanmýþlar ve isimlerini yurt dýþýna taþýrmýþlardýr

 • #2
  emeðine saðlýk gül....

  Yorum yap


  • #3
   emegýne saglýk

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X