Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Sumela ( Meryemana ) Resimleri ( Bu Resimler Sadece trabzonum.org'e aittir)

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Sumela ( Meryemana ) Resimleri ( Bu Resimler Sadece trabzonum.org'e aittir)

  Resimler alýntýdýr. Yayýn hakký sadece trabzonum.org'a aittir.izinsiz kullanýlamaz. • #2
  Trabzon'un Maçka Ýlçesinin Altýndere Köyü sýnýrlarý içinde Altýndere vadisine hakim Karadað'ýn eteklerinde sarp bir kayalýk üzerinde kurulmuþ olan Sumela Manastýrý, halk arasýnda “Meryem Ana” ile anýlýr. Vadiden yaklaþýk 300 metre yükseklikte bulunan yapý, bu konumuyla manastýrlarýn þehir dýþýnda, ormanlarda, maðara ve su kenarlarýnda kurulma geleneðini sürdürmüþtür.

  Meryem Ana adýna kurulan manastýrýn “Sumela” adýný siyah anlamýna gelen “melas” sözcüðünden aldýðý söylenmektedir. Bu ismin manastýrýn kurulduðu koyu renkli Karadaðlardan geldiði düþünülmekte ise de, Sumela kelimesi buradaki Meryem tasvirinin siyah rengine baðlanabilmektedir.

  Rivayete göre; Bizans Ýmparatoru I. Theodosius zamanýnda (375-395) Atina'dan gelen Barnabas ve Sophronios isimli iki rahip tarafýndan kurulmuþ olan manastýr 6. yüzyýlda Ýmparator Justinianus'un manastýrýn onarýlarak geniþletilmesini istemesi üzerine generallerinden Belisarios tarafýndan tamir edilmiþtir.

  Sumela Manastýrýnýn þimdiki durumuyla varlýðýný 13.yüzyýldan itibaren sürdürdüðü bilinmektedir. 1204 tarihinde kurulan Trabzon Komnenoslarý Prensliði'nden III. Alexios (1349-1390) zamanýnda manastýrýn önemi artmýþ ve fermanlarla gelir saðlanmýþtýr. III. Alexios'un oðlu III. Manuel ve sonraki prensler döneminde de Sumela yeni fermanlarla zenginleþtirilmiþtir.

  Doðu Karadeniz kýyýlarýnýn Türk egemenliðine girmesini takiben Osmanlý Padiþahlarý pek çok manastýrda olduðu gibi Sumela'nýn da haklarýný korumuþlar, bazý imtiyazlar vermiþlerdir.

  Sumela Manastýrý'nýn 18. yüzyýlda bir çok bölümü yenilenmiþ, bazý duvarlar fresklerle süslenmiþtir. 19 yüzyýlda büyük binalarýn ilave edilmesi ile manastýr muhteþem bir görünüm kazanmýþ, en zengin ve parlak dönemini yaþamýþtýr. Bu dönemde son þeklini alan manastýr pek çok yabancý seyyahýn ziyaret ettiði, yazýlarýna konu edilen bir yer haline gelmiþtir.

  Trabzon'un 1916-1918 yýllarý arasýndaki Rus iþgali sýrasýnda manastýra el konulmuþ, 1923'den sonra tamamýyla boþaltýlmýþtýr.

  Sumela Manastýrý'nýn baþlýca bölümleri; Ana kaya kilisesi, birkaç þapel, mutfak, öðrenci odalarý, misafirhane, kütüphane ile kutsal ayazmadýr ve bu yapýlar topluluðu oldukça geniþ bir alan üzerine inþa edilmiþtir.

  Manastýrýn giriþinde su getirdiði anlaþýlan büyük su kemeri yamaca yaslanmýþ durumdadýr. Çok gözlü olan bu kemerin bugün büyük bir bölümü yýkýlmýþtýr.

  Dar ve uzun bir merdivenle manastýrýn ana giriþine ulaþýlmaktadýr. Giriþ kapýsýnýn yanýnda muhafýz odalarý bulunmaktadýr. Buradan bir merdivenle iç avluya inilmektedir. Solda, manastýrýn esasýný teþkil eden ve kilise haline getirilen maðaranýn önünde çeþitli manastýr binalarý bulunmaktadýr. Sað tarafta kütüphane yer almaktadýr. Yine saðda yamacýn ön yüzünü kaplayan büyük balkonlu bölüm keþiþ odalarý ve misafir odalarý olarak kullanýlmýþtýr ve 1860 yýlýna tarihlenmektedir.

  Avlunun etrafýndaki binalarda odalardaki dolaplarý, hücreleri, ocaklarý ile Türk sanatýnýn etkileri de görülmektedir.

  Manastýrýn ana ünitesini meydana getiren kaya kilisesinin ve ona bitiþik þapelin iç ve dýþ duvarlarý fresklerle donatýlmýþtýr. Kaya kilisesinin içinde avluya bakan duvarda III. Alexios dönemine ait fresklerin varlýðý tespit edilmiþtir. Þapeldeki freskler ise 18. yüzyýlýn baþlarýna tarihlenmektedir ve üç ayrý devirde yapýlan üç tabaka görülmektedir. En tabakanýn freskleri daha üstün niteliktedir.

  Sumela Manastýrýnda yer yer sökülerek alýnmýþ olan ve oldukça harap bir görünüm taþýyan fresklerde iþlenen baþlýca konular Ýncil'den alýnmýþ sahneler, Hz. Ýsa ve Meryem Ana hayatýyla ilgili tasvirlerdir.

  Yorum yap


  • #3
   Teþekkürler Arda kardeþim paylaþým için saol.. trabzonum.org ile hep birlikte daha da iyiye... :::::

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X