Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Fizikî Yapý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Fizikî Yapý  Trabzon ili çok sarp, daðlýk bir arâziye sâhiptir. Ýl topraklarýnýn % 78’i daðlardan ve % 22’si platolardan meydana gelir. Ovalar kýyýdaki küçük düzlükler, vâdilerse küçük olan Deðirmendere ve Karadere vâdilerinden ibârettir.<o:p> </o:p>

  Daðlarý: Doðu Karadeniz Daðlarýnýn bir kýsmý Trabzon ilinde bulunur. Daðlar ilin güneyinde ve kýyýya paralel olarak uzanýr. Bu daðlar üç blok hâlindedir. Deðirmendere Vâdisinin batýsýnda yer alan daðlara Zigana Daðlarý, Deðirmendere ile Solaklý Çayý arasýnda kalan daðlara Trabzon Daðlarý ve Solaklý Çayýnýn doðusunda kalan daðlara da Soðanlý Daðlarý denir. Zigana Daðlarý kýyýlara doðru uzanan derin vâdilerle parçalanmýþ olup, Doðu Karadeniz Daðlarýnýn en önemli geçidi olan Zigana Geçidi buradadýr. Trabzon ile Doðu Anadolu arasýndaki karayolu baðlantýsý bu geçitten saðlanýr. Geçidin deniz seviyesinden yüksekliði 2036 m olup, Zigana Daðlarýnýn en yüksek noktasý 2356 m’dir. Trabzon Daðlarýnýn baþlýca tepeleri; Kýrklar Tepesi (3450 m), Kemer Tepesi (2856 m) ve Karakaya Tepesi (3193 m)’dir. Soðanlý Daðlarýnýn en yüksek yeri Çakýrgöl Daðý (3063 m)dir. Daðlarýn etekleri plato ve yaylalardan ibârettir. Bunlarýn yükseklikleri 1750-2250 m arasýndadýr. Baþlýcalarý: Mescit Yaylasý, Sultan Murâd Yaylasý, Aþot ve Reþâdiye Yaylasý, Fikonov Yaylasý, Beypýnarý Yaylasý, Maçka Yaylasý, Sakaltutan Yaylasý ve Derinoba yaylalarýdýr.<o:p> </o:p>

  Ovalarý: Trabzon’da ova yoktur. Sâdece kýyý þeridinde akarsularýn meydana getirdiði küçük düzlükler vardýr. Baþlýca vâdileri Deðirmendere, Yanbolu Deresi ve Karadere’dir. Vâdiler dik ve derindir.

  Akarsularý: Trabzon il topraklarý içinde çok sayýda akarsu vardýr. Bunlar kýsa ve hýzlý akan sulardýr. Deðirmendere 35 km ve Karadere 56 km’dir. Diðerleri kýsa olup, bâzýlarý þunlardýr:

  Kale Deresi, Sera Deresi, Foldere, Yanbolu Deresi, Koka Deresi, Sürmene Deresi, Solaklý Deresi, Ýkizdere, Kuzgun Deresi, Baltacý Deresi ve Zaðnos Deresi.

  Gölleri: Trabzon ilinde küçük göller yoktur. Birkaç küçük göl vardýr. Uzun Göl: Çaykara’ya baðlý Uzunyol bucaðýndadýr. Göl, Haldizen Deresi boyunca bâzý yamaçlardan kopan taþlarýn vâdiyi kapatmasýyla meydana gelmiþtir. Gölde bol alabalýk yaþar. 1250 m yüksekliktedir. Derinliði 15 m uzunluðu 1 km, eni 500 m’dir. Çakýr Göl: Çakýrgöl Daðýnýn kuzey yamacýnda yer alan bir buzul yataðý gölüdür. Gölde alabalýk yaþar. Denizden yüksekliði 2533 m, boyu 250 m, eni 200 m, çevresi 1160 m, derinliði 20 m’dir. Sera Gölü: 20 Þubat 1950’de bir dað yamacý kayarak Sera Deresi Vâdisinin bir kýsmýný kapamýþ, 3 km uzunlukta ve 200 m geniþlikte bir göl meydana gelmiþtir. Derinliði 40-50 metre civârýndadýr. Gölde sazan balýðý üretilmektedir.

 • #2
  bahar_bahar

  bahar aramýza hosgeldýn...arkadasým....

  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X