Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Ýsminin menþei

Collapse
X
  • Filtrele
  • Zaman
  • Göster
Hepsini Sil
new posts

  • Ýsminin menþei

    Ýsminin menþei

    Hýristiyan batý târihçileri Hýristiyan emperyalizminin gereði olarakAnadolu’da târihi þehirlerin isimlerini Yunanca veya Lâtince bir kelimeye dayandýrmaktadýrlar. Hýristiyan Batý eserleri, Ýyonlarýn Trabzon’u kuþatan surlarýna bakarak, Yunanca “dört köþeli” mânâsýna gelen “Tarpezus” dediklerini kaydederler. Fakat Ýyonlarýn rastladýðý surlarý kim yaptý? sorusuna cevap vermekten çoðu çekinir.

    Trabzon üzerine pekçok araþtýrmalar vardýr. Bunlar arasýnda en gerçekçi olan Alman Arkeoloji Bilgini Falmerayer’dir. 1827 senesinde Münih’te basýlan Geschichte Kaiserturm Trapezont isimli eserinde bu araþtýrýcý, Trabzon târihini teferruatlý olarak inceler. Alman bilgini Falmerayer, târihî vesikalara dayanarak Trabzon’u Orta Asya’dan gelen Türk kavimlerinden Turanlara baðlý “Tibarenler”in kurduðunu ifâde eder. Tibarenler bu bölgenin ilk sâkinleri Elizonlarla kaynaþmýþ ve geliþen þehir “Tibaren-Elizon” ismini almýþtýr. Zamanla “Tirenbun” sonra da “Trabzon” olan bu ismin menþei “Tibaren-Elizon”larýn yaþadýðý þehir isminden gelmiþtir.
Haz?rlan?yor...
X