Duyuru

Collapse
No announcement yet.

trabzon ilçeleriyle

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • trabzon ilçeleriyle  Tarihi ipek yolu üzerinde bulunmasý nedeni ile eski çaðlarda da önemli bir transit merkezi olan Trabzon, tüm turistik cazibesi ile her mevsim yerli ve yabancý turistlerin ilgi odaðý oluyor.

  Bol yaðýþlý iklimin sunduðu tabii güzellikler yanýnda insan elinden çýkan nadide eserler, görenlerin hayranlýðýný kazanacak nitelikte.

  Tarihin en eski çaðlarýndan beri insanoðlunu barýndýrmýþ olan bu güzel kent, öykülerle türkülerle dolu zengin bir kültürel mirasa sahip.

  Ticaret amaçlý turizm yanýnda Trabzon, doðal güzellikleri, yeþil potansiyeli ile dünyada geliþmekte olan "soft turizm" açýsýndan ülkenin en önemli potansiyellerinden biri olarak pilot bölge seçilmiþ. Gerekli alt yapý yatýrýmlarýnýn tamamlanmasýyla Trabzon'un orta vadede Türkiye'nin en önemli yayla turizmi merkezi olacaðý belirtiliyor. Ayrýca yat turizmi açýsýndan yine ciddi potansiyelleri mevcut.


  "...
  Hýrçýn dalgalarýn ile
  Kâh kýzýp, kâh gülüyorsun
  Serin kýyýlarýn ile
  Trabzon’a benziyorsun.
  ..."
  MERKEZ ÝLÇE

  Trabzon, Doðu Karadeniz Bölgesi'nin orta kesiminde denizden tatlý bir meyille yükselen parçalý bir kýyý üzerinde kurulmuþtur. Þehrin kurulduðu alan Deðirmendere'den Ayasofya Mahallesi'ne kadar uzanmakta iken bugün Pelitli ve Beþirli Mahallesini de kapsamaktadýr. Ýlk tarihi doku Kuzgundere ile Ýmaret dereleri arasýnda yer almaktadýr.

  Trabzon ve çevresi genel olarak kapalý bir kýyý þeridi oluþturmaktadýr. Þehrin güneyindeki Soðanlý, Zigana, dað dizisi doðal bir sýnýr teþkil etmekte, doðusunu da Kafkas Daðlarý kaplamaktadýr.
  Yüksek dað eteklerinden doðan akarsular birbirine paralel vadiler içinden akarak denize ulaþmaktadýr. Daðlarla çevrili bir kýyý kuþaðý dört mevsim ýlýman ve çok yaðmurlu bir iklime sahiptir. Ýklimden dolayý þehir ve çevresinde zengin bir bitki örtüsü vardýr.
  Trabzon ilk çaðlardan beri bölgenin yegane ticaret merkezi olmuþtur. Çin'den gelen Ýpek Yolu Erzurum, Bayburt, Gümüþhane üzerinden Trabzon limanýna ulaþýyordu. Þehrin ekonomisi ticaret, tarým, balýkçýlýk ve el sanatlarýna dayanýyordu. Günümüzde ise bunlarýn yanýsýra tütün, mýsýr, findýk ve çay tarýmý yapýlmaktadýr. Keten dokumalar, kuyumculuk, bakýrcýlýk gibi geleneksel el sanatlarý da hala canlýlýðýný korumaktadýr.
  AKÇAABAT
  Akçaabat, Trabzon'un 13 km. batýsýnda, deniz kenarýnda ve deniz seviyesinden 10 metre yüksekte kurulmuþ þirin bir ilçedir.
  Nüfus, özellikle sahil kesiminde yoðunlaþmýþtýr. Ýlçe, hayvancýlýk alanýnda geliþmiþ olup, hayvansal ürünleri iþleyen sanayi tesisleri vardýr.
  Akçaabat'ýn kýyýlarý tabii birer plaj niteliðinde olup, kamp kurmaya uygun yerler vardýr. Özellikle Mersin Köyü ve Akçakale Kamping ve plaj için de elveriþlidir. Kýyý boyunca uzanan tütün ve zeytin bahçeleri ilçenin doðal görünümüne renk katar.
  Ýlçenin bir diðer turistik varlýðý da Sera Gölü'dür. Trabzon ile Akçaabat arasýnda denize dökülen Sera deresi vadisinin sahile 3 km mesafede 1950 yýlýnda meydana gelen bir yer kaymasý sonucu kapanmasýyla oluþmuþtur. Göl ve çevresinin görünmeye deðer tipik bir görünüþü vardýr. Akçaabat Trabzon'un en çok nüfusa sahip olan ilçesidir. Merkez nüfusu 50.290 kiþidir.

  ARAKLI

  Trabzon'un 33 km doðusunda olup, 372 km2 lik bir arazi üzerinde kurulan bir kýyý ilçesidir.
  Araklý geniþ bir düzlüðün içine kurulmuþ olduðu için kentleþmeye son derece elveriþlidir. Düzgün sahilleri doðal plaj durumundadýr. Ýlçede çay üretimi önemli bir yer tuttuðu için çay fabrikasý da mevcuttur. Tabiat güzellikleri yanýnda findýk ve çay bahçeleri ile ünlüdür. Sahilleri tabii plaj halinde olup, kamping için müsait yerler vardýr. Ýlçenin güneyini ladin ve kayýn aðaçlarýnýn meydana getirdiði bir ormanlýk kaplar. Burada kurt, çakal, tilki gibi hayvanlar bulunur.
  Doðal liman, rüzgarlý havalarda balýkçý teknelerinin sýðýnma yeridir. Ýlçeye baðlý Yeþilyurt Beldesi sýnýrlarý içerisinde bulunan Yýlan Yaylasý, yayla turizmi açýsýndan önemli bir yer tutmaktadýr.


  ARSÝN

  Yomra ilçesine baðlý bir bucak iken 04.04.1959 tarihinde ilçe haline getirilmiþtir. Trabzon'a 21 km uzaklýkta bulunan ilçe arazisinin verimli olduðu söylenebilir. Özellikle ilçe merkezinin kurulduðu alan yerleþmeye son derece elveriþlidir. Halk geçimini genellikle tarým ve hayvancýlýkla saðlar. Bunun yanýnda ilçede findýk üretimi de önemli bir yer tutar.162 km2 araziye sahip bulunan Arsin'in doðal güzelliði ve sahilleri meþhurdur. Ýlçe merkezinin nüfusu 6784'tür.
  Batý ve doðu sahilerinde kamping için uygun yerler vardýr.

  BEÞÝKDÜZÜ

  1987 yýlýna kadar Vakfýkebir ilçesinin bucaðý durumunda olan Beþikdüzü, 04.07.1987 tarihinde çýkarýlan bir kanunla ilçe olarak kabul edilmiþtir.
  Trabzon'a 50 km uzaklýkta bulunan Beþikdüzü ilçesi sahil þeridi üzerinde olup sosyo - kültürel açýdan oldukça geliþmiþtir. Bu geliþmede hiç kuþkusuz halen Öðretmen Lisesi olarak hizmet veren Beþikdüzü Köy Enstitüsü'nün payý büyüktür. Bu geliþmelere paralel olarak ilçede turizm yatýrýmlarýna da aðýrlýk verilmiþtir. Halk geçimini tarým ve hayvancýlýktan saðlamaktadýr. Ýlçede findýk üretimi de önemli bir yer tutar. Denizi ve doðal güzelliði yerli ve yabancý herkesin ilgisini çekmektedir.


  ÇAYKARA

  Trabzon'un güney doðusunda, 76 km mesafede bulunan Çaykara bir dað yerleþmesi olup denizden yüksekliði 280 metredir. Ýlçenin köyleri ile birlikte nüfusu 21.674'tür. (1990 nüfus sayýmýna göre)
  1925 yýlýnda Kadahor adýyla Of a baðlý bir bucak iken 11.06.1949'da ilçe olmuþtur.
  Çaykara'nýn Soðanlý daðlarý kýþýn kar yüzünden geçit vermez. Ýlçe merkezinden 25 km güneydoðuda, Llzungöl bucaðýnýn hemen yanýnda eski devirlerde toprak kaymasý sonucu meydana gelmiþ olan ve ayný adý taþýyan göl "Uzungöl" bulunur. Civar tepeler göl kýyýsýndan itibaren çam aðaçlarý ile kaplý olup, gölde alabalýk bulunur. Yüksek zirvelerin çoðu yayla olup, dað çiçekleri ve pýnarlar dikkat çeker. Bu yaylalardan en tanýnmýþý, Sultan Murat yaylasýdýr. Burada l. Dünya Savaþý sýrasýnda kazýlmýþ siperler ve þehitlerin mezarlarý vardýr.


  MAÇKA

  Maçka, Trabzon - Gümüþhane karayolu üzerinde ve Trabzon'a 29 km uzaklýktadýr. Denizden yüksekliði 365 metre olan ilçenin yüzölçümü 1000 km2'dir. 1990 nüfus sayýmýna göre ilçe nüfusu ise 7.000 kiþidir.
  Çam ormanlarýnýn süslediði vadilerin ortasýndaki bir dere yataðýna kurulmuþ olan ilçe merkezi, doðal güzellikler bakýmýndan Trabzon'un en þirin yerlerindedir. Ýlçenin 17 km kadar güneyindeki Meryemana Manastýrý (Sumela) Trabzon ili ve Maçka ilçesinin turizm gelirleri bakýmýndan önem arzetmektedir. Tamamýyla yüksek daðlardan oluþan Maçka arazisi 2000 metreye kadar ormanlarla, daha yükseklerde ise otlaklar ve dað bitkileri ile kaplýdýr. Yayla denilen bu yüksek yerler manzarasý, temiz havasý ve kaynak sularý ile doðal güzellikler yönünden eþsizdir. Meþhur Zigana geçiti de buradadýr. Ünlü ve Trabzon ilinin turizm potansiyeli en yüksek yörelerinden biri olan Þolma Yaylasý, Turizm Merkezi olarak ilan edilmiþtir.


  OF

  Trabzon'a 52 km mesafededir. Of, doðuda Rize, batýda Sürmene, güneyde Çaykara'ya komþu olup, kuzeyinde Karadeniz bulunur.
  Ýlçede Osmanlý döneminde bir kütüphane bulunmaktaydý. Gümüþhaneli Hacý Ahmed tarafindan "Hacý Ahmed Kütüphanesi" adý altýnda (1282 H.) tarihinde kurulmuþ olup, 8000 adet kitabý vardýr.
  Ýklim itibariyle çay yetiþtirmeye müsait olan Of'un fýndýk bahçeleri sökülerek yerlerine çay fideleri dikilmiþtir. Of halkýnýn temel geçim kaynaðý durumunda bulunan çay, merkezde ve nahiyelerinde bulunan birçok çay fabrikasý tarafýndan iþlenmektedir.
  Diðer yörelerde olduðu gibi, Of sahilleri de doðal plaj görünümündedir. 1990 nüfus sayýmýna göre merkez nüfusu 14.884'tür.


  SÜRMENE

  Sürmene ilçesi, doðuda, Of, batýda Araklý, güneyde Gümüþhane'ye komþu olup kuzeyi Karadeniz ile çevrilidir. Tarihi geçmiþi M.Ö. V. yy. kadar uzanmaktadýr. 1854 yýlýnda ilçe durumuna getirildiði salnamelerden anlaþýlmaktadýr.
  Denizi, tabiatýn yeþillikleriyle kucaklaþan Sürmene halký geçimini tarým, hayvancýlýk, balýkçýlýk ile; aðaç ve metal aletler yapýmýndan saðlar. Tarým ürünü olarak çay baþta gelir. Ýlçede bu çayý iþleyecek çay fabrikasý vardýr. Köylerde büyük baþ hayvan besiciliði yapýlmakta olup, sahil boyunda balýkçýlýk önemli bir gelir kaynaðýdýr. 6 km doðusundaki Yeniay'da 800 - 900 tonluk büyük deniz motorlarý yanýsýra küçük tonajlý feribot dahi yapýlabilmektedir. Ayrýca el tezgahlarýnda býçak, kaþýk, keser, kazma vb. bir çok alet yapýlmaktadýr. Bunlarýn içinde en ilgi çekici olan Sürmene býçaðýdýr.
  Trabzon'a 39 km uzaklýkta bulunan Sürmene'de eski Osmanlý mimarisinin tipik örneði olan ahþap yapýlara sýk sýk rastlanmaktadýr.


  ÞALPAZARI

  Þalpazarý Vakfikebir ilçesine baðlý bucak durumun da iken 04.07.1987 tarihli Bakanlar Kurulu karanyla ilçe haline getirilmiþtir.
  Trabzon'a 65 km uzaklýkta bulunan Þalpazarý ilçesinin sosyal yapýsýna baktýðýmýzda kültürel þive özellikleriyle, giyim kuþamlarýyla ayrý bir özellik arzettiði görülür.
  Þalpazarý halký geçimini tarým ve hayvancýlýktan saðlamaktadýr. Arazisinin daðlýk ve verimsiz olmasý nedeniyle eðitim - öðretime büyük önem verilmektedir. Nüfusun büyük bölümü geçimlerini temin etmek maksadýyla yurt içi ve yurt dýþýnda gurbette bulunmaktadýr. 1990 sayýmýna göre merkez nüfusu 5772, toplam nüfusu 21.459'dur.


  TONYA

  Vakfikebir ilçesine baðlý bir bucak iken 1955 yýlýnda ilçe haline getirilmiþtir. Denizden yüksekliði 700 metre ve denize uzaklýðý 23 km'dir. Yüzölçümü 265 km2, nüfusu 11.032'dir.
  Sahilden oldukça içeride bulunmasý dolayýsýyla ilçenin iklimi sahile nazaran serttir. Özellikle kýþ aylarýnda yaðan kar, toprak üzerinde uzun bir müddet kalýr.
  Vakfýkebiý'e 23 km mesafede bulunan Tonya'nýn Trabzon'a uzaklýðý ise 68 km'dir. Tonya, yeþilliklerle, ormanla kaplý bir ilçedir. Tabiat güzelliklerine sahip þirin ilçe olan Tonya'nýn köyleri tabü yayla durumunda olduklarýndan yazýn ilçe dýþýndan gelen insanlarla dolup taþar.
  Bunlardan özellikle Erikbeli yaylalarý doða güzelliði yönünden özellik taþýrlar. Turizm potansiyeli yüksek bu yaylalar, Turizm Bakanlýðý'nca 'Turizm Merkezi" ilan edilmiþtir.


  VAKFIKEBÝR

  1990 yýlý nüfus sayýmýna göre 21.078 merkez ve 38.936 toplam nüfusa sahip olup, Trabzon'a 45 km mesafededir.
  Büyük Liman diye de anýlan ilçede halkýn baþlýca geçim kaynaðýný findýk, tarým ve hayvancýlýk oluþturmakta olup, tereyaðý ile Türkiye'de meþhurdur. Son yýllarda ilçede turizm yatýrýmlarýna aðýrlýk verilmekte olup, çeþitli turistik tesisler yapýlmaktadýr. Sosyo - ekonomik açýdan oldukça geliþmiþ olan ilçe, civarýnýn ticari merkezi durumundadýr.
  Vakfýkebir, Trabzon - Samsun asfaltý üzerinde ve Trabzon'a 45 km mesafede olup, kýyý þeridinde uzanan doðal plajlar ve bir ormaný andýran findýk bahçeleri ile güzel bir görünüm meydana getirir.


  YOMRA

  Doðusunda Arsin, batýsýnda Maçka ve Merkez ilçeleri, güneyinde Gümüþhane ile çevrili olan Yomra ilçesinin kuzeyinde Karadeniz bulunmaktadýr. Trabzon'a uzaklýðý 14 km olan Yomra'nýn yüzölçümü 207 km2, toplam nüfusu 30.727 dir. 1953 yýlýnda belediye olan Yomra,1957 yýlýnda Bakanlar Kurulu kararýyla ilçe durumuna getirilmiþtir.
  Sosyo - ekonomik açýdan oldukça geliþme gösteren Yomra, ayný zamanda bir sanayi yöresi durumundadýr
  .


  ÇARÞIBAÞI

  Vakfikebir'e baðlý bir bucak merkezi iken yakýn geçmiþte ilçe haline getirilmiþtir.
  1990 sayýmýna göre merkezde 6073, toplam 19.324 nüfusa sahiptir. Trabzon'a 36 km mesafede bir sahil ilçesidir.


  DERNEKPAZARI

  Çaykara ilçesine baðlý bucak merkezi iken yakýn tarihte ilçe olmuþtur. 1990 sayýmýna göre merkez nüfusu 2651, toplam nüfusu 7549 olup, Trabzon'a 79 km mesafededir.


  DÜZKÖY

  Akçaabat'a baðlý bucak merkezi iken yakýn tarihte ilçe olmuþtur. 1990 sayýmýna göre merkez nüfusu 4691, toplam nüfus 20.775'dir.
  Trabzon'a 40 km uzaklýkta bulunan ilçede yayla turizmi ön plandadýr. Ayrýca ilçeye baðlý Çalköy Beldesinde bulunan maðara fazla tanýnmamasýna raðmen son zamanlarda yerli ve yabancý ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.


  HAYRAT

  Trabzon'a 67 km uzaklýkta olan Hayrat, Of ilçesine baðlý bucak merkezi iken yakýn tarihte ilçe olmuþtur.1990 sayýmýna göre merkez nüfusu 4173, toplam nüfusu 20.453'tür.


  KÖPRÜBAÞI
  Sürmene'ye baðlý bucak iken yakýn geçmiþte ilçe olmuþtur. 1990 nüfus sayýmýna göre merkez nüfusu 4285, toplam nüfusu 14.339'dur. Trabzon'a 52 km mesafededir.
  Tirebolu St.Jean kalesi:
  Bizans devrine ait, kentin en iyi korunan eserlerinden biri olan kale; Yukarý Hisar, Aþaðý Hisar ve Orta Hisar bölümlerinden oluþuyor. Denizden 20 metre yükseklikten limana bakan Kale parkýný, Cephaneliði, Bedesteni, onun yanýndaki kentin en büyük camisi Çarþý Camisi görülebilir.

  Sumela Manastýrý:
  Maçka'nýn 17km ilerisinde, Altýndere köyü sýnýrlarý içinde sarp bir tepenin orta kesimindeki maðara etrafýnda kurulmuþ muhteþem bir yapýt. Sümela Manastýrý 406 yýlýnda, Hristiyanlýðýn ilk dönemlerinde dað gövdesinin içine oyularak yapýlan gizli bir manastýr. Altý kat olup 72 oda içeriyor. Ýlk oluþumu 4. yüzyýla kadar indirilirse de, bugün ayakta olan kalýntýlar en erken 13-14. yüzyýllara ait. Vadiden görülen dýþtaki balkonlu kýsým ise Osmanlý Döneminde, 19. yüzyýl ortalarýnda özellikle iç mekanlarda Türk mimarisi esas alýnarak yapýlmýþ. Trabzon Ayasofya Müzesi:
  Trabzon Ayasofya Müzesi, bir manastýr kilise olarak Kommenos Ýmparatorluðu zamanýnda yapýlmýþ, sonra camiye ve ardýndan anýt-müzeye dönüþtürülmüþ. Anýt-müze olan yapý, 1916-1918 yýllarý arasýndaki Rus iþgalinde askeri depo olarak kullanýlmýþ. 1958-1962 yýllarý arasýnda etraflýca restore edilerek 1964 yýlýnda müze olarak ziyarete açýlmýþ. Mozaik ve süslemeleri ilgi çekicidir.
  Kentin batý giriþinde sahil karayolunun üzerindedir.
  Tel: 223 30 43 - Pazartesi dýþýnda 09.00-18.00

  St. Anna/Küçük Ayvasýl Kilisesi :
  Çarþý mahallesi Hartama sokaktadýr. Trabzon'da ayakta olan en eski kilise yapýsýdýr. 7. yüzyýlda inþa edilmiþ, 9. yüzyýlda onarým geçirmiþtir. Üç apsisli, bazilikal planlý, küçük boyutlu bir kilisedir. Ýç duvarýndaki fresklerin büyük bölümü tahrip olmuþtur. Güneydeki giriþ kapýsýnýn üzerinde Roma Dönemine ait kabartmalý mermer bir levha bulunmaktadýr. Kültür Bakanlýðýna tahsisli olan yapý henüz restorasyon geçirmemiþtir.
  Bizans döneminde inþa edilen önemli kiliselerin çoðu Osmanlý Döneminde camiye dönüþtürülerek kullanýlmýþtýr. Bunlarýn baþlýcalarý; Ortahisar Fatih Camii (eski Chrisakephalos Kilisesi) ve Yeni Cuma Camii (eski Evgenios Kilisesi) dir.
  Trabzon'da camiye dönüþtürülerek kullanýlan diðer ortaçað kiliseleri; Çömlekçi Mahallesinde 14. yüzyýla ait St. Philip Kilisesi (Kudreteyn Camii), Pazarkapý mahallesinde küçük boyutlu St. Andrew Kilisesi (Molla Siyah Camii) ve Bahçecik mahallesinde bugün Küçük Fatih Camii olarak bilinen yine küçük boyutlu bir mahalle kilisesidir.
  St. John Kilisesi:
  Hýzýrbey Mahallesinde Kaledibi Ýlkokulu'nun hemen yanýndadýr. Bugün okulun gösteri salonu olarak kullanýlýyor.
  Kýzlar Manastýrý (Theoskepastos):
  Boztepeye çýkan yol üzerindedir. Ýl merkezinde ayakta olan tek manastýr yapýsýdýr. 14. yüzyýlda Boztepe'nin güney yamaçlarýndaki bir kaya kilisesi etrafýnda oluþmuþ, 19. yüzyýlda geniþletilmiþtir.
  Vazelon Manastýrý:
  Kiremitli köyü sýnýrlarý içinde, bir kayalýðýn önünde inþa edilmiþtir. Ýlk yapýlýþý daha erken bir tarihe inmesine raðmen bugünkü yapýlar topluluðu 14. ve 19. yüzyýllara aittir. Bir kilise, topluluktan ayrý olarak inþa edilmiþ bir þapel, üç katlý öðrenci odalarý ile çeþitli hizmet birimlerinden oluþur. Bugün oldukça tahrip olmuþtur.
  Kuþtul Manastýrý (St. George Peristera):
  Manastýr, Þimþirli köyü sýnýrlarý içindedir. Bir kayalýðýn üst kýsmýnda inþa edilmiþ olan manastýrýn ilk yapýlýþý 8. yüzyýla kadar inmektedir. Sonraki yýllarda bu manastýrýn yerine 19. yüzyýlda yenisi yapýlmýþtýr. Bugün harabe halindedir.
  Ýçkale Camii:
  Sultan II. Bayezid'in oðlu Þehzade Abdullah tarafýndan (annesi Þirin Hatun) 1470 yýlýnda mescit olarak yaptýrýlmýþ. 1869 yýlýnda onarýlmýþ, 1891 yýlýnda yenilenmiþtir.
  Gülbahar Hatun Camii:
  Annesi Gülbahar Hatun'un anýsýna, Yavuz Sultan Selim tarafýndan 16. yüzyýlýn ilk çeyreðinde (1514) yaptýrýlmýþtýr.
  Ýskender Paþa Camii:
  Trabzon'da üç kez valilik yapmýþ olan imar etkinlikleriyle ünlü Ýskender Paþa tarafýndan 1529 yýlýnda medresesi ile birlikte yaptýrýlmýþtýr.
  Hacý Kasým Camii:
  Ýlk camii Yavuz Sultan Selim'in Trabzon'daki valiliði sýrasýnda defterdar olan Hacý Kasým tarafýndan 1531 yýlýnda yaptýrýlmýþ ; bu caminin ihtiyacý karþýlamamasý üzerine 1842 yýlýnda Vali Hazinedarzade Süleyman Paþa tarafýndan yeniden inþa ettirilmiþtir.
  Erdoðdu Bey Camii:
  Trabzon Valisi Erdoðdu Bey tarafýndan 1522 yýlýnda yaptýrýlmýþ, daha sonra çeþitli yýllarda yapýlan onarým ve tadilatlarla özgün özelliðini yitirmiþtir.
  Ahi Evren Dede Camii:
  Boztepe mahallesinde geniþ bir hazire içinde yer alýr. Kesin yapýlýþ yýlý bilinmemektedir.
  Tekke Camii: Tekke mahallesindedir. 1591 yýlýnda Derviþ Ali Baba adýnda bir zat tarafýndan tekke olarak yaptýrýlmýþ, daha sonra camiye çevrilmiþtir.
  Hatun Hatuncuk Camii:
  Kavakmeydaný sokakta, Trabzon Lisesi'nin karþýsýndadýr. 16. yüzyýlda tekke olarak yaptýrýlmýþ, daha sonra camiye çevrilmiþtir.
  Kalkanoðlu Hoca Halil Camii:
  Pazarkapý Mahallesi, Hoca Halil Sokaktadýr. 16. yüzyýlda inþa edilen ilk camii, minaresi hariç yýkýlarak, 19. yüzyýlda yeniden yaptýrýlmýþtýr.
  Musa Paþa Camii:
  1668 yýlýnda Musa Paþa tarafýndan yaptýrýlmýþ küçük boyutlu bir mahalle camiidir.
  Semerciler Camii (Ebubekir Camii):
  1579 yýlýnda muhtemelen mescit olarak yaptýrýlmýþ, 1820 yýlýnda onarým görmüþtür.
  Çarþý Camii:
  Trabzon Valilerinden Hazinedarzade Osman Paþa tarafýndan 1839 yýlýnda yaptýrýlmýþtýr. Ýl merkezinde en büyük boyutlu cami olan yapýda muntazam kesme taþ kullanýlmýþtýr.
  Tavanlý Camii:
  1874 yýlýnda yaptýrýlmýþ.
  Diðer Osmanlý Yapýlarý
  Bedesten:
  Trabzon'da ayakta olan en eski ticari yapýdýr.
  Taþhan:
  Vali Ýskender Paþa tarafýndan 1531 tarihinde yaptýrýlmýþtýr.
  Vakýf Han:
  1871 yýlýnda yaptýrýlmýþ, geniþ çaplý onarým görmüþtür.
  Paþa Hamamý:
  Vali Ýskender Paþa tarafýndan 16. yüzyýlýn baþlarýnda yaptýrýlmýþ, çeþitli dönemlerde küçük onarýmlar geçirmiþtir.
  Sekiz Direkli Hamam:
  Bazý kaynaklara göre Selçuklular tarafýndan Komnenos Krallýðý döneminde yapýldýðý söylenirse de bununla ilgili kesin bulgular mevcut deðildir.
  Gülbahar Hatun Türbesi:
  Yavuz Selim'in annesi Gülbahar Hatun için 1506 yýlýnda yaptýrýlmýþtýr. Ayný adla anýlan camiinin doðusunda yer alýr.
  Emir Mehmet Türbesi:
  Giriþ kapýsý üzerindeki kitabesine göre 1523 yýlýnda Emir Mehmet isimli bir zat için yaptýrýlmýþtýr. Halen içinde 2 sanduka olup, diðeri 1822 yýlýnda ölen Hatuncuk Hatun Tekkesi Þeyhi Osman Baba'ya aittir.


  Sivil mimarlýk örnekleri içinde gerek il merkezinde gerek ilçelerde konak türü mimarisi ve süslemeleriyle önem arzeden yapýlar bulunmaktadýr.
  Bunlarýn baþlýcalarý :
  Atatürk Köþkü:
  Soðuksu semtinde küçük bir çam korusu içinde yer alýr. 20. yüzyýlýn hemen baþýnda Rum asýllý bir zengin tarafýndan yaptýrýlmýþ, 1923'den sonra hazineye kalmýþtýr.
  Müze Binasý:
  Cumhuriyet Mahallesi, Zeytinlik Sokaktadýr.
  Memiþoðlu Konaðý:
  Sürmene ilçesinin 4 km. doðusundaki Balýklý mevkiinde yer alýr. Ýki katlý, köþelerde çýkýntý yapan kademeli cepheli, geniþ saçaklý, büyük bölümü taþtan inþa edilmiþ bir yapýdýr. Bölgede taþ ve özellikle ahþap iþçiliði ile ünlüdür. Ýçte kapý kanatlarý ve tavan bezekleri yöresel ahþap iþçiliðinin en mükemmel örneklerini sergiler. Kesin yapýlýþ yýlý bilinmemekle birlikte 18. yüzyýla tarihlenir. Kültür Merkezi Binasý:
  Ortahisar Mahallesindedir. 1910-1930 yýllarý arasýnda baþlayan "Milli Mimari" hareketinin Trabzon'daki en önemli örneðidir.


  <!-- / message --><!-- sig --> birgün yollarýmýz ayrýlacak,kalbimiz duracak,dudaklarýmýz susacak ama mezar taþýmýzda trabzon yazacak................. __________________
  Konu gülcan taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/511-gülcan Saat 05.01.2007, 18:18 ) de?i?tirilmi?tir.
Haz?rlan?yor...
X