Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon’a Doðru

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon’a Doðru

  <table border="0" cellpadding="0" height="3342" width="470"><tbody><tr><td bgcolor="#ffffff" valign="top" width="225"> TRABZON’A DOÐRU

  Eynesil, Beþikdüzü,

  Vakfýkebir

  Artýk Trabzon’a yaklaþýyoruz, yolumuzun üzerinde hýrçýn Karadeniz’i karþýlayan kumsallar var. 12 km. sonra Eynesil. Burada meraklýlarýna yöreye özgü dokuma dastarlara bir göz atmalarýný öneririz.

  9 km. sonra Beþikdüzü’nden geçiyoruz. Artýk kilometreleri saymaya gerek yok çünkü buralarda yerleþim alanlarý birbirinden hiç kopmaksýzýn devam ediyor. Solumuz deniz, saðýmýz yeþil. 4 km. sonra Vakfýkebir’deyiz. Yol üstündeki taþ fýrýndan o kocaman, sýcacýk ekmeklerden alýp, içine de Trabzon tereyaðý koyabilirsiniz

  TONYA, KADIRGA YAYLASI

  Tekrar yaylalara yönelelim. Vakfýkebir’den güneye Tonya yoluna çýkýyoruz. 21 km. sonra Tonya’ya 14 km. doðuya týrmandýðýmýzda da Kadýrga Yaylasý’na varýyoruz. Yaylada kamp kurup, yürüyüþ yapabileceðiniz çok güzel alanlar var. Artýk Karadeniz’in yaylalarýnýn pýrýl pýrýl havasýndan ve yemyeþil doðasýndan bahsetmemiz gerekmiyor. Kadýrga’da güneþ hiç batmayacakmýþ gibi geliyor, gecesi de gündüzü gibi bir baþka güzel. Her yýl Temmuz ayýnýn 2. haftasý yapýlan Kadýrga þenlikleri üç gün sürüyor ve yöre halkýnýn yoðun ilgisini çekiyor. Gezdiðiniz döneme rastgelirse siz de katýlýn.

  Bu arada Karadenizli’nin silah sevgisinden, silahýn hasýnýn da Tonya’da yapýldýðýndan, Tonya’nýn Karadeniz’in Teksasý olarak ün saldýðýndan söz edelim. Tonya mezarlýðýnda mezar taþlarýna kazýnan silah resimleri bunun ilginç bir iþareti.

  Tonya’nýn 24 km güneyinde ve yaklaþýk 1800 m yükseklikte bir baþka yayla daha var. Erikbeli yaylasýnda kýr bahçeleri, bakkal kasap ve 15 yataklý bir pansiyon bulunuyor.

  AKÇAABAT

  Kadýrga’dan geri dönüp Vakfýkebir’den Trabzon’a yönelelim. 9 km. ileride Çarþýbaþý var, 22 km. sonra Fener Burnu’nu aþýp Akçaabat’a ulaþýyoruz. Buranýn köftesi meþhur, Köfteci Nihat Usta’da ya da yol kenarýndaki köftecilerden herhangi birinde durup karnýnýzý bir güzel doyurun. Akçaabat’tan da yukarýlara, yaylalara çýkabiliyoruz. Düzkoy yönünde 12 km’si asfalt 23 km’si toprak yolla çýkýlan Karadað yaylasý 1880 m yükseklikte. Ulaþým normal araçlarla çok güç. Yaz aylarýnda hizmet veren bakkal, fýrýn, ve pansiyon bulunmakta...

  OY TRABZON

  TRABZON...

  10 km. sonra Karadeniz’in en büyük ve en önemli kenti Trabzon’dasýnýz.

  Ýlk yerleþimin tarihi M.Ö. 2000’li yýllara uzanan kenti bir koloni olarak kuran Miletoslular masayý andýran sekiler üzerine oturmasý nedeni ile Trapezus adýný vermiþler. Trabzon koloni olarak kurulmuþ ama sonralarý 1204-1461 arasýnda Trabzon Rum Pontus devletine baþkentlik etmiþ. Osmanlý döneminde þehzadelerin devlet tecrübelerini artýrsýn diye sancak beyliðine gönderildiði yerlerden biriydi. Yavuz Selim þehzadeliðinde Trabzon’da bulundu ve oðlu Kanuni Süleyman burada doðdu.

  Kent 1. Dünya Savaþý sýrasýnda da iki yýla yakýn Rus iþgalinde kalmýþtý.

  Tarih içinde pek çok uygarlýðýn varolduðu kentte özellikle Bizans ve Osmanlý dönemlerine ait pek çok tarihi eser ve yapý bulunuyor. Trabzon’un çevresi de yeþilin her tonunu içeren bitki örtüsü, zengin ormanlarý ve güzel denizi ile hayranlýk uyandýrýyor.

  Kentin en iyi korunan eserlerinden biri olan kaleden gezintiye baþlanabilir. Bizans devrine ait olan kale üç bölümden oluþuyor: Yukarý Hisar, Aþaðý Hisar ve Orta Hisar. Denizden 20 metre yükseklikten limana bakan Kalepark’ý, Cephaneliði, Bedesteni (Taþhan, 16. yy), onun yanýndaki kentin en büyük camisi Çarþý Camisini (1839), Büyük Fatih Camisini (Bizans yapýsý Panaghia Chyrdkephalos kilisesinden 1469’da camiye çevrilmiþ), çok güzel bir eser olan Gülbahar Hatun Camisini (1505), Yeni Cuma Camisini (Aya Eugen kilisesi), St. Anna Kilisesini, Kudrettin Camisini (St. Philip Kilisesi’nden çevrilme), Selçuklulardan kalma Sekiz Direkli Hamam’ý, Hacý Arif Hamamý’ný ve kent içindeki diðer yapýlarý görüp, Pazarkapý’da Kalkanoðlu pilavýnýn tadýna baktýktan sonra, kent merkezine batý yönünde 2 km. uzaklýktaki Ayasofya Müzesi’ni dolaþmaya gidiyoruz. 1263 Yýlýnda yapýlan Bizans kilisesi 1577’de camiye çevrilmiþti. 1957’de müze olarak düzenlendi.

  Kilisenin taþ kabartma ve fresko tekniðindeki resimleri ve ana mekanýn zeminindeki mozaikleri göz alýcý. Freskler Ýncil’den alýnmýþ konular ile Ýsa ve meryem portrelirini betimliyor. Yapýnýn dýþ cephelerinde de geometrik ve bitkisel desenler iþlenmiþ.

  6 km. güneyde Soðuksu Köyü’ndeki Atatürk Köþkü’nü (müze) gezip, Boztepe eteklerinde Konaklar Köyü yakýnýnda Boztepenin yamacýnda kurulu Kýzlar Manastýrý’na gidiyoruz. 615 yýlýnda doðal bir maðaranýn oyulmasýyla kaya kilisesi haline getirilmiþ olan Bizans eseri olan manastýrýn duvarlarý renkli fresklerle süslü. Biraz nefeslenin çünkü manastýra 93 basamaklý bir merdivenle çýkýlýyor.

  Sonra, 3 km.’lik bir yol bizi 250 metre yükseðe çýkarýyor ve Trabzon’u Boztepe’den seyrediyoruz.

  Sumela Manastýrý

  Trabzondan içeri Gümüþhane yoluna giriyor, 29 km. sonra Maçka’ya geliyoruz. Sonra doðuya yöneliyoruz. Bu yolun 2. km’sinde kamp yapabilecek alabalýk tesisleri var. Maçka’dan sonra 17 km. yol alýyoruz ve Altýndere Milli Parký ve Sümela Manastýrý’na ulaþýyoruz. Milli park alaný içindei tesislerden konaklamak için de yararlanabilirsiniz.

  Manastýrýn olduðu dik yamaca 1980 sonrasýnda rahat ulaþýlabilsin diye bir araç yolu açýldýysa da biz saðlýðý yerinde olanlara 200 metrelik yüksekliðe zig zaglar çizerekçýkan patikadan yürümelerini öneriyoruz.Bu manastýrý inþa edenler tüm malzemeyi bu yoldan çýkarmýþlar. Onlarýn duygularýný anlamanýza yardýmcý olur.

  Kayalar içine oyulmuþ bu muhteþem yapý harap olmuþ durumda. Manastýr 406 yýlýnda, Hristiyanlýðýn ilk dönemlerinde dað gövdesinin içine oyularak yapýlan gizli bir manastýrdý. Manastýrýn yerini iki rahip rüyalarýnda görerek bulmuþlar. Bizans imparatoru Justinianus döneminde bazý ekler yapýlmýþ. VI. yy’da yeniden yapýlan manastýr 1360’da tekrar yapýlmýþtý. Rum Pontus Kralý III. Alexis yaptýrdýðý bugünkü binada taç giymiþti. Ýki katý teras olmak üzere altý katlý olan manastýrýn 72 odasý vardý. Her katta sekizer oda fresklerle süslenmiþti. Fresklerin çok azý günümüze ulaþabildi. Binanýn arkasýndaki bahçede bulunan havuzlu çeþmenin suyu kutsal sayýlmaktadýr.

  </td> <td bgcolor="#ffffff" valign="top" width="50"></td> <td bgcolor="#f8f0cd" valign="top" width="200">
  <table border="1" width="100%"> <tbody><tr><td bgcolor="#eede91" width="100%">
  Trabzon'da Zaðnos Paþa Köprüsü
  </td> </tr></tbody></table>


  <table border="1" width="100%"> <tbody><tr><td bgcolor="#eede91" width="100%">
  Trabzon Ayasofya Kilisesi
  </td> </tr></tbody></table>


  <table border="1" width="100%"> <tbody><tr><td bgcolor="#eede91" width="100%">
  Trabzon Atatürk Köþkü
  </td> </tr></tbody></table>


  <table border="1" width="100%"> <tbody><tr><td bgcolor="#eede91" width="100%">
  Ayasofya Kilisesinin gözalýcý freskleri
  </td> </tr></tbody></table>


  <table border="1" width="100%"> <tbody><tr><td bgcolor="#eede91" width="100%">
  Sümela Manastýrý'ndan görüntüler.
  </td> </tr></tbody></table>


  <table border="1" width="100%"> <tbody><tr><td bgcolor="#eede91" width="100%">

  </td> </tr></tbody></table>


  <table border="1" width="100%"> <tbody><tr><td bgcolor="#eede91" width="100%">

  </td> </tr></tbody></table>


  </td></tr></tbody></table>
  alýntý
  Konu gülcan taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/511-gülcan Saat 18.04.2008, 17:48 ) de?i?tirilmi?tir.
Haz?rlan?yor...
X