Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Oy Trabzon... Trabzon

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Oy Trabzon... Trabzon  Doðu Karadeniz Bölgesinde yer alan Trabzon Kafkaslarýn ve Ýran transit yolunun baþlangýcýnda yer alýr. Karadenize kýyýsý olan diðer ülkelerin limanlarýyla baðlantýsý bulunmaktadýr. Tarihi ve doða güzellikleri ile dört mevsim gezip görülebilecek turizm þehridir.

  Güneyinde Gümüþhane ve Bayburt, batýsýnda Giresun, doðusunda Rize illeri ile çevrili olan Trabzon, kuzeyinde de Karadenize kýyýsý vardýr. Yerleþim yoðunluðu sahil kesimlerdedir. Deniz seviyesinden baþlayarak güneye doðru artan yükseklik bölgede 3000 metreyi bulur. Yüksek kesimlerde genellikle daðlar, tepeler ve yaylalar yer almaktadýr.

  Bitki örtüsü açýsýndan son derece zengin olan Trabzon'da 440'ý bölgeye has, Türkiye genelinde nadir olan 2500 bitki türü bulunmaktadýr.

  Yýllýk deniz suyu sýcaklýðý ortalamasý 16.1° olup, Aðustos ayýnda 27.5°C' ye ulaþýr. En düþük deðer ise, Mart ayýnda 6.0°C dýr. Senenin her ayý yaðýþlý olan Karadeniz ikliminin bariz özelliklerini taþýr.

  Kent tarihinde ilk defa M.Ö. 5.yüzyýlda Miletli Kolonistler tarafýndan kurulmuþtur.

  Roma ve Bizans devirlerini yaþayan Trabzon, 1204 yýlýnda Pontus devletinin baþkenti olmuþtur.

  1461 'de Fatih Sultan Mehmet tarafýndan alýnan kentte Yavuz Sultan Selim Þehzadelik yapmýþ Kanuni Sultan Süleyman bu kentte doðmuþtur.

  GEZÝLECEK YERLER

  Trabzon Kalesi:
  Yörenin en iyi korunmuþ eseridir. Þehir merkezinde ve denizden tepelere kadar uzanmaktadýr.

  Cephanelik:
  Ýç içe geçmiþ iki yuvarlak yapýdan oluþan kulede dýþ yapýnýn iki katý tam olarak ayaktadýr. Üçüncü katýn pek az bir kýsmý günümüze gelmiþtir. Ýç ve dýþ yapýlarda kemerli 13'er adet pencere bulunmaktadýr. Her katta bulunan 13 pencere sýk ve muntazam aralýklýdýr.

  Dýþ yapýda bulunan giriþ pencerelerle ayný yükseklikte ve biraz daha geniþ býrakýlmýþ olup, kuzeybatý yönüne düþmektedir. Üzerindeki kitabe kýsmý boþtur. Üçüncü katýn mevcut olan duvarýnda, kapýyla ayný hizada, kare bir taþ levha, içinde H. 1302 senesiyle tuðra bulunmaktadýr. Kare levhanýn dört köþesinde kabartma rozetler bulunmaktadýr.

  Köþkler :

  Atatürk Köþkü:
  Soðuksu semtinde küçük bir çam korusu içinde yer alýp 20.yüzyýlýn hemen baþýnda yaptýrýlmýþ, Atatürk 1934 ve 1937 yýllarýnda Trabzon'u ziyaretlerinde bu köþkte konuk edilmiþtir. Onun ölümünden sonra Trabzon Belediyesi tarafýndan, dönemde kullanýlan eþyalarla dekore edilerek, Atatürk Müzesi olarak ziyarete açýlmýþtýr. Ulu önderimiz 1937 yýlýnda vasiyetnamesinin bir bölümünü bu konakta yazmýþtýr.

  Cami ve Kiliseler :

  Ýnanç turizmi açýsýndan önemli bir merkez olan Trabzon'da önemli camiler Gülbaharhatun Camisi, Ýskenderpaþa Camii, Çarþý Camisi, Büyük Ýmaret Camisi; önemli kiliseler Haghios Eugenius Kilisesi (Yeni Cuma Camii), Panaghia Chrysocephalos Kilisesi (Fatih Camii), Santa Maria Kilisesi, Ayasofya Kilisesi, Santa(Dumanlý) kiliseleridir.

  Hanlar :

  Ýlde bulunan hanlar, Vakýfhan, Taþhan, Alacahandýr. Ayrýca Taþhan'ýn yanýnda bir de Bedesten bulunmaktadýr.

  Maçka-Mavura Yaylasý :

  Ulaþým: Maçka'nýn18,5 km. batýsýndaki Mavura yaylasýna yaz aylarýnda minibüs bulunabilir.

  Özellikler: Elektrik ve su olan yaylada, yayla mevsiminde kýr kahvesi, bakkal, kasap, manav hizmet vermektedir. Mavura yaylasýyla Solma yaylasý arasý 3,5 km. orman manzaralý toprak yol, yaya yürüyüþ için idealdir.

  Konaklama-Yeme-Ýçme: Konaklama yeri bulunmadýðýndan kamp malzemeleri getirilmelidir. Temel ihtiyaçlar yayladaki günübirlik yerlerden karþýlanabilir.

  Maçka-Kiraz Yaylasý :

  Ulaþým: Maçka Ýlçesi Gürgenaðaç köyü arasý 22 km. asfalt yol olup, Gürgenaðaç köyünden güneye doðru 7 km. toprak yolla ulaþýlabilir. Yaz mevsiminde ticari araçlarla yolcu taþýmacýlýðý yapýlmaktadýr.

  Özellikler: 1. 850 m. rakýmlý yaylada alt yapý hizmetleri tamamlanmýþ durumdadýr. Yaylanýn içinden akan buz gibi suda alabalýk avlanabilir, yaylada çim kayaðý yapýlabilir. Temmuz ayýnýn üçüncü cuma günü "Ayeser Þenlikleri" kutlanmaktadýr.

  Elektrik, PTT ve çeþme gibi altyapýya sahip yaylada, bakkal, kýr kahvesi, kasap, et lokantasý hizmet vermektedir.

  Konaklama-Yeme-Ýçme Hamsiköy ve Gürgenaðaç köylerinde pansiyonlarda konaklanabilir. Her türlü ihtiyaç yayladaki alýþveriþ yerleri ve lokantalardan karþýlanabilir.

  Lapazan Yaylasý :

  Ulaþým: Gürgenaðaç köyünün güneyinde 2. 200 m. rakýmlý yaylaya 27 km. toprak yoldan arazi vitesli araçlarla gidilebilir.

  Özellikler: Altyapýya henüz kavuþmamýþ yaylada Haziran - Temmuz aylarýnda yer yer kar yýðýnlarý görülmektedir. Aþýnmaya dayanýklý bitki örtüsü çim kayaðýna elveriþlidir.

  Konaklama-Yeme-Ýçme: Tamamen bakir olan yaylaya kamp malzemeleri ve temel ihtiyaç malzemeleri getirmelidir.

  Maçka-Çakýrgöl Yaylasý :

  Ulaþým: Yaylaya Maçka - Meryemana yolunun 5 kilometresinden saða ayrýlan toprak yoldan 90 km. ilerledikten sonra ulaþýlabilir. Yol üzerindeki yaylalarýn bir kýsmýna ticari araçlarla yolcu taþýmacýlýðý yapýlmaktadýr. Çakýrgöl yaylasýna arazi tipi araçlarla gidilmelidir.
  Özellikler: 2. 504 m yükseklikteki Çakýrgöl yaylasýna yol üzerinde; Arnavutluk, Kýrantaþ, Akarsu, Ayraksa, Livayda Kurugöl, Mesaraþ Furnoba, Kasapoðlu, Camiboðazý, Ortaoba ve Deveboynu yaylalarý bulunmaktadýr.

  Konaklama-Yeme-Ýçme: Yaylaya kamp malzemeleri ve temel ihtiyaç malzemeleri getirmelidir.

  Çaykara - Uzungöl Turizm Merkezi :

  Ulaþým: Çaykara ilçesine 20 km. mesafedeki Uzungöl'e yaz kýþ ulaþým aracý bulunmaktadýr.

  Özellikler: 1. 250 m. yükseklikteki Uzungöl, eþsiz doðal güzellikleri ile Karadeniz'in son yýllardaki en gözde turizm merkezlerinden biridir. Altyapý hizmetleri tamamlanmýþ durumdadýr. 500 bin m2 alana sahip olan gölde alabalýk ve sazan balýðý yaþamaktadýr. Uzungöl'ün 10 km. güneyinde 3000 m. yükseklikte Holdizon daðlarýnda, Balýklýgöl çevresinde yaya yürüyüþ yapýlabilir ve vahþi doða þartlarýnda yaban hayatý izlenebilir.

  Konaklama-Yeme-Ýçme: Uzungöl'de göl manzaralý konaklama tesisleri, yeme-içme yerleri bulunmaktadýr. 72 yataklý ahþap bungalovlar ve restoranlar yaz kýþ iþletilmektedir.

  Karadað Turizm Merkezi - Karadað Yaylasý :

  Ulaþým: Akçaabat - Düzköy yolunun 12. kilometresinden batýya dönülerek 28 km. toprak yolla gidilebilen yaylaya, yayla mevsiminde ticari taþýtlarla yolcu taþýmacýlýðý yapýlmaktadýr.

  Özellikler: 1. 946 m. yükseklikteki yayla bol oksijeni ile akciðer tedavisi görmüþ hastalarýn tatil için tercih ettiði yerdir. Alt yapý hizmetleri tamamlanmýþ olan yaylada hediyelik eþya satýþ yerleri bulunmaktadýr. Yaylada yaban hayatý da oldukça zengindir.

  Konaklama-Yeme-Ýçme: 10 yataklý pansiyonda konaklanabilir. Yaylada bakkal, fýrýn, kýr kahvesi ve lokanta hizmet vermektedir.

  Karadað Turizm Merkezi - Hýdýrnebi ve Kuruçam Yaylalarý

  Ulaþým: Yaylalara Akçaabat - Düzköy yolunun I2.nci kilometresinden batýya dönülerek on kilometrelik toprak yolla ulaþýlmaktadýr. Yolu yaz-kýþ ulaþýma açýk olan yaylalara ticari taþýtlarla yolcu taþýmacýlýðý yapýlmaktadýr. Kuruçam - Hýdýrnebi yaylalarý arasý bir kilometredir.

  Özellikler: 1. 742 m. yükseklikteki yaylalarda alt yapý hizmetleri tamamlanmýþ durumdadýr. 20 Temmuz'da baþlayýp üç gün süren Hýdýrnebi þenliklerinin düzenlendiði Hýdýrnebi tepesi doðal manzara seyir terasý konumundadýr. Orman içinde kurt, tilki, çakal vb. yabani hayvanlarý izlenebilir, foto safari yapýlabilir.

  Yörede yaþayan köylüler, püsküllü çanta, alaca çorap, örme sepet, yayýk, kaþýk vb. aðaç mutfak eþyalarý satmaktadýr.

  Konaklama-Yeme-Ýçme: Yayladaki bakkal, manav, kasap, fýrýn, lokanta ve kýr kahveleri ve yayla mevsiminde iþletilen pansiyonlar bulunmaktýr. Yol üzerinde Acýsu köyünde maden suyu kaynaðý ve pansiyon bulunmaktadýr.

  Tonya - Erikbeli Turizm Merkezi - Erikbeli Yaylasý :

  Ulaþým: Tonya ilçesinden güneye 24 km. toprak yolla ulaþýlan, Erikbeli yaylasýna yaz aylarýnda ticari taksi ve dolmuþlarla yolcu taþýmacýlýðý yapýlmaktadýr

  Özellikler: 1. 800 m. yükseklikteki yaylada alt yapý hizmetleri tamamlanmýþ durumdadýr. Erikbeli Turizm Merkezi, Kadýrga, Çatma Obasý, Sazalaný, Zigana, Ken yaylalarýna giden yollarýn birleþtiði kavþaktadýr. Erikbeli, Sazalaný, Ken, Sinlice, Þýkkýraný ve Siz daðý yaylalarý arasý doða yürüyüþü için idealdir. Ken yaylasý Erikbeli Turizm Merkezi'nin 9 km. kuzeyinde, Þýkkýran yaylasý 19 km. kuzeyinde orman içerisindedir.

  Konaklama-Yeme-Ýçme: Konaklama için kamp malzemeleri getirilmelidir. Ancak yayladan et, süt, yumurta, ekmek gibi gýda maddelerini temin edilebilmektedir.

  Sazalaný Yaylasý :

  Ulaþým: Tonya'ya 24 km. mesafedeki Erikbeli Turizm Merkezi'nin 5 km. batýsýnda yer alan Sazalaný yaylasýna ham toprak yolla ulaþýlmakta olup, yayla mevsiminde ticari araçlarla yolcu taþýmacýlýðý yapýlmaktadýr.

  Özellikler: 1. 700 m. yükseklikteki yaylada alt yapý hizmetleri tamamlanmýþ durumdadýr. Yaylada lokanta, kýr kahvesi, bakkal bulunabilir.

  Konaklama-Yeme-Ýçme: Konaklama için kamp malzemeleri getirilmelidir. Ancak yayladan temel ihtiyaç malzemeleri karþýlanabilir.

  Sis Daðý Yaylasý :

  Ulaþým: Tonya'ya 24 km. mesafedeki Erikbeli Turizm Merkezi'nden sonra kuzeybatýya 25 km. toprak yolla Sis daðý yaylasýna ulaþýlýr.

  Özellikler: 1. 550 m. yükseklikteki yaylada kýsmen altyapý hizmetleri getirilmiþtir. Bakkal, kasap ve kýr kahvesi bulunabilir. Her yýl Temmuz ayýnýn üçüncü cumartesi günü Sis Daðý Þenlikleri yapýlmaktadýr.

  Konaklama-Yeme-Ýçme: Konaklama için kamp malzemeleri getirilmelidir. Ancak yayladan temel ihtiyaç malzemeleri karþýlanabilir.

  Kadýrga Yaylasý :

  Ulaþým: Kadýrga yaylasý, Tonya'ya 24 km. mesafedeki Erikbeli Turizm Merkezi'nin 14 km. doðusundadýr. Ham toprak yolla ulaþýlan yaylaya yaz aylarýnda ticari taþýtlarla yolcu taþýmacýlýðý yapýlmaktadýr.

  Özellikler: Yayla, 2. 300 m. yükseklikte aðaç yetiþme sýnýrýnýn üzerindedir. Her yýl Temmuz ayýnýn üçüncü cuma günü kutlanan Kadýrga Þenlikleri'ne on binlerce kiþi gelmektedir. Halk oyunlarý gösterileri, yarýþmalar, davul zurnalý eðlenceler sýrasýnda tonlarca et, ekmek, yayýk ayraný tüketilen Kadýrga Þenlikleri büyük bir pazara, panayýra benzemektedir.

  Elektrik, su, WC. gibi altyapýya sahip yaylada bakkal, kasap, fýrýn, lokanta, tuhafiyeci, kýr kahveleri hizmet vermektedir.

  Konaklama-Yeme-Ýçme: Konaklama için kamp malzemeleri getirilmelidir. Ancak yayladan temel ihtiyaç malzemeleri karþýlanabilir.

  Çatma Obasý Yaylasý :

  Ulaþým: Tonya'ya 24 km. mesafedeki Erikbeli Turizm Merkezi'nin 14 km. doðusunda yer alan Kadýrga yaylasýnýn 9 km. güneyindedir. Yaylaya özel araçlarla gidilebilir.

  Özellikler: 2. 200 m. yükseklikteki Çatma obasý küçük bir yayladýr. Erikbeli-Kadýrga-Çatma Obasý Yaylasý ve Zigana Kayak Merkezi arasýnda doða yürüyüþü yapýlabilir. Mýzraklý Su, Þehitler tepesi, Çýngýraklý kuyu gibi efsaneleri olan mekanlarý vardýr.

  Mýzraklý Su: Efsaneye göre, savaþ sýrasýnda çok susayan asker bir mýzraðý ortadan kýrýp saða sola bütün gücüyle fýrlatýr. Mýzraðýn bir parçasýnýn saplandýðý yerden su çýkar, diðer parçasýnýn saplandýðý yerde su kaybolur. 50-60 metre aþaðýda esrarengiz bir þekilde çimlerin arasýnda yok olan suyun çýktýðý bölüm, günümüzde beton koruma altýna alýnmýþtýr.

  Çýngýraklý Kuyu Bu adý, kuyuya atýlan bir taþ parçasýnýn uzun süre ses çýkarmasýndan almaktadýr. Giriþin uzun zaman karla kapalý kaldýðý maðara bulunmaktadýr.
  Konaklama-Yeme-Ýçme: Konaklama ve yeme-içme malzemeleri getirilmelidir.

  Düzköy (Haçka Obasý) Yaylasý :

  Ulaþým: Yaylaya, Trabzon'a 40 km. mesafedeki Düzköy ilçesinden güneye 12 km. toprak yolla ulaþýlabilinir.

  Özellikler: 1. 784 m. yükseklikteki yaylada alt yapý hizmetleri tamamlanmýþ durumdadýr. Yaylada bakkal, kasap, manav, fýrýn ve kýr kahveleri bulunmaktadýr. Temmuz ayýnýn üçüncü cuma günü Kadýrga, 14 Aðustos da Karaabdal þenlikleri yapýlan yaylada Haçkalý Baba türbesi ilgi çekmektedir.
  Konaklama-Yeme-Ýçme: 20 pansiyonda konaklanabilir. Her türlü yeme-içme imkaný bulunmaktadýr.

  Maðaralar :

  Çalköy Maðarasý Akarsu Köyü Maðarasý

  Mesire Yerleri :

  Boztepe:
  Trabzon kentini panoramik açýdan görünümünü saðlayan bölge, yaz mevsiminde gezi ve dinlenme alaný olarak kullanýlmaktadýr. Otomobil ile ulaþým mümkün olup yeme-içme tesisleri oldukça geliþmiþtir.

  Çamburnu:
  Trabzon-Rize Devlet Karayolu üzerinde Sürmene Ýlçesine baðlý çamlýk-plaj ve piknik alanýdýr.

  Sera Gölü:
  Sera Gölü, Trabzon'un batý sahilinde,þehir merkezine 8 km. uzaklýkta bulunan, denize 2 km. mesafede, Akçaabat Ýlçe sýnýrlan içerisinde krater bir göl oluþumudur. 1950 yýlýnda meydana gelen bir toprak kaymasý sonucunda oluþmuþtur. Yeme-içme tesisleri yaný sýra piknik alaný olarak da düzenlenmiþtir.

  NE ALINIR ?

  Eskinin daracýk arnavut kaldýrýmlarýnýn üzerinde yürüyüp tek katlý arasta biçimli ve koridoru andýran, hemen hemen tüm Trabzon halkýnýn alýþveriþ mekaný olan kemeraltýnda Trabzon'a has telkari usulü ile el yapýmý gümüþ eþyalarý görmelisiniz. Altýncýlar ve gümüþcüler çarþýsýný mutlaka gezmelisiniz. Ne Yenir ?
  Pek çok yemeði yapýlan hamsi, karalahana ve mýsýr ekmeði, hamsi kuþu, hamsi pilavý, hamsili kaygana, hamsi tava, lahana kavurmasý, hoþmerim, Akçaabat Köftesi, kýymalý ve peynirli Trabzon pidesi, Hamsiköy sütlacý yöre yemeklerindendir.  Yapmadan Ayrýlma :
  Yörenin en iyi korunmuþ, denizden tepelere kadar uzanan Trabzon Kalesini gezmeden,

  Þehrin 7 km güneybatýsýnda soðuksu mevkiinde 19.yüzyýl sivil mimari örneði ile yapýlmýþ ve Trabzon halkýnýn Atatürk'e bir hediyesi olan Atatürk Köþkünü ziyaret etmeden,

  Fatih veya Ýrena Kulesi olarak bilinen ve Cephanelik olarak kullanýlan mekaný görmeden,

  Yayla þenlikleri mayýs ayýnýn ilk pazar günü baþlayarak aðustos ayýnýn sonuna kadar süren festivaller Trabzon'un simgesi halindedir. Festival tarihlerinde Trabzon'a gelirseniz festivale katýlmadan,

  Kýþýn Trabzon'a geldiyseniz, Sümela Manastýrýný kar altýnda görmeden,

  Sümela Manastýrý gezisi sonrasý yol güzergahýnda bulunan lokantalarda, kara lahana dolmasý, kayana, Hamsiköy'de Hamsiköy Sütlacý yemeden,

  Uzungölü gezmeden,

  Tereyaðýnda alabalýk ve tüm Karadenize özgü yemekleri tatmadan... Dönmeyin.
Haz?rlan?yor...
X