Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon Lehçesi

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon Lehçesi

  <table id="post2240" class="tborder" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="top"><td class="alt1" id="td_post_2240">
  c
  Abdesluk : Ev içinde üzerinde abdest alýnan leðen. Aca : Acaba. Afgurmak : Havlamak. Aha : Ýþte. Amofti (homarta) : Yabani yer çileði Analis : Yumuþama. Ander : Deðersiz,iþe yaramaz. Angona : Zehirsiz kýsa boyda bir yýlan türü. Anis : Yüksek kesimlerde yetiþen bodur bir aðaç türü. Aruk : Zayýf,çelimsiz,sýska. Aþana : Köy evlerindeki geniþ yeme-içme yeri. Avat :Geniþ yapraklý bir tür diken. Ayam : Hava durumu.Badama : Köy evlerinin önündeki sofa. Bakla : Fasulye Bakraç : Kova. Bansi : Hayvan yemliði Behrenk : Üstü örtülü su kanalý. Berinnemek : Genellikle soðuk su veya hava ile ilk temasta yaþanan ürperti-irkilme Bezleme : Saçta piþirilen ince yassý ekmek. Biçki (býçký): Odun kesmeye yarayan testere. Bitige :Çok küçük , az. Bolaki : Ýsterim ki ,dilerim ki. Bostan : Salatalýk Buldur : Geçen yýl. Burþunda : Kavrulmuþ arpanýn öðütülmesiyle elde edilen un ve sýcak sudan oluþan karýþýma pekmez yada yað karýþtýrýlarak yapýlan yemek.Campil : Elfeneri ampulü. Ceyran :Elektrik Çakaloz : Sincap. Çalbara : Küçük bakýr tencere. Çangal : Bitkilerin kurutulduðu, yere dikilmiþ dallý aðaç gövdesi. Çaplama : Çit. Çapula :Ayakkabý. Çaþtak :Salatalýk,kabak gibi sebzelerin yetiþtirildiði,dallarla örülü yer. Çayan (zaðana) :Yengeç Çencik :Kapý ve pencerelerin kilitlenmesine yarayan küçük çengel. Çeten (çöten) : Mýsýr koymak için yapýlmýþ derme çatma ambar. Çýngýl :Aðaç üzerine çakýlýp çekilmesini saðlayan demir aygýt. Çýtýman : Biçilmiþ mýsýr bitkisinden yapýlmýþ bað (demet). Çivit : Meyve çekirdeði. Çolbaz :Beceriksiz. Çortluk : Dikenlerle kaplý, girilmesi zor yer. Çömen :Mýsýr bitkisi demetlerinin birbirine dayandýrýlmasýyla oluþturulan küme.Daraba : Ahýrdaki hayvanlarý birbirlerinden ayýran tahta engel. Darý : Mýsýr. Dastar : Yün veya kýl ile dokunan bir çeþit kilim Dýrmaç :Yük taþýmaya yarayan,iplikle dokunmuþ uzun þerit. Dimla :Az,biraz. Dümbelek : Davul gibi vurmalý çalgý. Düve : 1 yada 2 yaþýnda genç inekEdiþ : Gürültü,ses. Eðercek : Yün eðirmeye yarayan alet. Ekþili : Turþu. Enük : Köpek yavrusu. Erþin (eðþin) :Köz karýþtýrmaya veya sac bazlama çevirmeye yarayan spatula biçiminde demir araç. Eþka : Gölge. Evza :KibritFaraþ : Küçük kürek Ferbela :Entarinin etek kýsmýna yapýlan fýrfýr. Ferister :Küçük sepet. Ferük : Piliç. Fýrçette :Hayvan gübresinin ahýrdan dýþarý atýlmasý için yapýlmýþ delik. Firahti (fýraklý) :Bahçe ve arazi etrafýný çevreleyen genellikle tahtadan yapýlan çit. Fisil : Taze soðan. Folluk : Tavuðun üzerine çöküp yumurtladýðý yardýmcý yumurta. Foti :Çukur. Furunkurusu : Fýrýnda kurutulmuþ mýsýr. Fuzan : Hububatýn kepeði.Gaban :Yamaç. Gazel (gazal) : Kuruyup dökülmüþ aðaç yapraðý. (genellikle ahýrlarda üzerinde hayvanlarýn yatmasý için serilir.) Gelber : Toplamaya yarayan aygýt. Gelder : Bkz. Kertel. Gýdýk : bkz.þelek Glavu : Kesici araçlarýn keskinlik durumu.
  Gosu (gosi) :Kuluçkaya yatmýþ tavuk.

  Gotila :Ense. Görüm : Gelinin kocasýnýn kýz kardeþi. Göscek :GözlükHaçan : Madem ki. Handoþira :Kirpi. Harar :Büyük çuval. Hartama : Eskinde yapýlarda çatý örtüsü olarak kullanýlan ince tahta Hýþýr :Ýþe yaramaz,yýkýk,viran. Hýzan :Çoluk-çocuk Hýzar : Büyük testere. Horom : Bkz. Çömen. Hoþafliza :Kertenkele. Hurek : BaykIba :Nem, rutubet Ýfteri: Eðrelti otu. Ýlistir : Büyük süzgeç. Ýs : Akýl Ýskemle : Tahtadan yapýlmýþ alçak tek kiþilik oturak. Bir çeþit sandalye. Ýsriç :Bir aðaç türü. Ýstif : Lahana ve fasulye ile yapýlan bir yemek. Ýþkebit : Eþek arýsý. Ýþlik : Gömlek. Ýþmar : El ile iþaret etme,çaðýrma. Ývez : Sivrisinek. Ýzimlang (izimlan) : Taze sürgünleri yenileKafkal : Fýndýk tanelerini koçanýndan ayýrma. Kangel : Eðri. Kapaniza (kapan) : Kuþ veya fare yakalamak için kullanýlan mekanizma (tuzak) Kaput (gabut) : Ceket, kaban türü kalýn giysi Karak : Kapý veya pencerelerin kilitlenmesi için kullanýlan çengelli araç. Karavu :Meyve toplarken dallarý çekmeye yarayan çengelli uzun dal(sopa) Karganak : Deðirmen taþýna mýsýrýn akmasýný saðlayan,taþýn üzerine sürtünen tahta. Karniluk : Ýþkembe. Kartobi : Patates. Kaþ : Yamaç,uçurum. Kaybana :Sevilmeyen,istenmeyen. Kelek :koyun-keçi gibi hayvanlarýn boynuna asýlan sac zil Kelem : Bkz. Uli. Kelep : Yumak Kemçük : Elma, armut gibi meyveleri yenildikten sonra kalan kýsým.(artýk) Kenef :Tuvalet. Kepengi : Evden Ahýra inmek için kullanýlan kapak. Kerenti :Týrpan. Kermone (kirman) : Yün eðirme aracý. Kertel :Ýneklerin içinde yem yediði kap.
  <!-- / message --> </td> </tr> <tr> <td class="alt2">
  Keski : Kalemtýraþ. Kýdým :Çok az miktarda olan. Kýz çocuðu anlamýnda da kullanýlýr. Kýrnap : Ýp, ip parçasý Kilostor : Tahtadan yapýlmýþ kapý sürgüsü. Kobi : Küçük köpek türü. Kodofla :Mýsýr koçaný yapraðý. Kohle : Salyangoz. Kolik :Kerestelik aðaç. Komar :Kýsa boylu bodur çalýlýk.(Ormangülü) Komri : Ýskemle Kopça : Düðme. Korkotila : Büyük bir solucan türü. Korsa : Evin içinde köþe baþýnda odun konulan yer. Korzil : Hayvan yiyeceðinin üzerinde doðrandýðý odun parçasý. Kosu :Kuluçkaya yatmýþ tavuk. Koþa : Patlamýþ mýsýr. Koþama : Avuç dolusu. Kot : Mýsýr ve fasulye aðýrlýðýný ölçmeye yarayan beþ kiloluk ölçek. Kotoþ : Mýsýr koçaný. Kozer : Ýçerisinde kedinin yemek yediði odundan yapýlmýþ yontma kap. Kozik : Kabuðu soyulmuþ,taþýnmaya hazýr kütük. Köhle : Pire. Kömre (kemre) :Hayvan gübresi. Kön : Deri Kudal :Kazanda piþenleri karýþtýrmaya yarayan uzun odun. Kudene(güdene) : Ayýklanmýþ mýsýrdan geri kalan odunsu kýsým Kuguvak : Yenilebilen bir tür mantar. Kukus : Tuz,dolu tanesi. Kukuvak : Mantar. Kuplas : Yüzüstü durma. Kurebi : Diken kesmeye yarayan küçük balta. Kurut : Çökeleðin kurutulmuþ þekli. Kusa : Siðil. Kuþ lastiði : Sapan. Kuz : Kuzeybilen bir tür dikenli bitki.Labaza : Geniþ yapraklý,yabani bir ot. Lalak : Çevresinde olup bitenlere duyarsýz,zor anlayan. Langi : Uçurum. Lapçin(lepcük) : Yassý. Lazýt : Mýsýr. Lenger : Tabak. Levor : Etkileyici kokusu olan yabani bir ot. Lifoz :Dað çileði. Limanda :Ýkiz. Longoz (langoz) :Derin, dipsiz kuyu. KMadirka : Çekiç Manca : Koyu kabak veya lahana yemeði. Melevücen : Bkz. Ýzimlang. Merek :Hayvan yiyeceði (sap, saman, ot) veya gazel konulan baraka. Mertek : Ev yapýmýnda kullanýlan büyük kalas. Meþebe (meþtebe) : Maþrapa Mile (misket-mýras) : Çocuklarýn oynadýðý cam yada ****l küre (bilye). Mintan :Gömlek - bluz Mizir :Cimri Mol : Bitki topluluðu.(Örneðin; Fýndýk Molü) Mora : Çilek. Mudara : Ýþe yaramaz,güçsüz. Murç : Genellikle taþ kýrma yada odun yarma iþinde kullanýlan büyük çiviör, karanlýk kuyNavlun :Yol parasý, araç kirasý-ücreti. NOðli : Erkek çocuðu. Otluk : Mýsýrýn ineklere yedirilen kurutulmuþ gövdesi ve yapraklarý. Öksoðu : Ucu yanmýþ,köz olmuþ odun. Ömen : Çocuk oyunlarýnda baþlama çizgisiakýs : Eli sýký (pinti, cimri).Panti :Bkz. Bansi Payanda : Desteklemek amacýyla yanlardan dayanmýþ direk. Pelit : Meþe aðacý. Peþko(pöþke) : Saç soba. Petaliza :Kelebek. Pýrtý : Elbise Pileki (Bileki) : Üzerinde ekmek piþirilen ocak taþý. Pitil :Buzaðý kursaðý. Pontul : Pantolon Puspuran :Büyük sýçaRýzi : Kara lahana bitkisinin gövdesinin içindeki yenilebilen kýsým. Riðoz (Verauz) : Evlerin arka tarafýndaSap :Biçilmiþ mýsýr bitkisi. Sayfan : Genellikle evden uzak arazilerde geçici barýnak olarak yapýlan derme çatma yapý. Sazluk : Bataklýk. Sef :Yanlýþ Sekmen : Bkz. Ýskemle. Serender : Hububatýn konulduðu, direkler üzerine yapýlmýþ serin depo. Silikta :Tavada yapýlan zeytinyaðlý küçük pide. Simla : Gözün kenarýnda birikmiþ tortu. Sinakliza : Ateþböceði. Sini : Üzerinde yemek yenilen geniþçe tepsi Sirke : Bit yumurtasý. Solak : Sol elini kullanan. Somar : Yeþil renkli, geniþ yapraklý bir bitki. Suðnis etme : Yemeðin tencerenin dibine tutmasý,yanmasý. Suluk : Eski evlerde lavabo yerine kullanýlan bölüm. Sumul : Ekmek kýrýntýsý. Sumur : Sýcak mýsýr ekmeðinin içine yað ve þeker konularak hazýrlanan yemek. Supramak : Yontmak. Surgu : Fermuar. Þafla : Aðýz akýntýsý,salya.ki dar aralýk.n.Taflan :Kiraza benzeyen çekirdekli bir meyve. Teçir :Sýðýrlarýn ticaretini yapan kiþi. Tekir : Bkz. Serender Temreðü : Egzamaya benzeyen bir cilt hastalýðý. Tentene : Dantel Terek : Kapaksýz mutfak dolabý. Tevek :Salatalýk, kabak veya üzüm gibi bitkilerin uzun kollarý(dal) Tirma : Ayran ve mýsýr unundan yapýlan muhallebi kývamýnda bir yemek. Tirmaç : Bkz Dýrmaç. Yük taþýmaya yarayan,iplikle dokunmuþ uzun þerit. Tirmuk : Hayvan gübresini atmaya yarayan demir aygýt. Tohli(toklu): Bir yaþýndaki erkek koyun. Tumbi :TümsekUli :Bkz. Rýzi. Urba : Bkz.Pýrtý. Uþak : Çocuk Üðleþmek : Oyalanmak suretiyle geçikmek. Eðleþmek. Üðo :Eðe. Üsküt :Küsmüþ,sessizVaragel : Teleferik. Vindo : Kan emici büyük sinek. Vizora : Biberon. Vumbura : Yaban aYaba :Ucu iki çatallý dal. Genellikle çamaþýr ipinin yerden yükseltilmesi için kullanýlýr. Yal : Otlarýn kazanda kaynatýlmasýyla hazýrlanan hayvan yiyeceði. Yalak :Aðaçtan oyulmuþ hayvanlarýn su içtiði büyük oluk. Yavþan : Dallarýndan süpürge yapýlan bodur bitki. Yaylim : Otlak. Yazgý :Küçük saplý et doðrama baltasý. Yeygü : Çeþitli otlarýn karýþýmýyla elde edilen hayvan yiyecek türü. Yüklü : Hamile.rýsýZaðar :Köpek. Zefketmek : Alay etmek,küçümsemek. Zibil : Çöp. Zirze : Menteþe. Ziyer :Öyle ki,öyle olsa gerek, Zizil : Küçük solucan Zumur : Bkz. Sumur.


  </td> <td class="alt1" align="right"> <!-- controls --> </td></tr></tbody></table>
Haz?rlan?yor...
X