Duyuru

Collapse
No announcement yet.

(kuþtul-hizir Ilyas Manastiri):

Collapse
X
  • Filtrele
  • Zaman
  • Göster
Hepsini Sil
new posts

  • (kuþtul-hizir Ilyas Manastiri):

    Bu manastýr, Trabzon'un Esiroðlu beldesinin galyan diye adlandýrýlan bölgede kuþtul (þimþirli) köyündedir.Ulaþým Esiroðlu beldesine giderken soldaki galyan vadisini takiben ulaþýlýr.Vadinin tabanýndan dirsek þeklindeki kaya üzerine oturtulan yapý, kale gibi, vadiye hakim bir tepede kurulmuþtur. Maçka yolu üzerinde ve baðýmsýz bir amir gücüne sahip olan, üçüncü manastýrdýr. M.S.752 yýlýnda kurulduðu söylenen bu    manastýr 1203 senesinde yaðma edilip, terk edildi. Ama 1393 senesinde tekrar kurulup 15.yüzyýlýn baþýnda yine görkemli eski önemini kazandý. 1904 yýlýnda çýkan büyük bir yangýnla harap olduktan sonra bir daha inþa edilmiþtir. Bu manastýr da Trabzon bölgesindeki diðer manastýrlar gibi kutsal bir maðara ve ayazmanýn etrafýnda kurulmuþtur .
Haz?rlan?yor...
X