Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon Kalesi (Merkez)

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon Kalesi (Merkez)

  Trabzon il merkezinde, þehrin en yüksek kesimindeki kale, Trabzon’da günümüze en iyi durumda ulaþabilen eserlerin baþýnda gelmektedir. Deniz kýyýsýndan baþlayarak þehrin arkasýndaki tepelere kadar uzanan Trabzon kalesi, Bizans Çaðý’na ait eski temeller üzerinde yükselmiþtir. Yukarý Hisar, Orta Hisar ve Aþaðý Hisar olmak üzere üç ayrý bölümden meydana gelen kale, eski anýtlardan toplanan taþlardan yapýlmýþtýr. Ne var ki yüzyýlýmýzýn baþlarýnda ayný kalenin taþlarý bu kez yeni binalarýn yapýmýnda kullanýlmýþtýr. Yukarý Hisar’ýn 300 m. Kuzeyindeki tiyatrodan ise hiçbir kalýntý günümüze ulaþamamýþtýr.

  Evliya Çelebi bu kaleden þöyle söz etmiþtir: “Dað tarafýnda cehennem kuyusuna benzer bir derin hendeði vardýr ki yetmiþ yedi adam girer. Safi kesme kayadýr. Ýçinde camii, muhafazacý evleri, mahzenleri, cebehâneleri vardýr”.

  Yukarý Hisar, iç kalenin koruyucusu olup, ayný zamanda akropol görevini üstlenmiþtir. MÖ.2000 yýllarýnda ilk kalenin yapýldýðý sanýlmaktadýr.

  Bazý eski kaynaklarda hipodrom kalýntýlarý, kule, hamam ve saray gibi yapýlarýn burada var olduðundan söz edilmiþtir. Saray diye tanýmlanan yapýnýn kalýntýlarýndan kesme taþtan, kare plânlý olduðu anlaþýlmaktadýr. Büyük bir rastlantýyla Ýmparator Iustinianus zamanýnda yaptýrýlan bölümlerde surlar yuvarlak görünümler vererek devam etmiþlerdir. Çeþitli devirlerde deðiþikliklere uðrayan iç kale, diðer hisarlardan daha yüksek olup, güneydeki iki katlý kalýn bir sur ve kulelerle daha da saðlamlaþtýrýlmýþtýr. Ýç kalenin doðusu, Kuzgundere’ye bakan yamaçlarý yine surlarla korunmuþtur. Moloz ve blok taþlardan oluþan bu bölümlerde bazen insan kabartmalarýna da rastlanmýþtýr. Trabzon Müzesi’nde bulunan Osmanlý dönemine tarihlendirilen bazý kitabeler de sur duvarlarý arasýnda bulunmuþtur.
  Ýmparator Aleksios II’nin (1297–1330) yaptýrdýðý Orta Hisar, Yukarý Hisar ve Ýç Kale’nin devamý olup, muntazam bir görünüme sahip deðildir. Hisarýn batýsýnda imaret ve Zaðanos kapýlarý, diðer bölümlerde Tabakhane ile Kule kapýlarý yer almaktadýr. Ayrýca burada Orta Hisar Camisi (Panagia Chrysokephalos Kilisesi), yeni Cuma Camisi (Hagios Eugenius), Hükümet Konaðý, Zaðnos Köprüsü, Kule Hamamý, Çifte Hamam, Amasya Camisi, Þirin Hatun Camisi ve Musa Paþa Camisi yer almýþtýr.

  Aþaðý Hisar, batýdan Zaðanos burcunun hemen yaný baþýndan denize kadar inmektedir. Doðusunda Pazar ve Mumhane kapýlarýnýn bulunduðu bu surlar güneyde Orta Hisar surlarýyla birleþmektedir. Aþaðý Hisar’ýn çevresinde St.Andrea Kilisesi (Molla Siyah Camisi) Hoca Halil Camisi, Pazarkapý Camisi, Kundupoðlu ve Yarýmbýyýkoðlu Evleri, Sekiz Düzenli Hamam, Tophane Hamamý, Hacý Arif Hamamý, Ýskender Paþa Çeþmeleri gibi tarihi eserler yer almýþtýr.

  Trabzon Kalesinin bu bölümü Ýmparator Aleksios II zamanýnda (1287–1330) yapýlmýþtýr. Ancak Aþaðý Hisar’daki Moloz Tabyasý’nýn kapýsý üzerinde Fatih Sultan Mehmet’in yaptýrdýðýný belirten bir tuðra ile kitabe bulunmaktadýr.
Haz?rlan?yor...
X