Duyuru

Collapse
No announcement yet.

TRABZON Tam 6000 Yýldýr Türk'tür

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • TRABZON Tam 6000 Yýldýr Türk'tür

  TRABZON TAM 6000 YILDIR TÜRK'TÜR


  Karadeniz'in en eski çaðlardan itiaren bilinen ilk yerli halký Orta Asya'dan göç ederek yerleþmiþ olan Turani kavimleridir.Bunlardan bazýlarý,Amazonlar,Tibaneler,Kohlar.Gutlar ve Mosklardýr.
  Kýtalar arasý çok kiritik bir geçiþ yolu özelliði taþýmakta olan bölge muhtelif zamanlarda doðudan ve batýdan gelen deðiþik toplulukalrýn saldýrýsýna maruz kalmýþtýr.
  Deðiþik devlet ve milletlere mensup bu topluluklar bölgeyi;
  - Bazen sadee bir geçiþ yolu olarak kullanmýþlardýr.
  - Bazen doðal güzellik ve kaynaklarýný sömürmek için geçici küçük yerleþim merkezleri kurmuþ ve elde ettikleri zenginlikleri esas memleketlerine götürmüþlerdir.
  - Veya bu merkezleri ayný serbest bölgeler gibi deðiþik kavimlerle olan ticaretlerinde kullanmýþlardýr.
  - Bazen de tamamen ele geçirerek sürekli olarak 'mülk edinme ve yerleþme'amaçlarýný gütmüþlerdir.
  Bu yabancý kavim topluluklarý ve devletere örnek olarak Etiler,Frigler,Persler,Makedonyalýlar ve Bizanslarý gösterebiliriz.
  Bütün bunlar olurken tabiî Orta Asya'dan göçlerde kesilmemiþti.Turani kavimler (Türkler) deðiþik zamanlarda,deðiþik yollardan geçerek bölgeye gelmeye devam ediyorlardý.
  Hazar Denizi'nin kuzay ve güneyden M.Ö. 1118 'de Koman Türkleri (Kayseri bölgesinden) M.Ö. 700'de Kimmerler,M.Ö 654'te Sakalar,M.Ö 395 'te Hunlar,M.Ö. 530 ^da Bulgar Türkleri 1057 de Türkmenler ve 12.yy 40.000 Koman ailesinin önce gürcistana oradanda doðu karadenize göç leri türk asýllarýnýn göçlerine örnek olarak gösterilmiþtir.
  Ticaret yapmak amacýyla zaman zaman bölgeye gelen yabancýlar iç bölgelere gitmekten çekinerek sahillerde kýsa süreli koloniler kurmuþlardýr.Bu kolonilerde ticaretini yapmak için iþ adamlarý ve hamallar ile koloniyi yönetecek olan idareciler,ayrýca onlarýn güvenliði saðlayacak yeterli miktarda muhafýz bulunuyordu.Bu koloni þeklindeki küçük yerleþim yerleri çoðu zaman emniyetli koyda hemen kýyýsýnda inþa bir iskelenin etrafýnda yerleþtirilen yerleþim binalarý ve garinizonlardan teþekkül ediyor,korunaklý olmasý bakýmndan da binalarýn etrafýna surlar yapýlýyordu.Bunlar sýk sýk gidip tekrar gelecekleri için binalara emniyet tedbiri gibiydi.

  Çünkü surlarýn hemen dýþý,sahile bir duvar gibi inen karadeniz daðlarý,daðlarý doruklarý ve yaylalar hep Türkler(Oðuz,Türkmen,Çepni) tarafýndan iskan edilmiþti.Taa Orta Asadan uzun kara yolundan gelmiþ olan Türkler doðal olarak denize yabancý idi ve çok sýk bir þekilde kendilerine ait topraklarýn imkanlarýndan yararlanmakta olan bu yabancý gruplara saldýrarak onlarýn ticaretlerinden paylarýna düþeni almayý ihmal etmiyorlardý.

  Çok dar bir bölgeye sýkýþan bu koloni þehir devletlerinde mahalli halk Turani,idareciler ise iþgalci siyasi temayüllerine göre deðiþen ýrklara mensup yanlýlardý.
  Trabzonun ilk ismi,bölgenin ilk yerli mahalli halký olan Turani kavimlerinde Tibarenlere izafeten Tibaran olduðu halde,nisbeten yakýn tarihli Bizans-Rum devleti zamanýnda takýlan Elence'den bozma Trapezus gibi yanlýþ olarak takýlmýþ ve kaynak gibi gösterilmektedir.

  M.Ö. 4000. yýldan zamanýmýza kadar geçen tam 6000 yýllýk çok geniþ bir zaman dilinmi içinde 1204-1280 yýllarý arasýnda sadece 76 yýl ve sadece Trabzonun belli yerlerine hükümran olabilmiþ Elen - Rum-Yunanlýlarýn bölgenin tümüne sosyal,siyasi ve kültürel mühür basabilmiþ olmalarý ve bunu iddia edebilmeleri mümkün deðildir.Kaldý ki bu devlet bile bu 76 yýl içerisinde tam baðýmsýz olamamýþ sýrasýyla Selçuk ve Moðollara vergi vererek,Sonrada Türkmen beylerine kýz vermek suretiyle varlýðýný sürdürmeye çalýþmýþtýr.
  Fakat bölgede 76 yýllýk bir hükümranlýk kurabilmiþ olmalarýna raðmen Ermenilerin Böyle bir hakimiyetleri ve belli bir zaman aralýðýnda da olsa nufusça yoðunluklarý yoktur.Kaldý ki tarihte kurulmuþ olan bir ermeni devleti yoktur.Her çaðda bir sýðýntý gibi yaþadýklarý bölgeyi egemenliði altýnda bulundurran devletin hakimiyeti altýnda hayatlarýný devam ettirmiþlerdir.Osmanlý Ýmparatorluðunun yýkýlýþ dönemlerinde uluslar arasý her toplantýda doðu Anadolu'da ve kafkaslarda belirli bir bölgenin kendilerine bahþedilmesini istemiþlerdir.En son SSCB yýkýlmasý ile daðlar arasýnda denize çýkýþý olmayan bugünkü ermenistana sahip olmuþardýr.

  Onlarda bulunduklarý coðrafi konum itibariyle kendilerini dýþ dünyaya en kolay baðlayacak ona en yakýn denize.yani karadenize ve dolayýsýyla Trabzona gözlerini dikmiþlerdir.Bu günkü Ermenistanýn en büyük hedeflerinden birincisi karadenize inebilmek ve Trabzon limanlarýnda söz sahibi olabilmektir.Bu amaçla özellikler gözleri paradan baþka hiç bir þeyi görmeyen bazý iþ adamlarý ustaca kullanýlabilmektedirler.Zaten ekonomik güçleri ancak bir kaç kiþiyi zengin etmeye yeterlidir.Üç buçuk milyonluk bir ülke olan ermenistan ile yapýlacak bir ticaretin tarihte olduðu gibi þimdide Trabzona en ufak faydasý olamayacaktýr.Çünkü mal alacak paralarý yoktur.Üstelik yaþamak için Türkiyeye muhtaçtýrlar ama TÜrkiye ve Azerbaycan aleyinde düþmaca tavýrlarýndan bir türlü vaz geçmemektedirler.
  Atatürk'ün Kurtuluþ'tan sonra 15 Eylül 1924 'te Trabzona'a ilk geliþinde söylediði ve halen Trabzon valisinin makam odasýnýn giriþ kapýsý yanýnda duvara kazýlý sözleri þöyledir: ' Kahramam evlatlara malik olan bu kýmetli memleketimizi bir Ermenistan mahreci veya muhayyel bi Pontus Krallýðý ülkesi yapmak talep ve tehditleri ne Meþ'um idi..Þüphesiz o kabuslar ilelebet hayal olmuþtur.'

  GÜNÜMÜZDEKÝ FAALÝYETLER

  Son yýllarda koordineli olarak Pontus amaçlý faaliyetler artmýþtýr.ve bunalara hep masum ticaret ve turizm kýlýfýnýn ardýna gizlemeye baþlanmýþtýr.

  EN FAZLA DÝKKAT ÇEKEN BAZI OLAYLAR.

  1.Karadeniz Bölgesinde Yunanistan (Perde arkasýnda Ermenistan ile birlikte) ortaklaþa faaliyet yürüterek bir ortodoskdevleti kurmak hayaliyle yoðun çalýþma yapýlmaktadýr.
  Kendini iyi niyetli birer dost olarak göstererek özelelikle turistik gezi kültürel faaliyet ve iliþkileri araç olarak kullanmaktadýrlar.Bölgemizde uzun zamandan beri gizli olarak devam eden paropaganda faalitleri artýk pervasýzca açýkatan yapýlmaktadýr.Bizim turiste iyi davranmamýzý ve misafirperverliðimizi ustaca istismar ederek 'Karadeniz bölgesi'de yaþayan hekes Rumdur' psikolojisini yerlerþtirmeye çalýþýyorlar.Dürüst hoþgörü sahibi ve insana saygýlý olan Türk Milleti çom sayýda Yunanlý þarkýcýyý Türkiyede çalýþtýrýyor,konserleri dinliyor ve televizyonlarda onlara þarký söyletiliyor.Fakat Temmuz ayýnda Ebru Aydýn ve Harun Kolçak 'ýn 14 kiþilik ekibi tek bir konser için yunanistana gitmek istemiþti,ama vize olduðu halde sýnýrdan geri çevrildiler.Burada önemli nokta þudur.Bu konser ekibi Batý trakya Türkleri deðil Sürmene'de Rumluk propagandasý yapmak için gelenlerin arkadaþlarý Batý trakya dýþýnda konser verdirmek amacýyla davet edilmiþlerdir.

  2.Yorgo Andreadis'in faaliyetleri

  1880 yýlýnda Karadenizden Batuma oranda selanik'e göç etmiþ bir ailenin çocuðudur (Doðumu selanik 1936) Kendi ifadesine göre 1960dan eri tam 46 kez karadenize gelmiþtir.Her yýl da düzenli olarak gelmeye devam etmektedir.Bölgede her taþýn altýnda Rum aramaktadýr.Bu gezilerinde edindiði çevre ve kurduðu dostluklar ilede her defasýnda organize ve karmaþýk iliþkilerin içine girmektedir.
  Neredeyse her ay yazdýðý Yunanistan hükümetinin desteklediði kitaplarla iþin propaganda yömümü halletmekte ve çalýþmalarý için gerekli mali kaynaðýda bu kitaplardan elde etmiþ gibi gösterek 'asýl sponsorunu' bir anlamda gizlemektedir.
  Babasý Kyriako Andreadis 1880 lerde göç ettikleri Batumda kurulmuþ bulunan pontus ulusal meclisi üyesidir.Kitaplarýn telif geliri ile Tonya Lisesi'ne Sümela Manastýrý ve Foça müzesine destek saðlamaktadýr.
  3.1996'ýn 15 Aðustos'unda (Rumlarýn iddaralarýna göre bu tarih kutsal sümela yortusuna tesadüf etmektedir.)
  Ayný gün ve saatte gemi,uçak ve otobusle,Yunanistan,Rusya ve Güney Kýbrýstan gelen yüzlerce kiþilik Rum kafilesi sözde tesadüfen ayný saatte Trabzon'da karþýlaþarak çok sayýda papazla birlikte Sümelayý ziyaret etmiþlerdir.
  4.Fakat 1997 Eylül'ünde bu defa çok daha organize ve planlý bir þekilde gelmiþlerdir.
  Patrikhane'nin 'Karadenizi kurtarmak' gibi masum bir kýlýfýn arkasýna saklanarak düzenlediði 'Vahiy ve Çevre' konulu uluslararasý nitelikli toplantý malesef bazý yerli iþ adamlarýmýzýnda desteði ile gerçeklerþtirilebilmiþ içinde Patriðinde bulunduðu gemi Trabzon limanýna kadar gelmiþ fakat aþýrý duyarlý halkýn sert tepkisi üzerine karaya ayak basamamýþladýr.
  'Karadenizi kurtarmak' (Kimden kurtaracaklarsa) adýný verdikleri geziye Elefteros Venizelos Yunan gemisiyle geldiler.Elefteros Venizelos Ýzmiri iþgal eden Yunanlý generalin adýdýr.
  Patrik ve papazlar Trazonlularýn haklý tepkileri üzerine þehre girip ayin yapamadýlar ama gemide daðýttýklarý Yunanca Pontus haritalarýyla da melanetlerini gösterdiler.Gemide yaptýklarý 2.Helen Kongresi adýný verdikleri Toplantýlarda görüþülen konular iki maddeden iberetti.
  -Karadenizde ortodoksluðu tehdit eden unsurlarýn görüþülmesi.
  -Ýstanbul'un idari sattüsünün yeniden deðerlendirilmesi

  KAYNAKÇA:
  Nutuk Gazi Mustafa Kemal:
  Kültür Bakanlýðý Yayýnlarý.Ankara,1980

  Pontus Meselesi:
  Mesut Çapa.TKAE yayýnlarý Ankara,1983
  Türk Kültür Tarihine Giriþ:
  Sabahattin Özel, TTK Yayýnlarý Ankara,1991
  Pontus Meselesi:
  Yýlmaz Kurt.TBMM Yayýnlarý.Ankara,1995
  Türk Yunan Ýliþkilerinin 101 Yýlý:
  Murat Hatipoðlu TKAE Yayýnlarý Ankara.1988
  Ýki Devrin Perde Arkasý:
  Hüsamettin Ertürk Ýstanbul,1957
  Tirebolu Tarihi:
  Faruk Sümer
  Türkiye Tarihi:
  Yücel Sevim Cilt 1
  Büyük Türkiye Tarihi:
  Yýlmaz Öztuna Cilt 3
  Sürmene Tarihi:
  Mehmet Bilgin,Ýstanbul,1990
  * Bu yazý Trabzon 1998 basýmlý Hüseyin MÜMTAZ'ýn yazmýþ olduðu kitaptan alýntýdýr
Haz?rlan?yor...
X