Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Evliya Çelebi ve Trabzon'un Anlamý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Evliya Çelebi ve Trabzon'un Anlamý

  Trabzon'un Anlamý


  Karadeniz'in doðu kýyýlarýný bir taç gibi süsleyen Trabzon için bizim tatlý sözlü seyyahýmýz Evliya Çelebi þöyle der:

  - Bu þehre küçük Ýstanbul denilse yeridir. Ýrem baðlarý gibi süslü bir þehirdir burasý. Hamsi balýðý pek meþhurdur. Onun için þu beyitleri söylerler:

  Trabzondur yerümüz
  Ahça tutmaz elümüz
  Hamsi paluk olmasa
  Nic'olurdu halumuz

  Evliya Çelebi, Trabzon'u bütün özellikleriyle anlata dursun biz, adý üzerindeki söylentilere geçelim:

  Bir zamanlar Trabzon'un bulunduðu yerde küçük, þirin bir kasaba varmýþ. Bir gün, kasabaya, tozu dumana katarak dört nala, bir atlý girmiþ. Doðruca nalbant dükkanýna giderek haykýrmýþ:

  - Atým terini soðutmadan tiz nallayýn! Yoksa hepinizi kýlýçtan geçirim.
  Herkes, süvarinin heybetinden titremeye baþlamýþ. Nalbant hemen dört nal hazýrlayýp süvariye uzatmýþ:

  - Yiðidim, gör nallarý! Beðenirsen çivileyelim, demiþ.

  Süvari nallarý þöyle bir yoklamýþ, avucunda sýkarak iki büklüm edivermiþ:

  - Ben teneke deðil, nal isterim! diye gürlemiþ.

  Nalbant bu defa, halis çelikten dört nal hazýrlamýþ, atýný nallamýþ. Atlý yabancý memnun. Cebinden bir altýn çýkararak nalbanta uzatmýþ. Nalbant, altýný parmaklarý arasýnda þöyle bir sürtüþtürmüþ. Paranýn bütün yazýlarý silinmiþ. Kendine dikkatle bakan atlýya:

  - Al bu bozuk altýný! Baksana tuðrasý bozulmuþ, diye uzatmýþ.

  Yiðit adam þaþýrmýþ, bir altýn daha çýkarmýþ. Nalbant bir sürtüþle, onun da tuðrasýný bozmuþ. O zaman atlý, karþýsýndakinin hiç de yabana atýlýr birisi olmadýðýný anlamýþ:

  - Hey, demiþ. Atla atýna, düþ peþime. Sen bir nalbant dükkanýna deðil, er meydanýna layýksýn.

  O günden sonra bu kasabanýn adý "Tuðra bozan" olmuþ. Ve bu isim, zamanla "Trabzon" biçiminde söylenmiþ.

  Bir baþka söylentiye göre de, Trabzon kalesi, sofraya benzer, yuvarlak, kesme taþlardan yapýlmýþ. Bugün bile Trabzon'un Harmankaya'sýnda bu taþlardan varmýþ. Sofraya benzetilen taþlardan... Rumlar, sofraya "trabeze" dediklerinden, þehrin adý da Trabzon olmuþ.

  Evliya Çelebi'miz, Trabzon'un ilk kurucusunun, zevk ehli, þen þatýr bir kadýn olduðunu, bundan dolayý bu þehre, neþeli kadýn anlamýna gelen "Tarb-zen" denildiðini, ya da suyu ve havasýnýn hoþluðundan dolayý "tarb-ý efzun" adýnýn verildiðini kaybeder. Bazý kitaplarda da, Trabzon adýnýn "Tuðra basan" dan geldiði, bu þehirde de, sultanlarýn kendi adlarýna tuðralý sikke, yani madeni para bastýrdýklarý kayýtlýdýr.


  Bilginin doðruluðu kesin deðildir.
  <SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript>sid=36495;channel=42971;w=300;h=250;wmi d=14511;domain ="gizlikapi.com";kategori ="16";gosterim="TBF";adsrv=1;arkaplan="121D37";bas lik="FF33FF";aciklama="CCCCCC";kenarlik="121D37";j sai="5cd4671d3de1174b";</SCRIPT><SCRIPT language=JavaScript src="http://adserver1.adtech.com.tr/ppc.js"></SCRIPT><SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript>sid=36495;channel=42971;w=300;h=250;wmi d=14511;domain ="gizlikapi.com";kategori ="16";gosterim="TBF";adsrv=1;arkaplan="121D37";bas lik="FF33FF";aciklama="CCCCCC";kenarlik="121D37";j sai="5cd4671d3de1174b";</SCRIPT><SCRIPT language=JavaScript src="http://adserver1.adtech.com.tr/ppc.js"></SCRIPT><!-- / message -->

 • #2
  ---&gt;: Evliya Çelebi ve Trabzon'un Anlamý

  Trabzondur yerümüz
  Ahça tutmaz elümüz
  Hamsi paluk olmasa
  Nic'olurdu halumuz

  güzel demiþ... Attým bunlarý hafýzama

  Paylaþým için teþekkürler

  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X