Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon Yayla Turizmi

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon Yayla Turizmi

  Trabzon Yayla Turizmi

  Trabzon kentinin tarihsel süreç içersinde önemli bir potansiyeli olan Kültür Turizminin yanýsýra "4 mevsim 12 ay turizm" düþüncesi ile turizme yeni aktiviteler kazandýrýlma çalýþmalarýna baþlanýlmýþ, kentin %30 unun daðlýk oluþu nedeni ile yöreye uygun Turizm çeþidi olan "YAYLA TURÝZMÝ" ön plana çýkmaya baþlamýþtýr. Bu baðlamda olmak üzere Turizm Bakanlýðýnca Trabzon ilinde 6 (altý) yayla Bakanlar kurulu kararýnca Turizm Merkezi olarak ilan ettirilmiþtir. Turizm merkezi ilan edilen bu yaylalarda Kamu kurum ve kuruluþlarýnca alt ve üst yapý çalýþmalarýna baþlanýlmýþ, öncelikle ulaþým ele alýnarak yollarýn standart hale getirilmesi ,Elektrik, su, telekominaskon, wc, çeþme, gibi sosyal ihtiyaçlarý içeren yatýrýmlara aðýrlýk verilmiþtir.
  Yaz aylarýnýn sýcak ve nemli havasýna karþýlýk; Trabzon yaylalarý çok çeþitli flora ve faunalarý, zengin ormanlarý, krater gölleri, ýrmaklarý, coþkun dereleri, peyzaj görüntüleri, dað ve doða yürüyüþleri, rafting, kano ve kýþ sporlarý, av ve olta balýkcýlýðý, çim kayaðý, þifalý sularý, yöresel yemekleri, halkýn kültürel yaþantýsý gibi deðerleri ile önemli bir potansiyel oluþturur.
  Yaylacýlýk ; doðal ve ekonomik nitelikleri yanýnda sosyal bir olgu olarakta önem taþýmaktadýr.Yaylaya çýkmak (Yayla göcü) çok eskilerden beri gerçekleþmektedir.Yöre kültüründe bu geleneðin en belirgin ifadesi "YAYLA ÞENLÝKLERÝ" dir. Bu þenliklerin kalabalýk ve Uluslararasý nitelelikte olanlarý Kadýrga yaylasý otçu haftasý þenliði, Þalpazarý geyikli beldesi sis daðý þenlikleri, Akçaabat ilçesi hýdýrnebi yaylasý þenliði, Maçka liþer yaylasý soðuksu þenliði, Vakfýkebir karadað yaylasý þenlikleri dir. Bu þenliklerde binlerce insan kadýnlý-erkekli, yaþlýsý-genci, elele birlik ve beraberlik içersinde horon halkalarý oluþturup kemence,davul-zurna eþliðinde saatlerce horon oynarlar.

  Yaylalarda turisti büyüleyecek güzellikte yayla evleri vardýr. Nemi seven çiçek ve bitkilerle süslüdür.Yaz aylarýnda aþaðý köylerin halký yaylalara göçer. Etraftaki kahvehane, fýrýn, kasap ve camii gibi sosyal imkanlar çevreye canlýlýk verir. Kýþýn karla kaplý oluþu yazýn sýcaðýnda sis ve çise içinde oluþu yaylalarýmýzýn en önemli özelliðidir. Daðlardan çýkan akarsular denize kavuþmak için adeta çoþar gider. Böylesine görülmeye ve yaþanmaya deðer olan yaylalarýmýza son yýllarda artan ilgi nedeniyle her yýl gelen binlerce insanýn konaklama ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacý ile özel sektörün yaný sýra Trabzon Valiliði olarakta öncü-örnek olmasý amacýyla Akçaabat Hýdýrnebi yaylasýnda ahþap yaylakent oluþturulmuþtur. Doðaya uyumlu doðayý bozmayan evler olan bu yayla kente ulaþým asfalt yolla yapýlmaktadýr.Yaz kýþ her mevsim ulaþýma açýk olan bu yaylanýn denizden yüksekliði 1650 metredir.Yine yayla turizmi kapsamýnda Çaykara ilçemizin Uzungöl bucaðý bungolov tipi konaklama tesisleri ve ünlü alabalýðý ile binlerce yerli ve yabancý turistlere hizmet vermektedir. Trabzona 99 km ve Çaykara ilçesine 19 km uzaklýkta deniz seviyesinden 1090 m yükseklikte bulunan Uzungöl dik yamaçlarý ve muhteþem orman örtüsü ile Alplerin güzelliðini geride býrakmaktadýr.
  Alternatif olarak Zigana daðýnda sütlacý ile meþhur Hamsiköy sýnýrlarý içinde özel sektörce yapýlan Zigana Tatil Köyü de konuklarýna dört mevsim yörenin kültürel, folklorik özelliklerini sunmaktadýr.
  Her ne kadar Turizm Bakanlýðýnca altý yayla turizm merkezi ilan edilmiþsede bu yaylalarýmýzýn dýþýndaki diðer yaylalarda ayný deðer ve özelliktedirler.
  Yeþil ve mavinin böylesine harkulade göz kamaþtýrýcýlýðý tabiatýn anlatýlmasý zor güzeliliðini dinlenme, gezi, spor imkanlarý kentimizin turizm gerçeðine uygun turizm þekli olan yayla turizm i olarak normal deðiþimini tamamlamaktadýr.
  Trabzon köylerine ve yaylalarýna motorlu araçlarla gidilebilir. Her yerleþim birimi ile haberleþme yapma imkaný vardýr. Ahalinin yaþayýþý, geleneksel kültür unsurlarýnýn (halk mimarisi, etnografik malzeme vs..) bazý yörelerimizde günümüze kadar korunarak gelebilmiþ halkýn yaþayýþý, adetleri, mimarisi, tarýmsal faaliyetleri, sanat faaaliyetleri, yöresel el sanatlarý (kestane ve fýndýk dalýnadn örme sepetler, þal, kaytan, keþan, peþtamal, kemençe müziði ve yöresel yemekleri) kentin cazibesini arttýrmaktadýr.
  Bütün bu sayýlanlarýn yanýsýra kentin turizmini cazip kýlan unsurlar içinde kente hakim tepe üzerinde önemli bir peyzaj unsuru ve mesire yeri olan Boztepe, Soðuksu, Maçka Hamsiköy, Düzköy Haçka, Kayabaþý, Çamburnu, Yýldýzlý Seragölü, Yüzüncü yýl parký ile birlikte saðlýk turimine imkan saðlayan þifalý sularý (tablo 4) maðara turizmi kapsamýnda Düzköy ilçesi Çalköyü beldesi ve maðarasý önemli bir potansiyeldir.
  Trabzon ilinin turizmde hak ettiði payý alabilmesi için kongre turizmi, spor turizmi, gençlik turizmi, saðlýk turizmi, doða turizmi, yat turizmi, kültür turizmi gibi turizm çeþitlenmesi çalýþmalarý devam etmektedir.
  Trabzon ilinin turizm potansiyelini en iyi þekilde deðerlendirmek turizm çeþitliliði saðlayan yaygýn bir turizm arz dokusu yaratmak amacý ile kýsa, orta ve uzun dönemli planlama çalýþmalarý ve plan zamanlamasý belirlenmiþtir. Bu belirlenen çalýþmalar ýþýðýnda ortaya çýkan turizm potansiyeli cazibeli kýlýnarak turizm hizmetine sunulmasý ile kente ziyaretler artmýþtýr.Turist sayýsýna oranla konaklama, yeme- içme tesislerininde sayýsý artmýþ, kaliteli ve vasýflý personel ile turizme hizmet vermektedirler.
  Kenti ziyaret edenlerin baþýnda bilhassa 1989 yýlýnýn Aðustos ayýnda Sarp sýnýr kapýsýnýn açýlmasý ile yoðunlaþan Baðýmsýz Devletler Topluluðu (BDT) vatandaþlarý ilk sýrayý almýþ onlarý takiben Almanlar, Ýngilizler, Fransýzlar, Hollandalýlar, Belçikalýlar, Japonlar, ABD'liler, Ýtalyanlar gelmektedirler.
  Trabzon'da turizm potansiyelinin en iyi þekilde gerçekleþtirilmesi turizm kaynaklarýndan etkin þekilde yararlanmasý ekonomisinede büyük canlýlýk getirdiði gibi ülke ekonomisinede katký saðlamaktadýr.
  Trabzon kentine gelen yabancý misafirler Türk konuk severlilðinin en güzel örneði ile karþýlaþmaktadýrlar. Ülkelerine dönerken memnun, mutlu olarak ve de bir dahaki seneye gelmenin planlarýný yapmaktadýrlar.
  Yeþil-mavi ve Türk konukseverliði için bulunmaz bir kent TRABZON.
Haz?rlan?yor...
X