Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Ktü

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Ktü

  KTÜ KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ

  Trabzon Milletvekili Mustafa Reþit Tarakçýoðlu ve 28 arkadaþýnýn verdiði teklifin, TBMM'de 20 Mayýs 1955 tarih ve 6594 Sayýlý Kanunla kabul edilmesi ile kurulmuþ olan Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ýstanbul ve Ankara illeri dýþýnda kurulan ilk üniversitedir. Kuruluþundan yaklaþýk sekiz yýl sonra, 19 Eylül 1963 tarihinde 336 sayýlý kanunla Rektörlük ve Fakülte kadrolarý verilerek Temel Bilimler, Ýnþaat-Mimarlýk, Makina-Elektrik ve Orman Fakülteleri kurulmuþtur. Üniversitede eðitim-öðretime ise 2 Aralýk 1963 tarihinde Esentepe Mahallesi'ndeki Trabzon Atatürk Ýlköðretim Okulu'nun Ýlkokul Binasýnda baþlanmýþtýr. 1966 üniversite bugünkü merkez kampüse taþýnmýþtýr. Geliþimini sürdüren Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne, 4 Ocak 1973 tarih ve 1659 sayýlý kanunla da Yer Bilimleri ve Týp Fakültesi kadrolarý verilmiþtir. 1981 yýlýnda 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun çýkarýlmasýndan sonra Üniversite sürekli olarak büyümeye baþlamýþ, buna baðlý olarak yeni fakülte ve bölümler açýlmýþtýr. Karadeniz Teknik Üniversitesi, içerisinde bulunduðu coðrafi bölgede yaþayan halkýn ihtiyaçlarýný göz önüne alarak geliþimine devam etmektedir. Bu amaçla yeni kurulan Diþ Hekimliði, Eczacýlýk, Güzel Sanatlar, Of Teknik Eðitim ve Ýletiþim Fakülteleri Üniversitenin eðitim ve araþtýrma potansiyelini daha da artýrmýþtýr.

  Bugün, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon'dan Gümüþhane'ye, Ordu'dan Artvin'e kadar uzanan geniþ bir coðrafyada, 23 fakülte, bir konservatuvar, 3 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ve 16 araþtýrma merkezi, 1874 kiþilik güçlü akademik kadrosu, 81 il ve birçok farklý ülkeden yaklaþýk 46 bin öðrencisiyle ülkemizin sayýlý eðitim kurumlarýndan biridir.  <table style="border-collapse: collapse;" border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr> <td class="baslik" bgcolor="#f3f4f5" width="100%">MERKEZ KANUNÝ KAMPÜSÜ </td></tr> <tr> <td class="a2" width="100%">Rektörlük
  Mühendislik Fakültesi
  Mimarlýk Fakültesi
  Fen-Edebiyat Fakültesi
  Orman Fakültesi
  Ýktisadi Ýdari Bilimler Fakültesi
  Týp Fakültesi
  Diþ Hekimliði Fakültesi
  Eczacýlýk Fakültesi
  Güzel Sanatlar Fakültesi
  Yabancý Diller Yüksekokulu
  Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  Hopa Meslek Yüksekokulu
  Enstitüler
  Araþtýrma Merkezleri
  </td></tr> <tr> <td width="100%">
  </td></tr> <tr> <td class="baslik" bgcolor="#f3f4f5" width="100%">FATÝH KAMPÜSÜ (Söðütlü/Trabzon)</td></tr> <tr> <td class="a2" width="100%">Fatih Eðitim Fakültesi
  Ýletiþim Fakültesi
  Devlet Konservatuvarý
  Trabzon Meslek Yüksekokulu
  Trabzon Ýlahiyat Meslek Yüksekokulu
  </td></tr> <tr> <td class="baslik" bgcolor="#f3f4f5" width="100%">SÜRMENE KAMPÜSÜ (Trabzon)</td></tr> <tr> <td class="a2" width="100%">Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
  </td></tr> <tr> <td class="baslik" bgcolor="#f3f4f5" width="100%">MUAMMER DERELÝ KAMPÜSÜ (Sürmene/Trabzon)</td></tr> <tr> <td class="a2" width="100%">Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Güverte Bölümü
  </td></tr> <tr> <td class="baslik" bgcolor="#f3f4f5" width="100%">BEÞÝKDÜZÜ KAMPÜSÜ (Beþikdüzü/Trabzon)</td></tr> <tr> <td class="a2" width="100%">Beþikdüzü Meslek Yüksekokulu
  </td></tr> <tr> <td class="baslik" bgcolor="#f3f4f5" width="100%">TRABZON</td></tr> <tr> <td class="a2" width="100%">Trabzon Saðlýk Yüksekokulu
  </td></tr> <tr> <td class="baslik" bgcolor="#f3f4f5" width="100%">OF (Trabzon)</td></tr> <tr> <td class="a2" width="100%">Of Teknik Eðitim Fakültesi
  </td></tr> <tr> <td class="baslik" bgcolor="#f3f4f5" width="100%">VAKFIKEBÝR (Trabzon)</td></tr> <tr> <td class="a2" width="100%">Vakfýkebir Meslek Yüksekokulu
  </td></tr> <tr> <td class="baslik" bgcolor="#f3f4f5" width="100%">MAÇKA (Trabzon)</td></tr> <tr> <td class="a2" width="100%">Maçka Meslek Yüksekokulu
  </td></tr> <tr> <td class="baslik" bgcolor="#f3f4f5" width="100%">GÜMÜÞHANE KAMPÜSÜ</td></tr> <tr> <td class="a2" width="100%">Gümüþhane Mühendislik Fakültesi
  Gümüþhane Meslek Yüksekokulu
  </td></tr> <tr> <td class="baslik" bgcolor="#f3f4f5" width="100%">ARTVÝN </td></tr> <tr> <td class="a2" width="100%">Artvin Eðitim Fakültesi</td></tr></tbody></table>  <table style="border-collapse: collapse;" border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr> <td class="baslik" bgcolor="#f3f4f5" width="100%">EÐÝTÝM-ÖÐRETÝM </td></tr> <tr> <td width="100%">
  </td></tr> <tr> <td height="586" valign="top" width="100%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td class="baslik" scope="col" colspan="2">Akademik Takvim</td></tr> <tr> <td width="2%"> </td> <td class="a2" width="98%"> KTÜ'de bir eðitim - öðretim yýlý, güz yarýyýlý ve bahar yarýyýlý olmak üzere 2 yarýyýldan oluþur. Her bir yarýyýl 15 hafta ders, 1 hafta ara sýnav haftasý ve 2 hafta da yarýyýlý sonu sýnav haftasý olmak üzere 18 haftadan oluþur.

  </td></tr> <tr> <td class="baslik" scope="col" colspan="2">Yaz Okulu</td></tr> <tr> <td width="2%"> </td> <td class="a2" width="98%"> Yaz okulu, üniversitenin eðitim-öðretim imkanlarýnýn yaz aylarýnda da deðerlendirilmesini amaçlar. Yaz okulunda açýlan dersleri tezsiz lisansüstü öðrencileri ile çift anadal ve yandal öðrencileri alabilirler. Yaz okulunda eðitim-öðretim süresi 7 hafta olup, normal eðitim-öðretim döneminde yapýlan ders saatini kapsar.

  </td></tr> <tr> <td class="baslik" scope="col" colspan="2">Ýngilizce Hazýrlýk</td></tr> <tr> <td width="2%"> </td> <td class="a2" width="98%"> Bilgisayar Mühendisliði, Elektrik-Elektronik Mühendisliði, Makine Mühendisliði, Ýnþaat Mühendisliði, Orman Mühendisliði, Jeoloji Mühendisliði, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði, Fizik, Kimya, Biyoloji, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý, Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði, Uluslararasý Ýliþkiler ve Kamu Yönetimi bölümlerinin gündüz programlarý ile Týp Fakültesi'nde okuyan öðrencilere bir yýl süreyle Ýngilizce hazýrlýk programý uygulanmaktadýr. Üniversitenin Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý olan bölümlerinden birine kayýt yaptýran öðrencilerden muafiyet sýnavýný geçemeyenler, seviye gruplarýna göre 20-25 kiþilik U sýnýflarda interaktif bir ortamda çaðdaþ eðitim teknolojilerini kullanarak ders görmektedir. Okulda konuþma, dinleme, okuma ve yazma olmak üzere çeviri ve mesleðe yönelik Ýngilizce verilmektedir. Öðrenci merkezli olarak programlanan derslerde öðrenciler tarafýndan sürekli olarak yapýlan proje sunumlarý, derslerin daha kolay öðrenilir ve daha kalýcý olmasýný saðlamaktadýr.  </td></tr> <tr> <td class="baslik" scope="col" colspan="2">Danýþmanlýk</td></tr> <tr> <td width="2%"> </td> <td class="a2" width="98%"> Karadeniz Teknik Üniversitesi, öðrencilerinin her türlü sorunlarýyla yakýndan ilgilenmek ve onlara çözüm bulmaya çalýþmak adýna danýþmanlýk hizmeti sunmaktadýr. Her öðrenci üniversiteye kayýt yaptýrdýðý andan üniversiteden iliþiði kesilene kadar, kayýt olduðu ilgili bölüm baþkanlýðýnca görevlendirilen bir öðretim üyesi ile irtibata geçerek sorunlarýný aktarabilmekte ve çözüm yollarý arayabilmektedir. Ayrýca, öðrencilerin gerek ortamsal deðiþiklikten ve gerekse farklý nedenlerden kaynaklanabilen saðlýk problemlerinin çözümüne katkýda bulunmak üzere isteyen öðrenciye ücretsiz olarak psikolojik rehberlik hizmeti de sunulmaktadýr.

  </td></tr> <tr> <td class="baslik" scope="col" colspan="2">Oryantasyon Programý</td></tr> <tr> <td width="2%"> </td> <td class="a2" width="98%"> Üniversitemize kayýt olan yeni öðrencilere üniversiteyi ve çevreyi tanýtmak amacýyla, derslere baþlamadan önce Oryantasyon (Uyum) Programý uygulanýr. Bu programda öðrencilerin yeni ortama uyum saðlamalarý ve çevreyi tanýmalarý için gerekli bilgilendirme yapýlýr.

  </td></tr> <tr> <td class="baslik" scope="col" colspan="2">Çiftanadal Uygulamasý</td></tr> <tr> <td width="2%"> </td> <td class="a2" width="98%"> Çift Anadal uygulamasý; Karadeniz Teknik Üniversitesinde herhangi bir lisans programýna devam etmekte olan ve bu programda üstün baþarý sergileyen lisans öðrencilerinden isteyenlerin, ayný zamanda ikinci bir lisans diplomasý almasýna yönelik bir uygulamadýr. Öðrencilerin bu uygulamadan faydalanabilmeleri için, baþvuru anýna kadar kendi lisans programýndaki tüm derslerini baþarýyla tamamlamýþ olmasý ve genel akademik not ortalamasýnýn da en az 4 üzerinden 3.2 olmasý gerekmektedir. Bu þartlarý saðlayan öðrenciler, istemeleri ve kontenjan olmasý durumunda istedikleri diðer bir bölümün derslerine de devam etmek ve en az 40 kredilik dersi tamamlamak suretiyle ikinci bir diploma almaya hak kazanmaktadýrlar. Baþarýlý öðrenciler, Çift Anadal programýna, kendi lisans eðitimlerinin en erken üçüncü ve en geç beþinci yarýyýllarý arasýnda baþvurabilirler.

  </td></tr> <tr> <td class="baslik" scope="col" colspan="2">Yandal Uygulamasý</td></tr> <tr> <td width="2%"> </td> <td class="a2" width="98%"> Yandal uygulamasý, Çift Anadal uygulamasýnýn daha dar kapsamlýsý olup, Karadeniz Teknik Üniversitesinde her hangi bir lisans programýna devam etmekte olan ve bu programda üstün baþarý sergileyen lisans öðrencilerinden isteyenlerin, ayný zamanda baþka bir bölümden yan dal sertifikasý almasýna yönelik bir uygulamadýr. Bu uygulamadan faydalanmak için baþvuru anýna kadar genel akademik ortalamanýn 4 üzerinden en az 2.7 olmasý ve seçilen diðer bölümden en az 20 kredilik dersin tamamlanmýþ olmasý gerekmektedir.

  </td></tr> <tr> <td class="baslik" scope="col" colspan="2">Bölümlerarasý Geçiþ</td></tr> <tr> <td width="2%"> </td> <td class="a2" width="98%"> Bölümler arasý geçiþ; ÖSS sýnavý ile her hangi bir bölüme yerleþtirilmiþ öðrencilerden, ilk yýl sonunda akademik ortalamasý en az 4 üzerinden 2.80 olanlarýn, kaydolduklarý bölümün ait olduðu fakülte içinde bulunan ve kendi bölümüyle ayný puan türünde öðrenci alan bir diðer bölüme geçiþ yapmasýna olanak tanýmaktadýr. Her yýl sonunda bölümler tarafýndan ilan edilen kontenjana baðlý olarak, baþvuran öðrenciler yýl sonu akademik ortalamalarýna göre sýralanmakta ve buna göre seçim yapýlmaktadýr.

  </td></tr> <tr> <td class="baslik" scope="col" colspan="2">Yurtdýþý Eðitim Ýmkaný</td></tr> <tr> <td width="2%"> </td> <td class="a2" width="98%"> Karadeniz Teknik Üniversitesi Avrupa Birliði Eðitim programlarýndan Socrates-Erasmus programý kapsamýnda yurt dýþýna öðrenci göndermek üzere seçilen ilk üniversitelerden biridir. Þu ana kadar Avrupa Birliði ülkelerinden çok sayýda üniversite ile ikili anlaþmalar yapýlmýþ olup, üniversitemizin deðiþik bölümlerinden yaklaþýk 50 öðrenci, eðitimlerinin 6 aydan bir yýla kadar deðiþen bir bölümüne, anlaþma yapýlan üniversitede devam etme üzere bu üniversitelere gönderilmiþlerdir. Bu uygulamadan faydalanmak için, öðrencilerin en az dört yarýyýlý baþarýyla tamamlamýþ olmasý ve bir Avrupa Birliði ülkesinin dilini ders dinleyebilecek ve anlayabilecek düzeyde bilmesi gerekmektedir.

  </td></tr> <tr> <td class="baslik" scope="col" colspan="2">Kariyer Planlama</td></tr> <tr> <td width="2%"> </td> <td class="a2" width="98%"> Öðrencilerimizin daha üniversite eðitiminin ilk yýllarýnda iþ ve piyasa koþullarýna hazýrlanmasý ve yönlendirilmesi, kendilerini ve içinde bulunduklarý çevreyi deðerlendirerek, iþ hayatý ile ilgili hedefler belirlemesi amacýna yönelik olarak üniversitemizde kariyer planlama etkinlikleri gerçekleþtirilmektedir. Bu çerçevede, çeþitli özel sektör ve devlet kuruluþlarýnýn temsilcileri ile Karadeniz Teknik Üniversitesi öðrenci kulüpleri arasýndaki iþbirliði ile yürütülmeye çalýþýlan kariyer günlerinde, mezuniyet durumunda olan öðrencilerimizin çeþitli þirketlerle iþ görüþmesinde bulunmalarý saðlanmakta; özgeçmiþ hazýrlama, iþ arama yöntemleri ve benzeri konularda öðrencilerimize yýl boyunca çeþitli seminerler verilmektedir. Bu amaçla Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý (TTSO) ve KOSGEB ile çok sýký bir iþbirliði içerisindedir. Ýþbirliði çalýþmalarýný koordine etmek için Merkez Kampüs’te TTSO ve KOSGEB’in bir irtibat bürosu bulunmaktadýr. Ayrýca, zaman zaman lise öðrencilerine de meslek seçimine yönelik yönlendirme ve tanýtým etkinlikleri gerçekleþtirilmektedir.

  </td></tr></tbody></table></td></tr> <tr> <td class="baslik" bgcolor="#f3f4f5" width="100%">EÐÝTÝM ve ARAÞTIRMA OLANAKLARI</td></tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff" width="100%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td class="baslik" scope="col" colspan="2">Kütüphane</td></tr> <tr> <td width="2%"> </td> <td class="a2" width="98%"> Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, çaðdaþ iç ve dýþ görünümü, sahip olduðu materyal çeþit ve sayýsý, nitelikli personeli ve tam otomasyona geçmiþ hizmet anlayýþý ile Türkiye’nin örnek kütüphanelerinden biridir. Kütüphane, 15 kiþilik peryodik salonu, 20 kiþilik müracaat salonu, 400 kiþilik kitap salonu, 110 kiþilik baðýmsýz giriþe sahip serbest okuma salonu ile iki ayrý büyük yayýn arþivi ve diðer çalýþma birimlerinden oluþmaktadýr. Toplam 100000’den fazla Türkçe ve yabancý dilde yazýlmýþ kitap ile 2000’den fazla peryodiðin bulunduðu kütüphanede, bütün yayýnlar LC sistemine uygun þekilde düzenlenerek açýk raf sistemine göre hizmete sunulmuþtur.

  Kütüphane içerisindeki bütün materyaller (kitap, dergi, tez, vb.) YORDAM-2001 otomasyon programý yardýmýyla bilgisayar ortamýna aktarýlmýþ olup; bilgi tarama ve sorgulama, süre uzatma, ayýrtma gibi iþlemler doðrudan bilgisayar ortamýndan yapýlabilmektedir. Ayrýca, birçok uluslararasý yayýnevi ile anlaþmalar yapýlarak binlerce dergi, kitap, yüksek lisans ve doktora tezleri elektronik veritabanlarý bünyesinde internet ortamýndan kullanýma açýlmýþtýr. Karadeniz Teknik Üniversitesi öðrencileri ve akademisyenler, kütüphaneye gelmeden bilgisayar ortamýnda istedikleri materyale ulaþabilmektedir. Kütüphanede bulunmayan materyaller “Kütüphanelar-Arasý-Ödünç” sistemi ile saðlanýp, üyelerin kullanýmýna sunulmaktadýr.  </td></tr> <tr> <td class="baslik" scope="col" colspan="2">Laboratuvarlar</td></tr> <tr> <td scope="col"> </td> <td class="a2" scope="col"> Karadeniz Teknik Üniversitesi, öðrencilerinin eðitimde kaliteyi yakalamasýna katkýda bulunmak ve uygulamalý derslerinde kendilerine zemin hazýrlamak için bir çok bölümünde modern laboratuvarlarýyla eðitim-öðretim imkanlarý saðlamaktadýr. Modern eðitim kurumlarý için kaçýnýlmaz olan bu laboratuvarlarda, öðrencilerin, aldýklarý teorik bilgileri deneysel olarak uygulamasý veya gözlemesi saðlanmaktadýr. Ayrýca, tüm öðrencilerin bu iletiþim çaðýnda bilgisayar teknolojisinden faydalanabilmesi için her fakültede ve hemen hemen tüm bölümlerde modern donanýmlý bilgisayar salonlarý oluþturulmuþ ve bu salonlar yazýcýlar ve projektörlerle donatýlmýþtýr. Temel Bilgisayar derslerinin de verildiði bu laboratuvarlardaki tüm bilgisayarlar internete baðlýdýr. Öðrenciler, boþ saatlerinde de bilgisayar ve internet hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

  Öðrencilere eðitim amaçlý hizmet veren bu laboratuvarlarýn dýþýnda, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde çalýþmakta olan akademisyenler ile yüksek lisans ve doktora çalýþmasý yürüten öðrencilerin bilimsel araþtýrma faaliyetlerinde kullanabilecekleri çok sayýda araþtýrma-geliþtirme (AR-GE) laboratuvarý kurulmuþtur ve kurulmaya da davam edilmektedir.  </td></tr></tbody></table> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td class="baslik" scope="col" colspan="2">Araþtýrma Uygulama Merkezleri</td></tr> <tr> <td scope="col" width="2%"> </td> <td class="a2" scope="col" width="98%"> Karadeniz Teknik Üniversitesi, dünya genelinde ve özellikle içerisinde bulunduðu coðrafyada yaþayan insanlarýn her türlü sorunlarýna eðilmek, araþtýrmak ve çözüm bulmak için son derece özverili çalýþmalarda bulunmaktadýr. Bu amaçla üniversitemiz bünyesinde çok sayýda araþtýrma ve uygulama merkezi kurulmuþtur. Bir kýsmý halkýn geçim kaynaklarý ile doðrudan ilgili ve onlarýn geliþtirilmesine yönelik, bir kýsmý da sosyolojik ve tarihsel amaçlara yönelik olan bu araþtýrma ve uygulama merkezleri þunlardýr:

  • Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi Uygulama ve Araþtýrma Merkezi
  • Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araþtýrma Merkezi
  • Bilgisayar Destekli Tasarým Mühendislik ve Ýmalat Uygulama ve Araþtýrma Merkezi
  • Çevre Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi
  • Deniz Ekolojisi Uygulama ve Araþtýrma Merkezi
  • Elektronik Haberleþme Sistemleri Uygulama ve Araþtýrma Merkezi
  • Fýndýk-Çay Uygulama ve Araþtýrma Merkezi
  • Heyelan Uygulama ve Araþtýrma Merkezi
  • Kanuni Sultan Süleyman Uygulama ve Araþtýrma Merkezi
  • Karadeniz Kafkasya ve Orta Asya Ülkeleri Uygulama ve Araþtýrma Merkezi
  • Malzeme Bilimleri ve Üretim Teknolojisi Uygulama ve Araþtýrma Merkezi
  • Okul Öncesi Eðitimi Uygulama ve Araþtýrma Merkezi
  • Ormancýlýk Uygulama ve Araþtýrma Merkezi
  • Yabancý Diller Öðretimi Uygulama ve Araþtýrma Merkezi

  </td></tr> <tr> <td class="baslik" scope="col" colspan="2">Uluslararasý Ýliþkiler</td></tr> <tr> <td width="2%"> </td> <td class="a2" width="98%"> Karadeniz Teknik Üniversitesi; deðiþen, geliþen ve küreselleþen dünyada yerini alabilmek ve eðitimini üstlendiði gençliðin tüm dünyadaki diðer gençlerle giriþtikleri yarýþta sürekli önde ve aranan olmalarýný saðlayabilmek için, gerek teknolojik ve gerekse eðitim-öðretim açýsýndan yeni hedefler belirlemiþtir. Avrupa Birliði ile müzakere sürecini yaþamakta olduðumuz bu dönemde, diðer alanlarda olduðu gibi, yüksek öðretim alanýnda da Avrupa Birliði’ne üye geliþmiþ ülkelerdeki eðitim-öðretim sistemi ile uyumluluk ve bütünleþme nihai hedefimizdir. Üniversitemizde kurulmuþ bulunan Dýþ Ýliþkiler Ofisi bu nihai hedefe yürümede son derece önemli bir rol oynamaktadýr. Dýþ Ýliþkiler Ofisi aracýlýðýyla Avrupa, Amerika ve Japonya’da bulunan çok sayýda üniversite ve enstitüler ile ikili iliþkiler kurularak, üniversitemiz ile bu üniversiteler arasýnda öðrenci ve öðretim üyesi deðiþiminden, ortak proje hazýrlanmasýna kadar her türlü bilimsel ve kültürel iþbirliði baþlatýlmýþtýr.

  Dýþ Ýliþkiler Ofisi Avrupa Birliði bünyesinde oluþturulan eðitim ve araþtýrma amaçlarýna uygun bir þekilde yapýlandýrýlarak, Karadeniz Teknik Üniversitesi’ndeki öðrencilerin ve akademik personelin Avrupa Birliði fonlarýndan faydalanabilmesi için çalýþmalar baþlatýlmýþtýr. Öðrencilerin eðitimlerinin bir kýsmýný bir Avrupa Birliði üyesi ülkede tamamlamasýný saðlayan Socrates-Erasmus programý üniversitemizde baþarýyla uygulanmaya devam etmektedir. Leonardo Da Vinci ve Youth gibi organizasyonlar üzerine de baþarýlý uygulamalar yapýlmýþtýr.

  Öðretim üyelerimizin kendilerini geliþtirmelerine, farklý imkanlarla donatýlan ortamlarda araþtýrma faaliyetlerine katýlmalarýna ve bütçesi hayli yüksek Ar-Ge projeleri alabilmelerine imkan tanýyan Altýncý Çerçeve Programý, Cost ve Eureka gibi ülkemizin yeni dahil olduðu programlar önümüzdeki dönemlerde Dýþ Ýliþkiler Ofisi’nin daha aktif rol alacaðý uygulamalar olacaktýr.  </td></tr> <tr> <td class="baslik" scope="col" colspan="2">E-Üniversite</td></tr> <tr> <td width="2%"> </td> <td class="a2" width="98%"> E-Üniversite projesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde gerçekleþtirilen her türlü eðitim-öðretim, araþtýrma ve idari hizmetin bilgisayar teknolojilerinin saðladýðý imkanlar ile sunulmasýný saðlayan projeler grubudur. Böylece öðrencilerin, akademisyenlerin ve diðer personelin bir çok hizmete bilgisayar ortamýnda hýzlý bir biçimde ulaþmasý saðlanmaktadýr. Bu proje kapsamýnda E-Öðrenci, E-Akademisyen, E-Personel, E-Kütüphane, E-Saðlýk ve E-Kart alt birimleri hazýrlanmýþtýr.

  E-Öðrenci ile, Karadeniz Teknik Üniversitesi öðrencilerine derse yazýlma, sýnav sonuçlarýný takip etme, transkript alma, e-posta adresi alma ve web sayfasý alaný elde etme gibi temel hizmetler sunulmaktadýr. E-Akademisyen ile akademisyenlere sýnav sonuçlarýný internet üzerinden ilan etmek, web sayfasý açmak, derslerini internet üzerinden sunmak gibi imkanlar verilmektedir.  </td></tr> <tr> <td class="baslik" scope="col" colspan="2">BURSLAR VE ÇALIÞMA OLANAKLARI</td></tr> <tr> <td scope="col" width="2%"> </td> <td class="a2" scope="col" width="98%"> Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okuyan fakir ve yardýma muhtaç öðrencilere her yýl Saðlýk, Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý tarafýndan beslenme ve giyim yardýmý yapýlmaktadýr. Ayrýca Karadeniz Üniversitesi Güçlendirme Vakfý'ndan fakir öðrencilere para yardýmý yapýlmakta olup, çeþitli vakýf ve yardým kurumlarýndan da öðrencilere burs imkâný saðlanmaktadýr. Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne giriþ yapan öðrenciler arasýndan seçilen 600 öðrenciye her yýl düzenli olarak burs verilmektedir. Bu bursu almak için birinci sýnýfta giriþ puaný, üst sýnýflarda ise baþarý etkendir. Bütün bölümler arasýnda daðýtýlan burs, (eðitim görülen bölüme göre) dört veya 6 yýl boyunca geçerlidir ve karþýlýksýzdýr.


  Üniversitemizde okuyan baþarýlý ve yardýma muhtaç öðrencilere yarý zamanlý çalýþma imkâný sunulmaktadýr. E-Üniversite Projesi kapsamýnda yürütülen teknik destek, yazýlým, web programlama konularý ile bilgisayar salonlarý, Rektörlük Proje Üretim Merkezi, Kütüphane, Kültür Merkezi, Bilimsel Araþtýrma Projeleri Birimi, Dýþ Ýliþkiler Ofisi, saðlýk, spor ve sosyal tesislerde kýsmi statüde çok sayýda öðrenci sigortalý olarak çalýþabilmektedir.


  </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>

 • #2

  ..

  Yorum yap


  • #3
   iboo

   çok güzel burasý murat abi bende ordayým verdiðin bilgiler için tþk

   Yorum yap


   • #4
    Güzel olmasýna güzelde okul uzarsa hiç iyi olmuyo, benimde yarým dönem uzayacak galiba:(( annem kescek beni:D

    Yorum yap


    • #5
     iboo

     uzamayan okul sarmazzz çift dikiþ daha ii kuvvetli olur

     Yorum yap

     Haz?rlan?yor...
     X