Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Ahi Evren Dede Cami (Merkez)

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Ahi Evren Dede Cami (Merkez)
  Ahi Evren Dede Cami (Merkez)

  Trabzon’a hâkim Boztepe’de yapýlan bu caminin yapým tarihi kesinlik kazanamamýþtýr. Bununla birlikte, Þemsettin Sami, Sultan Orhan zamanýnda Ahi Evren Dede’nin Trabzon’da bir tekke yaptýrmýþ olduðunu kaydettirmiþtir. Hiç kuþkusuz, bugünkü caminin yerinde dergâh, cami ve türbe bulunuyordu. Ancak þekilleri hakkýnda hiçbir bilgi olmayan bu yapý topluluðunun yerine, ayný ismi taþýyan cami yapýlmýþtýr.

  Günümüze ulaþan Ahi Evren Dede Camisi h.1305 (1887-1888) yýlýnda Trabzon’un sevilen kiþilerinden, Sultan Abdülaziz’in baþ müezzinlerinden Hacý hakký Baba tarafýndan onarýlarak bugünkü þeklini almýþtýr.

  Cami kare plânlý, taþ duvarlý ve ahþap çatýlý idi. Ancak 1976 yýlýnda yapýlan onarýmda üzerine kubbe ilave edilmiþtir. Mihrap ile minberi sade olup, minaresi küçük ve tek þerefelidir.
  alýntý

Haz?rlan?yor...
X