Duyuru

Collapse
No announcement yet.

“zaðanos” bir kuþtur

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • “zaðanos” bir kuþtur

  “ZAÐANOS” BÝR KUÞTUR

  Zamanýn çok ötesinde kalmýþ anýlarým ile hatýrlarým hep memleketim Balýkesir’i. Aklýmda Arnavut kaldýrýmlý daracýk sokaklarý, faytonlarýn çýkarttýðý monoton nal sesleri ve Gulyabani hikâyesini anýmsatan yaþantýlarý ile o ürkütücü ahþap evler gelir aklýma hep. Geride kalan o günleri hatýrladýðýmda ise bir kasvet duygusu kaplar içimi. Adýný tarihe efsaneleri, evliyalarý, zaferleri, güzel kasabalarý ve unutulmaz kahramanlarý ile duyurmuþ memleketim. Ýþte manevi kahramanlarýn adýna yapýlmýþ eserleri ile þehrimi bütünleþtiren camiler, külliyeler ve türbeler. Merkezde Yeþilli Cami, Yýldýrým Paþa Cami, Hasan Paþa ve Ýlyas Paþa hanlarý, birde Fatih Sultan Mehmet’in lalasý adýna yapýlmýþ “Zaðanos Paþa” külliyesidir ilk gözümüze çarpanlar. Þehrin tam merkezinde kurulmuþ, fetihten 8 sene sonra inþa edilen bu heybetli taþ yapýnýn inþaatýnda bizzat kendi çalýþmýþ Zaðanos Paþa. Dallarý topraðýn içine kök salmýþ bir çýnar gibi saðlam, manevi bir kalkan gibi kuþatmýþ þehri ve onun ile bütünleþmiþ memleketimin adý. Önünden defalarca geçip, hikâyesini yýllarca dinlerdim Zaðanos Paþanýn. Þimdi iþte o caminin içindeyim. Avluda, ulu aðaçlarýn altýnda yeþil örtüsü üzerinde serilmiþ sessizce yatan babamý son yolculuðuna uðurluyorum. Biraz geride Zaðanos Paþa türbesine dayanmýþ dururken birden bir yazý iliþiyor gözüme. “Zaðanos Bir Kuþtur Arnavut asýllý bir göçmen olan Paþanýn her ne kadar “Zaðanos” ismi ile yabancý olduðu düþünülse de “Zaðanos” bir Þahin türüdür. Hatta sözlükte “Zaðanos bir doðandýr” diye yazar. Bu kelimenin Türkçemize hangi dilden geçtiði de açýklanmaz. Tarihimizi okurken o kadar çok yerde Zaðanos Paþa ismine rastlanýr ki. En çok sözü edilende Fatih Sultan Mehmet’e þehzadelik döneminde verdiði özel eðitim ile onu cihan Padiþahlýðýna hazýrlamasýdýr. Þehzadeye Rumca ve Latinceyi öðretmesi yanýnda, dünya edebiyatýndan örnekler sunup ona çok özel bir eðitim ile yetiþtirmesidir. Ayrýca þehzadeye askerlik alanýnda özel taktikleri de öðreten yine odur. Zaðanos Paþa, þehzadeye Eflatun’un Muhaverelerini, Plutargue’nin “Büyük Adamlarýn Hayatlarý”ný, Sofokles’in oyunlarýný, Homeros’un “Ýlyada” sýný okur, ona eski medeniyetlerin tarihlerini anlatarak dünya hakkýnda bilgiler verir. Çünkü o þehzadeyi “Cihana Þamil” bir padiþah olarak yetiþtirmek üzere programlamýþtýr. Delos Kâhini Calchas ile karþýlaþmalarý. Çünkü onun cihan padiþahý olacaðýna dair pek çok iþaretler vardýr. Bir gün Þehzade Mehmet Zaðanos Paþa ile Trakya ovalarýnda at koþtururken kaybolur. Tam o sýrada karþýsýna iki büklüm olmuþ bir ihtiyar çýkar. -Ey ihtiyar! Ben Varna’da galebe (yenme-yengi) çalan Türkün oðluyum. Ya sen kimsin? -Adým Calchas. Delos adasýndaki Apollon Mabedinin kâhiniyim. Ey atlý! barbar akýnlardan beri bu yollarda gördüðüm en asil atlý sensin. Eðer Delos adasýnda bir gün Asya’dan geleceðinden söz edilen “Ýlahlar Topraðýnýn” varisi sen isen bu sözlerimi sakýn unutma ve bu günü hatýrla. “Asya ordularýnýn baþýna geçeceðin gün seferlerinin birinde eski zamanlarýn ganimetlerinden binlerce þiþe arasýndan bir þiþe bulacaksýn. Onu kýrma o muhyi (Hayat veren) bir iksir doludur. O iksiri yere dökme. Çünkü susayacaðýn bir gün o sana hayat verecektir” der. Zaðanos Paþa þehzadeye bu olayý çoðu kez hatýrlatarak “Romanýn Fatihi sensin. O Varna ovasýnda kaybolduðun gün Delos kâhininin sözlerini hatýrla” diyerek onu hep Romanýn Fethine hazýrlar. Ayrýca Fatih Sultan Mehmet ile akrabalýk baðlarý olan Zaðanos Paþa Sultan II. Muradýn kýzý Fatma Sultaný kendine eþ olarak alarak þehzadenin eniþtesi olur. Ayný zamanda baþka hanýmýndan olan kýzýný da Þehzade ile evlendirip sultaný da kendine damat yapar. Sultanýn en yakýnýnda ve en güvendiði adamý olma sýfatý ile vezirliðe yükselir. Cesareti, dürüstlüðü ve kahramanlýklarý ile birçok seferde kendisine görevler verilir. O, Ýstanbul fethinin en cengâver askerlerinden biridir. Fetihte ki rolü çok büyüktür. Fetih öncesi sultanýn emri ile Rumeli hisarýnýn inþasýnda çalýþýr. Hisarýn Zaðanos Paþa kulesinde adýna bir kitabe vardýr. Orada adýnýn baþýnda “Bin Abdullah” diye yazar. Osmanlý donanmasýnýn karadan Kasýmpaþa’ya indirilmesinde çok baþarý göstererek bu zor iþin altýndan da kalkmasýný bilir. Ýstanbul’un kuþatmasýnda Galata’nýn Cenevizlilerden alýnmasý yine kendisine sunulur. O, Cenevizlilerle bir anlaþma imzalayarak bu iþi sulh yolu ile halletmeyi baþarýr. Haliç cephesinin idaresi tamamen kendisine verilmiþtir. Kuþatma sýrasýnda büyük velilerden Akþemseddin Hazretleri, Mola Gürani, Mola Hüsrev ile birlikte çalýþarak muhasaranýn kalkmasýný isteyenlere karþý ayrýca bir savaþ verir. Zaðnos paþa tam 57 gün emrindeki cengâverleri ile Eðri kapý ve Haliç kulelerini zorlar. O Ýstanbul Fethinin en azimli askerlerinden biridir. Artýk fetih büyük bir baþarý ile sonuçlanmýþtýr. Fetihte gösterdiði büyük baþarýnýn sonucunda kendisine Fatih Sultan Han tarafýndan “Gelibolu Sancak Beyliði” verilir. O artýk hem Kaptan-ý Derya, hem de Paþadýr. Emrinde 40 gemi vardýr. Taþoz ve Semenderek adalarýný fethederek baþarýsýný bu alanda da gösterir. 1460 da Mora adasýnda çýkan isyaný bastýrýr. 1461 de Fatih Sultan Hanýn Trabzon Rum Ýmparatorluðuna açtýðý sefere katýlýr. 1467 “Trabzon Sancak Beyi” olur. Trabzon’un fethi sýrasýnda âþýk olduðu Prenses Anna ile evlenir. Trabzon’da kendi adýný taþýyan Zaðanos kalesi ve Zaðanos Köprüsü onun adýný yaþatan ve hala ayakta kalan eserlerdir. 1469 Balýkesir’e tayin edilen Paþa burada da boþ durmayacak, pek çok eser ile adýný günümüze taþýyacaktýr. Türbesinde sandukasýnýn üzerinde duran kavuðu ise ona Ýstanbul’dan Hz Hýzýr (a.s) vasýtasýyla getirildiði rivayet edilir. Çalýþkan, yardým sever, devletine sadýk bir askerdir o. Balýkesir’e yaptýrdýðý cami, hamam, külliyelerle hizmetlerini çoðaltacak bu þehrin koruyucu hamisi olacaktýr. Adý Balýkesir ile birlikte anýlacaktýr. Balýkesir: . Çoðu yerde “Karasi” olarak geçer memleketimin ismi. (Eski Hisar) anlamýnda ki“Paleao- Kastro” adýný pek az kiþi bilir. Bir zamanlar Hitit devletine ait olan bu topraklar tarih içinde Frikya, Lidya, Pers krallýklarý ve Makedonya sýnýrlarý içinde kalmýþ. Daha sonra Bergama Krallýðý hâkim olmuþ buralara. (1071) Malazgirt zaferinden sonra 1303 yýlýnda Anadolu Selçuklu Devletinin kurucusu Kutalmýþoðlu Süleyman Þah, þehri Selçuklu Oðuz Türklerine katýnca Karasi Oðullarý fatihlerine duyduklarý saygýlarýndan þehre “Karasi” adýný vermiþler. Daha sonra da Karasi Beyliði þanlý Osmanlý Devletine katýlarak Anadolu beyliðinin 14 sancaðýndan biri olmuþ. Ýþte benim memleketim ve memleketimin ölümsüz hamisi, Hak yolunun yolcusu Zaðanos Paþa. Ölümsüzlük; geride býraktýklarýmýzda yaþar. Rabbini bilen, hep var olacaðýný da bilir. Varlýk ve de yokluk; arifin nazarýnda ezelin de ebedin de bir farký yoktur. Avam hep kendinden, arif ise hep Haktan konuþur. Haktan konuþanýn aþka vefasý çoktur. Kalbi halis olmayanýn vefasý da yoktur. “Rabbini bildiðinde, Kendinden vazgeçtiðinde, Baþkalarýný kendinden çok sevdiðinde, “BEN” deðil, “BÝZ” dediðinde, Kendinden deðil, Rabbinden söz ettiðinde. Vefayý yüreðinde hissettiðinde, Sende olursun Hak yolunun yolcusu…”

  Güzin OSMANCIK
  Konu ilaksa61 taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/3547-ilaksa61 Saat 26.12.2008, 01:25 ) de?i?tirilmi?tir.
Haz?rlan?yor...
X