Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon turizmi iyi yolda

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon turizmi iyi yolda  Trabzon turizmi iyi yolda
  08 Ekim 2008 / 10:30
  Türkiye'nin ve Doðu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden olan Trabzon'u 2008 yýlýnýn 9 aylýk bölümünde 551 bin yerli ve yabancý turist ziyaret etti.

  Binlerce yýllýk tarihi ve doðal güzellikleriyle her zaman yerli ve yabancý turistlerin ilgisini çeken Trabzon, bu özellikleri sayesinde her geçen yýl turizm potansiyelini arttýrýyor.
  Ýl genelinde bulunan tarihi manastýrlar, kiliseler, camiler, köprüler, hanlar ve doðal güzellikler yerli ve yabancý turistlerin ziyaret alanlarýný oluþtururken, tesisleþmede son yýllarda yaþanan geliþmeler, turizm hareketliliðin artmasýný saðlýyor.
  Trabzon Valiliðinden aldýðý bilgiye göre, Trabzon'a bu yýlýn 9 ayýnda 468 bin 542 yerli ve 83 bin 302'si yabancý olmak üzere toplam 551 bin 844 turist geldi.
  Geçtiðimiz yýlýn ayný döneminde ise Trabzon'u 245 bin 826 yerli, 71 bin 266 yabancý olmak üzere 317 bin 92 turist ziyaret etmiþti.

  -EN FAZLA SÜMELA MANASTIRI ZÝYARET EDÝLÝYOR-

  Trabzon'a gelen yerli ve yabancý turistler en çok Sümela Manastýrý'ný ziyaret ediyor. Sümela Manastýrý'ný bu yýlýn 9 aylýk bölümünde 158 bin 763 yerli, 17 bin 224 yabancý turist ziyaret ederken, bu rakam geçtiðimiz yýlýn ayný döneminde 159 bin 172 yabancý ve 15 bin 203 yabancý turist olarak gerçekleþmiþti.
  Yerli ve yabancý turistler, Sümela Manastýrý'ndan sonra ise en çok Ayasofya Müzesi ve Trabzon Müzesi'ni gezdi.

  -BU YIL 193 BÝN KÝÞÝ UZUNGÖL'DE KONAKLADI-

  Yerli yabancý turistlerin ziyaret ettiði en önemli alanlardan biri de Türkiye'nin turizm merkezlerinden olan Uzungöl.
  Uzungöl'ü ziyaret eden turistlerin büyük bölümünü yerli turistler oluþtururken, yetkililer turist rakamlarýna yöreyi ziyaret eden günübirlik turistlerin dahil edilmediðini kaydediyor.
  Uzungöl'e bu yýl özellikle Ortadoðu'dan çok sayýda turistin geldiði vurgulanýrken, bu turistlerin beldede pansiyonlarda konakladýðý kaydedildi.
  Uzungöl'de bulunan tesislerde, bayram ve uzun süreli tatillerde doluluk oraný yüzde yüzleri bulurken, çok sayýda yerli ve yabancý turistin önceden rezervasyon yaptýrdýðý öðrenildi.
  Uzungöl'deki tesislerde bu yýlýn 9 aylýk bölümünde, 189 bin 958 yerli, 3 bin 938 de yabancý turist konakladý.
  Bu durumun Trabzon'un turizm alanýnda yakaladýðý ivmenin bir göstergesi olduðunu ifade eden yetkililer, bu rakamlarýn yeni tesislerle birlikte önümüzdeki yýllarda daha da artacaðýný söylediler.

  -ÇALKÖY MAÐARASI'NA ÝLGÝ ARTIYOR-

  Öte yandan, Trabzon'un bir baþka turizm alaný olan ve son yýllarda keþfedilmeye baþlanan Çalköy Maðarasý'ný da bu yýl çok sayýda yerli ve yabancý turist gezdi.
  Çalköy maðarasýný bu yýlýn 9 aylýk bölümünde 7 bin 896 yerli, 189 yabancý turist ziyaret ederken, yabancý turistlerin sayýsýnýn tanýtýmla birlikte önümüzdeki yýldan itibaren yükseleceði bildirildi.

  -EN FAZLA ALMANYA'DAN TURÝST GELÝYOR-

  Trabzon'u ziyaret eden yabancý turistlerin büyük bölümü ise Alman turistler oluþturuyor. Almanya'dan gelen turistleri sýrasýyla Ýngiltere, Yunanistan, Japonya, Yeni Zellanda, Avustralya, Hollanda, Fransa, Ýtalya, Ýsrail, Ýsviçre ve Rusya Federasyonu ile Baðýmsýz Devletler Topluluðu ülkelerinden gelenler takip ediyor.

  <script type="text/javascript">changeTarget(document.getElementById(" news_content"))</script> Kaynak:


  <script type="text/javascript">getNormalSWF("300", "250", "http://www.haber61.net/images/banner/haber61_sektor.swf");</script><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" height="250" width="300">  <embed style="z-index: 2000;" src="http://www.haber61.net/images/banner/haber61_sektor.swf" scale="exactfit" quality="high" wmode="transparent" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" height="250" width="300"></object>
Haz?rlan?yor...
X