Duyuru

Collapse
No announcement yet.

ATA 84 yýl önce Trabzon'a geldi

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • ATA 84 yýl önce Trabzon'a geldi
  ATA 84 yýl önce Trabzon'a geldi

  15 Eylül 2008 / 12:55
  Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a geliþinin 84. yýl dönümü, törenlerle kutlanýyor.

  Törenler, Cumhuriyet Meydaný'ndaki Atatürk Anýtý'na çelenk konulmasýyla baþladý. Törene, Trabzon Valisi Nuri Okutan, Garnizon Komutaný Albay Yüksel Sönmez, Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, vatandaþlar ve öðrenciler katýldý.

  Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, yaptýðý konuþmada, Atatürk'ün, Büyük Taarruz ve Dumlupýnar Zaferi'nin 2. yýl dönümü törenlerinin ardýndan gemiyle Karadeniz'e açýldýðýný, baþka bir yere uðramadan 15 Eylül 1924'te Trabzonlularla buluþtuðunu söyledi.

  Canalioðlu, Büyük Önder Atatürk'ün, emperyalizm tarafýndan adeta enkaza çevrilmiþ olan Osmanlý Devleti'nin külleri arasýndan Türkiye Cumhuriyetini kurmayý baþardýðýný ve onu Türk milletine emanet ettiðini belirtti.
  Atatürk'ün býraktýðý bu mirasýn önemi ve deðerinin, bugün Türkiye'nin çevresinde yaþanan geliþmelerle bir kez daha ortaya çýktýðýný vurgulayan Canalioðlu, þunlarý kaydetti:

  ''Nitekim, yine onun önderliðinde 1936'da imzalanan Montrö Antlaþmasý'nýn hem ülkemiz hem de Karadeniz havzasýnýn güvenliði açýsýndan ne kadar hayati bir anlaþma olduðu açýkça görülmektedir. O halde 20. yüzyýla damgasýný vuran bir liderin ve milletin evlatlarý olarak bize düþen görev, Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun þahsýnda Türk milletinin baðýmsýzlýk mücadelesini her zamankinden daha iyi okumak, araþtýrmak, sonuçlar çýkarmak ve emanete hakkýyla sahip çýkmak olmalýdýr.''

  Daha sonra, bazý öðrenciler günün anlam ve önemiyle ilgili konuþma yaptý, þiir okudu. Çeþitli yarýþmalarda dereceye girenlere ödüllerin verildiði tören, halk oyunu gösterileriyle devam etti.

  Tören, resmi geçitle sona erdi.
  Kaynak: AA

 • #2
  --->: ATA 84 yýl önce Trabzon'a geldi

  Trabzon'da Kutlama Yapýldý
  15 Eylül 2008 / 12:42
  Atatürk'ün Trabzon'a ilk geliþinin 84. Yýl Dönümü düzenlenen törenlerle kutlandý.  Büyük Önder Atatürk'ün Trabzon'a ilk geliþinin 84. Yýl Dönümü düzenlenen törenlerle kutlandý.

  Ýlk olarak Trabzon Valiliði önündeki Atatürk Anýtý'na çelenk konulmasý, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan törende; günün anlam ve önemini belirten konuþmalarýn ardýndan öðrenciler tarafýndan þiirler okundu. Yapýlan halk oyunlarý gösterilerinin ardýndan Atatürk Koþusu'nda dereceye girenlere ödülleri Trabzon Valisi Nuri Okutan, Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu ve Garnizon Komutan Vekili Jandarma Alay Komutaný Albay Yüksel Sönmez tarafýndan verildi.
  Büyük Önder Atatürk'ün Trabzon'a ilk geliþinin 84. Yýl Dönümü kutlamalarý daha sonra yapýlan resmigeçit töreni ile sona erdi.
  trabzonunsesi haber


  Atatürk'ün 84.yýlý sergide
  15 Eylül 2008 / 15:08
  Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a geliþinin 84. yýl dönümü dolayýsýyla ''Atatürk'' konulu kitap ve fotoðraf sergisi düzenlendi.

  Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a geliþinin 84. yýl dönümü dolayýsýyla ''Atatürk'' konulu kitap ve fotoðraf sergisi düzenlendi.
  Trabzon Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðünün hazýrladýðý sergide, Atatürk ile ilgili yayýnlar, Ulu Önder'in hayatýný anlatan fotoðraflar ile Trabzon ve Atatürk'ü yansýtan afiþler yer alýyor.
  Her yýl geleneksel olarak düzenlenen sergi, 20 Eylül Cuma gününe kadar ücretsiz gezilebilecek.
  Bu arada, Atatürk'ün Trabzon'a geliþinin yýl dönümü dolayýsýyla bugün, Atatürk Köþkü ve Trabzon Müzesi, ücretsiz ziyaret ediliyor.

  Kaynak:haber61
  Konu gülcan taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/511-gülcan Saat 15.09.2008, 16:53 ) de?i?tirilmi?tir.

  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X