Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Maçka-Sümela festivali baþladý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Maçka-Sümela festivali baþladý
  Maçka-Sümela festivali baþladý
  25 Temmuz 2008 / 17:10
  4. Uluslararasý Maçka-Sümela Kültür ve Sanat Festivali, düzenlenen açýlýþ töreniyle baþladý.

  Atatürk Alaný'ndan 100. Yýl Atatürk Parký'na kadar gerçekleþtirilen kortej yürüyüþünün ardýndan düzenlenen törende konuþan Maçka Belediye Baþkaný Ertuðrul Genç, Maçka'nýn, daðlarýn eteðinde bulunan kültür, tarih ve turizm merkezi olduðunu söyledi.

  Festivali düzenlemeye baþladýklarýnda ilk hedeflerinin ilçeyi tanýtmak olduðunu belirten Genç, ''Aradan geçen sürede bunda önemli bir baþarý saðladý. Þimdi amacýmýz, Maçka'yý kültür ve sanat merkezi yapmak'' dedi.

  Genç, Maçka'nýn tarihi, kültürü ve doðasýyla dünya gündeminde yerini alacaðýný belirterek, ''Maçka bir turizm merkezi olacak. Ýlçemizde turizm açýsýndan çok önemli yatýrýmlar yapýlacak'' diye konuþtu.

  Konuþmalardan sonra Karadeniz Uþaklarý adlý ekip yöreye özgü bir oyun olan ''Kolbastý'' gösterisi yaparken, Kazakistan ve Gürcistan'dan gelen ekipler de çeþitli halk oyunu gösterileri sundu.

  Ýlçede düzenlenen ve 27 Temmuz'a kadar sürecek festivalde, Funda Arar ve Volkan Konak konser verecek, Nihat Genç ve Sunay akýn söyleþilerde bulunacak. Ayrýca, halk danslarý gösterileri sunulacak.


  <script type="text/javascript">changeTarget(document.getElementById(" news_content"))</script> Kaynak:  <script type="text/javascript">getNormalSWF("300", "250", "http://www.haber61.net/images/banner/haber61_sektor_300_250.swf");</script><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" height="250" width="300">  <embed style="z-index: 2000;" src="http://www.haber61.net/images/banner/haber61_sektor_300_250.swf" scale="exactfit" quality="high" wmode="transparent" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" height="250" width="300"></object>
Haz?rlan?yor...
X