Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Karadeniz’de en güzel 10 kasaba

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Karadeniz’de en güzel 10 kasaba

  Karadeniz’de en güzel 10 kasaba
  25 Temmuz 2008 / 20:04
  Yazýn Ege ve Akdeniz sahilleri týklým týklým doluyor ama hem ýlýman iklimi hem eþsiz doðasýyla Karadeniz sahillerini tercih edenler de hiç az deðil.

  Þu anda Karadeniz'in tam sezonu. Yemyeþil yaylalar da, denize girilen plajlar da en güzel zamanýný yaþýyor. Yolu Karadeniz kýyýlarýna düþenler için Karadenizli sanatçýlar, iþadamlarý, turizmciler, siyasetçiler, akademisyenler, yayýncýlar ve gezginlerden oluþturduðumuz jüri, Karadeniz'in görülmesi gereken en güzel 10 kasabasýný seçti.

  EN ÝYÝ 10

  1. Aðva

  2. Þile

  3. Çamlýhemþin

  4. Borçka

  5. Amasra

  6. Akçakoca

  7. Çaykara

  8. Maçka

  9. Tirebolu

  10. Safranbolu

  AÐVA

  Derelerde gezin

  Ýstanbul'un Karadeniz kýyýsýndaki ikinci duraðý olan Aðva her mevsimde popüler. Ýzmit'in Çat Tepesi'nden gelen Göksu ve Yeþilçay derelerinin Karadeniz'e döküldüðü deltada yer alýyor. Çam ormanlarýyla kaplý. Deniz bisikletiyle derelerde dolaþabilir, tekne gezisine çýkabilir, kanoya binebilirsiniz. Sadece yürümek de bir zevk. Balýk tutmayý sevenler için ideal. Beldedeki lokantalarda taze balýk eksik olmuyor ama kendi avladýðýnýzý piþirtebilirsiniz. Buna uygun kendin piþir-kendin ye türü lokantalar var. Ýstanbul'a 1,5 saat uzaklýkta Aðva'da nehir kýyýsýnda konaklayabileceðiniz onlarca seçeneðiniz bulunuyor.

  ÞÝLE

  Maðara ve þelaleleri keþfedin

  Þile, Ýstanbul'a baðlý bir ilçe. Öteden beri Ýstanbullular için bir hafta sonu adresi. Deli denizi, þelaleleri, maðaralarý ve dünyanýn ikinci büyük deniz feneriyle ünlü. Fener, Kýrým Savaþý sýrasýnda, Karadeniz'den Ýstanbul'a girecek gemilerin yollarýný bulabilmeleri için yapýlmýþ. Þile'ye Ýstanbul'dan günübirlik gidilebileceði gibi, konaklama için de sayýsýz alternatif var. Ýlçenin görülmeye deðer doðal güzelliklerinin baþýnda Onbir Göller Vadisi geliyor. Sofular Maðarasý, Meþrutiyet Maðarasý, Karabeyli Ýnleri, Deðirmençayýrý Þelalesi, Þile Kalesi, Heciz Kalesi, Sarýkavak Kalesi ve Aðlayan Kaya mutlaka görülmesi gereken yerler.

  ÇAMLIHEMÞÝN

  Yaylalarýn en ünlüsü

  Rize'ye baðlý Çamlýhemþin deyince akla gelen ilk þey, Ayder Yaylasý. Yaylaya Çamlýhemþin içinden geçerek ulaþýyorsunuz. Ayder Yaylasý'na çýkarken dünyanýn korumada öncelikli 200 ekolojik bölgesinden biri olan Fýrtýna Vadisi'nden geçiliyor. Çamlýhemþin'e 19 kilometre uzaklýkta ve 1358 metre rakýmlý Ayder'de 2 bin yatak kapasitesine sahip 25 otel ve pansiyon var. Sularý 260 metre derinlikten çýkan, sýcaklýðý 50 dereceye ulaþan Ayder kaplýcalarýný da unutmayalým. Burada trekking yapmak için çok uygun alanlar bulunuyor. Ayder'de her temmuzda boða güreþleri yapýlýyor.

  BORÇKA

  Bir doða harikasý

  Artvin'in Borçka ilçesi, doða açýsýndan çok zengin. 27 km. uzaktaki Karagöl, 19. yüzyýl baþýnda bugünkü Aralýk Yaylasý'nýn yakýnlarýndaki bir tepenin, heyelan sonucu derenin önünü kapatmasýyla oluþtu. Yaþlý aðaçlarla çevrili bölgede vaþak, boz ayý, çengel boynuzlu dað keçisi, dað tavuðu ve yýrtýcý kuþlar yaþýyor. Gölde sandalla gezmek her zaman bir zevk. Karagöl'de Orman Misafirhanesi var ayrýca çadýr da kurulabilir. Camili Havzasý (Macahel), Borçka'ya 50 kilometre mesafede, Dünya Bankasý ve Küresel Çevre Fonu tarafýndan tehdit altýndaki 25 bölgeden biri. Dünya Doðayý Koruma Vakfý (WWF) tarafýndan da izleniyor. Burada projeler yürüten (örneðin Macahel balý) TEMA Vakfý'nýn bir misafirhanesi var.

  AMASRA

  Tekne turu çok güzel

  Bartýn'ýn 17 km. kuzeyindeki Amasra, kuzeye doðru uzanan bir yarýmada. Doðusundaki koya Büyük Liman, batýsýndakine Küçük Liman deniyor. Burasý yazýn haftasonlarý popüler bir nefes alma yeri. Kumsallar, balýkçý lokantalarý, Çekiciler Çarþýsý daima týklým týklým. Bir çok pansiyon ve otel var ama ev pansiyonculuðu da çok yaygýn. Romalýlar döneminden kalan Amasra Kalesi, Cenova Þatosu, Roma dönemine ait Kuþkayasý Yol Anýtý görmeye deðer. Sahilden denize girebileceðiniz gibi günlük tekne turlarýyla yarýmadanýn keyfini çýkarmanýz da mümkün.

  AKÇAKOCA

  Ev pansiyonculuðunda

  Düzce'ye baðlý Akçakoca, Karadeniz'in batý ucunda. Yeþil bitki örtüsü, 35 km. uzunluðundaki kumsal, hem ilçe merkezindeki hem köylerdeki temiz plajlar, akarsular, tarihi evler, kale ve maðaralar sayesinde tanýnmýþ bir turizm adresi. Turizm mevsimi kýsa sürdüðü ve turistik altyapýya izin vermediði için gelenler çadýr ve karavanlarda konaklýyor. Ayrýca belki Türkiye'deki en iyi ev pansiyonculuðu burada yapýlýyor. Kapasitesi 1500 civarýnda. Ceneviz Kalesi, Sarýyayla Þelalesi, Melenaðzý Köyü ve plajý, Çayaðzý ve Akkaya plajlarý gidilmesi gereken yerlerden.

  ÇAYKARA

  Botanik turlarýn adresi

  Trabzon'a 99, Çaykara'ya 19 kilometre uzakta, deniz seviyesinden 1090 metre yüksekte bulunan Uzungöl, Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri. Vadinin iki yanýndaki yamaçlardan düþen kayalarýn Haldýzen Deresi'nin önünü kapatmasýyla oluþmuþ. Burada trekking, kuþ gözlemi, botanik amaçlý turlar düzenleniyor. Daðlarda ayý, kurt, yaban keçisi, tilki, kafkas dað horozu yaþýyor. Çam ve ladin ormanlarý muhteþem. Ahþap otel ve bungalovlar 1900 yatak kapasiteli. Uzungöl'den güneye doðru Haldýzen Yaylasý ve Soðanlý daðlarýna devam edince 3 bin metre yüksekte karþýnýza buzul gölleri çýkýyor: Balýk, Aygýr, Kara, Sarý, Pirömer, Buzlu, Koyun, Dipsiz, Hatalan, Sýrri ve Kazýklý gölleri buzul sularýyla besleniyor.

  MAÇKA

  Sumela Manastýrý yeter

  Trabzon'un Maçka ilçesi, Altýndere köyündeki Sumela Manastýrý'yla meþhur. Altýndere vadisine hakim Karadað'ýn eteklerinde sarp bir kayalýk üzerine kurulu bu manastýra Meryem Ana Manastýrý da deniyor. Denizden bin 239, Altýndere Vadisi'nden 300 metre yükseklikte. Rivayete göre, Bizans Ýmparatoru I. Theodosius zamanýnda (375-395) Atina'dan gelen Barnabas ve Sophronios isimli iki rahip tarafýndan kurulmuþ. Manastýrýn 18. yüzyýlda bir çok bölümü yenilenmiþ, bazý duvarlar fresklerle süslenmiþ. 19. yüzyýlda büyük binalar ilave edilmiþ. 6 katlý manastýr 72 odadan oluþuyor. Ne yazýk ki freskler yer yer sökülerek alýnmýþ. Sumela Manastýrý'na 2 kilometrelik dik bir patikadan sonra 600 metrelik iniþli çýkýþlý bir dað yolundan ulaþýlýyor.

  TÝREBOLU

  Üç burunlu þehir

  Giresun'un 45 kilometre doðusundaki Tirebolu, M. Ö. 7. yüzyýlda Miletoslular tarafýndan kurulmuþ. Ýsmi "üç þehir" anlamýndaki Tripolis'ten geliyor. Bu adý, yanyana bulunan üç buruna veya Sen-Jan, Bedreme ve Andoz isimli üç kaleye baðlayanlar da var. Sen-Jan kalesi Tirebolu'nun merkezinde denize doðru uzanan yarýmadada. Denizdeki bir kaya üzerine kurulan kale, 13. yüzyýldan kalma. Tarihi çeþmeler ve 120-130 yýllýk konaklarýn tarihi dokuyu hissettirdiði Tirebolu'da Yeniköy Camii, Çarþý Cami ve belediye hamamý, kýyýya yakýn küçük bir adacýðýn üzerindeki taþ ekmek fýrýný da görülmeye deðer. Tirebolu'da koy ve plajlar da çok güzel. Ýlçenin batý giriþindeki plaj kumuyla ünlü. Tirebolu'nun yaylalarýnda trekking ve Harþit Çayý'nda kano rafting yapýlýyor.

  SAFRANBOLU

  Konaklarýyla ayakta

  Eski evleriyle ünlü Safranbolu, Kastamonu'ya baðlý. 18. ve 19. yüzyýldan kalma Türk evleri mimarisi, iþçiliði, aksesuarlarýyla turistlerin ilgi odaðý. Restore edilen konaklarýn bir kýsmý otel, bir kýsmý da restoran ya da kafe. Konaklarýn kapýlarý, kapý tokmaklarý bir müzeye ait parçalarmýþ hissini uyandýrýyor. Arasta Çarþýsý belki biraz fazla turistik ama meydandaki kafede oturmak çok keyifli. Safranbolu lokumunu tatmayý ve Cinci Haný dolaþmayý ihmal etmeyin. Hýdýrlýk Tepesi'ne çýktýðýnýzda muhteþem bir manzarayla karþýlaþacaksýnýz. Mutfak kültürü de önemli: Safranlý pilavý, cevizli yaprak helvasýný tadýn. Safranbolu'ya gitmiþken Eflani, Yörük Köyü, Ovacýk'ý ve bastonlarýyla meþhur Devrek'i de ziyaret edebilirsiniz.


  Kaynak:hürriyet
  Konu gülcan taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/511-gülcan Saat 27.07.2008, 03:05 ) de?i?tirilmi?tir.
Haz?rlan?yor...
X