Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Sümela'ya rekor ziyaret

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Sümela'ya rekor ziyaret
  Sümela'ya rekor ziyaret
  20 Mayýs 2008 / 15:11
  Dünyanýn dört bir tarafýndan turist akýnýna uðrayan Sümela Manastýrýna son üç günde 15 bin kiþi geldi.

  2008 turizm sezonuna girdiðimiz bugünlerde Trabzon'a turistler akýn etmeye baþladý. <o:p></o:p>
  Trabzon'un en çok turist çeken bölgesi olan Maçka'da da Sümela Manastýrý'nýn ziyaretçi akýna uðradýðý ifade edildi.<o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>
  Trabzon'a yeni atanan Turizm Ýl Müdürü Ýsmail Kansýz, yaptýðý açýklamada bu yýl turizmden ümitli olduklarýný ifade ederek, “Ýnsanlarýn Karadeniz Bölgesi'ni tercih etmelerinin bir çok nedeni var. Yeþiliyle mavisiyle, tarihe ve turistik mekanlarýyla Trabzon baþta olmak üzere Karadeniz turizm konusunda oldukça þanslý. 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý nedeniyle Sümela Manastýrý'nýn bir gün ücretsiz ziyarete açýldýðýný ifade eden Kansýz, üç günde Sümela Manastýrýnýn toplam ziyaretçi sayýsýnýn 15 bin kiþiyi bulduðunu ifade etti. <o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>
  Sümela Manastýrýnda restorasyon çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirten Kansýz, “Sýkýntýlarý aþmak için elimizden geleni yapacaðýz” dedi.

  elifcavus@haber61.net <o:p></o:p>

  <script type="text/javascript">changeTarget(document.getElementById(" news_content"))</script> Kaynak:  <script type="text/javascript">getNormalSWF("300", "250", "http://www.haber61.net/images/banner/cankaya.swf");</script><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" height="250" width="300">  <embed style="z-index: 2001;" src="http://www.haber61.net/images/banner/cankaya.swf" scale="exactfit" quality="high" wmode="transparent" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" height="250" width="300"></object>

 • #2
  ---&gt;: Sümela'ya rekor ziyaret

  Paylaþým Ýcin Tþk

  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X