Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Hayden! Uzungöl'e Gidiyoruzzzz:))

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Hayden! Uzungöl'e Gidiyoruzzzz:))
  Uzungöl'e Ulaþým Karayolu :Trabzon' dan Türkiye'nin hemen hemen bütün illerine karþýlýklý otobüs seferleri vardýr.


  Deniz Yolu : Trabzon yaz aylarýnda düzenlenen feribot seferleri ile Ýstanbul ve Ýzmir'e baðlandýðý gibi, yýl boyunca B.D.T. Ülkelerine çeþitli seyahat acentelerince gemi ve otobüs seferleri düzenlemektedir.


  Hava Yolu : Uluslararasý trafiðe açýk Trabzon Hava Limanýndan yurdumuzun bir çok iline hava ulaþýmý saðlandýðý gibi, Almanya, Hollanda, ve B.D.T. Ülkeleri ile de karþýlýklý seferler yapýlmaktadýr.


  Araklý – Sürmene – Of - Çaykara - UzungölGüne iyi bir kahvaltýyla baþlamak günü iyi yaþamak için bir koþul, Kahvaltýmýzý alýp, sahile ulaþýyoruz, Doðu yönüne hareket ediyoruz. Karadeniz daima solumuzda. Samsun-Sarp duble otoyolunun inþasý yoðun bir þekilde devam ediyor. Her taraf iþ makinesi ve denizin doldurulmasý amacýyla kaya taþýyan kamyonlarla dolu, Her zamankinden dikkatli ve yavaþ bir sürüþ gerekiyor.  Sahili takip ettiðimizde hemen hemen birbirine bitiþik ilçe ve belde merkezlerini görüyoruz, Üzülerek itiraf etmek gerekiyor ki, belki de ülkemizin en çirkin þehirleþmesi Binalar birbirine bitiþik, genel olarak sýva ve boya yapýlmamýþ bir þekilde Karadeniz'in sahilinin güzelliðini silip götürüyor, 6-7 katlý bir binanýn örnek olarak 3. katýnýn pencere ve camlarýnýn olduðunu, diðer katlarýnýn ise tuðlasýnýn dahi örülmediðini çok sýk görebiliriz. Bunun sebebi her ne kadar bu çirkinliði örtmeye yaramýyorsa da, insancýl bir yönü var. Bir aile reisi kendinden sonra neslini de düþünerek, koca bir apartmanýn inþasýna baþlýyor. Kaba inþaat nispeten ucuz olduðu için 5 kat 6 kat beton atýlýyor. Öncelikle kendisi bir katýna yerleþiyor, Sonra eline para geçtiðinde yavaþ yavaþ diðer katlarý da tamamlama yoluna gidiyor, Çocuklarýndan evlendikçe bir kat daha tamamlanýyor. Çatý yapma meselesine gelince, malum çatý bir daire deðildir ve çatýnýn amacý binayý yaðmurdan korumaktýr, Onun içinde çatý yapmak yerine bir kat daha beton atmak daha akýlcý geliyor Karadeniz insanýna.
  Biz böylece konuþurken Sürmene'ye geldik, Sürmene býçaklarý, çakýlarý ile
  meþhur, Çarþýya þöyle bir girip sürmene býçaklarýna bakabilir Ýsviçre býçaklarý ile karþýlaþtýrabiliriz. Birde çalmasýný bilmesek de Karadeniz'e gelip de bakmamak olmaz, Belediye binasýnýn karþýsýnda Sancak Kemençe imalat evi Hasan Sancaða uðramanýz yerinde olur, Hediyelik satýn alabileceðimiz gibi þöyle çalmayý da deneyebiliriz. Sürmene çarþý içine girdiðimize göre, Amerika'daki UFO tarikatý mensuplarýnýn uzaylý olduðuna inandýklarý Meyveþ Ninenin köyüne de çýkabiliriz. Biraz karýþýk olduðu için çarþý içinde yolu sorup çýkmakta fayda var, Yaklaþýk 30 dakika içinde beton düzgün bir yoldan Meyveþ ninenin evine ulaþabiliriz.  Meyveþ Nine Kýrým savaþý sýrasýnda çocukken bir gemiyle Sürmene'ye kaçan bir ailenin çocuðu. Öldüðünde 130 yaþýnda çok dinç ve saðlýklý bir insanmýþ, Yörede anlatýlan Meyveþ ninenin insanlarýn hastalýklarýný iyileþtirebildiði, öldüðü güne kadar, bahçesinde çalýþan, sesi týpký bir genç kýz sesi olan, iyilik timsali bir insanmýþ. Meyveþ ninenin hikayesi torunu olan ve NASA'da akademisyen olarak çalýþan Prof, Dr, Alaatin Yýldýz beyin uzun yaþamla ilgili bir arkadaþ sohbeti sýrasýnda ninesinin 130 yaþýnda öldüðünü, zinde ve genç kalabildiðini anlatmasýyla dünyanýn ilgi odaðý haline gelmiþ.

  Amerika'daki UFO tarikatý mensuplarý bir fon kurup Sürmene'de Meyveþ nine adýna bir anýt mezar inþa etmek için giriþimlerde bulunmuþ, anýt mezarýn projesini ise Ýsrail'deki soykýrým anýtýnýn mimarý Derek Cooper'a yaptýrmýþlar bile. Ýnternet sayfasý dahi bulunan Meyveþ ninenin anýt mezarý çeþitli sebeplerle yapýlamamýþ ama, bir mezan var, Meyveþ ninenin evini, köyünü ziyaret için çýkarken tipik bir Karadeniz köyünüde görmüþ olacaksýnýz. Çay bahçeleri içinde serpiþtirilmiþ genelde eski evler ilginizi çekecektir diye düþünüyoruz.

  Sürmeneden yine doðuya hareket halindeyiz. Kastel deresine gelmeden saðda hemen yolun üstünde Memiþ aða konaðý hüzünlü bir ihtiþamla sizi karþýlýyor, 18. yüzyýla tarihlenen bu konak müze olarak yakýnda hizmet vermeye baþlayacak.  Trabzon'un en doðudaki ilçesi Of'a geliyoruz.Ýnsanlarýn azimli ve çalýþkan, neþeli oluþu Of ilçemizi tüm Türkiye'ye tanýtmýþ ve sevdirmiþtir. Nasýl ki Türkiye'de Karadeniz fýkralarý bir mizah konusu ise Karadeniz'de Oflu fýkralarý bir ekoldür. Oflunun kurnazlýðý þeytanla yarýþmasý vs. gibi konularýn geçtiði fýkralar Of'u ve Of insanýný sevdirmektedir.  Of ilçesine girerken tabelayý takip edip saða dönüyoruz, Çaykara yoluyla Uzungöl'e ulaþacaðýz. Yaklaþýk 35 dakika sonra Dernekpazarý ilçesini geçip Çaykara ilçesine geliyoruz.  Çaykara'dan 17 km, mesafedeki Uzungöl'e ulaþma süremiz ortalama 30 dakika. Bu süre hýzlý bir þekilde tamamlanmakta olan asfalt çalýþmalarý ile daha da kýsalacaktýr, Asfaltlama çalýþmalarýnda son rotuþlar tamamlanmaktadýr. Uzungöl'e ulaþtýðýmýzda karþýmýza fotoðraflardan tanýdýðýmýz cami çýkýyor. Artýk Uzungöldeyiz.
  Uzungöl’deki bir tesis  alýntý
 • #2
  --->: Hayden! Uzungöl'e Gidiyoruzzzz:))

  Paylaþým Ýcin Tþk

  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X