Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Cennet doðanýn haykýrýþý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Cennet doðanýn haykýrýþý  Cennet doðanýn haykýrýþý
  16 Nisan 2008 / 16:48
  Uzungöl Yaylalarýnýn nefes kesen güzelliði, Solaklý Deresi'nin Karadeniz ile buluþtuðu yerde baþlýyor, Kýrklar Daðý'na kadar devam ediyor.

  Uzungöl Yaylalarýnýn nefes kesen güzelliði, Solaklý Deresi'nin Karadeniz ile buluþtuðu yerde baþlýyor, Kýrklar Daðý'na kadar devam ediyor. <o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>
  Yeþilin her tonuyla karþýnýza çýktýðý vadi, dünyada en deðerli bal ormanlarý olarak anýlýyor. Ancak doðal güzellikleriyle turizmin gözdesi haline gelen Uzungöl yaylalarý için kaçýnýlmaz bir turizmin cennet doðasý...
  <o:p> </o:p>
  Nefes kesen, insaný büyüleyen bir güzelliði var Uzungöl Yaylalarýný bu yüzden burasý anlatýlmaz, kelimeler Uzungölü betimlemek için yetersiz kalýr. Uzungöl yaylalarýný gezmek görmek ve yaþamak gerek. Ýþte o zaman Uzungöl'ün bir yayla ofisinin olmasýnýn ötesinde insan zihninde ne gibi çaðrýþýmlar býraktýðýný anlamak mümkün olabilir. <o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>
  Karadeniz'in hemen dibinden ilerleyen sahil yolunu terk edip muhteþem büyüleyen doða güzelliðine sahip solaklý vadisine yol aldýðýnýzda artýk akýllara durgunluk verecek bir doðanýn içindesiniz. Masallara, türkülere konu olmuþ yataðýna sýðmayan derenin çaðýltýsýna kulak vererek yukarý doðru çýktýkça anlatýlmasý güç bir güzellik karþýlayýveriyor.  Sarp doðasý, zengin flora ve çeþitli ormanlarla dolu Solaklý Vadisi boyunca daðlar arasýndaki Çaykara ilçesinden geçip güzelliði ile dillere destan Uzungölü bir anda karþýnýza çýkýveriyor, bir anda gözünüzün önüne gelince þaþýrmak ve büyülenmek içten bile deðil. Muhteþem doða güzelliði ve aðaçtan kaplý bungalov tipi evler hemen karþýnýza çýkýveriyor. Hele Uzungölü zirveden görmek bambaþka. Zirveye doðal gölleriyle kaplý Kýrklar Daðý'na kadar devam ediyor. Akmakta olan dere de zaten yaðan yaðmur ve eriyen kar sularýndan olduðu kadar bu göllerden besleniyor. Bu dere üzerinde kurulmasý planlanan baraj, bir dönem oldukça tartýþýlmýþtý. Ancak barajýn doðal yapýyý tahrip edeceði düþüncesiyle plandan vazgeçildi. Karacam beldesi yakýnlarýnda deðirmen usulü elektrik santralýna karar verilmiþ ve halen çalýþmalar devam etmektedir. <o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>
  Konuþan þelaleler <o:p></o:p>
  Uzungöl Yaylasý'na varmak için sabýrsýzlanmamak elde deðil. Ancak Solaklý Vadisi sonunda bir mola verin. Burada yanýnýza yiyecek, içecek aldýktan sonra konuþan ve köpüren yüzyýllardýr insanlarýn iç içe olduðu dereyi takip etmeye baþlayýn. Derin ormanlarý okþayarak akmasýný izleyerek bin bir çeþit aðaç ve rengarenk çiçek arasýnda zirveye ulaþmanýn keyfini yaþayacaksýnýz.<o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  Yine þelalelerin yaný baþlarýna kurulmuþ bölgeye özgü dað evleri, daðlarýn eteklerinde meleþen kuzularý,výzýldayan arýlarý ve ot biçilen týrpan sesleri ,ot toplayan köylü kadýnlarýn güler yüzlülüðü ve misafirperverliði huzur ve güven içinde çalýþmalarý görülmeye deðer doðrusu. <o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>
  Bulutlara yükseldikçe Uzungöle kuþbakýþý bakmaya doðru yaklaþýyorsunuz demektir. Demir kapý ve Arpaözü yaylalarý daðlarýn eteklerinde hüzün duruþlarý bir nefes aldýra size. ancak bunlar arasýnda Yente Yaylasý'nýn büyüsü daha bir baþka. Yayla, sadece Türkiye'nin deðil dünyanýn sayýlý doðal güzelliklerinden birine sahip. Yeþilin her tonuyla karþýnýza çýktýðý engebeli tepeler, dünyada ünlü bal çiçekleriyle kaplý toprak üstü. Türkiye'nin en fazla yaðýþ alan bölgelerden biri. Yaylada hemen her þey kartpostaldan çýkmýþçasýna görüntü veriyor.

  Þemsettin Öztürk  <script type="text/javascript">getNormalSWF("300", "250", "http://www.haber61.net/images/banner/cankaya.swf");</script><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" height="250" width="300">  <embed style="z-index: 2001;" src="http://www.haber61.net/images/banner/cankaya.swf" scale="exactfit" quality="high" wmode="transparent" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" height="250" width="300"></object>

 • #2
  ---&gt;: Cennet doðanýn haykýrýþý

  Uzungolumuz Caykara Ve Trabzonun Turuslik Incisi

  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X