Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Terim: TS'den yeri geldi 7 futbolcu aldým

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Terim: TS'den yeri geldi 7 futbolcu aldým

  TERÝM:TS'DEN YERÝ GELDÝ 7 FUTBOLCU ALDIM

  Türkiye'nin Estonya ve Bosna Hersek maçlarý öncesi, Türkiye A Milli Futbol Takýmý'nýn hocasý Fatih Terim, NTV Spor'da yayýnlanan 'Not Defteri' programýna katýldý.

  Gökhan Gönül ve Gökhan Zan'ýn takýmla birlikte çalýþmalara baþladýðýný dile getiren Terim, Nihat ve Tuncay'ýn ufak sakatlýklarý olduðunu bu futbolcularýn durmunun ilerki günlerde belli olacaðýný söyledi.

  Kadir Has Stadyumu'nun zemininden yakýnan Fatih Terim tesislerin çok güzel olduðunu ancak henüz hazýr olmadýðýný vurguladý.

  Gruptaki maçlarda baskýlý oynadýðýmýzý ancak sonuca gitmekte zorlandýmýzý dile getiren Terim, bu maçlarda sakatlarýn çok olmasýndan yakýndý ve þimdi "eski maçlarý izleyip üzülüyoruz" dedi.

  Fatih Tekke konusuna da deðinen Terim; "Fatih Tekke’nin kadroya alýnmamasý sorularýný da cevaplayan Milli Takýmlar Teknik Direktörü Fatih Terim “Fatih Tekke ile baþladým Avrupa Þampiyonasýna. Fatih’e forma ve þans vermiþ birisiyim. Milli takým ne zaman açýklansa Fatih’in ismi gündeme geliyor. Milli takým rahatça kritik edilebilecek bir yer. Yýldýray da bizimle olmuþtur. Yarýn bir gün yine çaðýrabiliriz. Fatih’in futbolculuðuna ve karakterine asla bir þey söylemem yarýn bir gün lazým olursa yine çaðýrýrým. Benim kimseyle problemim yok. Burada en realist cevabý Hamit verdi. Daha çok çalýþmak gerekir dedi. Hamit çok sað duyulu bir futbolcu. Birilerini almadýðýnýz zaman durum farklý oluyor. Fatih’in beklentisine de saygý duyuyorum. Trabzonspor’dan yeri geldi 7 futbolcu aldýðým oldu o zamanlar kimse çýkýp bir þey söylemiyordu. Bu sorular bitmiyor maalesef. O gelir, bu gelir, þu gelir, þu gider sonuçta bu Milli Takým.” dedi

  Fatih Terim'in konuþmasýndan bölümler;

  "Öncelikle kadro, sistem, taktik gelir. Daha sonra motivasyon gelir. Sadece oyuncunun savunma odasýndaki motivasyonu yeterli deðil. Kendinizin de motivasyonu önemlidir"

  "Oyuncu deðiþikliði için arkamý döndüðümde Hagi oyundan atýldý. Anýnda karar vermeniz gerekiyor. Daha sonra iki oyuncu birden deðiþtirmiþtim"

  "Oyuncularýmýn hepsi benim çocuðum . Futbolculuk çok önemli bir iþ. Hele ki bizim ülkemizde kaybetmenin bir suç olduðu bir yerde onlara sahip çýkmamýz gerekiyor. Yükselen maç trafiðinde onlara saygý duymamýz gerekiyor."

  "Henüz toplantý yapmadým. Antremandan on beþ dakika önce sahadalardý. Maçlarýn öneminin farkýndalar. Önce Bosna maçýný, düþünmeliyiz. 7 oyuncumuz sarý kart sýnýrýnda. Çok önemli kararlar verme aþamasýndayýz"

  "Sadece ekibimle deðil. Türkiye'deki birçok antrenörle iyi iliþkimlerim var. Bunu da her yerde belirtmenin anlamý yok. Anadolu'da antrenörlerle konuþuyoruz ve paylaþýyoruz"

  "Parmaðým gayet iyi durumda. Zorlu bir ameliyattý. Doktorlarýmýza çok teþekkür ediyorum"

  "Estonya takým olarak disiplinli oynayan bir takým. Küçümsememek gerekiyor. Bosna Hersek son on maçta 26 gol attý. Çoðu oyuncusu Almanya'da oynuyorlar. Teknik Direktörleriyle bütünleþtiler. Gayet iyi durumdalar. Ama biz herkesi her yerde yenebilecek güçteyiz. Türkiye Milli Takýmý, herkesle her yerde oynamaya alýþtý"

  "Ben de alýþtýrmýþ olabilirim ama sakatlýklardan çektiðimiz kadar hiçbir Milli Takým bu kadar çýkmamýþtý. Hamit'te her gün iyiye gidiyor. Teknik heyetle Cuma günü oturup karar vereceðiz."

  "Okumayý çok seviyorum. Kitaplardan notlar alýyorum. Kitap yazmayý da ileride düþünebilirim"

  "Erman Toroðlu ile çok yakýn arkadaþým. Arada atýþýrýz. Hem futbolcu hem de hakem olarak tanýdýðým bir arkadaþým"

  "Türk futbolu olarak çok basit bir yerde deðiliz. Bana göre çok önemli bir yerdeyiz. Tek eksiðiimiz senkronizasyonun ve birlikteliðin olmamasý"


  02.09.2009
Haz?rlan?yor...
X