Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Milliler için inanýlmasý güç prim

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Milliler için inanýlmasý güç prim

  MÝLLÝLER ÝÇÝN ÝNANILMASI GÜÇ PRÝM

  Milliler, Estonya ve Bosna Hersek ile karþýlaþýyor. Fatih Terim'in öðrencileri þayet bu iki karþýlaþmayý da kazanýrlarsa pirim olarak bir servet kazanacaklar
  2010 Dünya Kupasý Grup Elemeleri'nde gelecek hafta önce Estonya ile Kayseri'de, ardýndan da Bosna Hersek'le Sarayevo'da karþý karþýya gelecek ulusal futbol takýmýmýzýn, rakiplerini yenip, final umudunu son 2 maça taþýmasý halinde 5 milyon dolar baþarý primi alacaðý öðrenildi

  Türkiye Futbol Federasyonu'nun henüz resmi olarak açýklamadýðý, ancak ilk yönetim kurulu toplantýsý sonrasý onaylanacak bu rakam, Estonya ve Bosna galibiyetlerinin ardýndan futbolculara peþin olarak ödenecek.Federasyona yakýn kaynaklarýn doðrulamadýðý bu dudak uçuklatan prim miktarýnýn TFF'deki bazý yöneticilerce Fenerbahçe, Galatasaray ve Beþiktaþlý futbolculara açýklandýðý ve bu saatten sonra rakam üzerinden 'geri dönüþ' olmayacaðý da öne sürüldü.
  Henüz teknik direktör Fatih Terim'in onayý alýnmadýðý için de kamuoyuna açýklanmayan bu rakamýn, kadroya çaðrýlacak futbolculara galibiyet halinde paylaþtýrýlacaðý ve futbolcu baþýna 180 ile 200 bin dolar arasýnda bir rakamýn denk geldiði vurgulandý.
  Ulusal Futbol Takýmýmýz'a, 2010 final þansýný sürdürmeleri halinde ödenecek bu prim, 2008 yýlýnda Ýspanya'nýn Avrupa Þampiyonluðu primine yaklaþtý. Cumhuriyet'in haberine göre Ýspanya Futbol Federasyonu, þampiyon olan futbolculara aldýklarý süre göz önünde bulundurulup 150 ile 214 bin euro arasý bir prim vermiþti.
  Yine 2002 Dünya Kupasý'nda üçüncü olup bronz madalya kazanan ulusal futbol takýmýmýza dönemin Futbol Federasyonu Baþkaný Haluk Ulusoy, 200'er bin dolar baþarý ödülü ve birer adet Mercedes marka jip verdiði için eleþtirilmiþ, ciplerin yaklaþýk 15'er bin dolarlýk ÖTV ve KDV'si TBMM'de günlerce konuþulmuþtu.


  27.08.09
Haz?rlan?yor...
X