TÜRKÝYEMSPOR'A ÇÝRKÝN SALDIRI

Alman 4. Ligi Regionalliga'da mücadele eden Türkiyemspor'un 14-16 yaþ arasýndaki erkekler B takýmý oyuncularý, antrenman yaptýklarý Brandenburg eyaletinin Lindow kentinde aþýrý saðcýlarýn saldýrýsýna uðradý.
Futbolcu gençlerin antrenman arasýnda alýþveriþ yapmak amacýyla kent merkezindeki Plus adlý süpermarkete gittikleri ve süpermarketin önünde ellerinde sopa ve býçaklar bulunan aþýrý saðcýlarýn önce sözlü, daha sonra da fiziki saldýrýlarýna uðradýklarý bildirildi.

Türkiyemspor Yönetim Kurulu Üyesi Nare Yeþilyurt Karakurt, 10-15 aþýrý saðcýnýn býçak, sopa ve baltayla saldýrdýklarýný, bir oyuncunun bacaðýnýn balta ile ciddi þekilde yaralandýðýný söyledi.

Aþýrý saðcýlarýn diðer oyuncularý da dövdüklerini ifade eden Karakurt, saldýrganlarýn ''Sizleri gaz odalarýna göndereceðiz'' þeklinde de tehdit ettiklerini kaydetti.

Genç oyunculara eþlik eden Karakurt, akþam saatlerinde Berlin'e döneceklerini söyledi.

Süpermarkete sýðýnmak isteyen çocuklarýn, ''Sorunlarýnýzý dýþarda halledin'' diyen süpermarket görevlileri tarafýndan içeriye alýnmadýklarý da iddia ediliyor.

Savcýlýðýn olayla ilgili olarak soruþturma baþlattýðý bildirildi.27.08.09